27222

ECO+BOUW

€ 75.000  |  8,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 89
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 30-10-2017 in 1 uur volgeschreven door 89 investeerders

Samenvatting

Het Nijmeegse bedrijf ECO+BOUW is een van de eerste moderne groene bouwbedrijven van Nederland. ECO+BOUW realiseert projecten door zoveel mogelijk gezonde natuurlijke bouwmaterialen toe te passen, indien mogelijk circulair. Het bedrijf werkt door heel Nederland en bouwt zowel woningen als bedrijfsgebouwen.

De gevraagde financiering is hypothecair gedekt en ingegeven door de groeiambities van de onderneming. 

Eigenaar Patrick Schreven is gepassioneerd over deze wijze van bouwen. Hij is in 2013, na ruime ervaring opgedaan te hebben bij traditionele bouwbedrijven, gestart met zijn eigen bouwbedrijf en heeft hiermee een gestage groei gerealiseerd. Zijn passie en visie op het gebied van circulair bouwen is niet onopgemerkt gebleven, getuige de diverse nominaties op het gebied van MVO. Er is veel belangstelling vanuit de markt op het gebied van circulair bouwen en ECO+BOUW heeft hier de afgelopen jaren veel ervaring mee opgedaan. Het bedrijf komt nu in de volgende groeifase en wil investeren in uitbreiding van haar personeel, alsmede in de verdere profilering van haar positie als groen bouwbedrijf. Hiervoor vraagt men een financiering aan bij Collin Crowdfund.

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte is € 130.000,- waarvan door Qredits een bedrag van € 35.000,- is gefinancierd. Uit de eigen cashflow wordt een bedrag van € 20.000,- gefinancierd. De resterende € 75.000,- is de gevraagde financiering via Collin Crowdfund. De looptijd is 60 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing. De rente bedraagt 8,5% gedurende de gehele looptijd.

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Eco-Plus Bouw B.V. met de score Verhoogd risico en Paleae B.V. met de score Laag risico. De Collin Credit Score is Voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn Eco-Plus Bouw B.V. en Paleae B.V. De ondernemer geeft samen met zijn echtgenote een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 75.000,- welke een materiële waarde heeft gezien een 2e hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 75.000,- die wordt gevestigd op de eigen woning van de ondernemer. Er is een bestaande overlijdensrisicoverzekering waarvan een bedrag ter hoogte van € 75.000,- wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Ook de huidige en toekomstige inventaris en voorraad worden verpand en wel in 2e verband. Verder is er een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen van 35% op het niveau van Paleae B.V.

Video Pitch

Leendoel

ECO+BOUW is 4,5 jaar geleden opgestart en in haar positionering heeft men met een architectenbureau samengewerkt onder de naam ORGA bouw. Om de onafhankelijkheid en de nieuwe bedrijfskoers vorm te geven, is er voor gekozen om de onderneming voort te zetten onder de oorspronkelijke naam: ECO+BOUW. Het bedrijf is klaar om de volgende stap te zetten in haar groei. Er zijn verschillende concepten die verder in de markt gezet gaan worden en het bedrijf wil de naamsbekendheid verder vergroten. Daarom is er behoefte aan marketingbudget en groeikapitaal.

ECO+BOUW is voornemens om haar organisatie verder uit te bouwen met als eerste stap het aannemen van een projectleider. Hierdoor is Patrick Schreven meer in staat om zich op de marketing en verkoop te richten. Daarnaast is merkbaar dat circulair bouwen sterk in de belangstelling staat en is het zaak om in deze groeiende markt haar profilering te versterken. 

Ondernemer

Patrick Schreven (45 jaar) is opgeleid tot bouwingenieur en heeft ruim 20 jaar werkervaring in de traditionele bouw. Hier heeft hij verschillende projecten geleid, van seriematige woningbouw tot verschillende grote utilitaire projecten, maar ook renovatie en restauratie. Patrick heeft de mts en hts afgerond. Daarnaast heeft hij een aannemersdiploma en diverse aanvullende opleidingen gevolgd. Patrick Schreven heeft werkervaring opgedaan als zowel calculator, werkvoorbereider, projectleider en als bedrijfsleider.

Inmiddels is Patrick 4,5 jaar als zelfstandig ecologisch bouwer werkzaam en realiseerde hij een diversiteit aan projecten. De focus heeft hier gelegen op het gebruik van zoveel mogelijk hout en andere natuurlijke herbruikbare materialen. 

Patrick heeft een duidelijke missie, hij wil de Nederlandse bouw omgooien. “Van een traditioneel, milieubelastende en grondstoffen verslindende industrie naar een toekomstbestendige bedrijfstak die in harmonie met de natuur grondstoffen circulair toepast.” De vraag naar gezond, comfortabel en energiezuinig bouwen neemt steeds verder toe, daarom wordt het mogelijk om het ecologisch, biobased en circulair bouwen steeds meer mainstream te krijgen.

Onderneming

Kernprofiel en doelgroep
ECO+BOUW is een bouwbedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in het circulair bouwen waarbij hergebruik van materialen centraal staat, alsmede een gezond leefklimaat in de woning. ECO+BOUW adviseert, ontwerpt en realiseert waarbij ze voor de uitvoering van bouwprojecten mede gebruik maakt van onderaannemers. 

Missie
De koploperspositie van ECO+BOUW als modern, groen bouwbedrijf verder uitbouwen en het ecologische biobased, circulair bouwen in Nederland mainstream krijgen, waarbij gezondheid, comfort en energiezuinigheid de belangrijkste speerpunten zijn.

Doelstelling
Om opdrachtgevers nog beter van dienst te zijn, biedt ECO+BOUW ondersteuning op het gebied van advies, ontwerp én realisatie. Juist die combinatie met dat voortraject zorgt voor de beste resultaten. ECO+BOUW deelt zijn brede kennis graag en laat zien wat er allemaal is en kan op het gebied van ecologisch, biobased en circulair bouwen. De gedachte daarbij is dat iedereen moet kunnen wonen of werken in een gebouw dat gezond en comfortabel is.

Positionering in markt
De duurzame werkwijze gaat bij ECO+BOUW hand in hand met kwaliteit en het streven naar woon- en werkgenot. ECO+BOUW wil mensen laten genieten van de voordelen die duurzaam bouwen met zich meebrengt. Want na het overhandigen van de sleutel tot hun droomhuis of bedrijfspand, ervaren mensen dat de ecologische bouwwijze van ECO+BOUW een positief effect heeft op hun gezondheid en het woon- en werkcomfort. Een van de projecten is de mHome: een duurzaam gebouwde mobiele multi-inzetbare woning.

Concurrentiepositie 
ECO+BOUW is een van de duurzaamste bouwbedrijven van Nederland en laat door het hele land zijn groene footprint achter. In 2013 startte het bedrijf met modern ecologisch bouwen en sindsdien staat het bekend om haar innovatieve bouwprojecten. Dat varieert van een duurzaam droomhuis en een ecologische tandartspraktijk tot een milieuvriendelijk festivalpaviljoen en een kinderdagverblijf in de natuur. 
Recent zijn er een aantal bouwbedrijven toegetreden in de markt die zich voor 100% gespecialiseerd hebben in het bouwen met natuurlijke materialen. ECO+BOUW blijft echter de koploper op dit gebied. Als eerste moderne groene bouwer van Nederland streeft ECO+BOUW naar een circulaire economie en meervoudige waarde creatie. Deze werkwijze leverde ECO+BOUW onlangs de derde plaats van de Stichting Nederland Co2 Neutraal op in de verkiezing naar het duurzaamste bedrijf van Nederland. Ook werd de aanmoedigingsprijs in de wacht gesleept en behaalde het bedrijf de finale van de MVO award Rijk van Nijmegen 2017.

Onderscheidend vermogen
ECO+BOUW is een specialist op het gebied van ecologisch biobased en circulair bouwen. Het bedrijf is betrokken in iedere fase van het bouwtraject. Het doel, naast het bouwen van een huis of pand dat aan alle eisen voldoet, is om de omgeving zo min mogelijk aan te tasten. Ecologisch bouwen omvat diverse facetten, waaronder het streven naar een optimaal gebruik van energie, water en ruimte. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met lokaal beschikbare en hergroeibare grondstoffen. Denk aan hout uit duurzaam beheerde bossen en natuurlijke isolatiematerialen als vlas en houtvezel. Ook wordt er bij voorkeur damp-open gebouwd, waardoor een gebouw natuurlijk kan ‘ademen’. 

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Bouw mHome € 55.000,-
Werkkapitaal € 50.000,-
Marketing € 25.000,-
Totale investering € 130.000,-
Qredits € 35.000,-
Uit cashflow gefinancierd € 20.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 75.000,-

Leenbedrag: € 75.000,-
Rente: 8,5%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Bestaande financieringen
Er is een bestaande financiering bij Qredits met een huidige openstaande schuld van € 54.000,-, inclusief een flexibele kredietfaciliteit. De rationale van deze financiering was de bouw van de mHome en extra werkkapitaal. Hiervoor geldt een 1e pandrecht op de activa en een persoonlijke borgstelling ter hoogte van € 50.000,- van de heer Schreven en mevrouw Schreven.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Eco-Plus Bouw B.V. en Paleae B.V.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is er een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Paleae B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 35% of lager is.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraden van Eco-Plus Bouw B.V. en Paleae B.V. worden in 2e verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een gezamenlijke, persoonlijke borgstelling afgegeven voor het bedrag van € 75.000,- door de heer P.T.M. Schreven en mevrouw C.T.H. Schreven – van der Zee. Deze borgstelling heeft op dit moment een materiële waarde in verband met een 2e hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 75.000,- op de privé woning aan de Van Peltlaan 261 te Nijmegen. Het woonhuis is voorbelast met een 1e hypothecaire inschrijving van de Rabobank ter hoogte van € 181.512,- met een openstaande schuld van € 161.546,-. De WOZ-waarde per 1-1-2016 bedraagt € 240.000,-.
  • Ten behoeve van de lening via Collin wordt de bestaande overlijdensrisicoverzekering op de levens van de heer Schreven en mevrouw Schreven – Van der Zee voor een bedrag van € 75.000,- verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. 

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert Eco-Plus Bouw B.V. met een score Verhoogd risico. Paleae B.V. wordt gekwalificeerd met de score Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren wij de score Verhoogd risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de definitieve jaarcijfers 2016 en de prognose voor de periode 2017 tot en met 2019. De overall Collin Credit Score is Voldoende. 

Rentabiliteit
ECO+BOUW heeft in 2015 en 2016 respectievelijk een omzet gerealiseerd van € 945.000,- en € 822.000,-. Voor 2016 is er slechts een nettowinst van € 4.000,- gerealiseerd wat te wijten is aan de incidenteel gemaakte ontwikkel- en materiaalkosten van circa € 55.000,- voor de mHome. Dit is een demonstratiewoning waar nog geen omzet tegenover heeft gestaan. Voor 2017 wordt er een omzet verwacht van € 1.105.000,-. Deze omzet is onderbouwd door getekende bouwopdrachten en is realistisch begroot op basis van de huidige inzichten. De verwachte genormaliseerde cashflow voor 2017 komt uit op € 28.000,- met een netto cashflowoverschot van € 13.000,- (score Goed). Voor 2018 en 2019 wordt er respectievelijk een omzet begroot van € 2 miljoen en € 2,5 miljoen met verwachte genormaliseerde cashflows van € 52.000,- en € 74.000,-. Dit levert voor 2018 een score Goed op en voor 2019 een score Excellent. Op basis van de prognoses komt de score van de Rentabiliteit uit op Goed, echter gezien het feit dat deze prognoses nog gerealiseerd moeten worden passen wij voorzichtigheidshalve de score Ruim voldoende toe.

Solvabiliteit
Het geconsolideerde eigen vermogen na financiering bedraagt 18% op een balanstotaal van € 315.000,-, wat normaliter een score Voldoende zou opleveren. Echter, op de balans staat een vordering van € 45.000,- waarover momenteel een arbitragezaak loopt. Hoewel deze vordering naar verwachting betaald zal worden, is ervoor gekozen deze voorzichtigheidshalve te corrigeren op het eigen vermogen. Door deze correctie daalt het eigen vermogen naar 4% (score Matig) op een balanstotaal van € 270.000,-. Op basis van de winstverwachting in 2018 zal het gecorrigeerde eigen vermogen per ultimo 2018 naar verwachting verbeteren naar 20%. Alles overwegende hanteren wij de score Voldoende. 

Liquiditeit
Het bedrijf beschikt na financiering over voldoende werkkapitaal. Doordat er direct met opdrachtgevers koop-aanneemovereenkomsten worden gesloten met termijnbetalingen, is er voor realisatie van bouwopdrachten geen additioneel werkkapitaal nodig. De current ratio bedraagt naar verwachting per ultimo 2017 1,2 (score Voldoende). Echter, corrigeren we ook hier de vordering van € 45.000,-, daalt de current ratio naar 0,9 wat een score Matig zou opleveren. Bij eventuele verkoop van de bestaande mHome komt er direct liquiditeit vrij, hetgeen de werkkapitaalpositie sterk zou verbeteren. Mede daarom achten wij de score Voldoende passend. 

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Voldoende 
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-8928 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-10-2017 om 11:03
investeerder-22063 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-10-2017 om 11:03
investeerder-2287 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-10-2017 om 11:03
investeerder-3011 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-10-2017 om 11:03
investeerder-23531 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-10-2017 om 11:03

Reacties

Investeerder – 33412
30-10-2017 12:55
“De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraden van Eco-Plus Bouw B.V. en Paleae B.V. worden in 2e verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund”. Aan wie wordt de inventaris in 1e verband verpand en welke gevolgen c.q. rechten geeft dat aan de investeerders van Collin die dus de 2e verpanding hebben?

Collin Crowdfund
30-10-2017 13:07
Beste investeerder,

Bedankt voor uw vraag. Wellicht staat het niet helemaal duidelijk in de pitch omdat er gesproken wordt over 1e pandrecht op de activa bij Qredits. U vindt dit terug onder het kopje bestaande financieringen. Hiermee wordt echter hetzelfde bedoeld, namelijk de inventaris. Voor investeerders van Collin betekent dit dat zij zoals vermeld het 2e pandrecht hebben, dus na Qredits.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund.

Investeerder – 32234
31-10-2017 16:15
De verwachte omzet in 2018 is bijna het dubbele van de omzet in 2017. Kunnen jullie dit toelichten? Bijvoorbeeld hoeveel hiervan is onderbouwd door getekende opdrachten?

P.T.M. Schreven
31-10-2017 16:41
Beste Investeerder,

De omzet voor 2018 is gedeeltelijk onderbouwd met getekende opdrachten, het overige deel is onderbouwd met getekende bouwteam overeenkomsten.

Met vriendelijke groet,
Patrick Schreven

Ondernemer

Patrick Schreven

Crowdfund Coach


André Dolsma