fbpx
39249

Egg-cellence Farm B.V.

€ 300.000  |  6,5% rente  |  48 maanden  Investeerders: 282
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 2-03-2021 in 1 uur volgeschreven door 282 investeerders

Samenvatting

Bij Happy Chicken Farm, de handelsnaam van waaruit geopereerd wordt, staat de kip centraal.
Op de locatie te Spier deed Frank de Ronde in 1995 zijn intrede in de pluimveesector met 5.600 scharrelhennen.

Inmiddels heeft de Happy Chicken Farm in het noorden van Nederland zes bedrijfslocaties met in totaal 240.000 leghennen, waarbij Frank de Ronde aan het roer staat van de organisatie.

Het bedrijf wordt gerund door het ondernemerspaar Amanda de Ronde – Bos (1972) & Frank de Ronde (1963). Samen hebben zij naast de exploitatie van de pluimveebedrijven, nog een bedrijf in keukens: HalloKeuken. Daar waar Amanda zich primair met HalloKeuken bezig houdt, is Frank primair bezig met de dagelijkse bedrijfsvoering van het pluimveebedrijf.

Invloed coronavirus
De huidige coronamaatregelen hebben tot op heden weinig tot geen effect op de bedrijfsvoering. Daar de agrarische locaties ruim opgezet zijn komt de 1,5 meter niet in het geding. Ook de vraag naar eieren en kippenvlees is niet of nauwelijks beïnvloed door de pandemie.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 300.000,-. De looptijd is 48 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 6,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet-kwalificatie voor deze aanvraag is Verhoogd risico. De overall Collin Credit Score is Goed.
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteuren zijn Egg-Cellence Farm B.V., Egg-Cellence Farm C.V. en Smart Eggs Farm B.V.;
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 300.000,- op het appartement aan de Gedempte Kattendiep 36 te Groningen verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een WOZ-waarde van € 171.000,-;
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van voornoemd appartement worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund;
 • De lening van Round Eggs B.V. aan Egg-Cellence Farm B.V. ter hoogte van € 200.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening zolang de hoogte van deze financiering middels Collin Crowdfund € 150.000,- of hoger is. De rente wordt wel betaald;
 • Mevrouw A. de Ronde – Bos en de heer F. de Ronde geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment, naast de waarde van het appartement te Groningen, materiële waarde;
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van de debiteuren mogen plaatsvinden, zolang de geconsolideerde solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 40% of lager is;
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Egg-Cellence Farm B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Leendoel

De lening zal worden aangewend voor de aanbouw van een overdekte uitloop (buitenren) en ter (her)financiering van een volièrestal.

Ondernemer

Egg-Cellence Farm B.V. wordt gerund door het ondernemerspaar Amanda de Ronde – Bos (1972) & Frank de Ronde (1963).

Samen hebben zij naast de exploitatie van de pluimveebedrijven, nog een bedrijf in keukens: HalloKeuken. Daar waar Amanda zich primair met HalloKeuken bezig houdt, is Frank primair bezig met de dagelijkse bedrijfsvoering van het pluimveebedrijf.

Amanda heeft, na wat omzwervingen als wiskundedocente, tien jaar geleden besloten om voor haar passie te gaan. Zij deed de opleiding Binnenhuisarchitectuur aan het Instituut Voor Binnenhuisarchitectuur (IVB). 
Aanvullend heeft zij diverse opleidingen gedaan op het gebied van ontwerpen, styling en computertekenen. Zo heeft zij de laatste jaren, naast het kippenbedrijf, HalloKeuken opgebouwd. Als mede-eigenaar van de Happy Chicken Farm houdt ze zich derhalve vooral bezig met meedenken en besluiten in grote beslissingen en creatief meedenken in het oplossen van grote uitdagingen.

Frank, met een ingenieurstitel aan de toenmalige Rijks Hogere Landbouwschool te Deventer in 1985, combineert een passie voor dieren met een passie voor ondernemen. De voormalig ICT’er begint in 1995 een pluimveebedrijf in het Drentse Spier. Ondersteund door Amanda is hij met zijn creatieve brein continu op zoek naar ideeën om de Happy Chicken Farm mee vooruit te helpen. Daarbij laat hij zich niet leiden door conservatieve denkwijzen. “Wij geloven niet in de traditionele manier van ondernemen in de agrarische sector. We zoeken graag de samenwerking op, zowel binnen als buiten de Happy Chicken Farm.” 

Amanda en Frank wonen samen nog altijd in de locatie te Spier.

Onderneming

Bij de Happy Chicken Farm, de handelsnaam van waaruit geopereerd wordt, staat de kip centraal. In het wild leeft een kip in de bosrand, bij de Happy Chicken Farm zijn de stallen binnen en buiten zodanig ingericht dat deze zoveel mogelijk aansluiten op de belevingswereld van de kip. Alsof ze nog in de bosrand leven, maar met kwalitatief goede voeding, verzorging, diergezondheid en veel vers strooisel.
Op de locatie te Spier deed Frank de Ronde in 1995 zijn intrede in de pluimveesector. Hij begon er met 5.600 scharrelhennen. In 1999 schakelde hij over op vrije-uitloophennen. In 2006 werd een nieuwe stal in gebruik genomen. Momenteel zijn er 31.000 vrije-uitloophennen op dit bedrijf.

Inmiddels heeft de Happy Chicken Farm in het noorden van Nederland zes bedrijfslocaties met in totaal 240.000 leghennen, waarbij Frank de Ronde aan het roer staat van de organisatie. De Happy Chicken Farm is ambitieus en wil doorgroeien, om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen. De groeistrategie van de Happy Chicken Farm is erop gericht de continuïteit van het bedrijf te waarborgen. Daarbij draait het niet om vergaren van bezittingen. Krappe marges opvangen met volume en zo de concurrentiepositie verbeteren, dat is het idee.

Bij de Happy Chicken Farm gaat de wet van de grote getallen op. Het doorvoeren van kleine veranderingen heeft soms grote gevolgen, wat kansen biedt. De Happy Chicken Farm is continu op zoek naar passende oplossingen voor pluimveebedrijven. Daarbij gaat de voorkeur uit naar locaties met vrije-uitloopkippen.

Frank vindt het minstens zo belangrijk dat ook de medewerkers van de Happy Chicken Farm met plezier naar hun werk gaan. Dat is een basisvoorwaarde van maatschappelijk verantwoord ondernemen, zo vindt hij. De ambitieuze groeiplannen mogen de goede sfeer op de Happy Chicken Farm absoluut niet belemmeren. Zoals de bedrijfsnaam al doet vermoeden, staat werkplezier zeer hoog in het vaandel. Frank hecht veel waarde aan een informele werksfeer en een sterk saamhorigheidsgevoel. Personeelsleden worden actief betrokken bij de koers van het bedrijf.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aanbouw overdekte uitloop (buitenren) € 80.000,-
Herfinanciering achtergestelde lening t.b.v. volièrestal € 170.000,-
Financiering deel volièrestal welke oorspronkelijk vanuit de cashflow is gefinancierd. € 50.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 300.000,-

Leenbedrag: € 300.000,-
Rente: 6,5%
Looptijd: 48 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing

Overige financiers:
De vervoersmiddelen van Smart Eggs Farm B.V. zijn geleased. Ook is er een rekening courant beschikbaar gesteld door de Rabobank met een limiet van € 40.000,-. Voor de lease betreffen de onderliggende vervoersmiddelen het onderpand, voor het rekening-courant krediet zijn de zekerheden in de overige entiteiten in de structuur, buiten onze debiteuren, gevestigd.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Egg-Cellence Farm B.V. is Verhoogd risico. De kwalificatie voor Egg-Cellence Farm C.V. is Laag risico en de kwalificatie voor Smart Eggs Farm B.V. is Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de geconsolideerde conceptcijfers over 2021 en de geconsolideerde prognose over 2021 en 2022, gezien over de drie debiteuren. De overall score is Goed.

Afloscapaciteit
In 2020 is de geconsolideerde omzet € 1.029.000,- met een netto cashflowoverschot van € 30.000,-. In 2021 verwacht men een omzet van € 927.000,-, het netto cashflowoverschot zal ultimo 2021 naar verwachting € 95.000,- bedragen. Voor 2022 verwacht men een gelijke omzet ten opzichte van 2021, met een netto cashflow overschot van € 45.000,-. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Ruim Voldoende.

Solvabiliteit
De geconsolideerde solvabiliteit per ultimo 2020 bedraagt 47% op een balanstotaal van € 976,000,-. Ultimo 2021 verwacht men, door middel van het achterstellen van een groepsfinanciering, deze licht te kunnen laten stijgen naar 51% op een balanstotaal van € 1.101.000,-. Ultimo 2022 verwacht men een verbetering naar 58% op eenzelfde balanstotaal van € 1.101.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Goed.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Egg-Cellence Farm B.V., Egg-Cellence Farm C.V. en Smart Eggs Farm B.V.;
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 300.000,- op het appartement aan de Gedempte Kattendiep 36 te Groningen verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een WOZ-waarde van € 171.000,-; 
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van voornoemd appartement worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund;
 • De lening van Round Eggs B.V. aan Egg-Cellence Farm B.V. ter hoogte van € 200.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening zolang de hoogte van deze financiering middels Collin Crowdfund € 150.000,- of hoger is. De rente wordt wel betaald;
 • Mevrouw A. de Ronde – Bos en de heer F. de Ronde geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment, naast de waarde van het appartement te Groningen, materiële waarde;
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van de debiteuren mogen plaatsvinden, zolang de geconsolideerde solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 40% of lager is;
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Egg-Cellence Farm B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund;

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijving, de borgstelling en de verpandingen kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim Voldoende
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-33823 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-03-2021 om 11:20
investeerder-41622 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-03-2021 om 11:20
investeerder-82856 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
02-03-2021 om 11:20
investeerder-136775 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-03-2021 om 11:20
investeerder-44575 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-03-2021 om 11:20

Reacties

Investeerder – 233633
02-03-2021 15:44
Kan ik nog investeren?

Collin Crowdfund
02-03-2021 15:47
Beste investeerder,

De leningaanvraag is inmiddels volgeschreven. Dit betekent dat er geen mogelijkheid meer is, mee te investeren in deze aanvraag.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Ondernemer

Amanda de Ronde – Bos & Frank de Ronde

Crowdfund Coach


Martin Laurijssen