31062

Dutch 5

€ 200.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 191
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 25-01-2019 in 1 uur volgeschreven door 191 investeerders

Samenvatting

Aydin Dogan exploiteert een uitzendbureau (Commercie B.V.), gericht op de tuinbouwbranche. Vanuit zijn hobby en netwerk heeft hij veel kennis van het ontwikkelen van mobiele games en de gamemarkt. Het afgelopen jaar heeft hij met een team van specialisten van developers, designers en marketeers gewerkt aan de ontwikkeling van een game. De game, genaamd BRUUT, is speelklaar en wordt rond deze tijd via de mobiele gamestores van Google Play en de Apple store geïntroduceerd. Vervolgens zal de komende maanden nog in de doorontwikkeling van de game geïnvesteerd worden, waaronder de uitbreiding van de speelmogelijkheden.

De game is gericht op mannelijke hardcore strategiespelers in de leeftijd van 18 tot 45 jaar. Eind 2017 is de ontwikkeling van de game gestart. Dutch 5 B.V. wil zich ontwikkelen tot een belangrijke speler in de game industrie voor mobiele spellen.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 200.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd. 
De financiering van de game-activiteiten vindt tot nu toe plaats vanuit het bestaande uitzendbedrijf van de ondernemer en vanuit privé. Zo is tot en met medio 2018 circa € 268.500 geïnvesteerd. Door de accountant/adviseur is een prognose opgesteld voor het game bedrijf en de financieringsbehoefte wordt geraamd op circa € 382.000. Hiervan wordt € 182.000 door Commercie B.V. ingevuld en voor € 200.000 wordt aanvullende financiering gezocht middels deze Collin lening.

Risico
De Dun & Bradstreet score van Dutch 5 B.V. is Laag risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn Dutch 5 B.V., Commercie B.V. en A. Dogan Holding B.V. Er wordt een tweede hypotheek gevestigd van € 200.000,- op het woonhuis. De pro resto financiering op deze woning bedraagt € 190.000,- en de getaxeerde waarde bedraagt € 270.000,-. Daarnaast geeft de ondernemer een persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde. Verder geldt onder meer een niet-onttrekkingsverklaring van 30% van het geconsolideerde vermogen. De leningen van Commercie B.V. worden achtergesteld ten opzichte van de lening via Collin Crowdfund en de lening van de heer A. Dogan wordt achtergesteld ten opzichte van de lening via Collin Crowdfund. 

Leendoel

De gevraagde financiering gaat gebruikt worden om de game-diensten verder te ontwikkelen. Hiervoor zijn uitgaven aan personeel nodig en ook wordt geïnvesteerd in (online) marketingactiviteiten.

Ondernemer

Aydin Dogan (39) heeft een HBO opleiding genoten en is een ervaren ondernemer in de uitzendbranche. Hij heeft werkervaring op management- en directieniveau. Vanuit zijn hobby en netwerk heeft hij adequate kennis van de markt van mobiele games. De zaken worden goed voorbereid en goed uitgewerkt. De ondernemer heeft een ruime (leidinggevende) ervaring met het aansturen van bedrijven en beschikt over een groot netwerk.

Onderneming

Team
Aydin Dogan exploiteert al jarenlang een uitzendbureau, gericht op de tuinbouwbranche. Deze activiteiten zijn ondergebracht in Commercie B.V. 

Vanuit Dutch 5 B.V. heeft hij samen met een team van ontwikkelaars, designers, marketeers het afgelopen jaar een game ontwikkeld waarvan hij de rechten bezit. De auteurs- en merkrechten zijn geregistreerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Dutch 5 B.V. zet de game in de markt, exploiteert de game en zorgt voor de verdere doorontwikkeling. 

Doelgroep
De game is gericht op mannelijke hardcore strategiespelers in de leeftijd van 18-45 jaar. Eind 2017 is de ontwikkeling van de game gestart en de game wordt rond deze tijd op de markt gebracht via de mobiele gamestores zoals Google Play en de Apple store. Vervolgens wil Dutch 5 B.V. zich ontwikkelen tot een belangrijke speler in de game industrie voor mobiele spellen.

De financiering van de game-activiteiten vindt tot nu toe met name plaats vanuit het bestaande uitzendbedrijf van de ondernemer en vanuit privé. Zo is er tot en met medio 2018 vanuit Commercie B.V. € 148.500,- geïnvesteerd in Dutch 5 B.V. en vanuit privé € 120.000,-.

Structuur
De game activiteiten zijn ondergebracht in Dutch 5 B.V. De aandelen van Dutch 5 B.V. worden gehouden door Dogan Holding B.V. De juridische structuur is als volgt. 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht 

Ontwikkeling en marketing € 382.000,-
Financiering vanuit Commercie B.V. € 182.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 200.000,-

 Leenbedrag: € 200.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Door de ING Bank zijn er momenteel drie lopende financieringen verstrekt aan Commercie B.V. van in totaal € 339.000,- inclusief een rekening courant, waarbij ieder jaar in totaal € 20.000,- moet worden afgelost. De rentepercentages van de leningen bedragen circa 2,9%. Voor deze financieringen is er een eerste hypotheekrecht gevestigd op het zakelijke kantoorpand van € 375.000,

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn de besloten vennootschappen Dutch 5 B.V., Commercie B.V. en A. Dogan Holding B.V.
  • De Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund verkrijgt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 200.000,- op het woonhuis, welke is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving door ABN Amro bank ter hoogte van € 190.000,-. De openstaande schuld bedraagt circa € 190.000,-. Het onroerend kent een marktwaarde van € 270.000,-, op basis van een actueel taxatierapport.
  • De lening van € 120.000,- door de heer A. Dogan wordt achtergesteld t.o.v. de lening via Collin Crowdfund.
  • De lening van € 148.500,- door Commercie B.V. wordt achtergesteld t.o.v. de lening via Collin Crowdfund.
  • De lening van € 182.000,-, door Commercie B.V. wordt achtergesteld t.o.v. de lening via Collin Crowdfund.
  • Er geldt een niet-onttrekkingsclausule voor A. Dogan Holding B.V. zolang de solvabiliteit c.q. het geconsolideerde eigen vermogen van A. Dogan Holding B.V. lager dan 30% is.
  • Er geldt een persoonlijke borgstelling voor het bedrag van € 100.000,- door de heer A. Dogan. De borgstelling is momenteel moreel van aard. 

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Dutch 5 B.V. is Verhoogd risico. Commercie B.V. die ook als debiteur optreedt, kent de kwalificatie Laag risico. A. Dogan Holding B.V. kent de kwalificatie Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de Dun & Bradstreet kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de jaarcijfers van 2017 en de tussentijdse cijfers tot en met juni 2018 van Commercie B.V. en de prognoses van Commercie B.V. en Dutch 5 B.V. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit
De omzet wordt gegeneerd door het gamebedrijf en het uitzendbureau. De inkomsten van de game zijn met name de online bestedingen van de spelers (leger versterken, materialen en wapens kopen e.d.). De uitgaven betreffen de salarissen, dataverkeer en fee’s aan Google en Apple. Voor Dutch 5 B.V. wordt in 2019 een positieve cash flow verwacht. 
Voorzichtigheidshalve is met deze cash-flow geen rekening gehouden en is de beoordeling met name gebaseerd op mededebiteur en het bestaande bedrijf Commercie B.V. 
De conclusie is dat Commercie B.V. in ruim voldoende mate in staat is om ook de toekomstige rente- en aflossingsverplichtingen van Dutch 5 B.V. te dragen. De genormaliseerde cashflow van Commercie B.V. bedroeg in 2017 € 159.000,- bij een omzet van € 1.699.000,- en in 2018 zal de genormaliseerde cash-flow (uitgaande van de tussentijdse cijfers) circa € 252.000,- bedragen. Deze winsten zijn ruim voldoende om de aflossingen van Dutch 5 B.V. te voldoen. Rekening houdend met de aflossing van de leningen van Dutch 5 B.V. resteert er volgens de prognose nog een netto cashflow overschot van circa € 168.000 bij een omzet van € 2.800.000,- in 2019. De rentabiliteit kwalificeren wij op Ruim voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit van Commercie B.V. bedroeg aan het eind van het derde kwartaal van 2018 circa 36% op een balanstotaal van € 1.200.000,-. De verwachting volgens de prognose is, ook indien Commercie B.V. de rente- en aflossingsverplichtingen van Dutch 5 B.V. voor haar rekening neemt, dat deze minimaal op 36% gehandhaafd zal blijven in 2019 op een balanstotaal van € 1.740.000,-. De solvabiliteit kwalificeren wij als Ruim voldoende.

Liquiditeit
Op basis van de rentabiliteitsverwachting, ontwikkelt de liquiditeit zich volgens de prognose positief. Significante (vervangings-) investeringen zijn vooralsnog niet noodzakelijk. In 2018 zal, uitgaande van de tussentijdse cijfers, de current ratio uitkomen op 0,9 en volgens prognose in 2019 positief ontwikkelen naar 1,1. De liquiditeit kwalificeren wij op Voldoende.
 
Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-43880 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
25-01-2019 om 11:17
investeerder-19723 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-01-2019 om 11:15
investeerder-17412 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-01-2019 om 11:13
investeerder-49478 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-01-2019 om 11:13
investeerder-35321 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
25-01-2019 om 11:13

Ondernemer

Aydin Dogan

Crowdfund Coach


Henk Beke