31209

Emerald Bay Beheer

€ 700.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 583
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

53 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 12-01-2019 in 24 dagen volgeschreven door 583 investeerders

Samenvatting

Verbeterde investeringskans Emerald Bay 
De financieringsaanvraag voor Emerald Bay Beheer is verbeterd. Door de verstrekking van een lening door de verkoper van € 100.000,- neemt de financieringsbehoefte bij Collin Crowdfund af naar € 700.000,-. De inbreng van de lening heeft een geringe impact op de toekomstige cashflow. Per saldo verbetert de positie van de investeerders, aangezien de huidige zekerhedenstructuur ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund blijft gehandhaafd.

Het bedrijf en merk heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in de verkoop van fitness producten met een sterke focus op vrouwen: 12 producten met in totaal 18 variaties (SKU’s) worden momenteel op de markt gebracht, zowel via haar eigen website, als via de bekende marktplaats Amazon. Het voornaamste succes wordt behaald met de verkoop van een eigen ontwikkeld en uniek product: verstelbare enkelgewichten die veelvuldig worden gebruikt, zowel in de gym als thuis en deze lijken in populariteit te winnen. Hiernaast is er focus op normale enkelbanden, yoga- en massage-producten. Er is een plan opgesteld voor het verder introduceren van 6 nieuwe producten waarbij gebruik wordt gemaakt van het bestaande merk en platform als springplank voor verder succes. 
 

De investeringsbehoefte van totaal € 1.130.000,- dient voor de overname van de volledige activa; inclusief alle handelsposities, merkrechten, volledige voorraad (ter hoogte van € 311.000) en alle overige intellectuele eigendommen. Het in 2015 opgerichte bedrijf heeft inmiddels zijn toegevoegde waarde ruim bewezen door de gerealiseerde omzet en bijbehorende financiële resultaten. Sinds de oprichting ruim 3 jaar geleden is er een totale omzet van € 3.500.000,- behaald. De sterk geautomatiseerde onderneming kan met een gering personeelsbestand en enkele gerichte verkoopkanalen via onder meer Amazon een sterke omzetgroei bewerkstelligen. De ondernemer, Casper de Jong, heeft inmiddels uitgebreide ervaringen opgedaan als Investment en Interim Manager bij een Belgische investeringsmaatschappij en diverse dochterorganisaties. Nu wil hij op eigen benen gaan staan en heeft hij de mogelijkheid om de eerder vermelde activa over te nemen. Dit wordt verwezenlijkt door een eigen inbreng van € 330.000,- en een crowdfund lening waarvoor een (mogelijk dalende) borgtocht van € 300.000,- door de ondernemer wordt afgegeven, die momenteel volledig materieel is.

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte is € 1.130.000,-. Daarvan brengt de ondernemer € 330.000,- aan eigen middelen in. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 800.000,-. De looptijd is 60 maanden waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij. Vanaf de 7e maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 54 maanden. De rente bedraagt 8% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Voor deze aanvraag hanteren we de Dun & Bradstreet score Verhoogd risico. De Collin Credit Score komt uit op Ruim voldoende. De debiteuren voor financiering zijn Emerald Bay Beheer B.V. en Orellana B.V. De heer De Jong geeft een persoonlijke borgstelling af van € 300.000,-, die op dit moment volledig materieel is. Daarnaast worden de voorraad en inventaris van beide debiteuren in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Tenslotte wordt een niet-onttrekkingsverklaring op het niveau van Emerald Bay Beheer B.V. overeengekomen zolang de (geconsolideerde) solvabiliteit lager is dan 35%.

Leendoel

De financiering dient voor de overname van de activa van een reeds bestaande onderneming. Deze onderneming bevat een succesvol merk en is leverancier van consumentenproducten die zich hoofdzakelijk richt op een vrouwelijke doelgroep door middel van een gevarieerd aanbod van fitness- en sportproducten.

Ondernemer

Casper de Jong (34) heeft een achtergrond in BSc Business Economics en heeft daarnaast een propedeuse in de Rechten behaald. Vanaf 2007 tot heden is hij in diverse functies werkzaam in de Consumer Healthcare. In eerste instantie als Business Development Manager voor één van de voornaamste OTC consumer healthcare bedrijven in Nederland. Sinds 2014 is hij actief als Investment Manager van de voormalig eigenaar van dit bedrijf. Gedurende diverse periodes heeft hij, naast zijn werkzaamheden als Investment Manager, verschillende opdrachten uitgevoerd als interim leidinggevende bij diverse dochtervennootschappen. In zijn nieuwe rol zal Casper de taak als Algemeen Directeur op zich nemen, waarbij hij initieel wordt ondersteund door een specialist Product & Logistics en een specialist Customer Service & Marketing in 2019. De ondernemer woont samen en is ongehuwd. 

Onderneming

Kernprofiel
Het over te nemen merk bestaat sinds augustus 2015. Vanaf de oprichting ligt de focus op de verkoop van fitness- en sportproducten voor de vrouwelijke consument. Belangrijk kenmerk van het bedrijf is de hoge mate van automatisering van alle processen. Daardoor is het bedrijf in staat om met een minimale hoeveelheid mensen en overhead een aanzienlijke omzet te genereren. De inzet op digitalisering en de verkoop via Amazon hebben de onderneming géén windeieren gelegd, wat wordt onderschreven door de financials (zie Collin Credit Score).

Missie/visie
De missie is een beter welzijn te creëren voor één ieder door het bieden van kwalitatieve producten op het gebied van gezondheid, persoonlijke verzorging en sport. Als visie geldt daarbij het ultieme doel om een uitgebreid assortiment producten te commercialiseren, voortkomend uit verschillende merken die mensen stimuleren een gezond leven te leiden.

Het voornaamste doel voor de toekomst is de focus op organische groei van merken en ook het pragmatisch hanteren van een buy-and-build strategie waarmee het bedrijf over 3 jaar een jaarlijkse omzet wil genereren van ongeveer € 10.000.000,-. Dit wordt onder meer bewerkstelligd door het introduceren van diverse nieuwe producten (zowel in de diepte als breedte) en het wezenlijk versterken van de merkbekendheid door het inzetten van nieuwe marketing- en saleskanalen. 

Markt

  • Verandering kanalen: Consumenten die weg trekken van de traditionele detail- en retailkanalen ten gunste van direct-to-consumer-modellen. Klantervaring, ondersteund door technologie, is de nieuwe standaard; data-analyse heeft de toekomst. Op microniveau is de sterke e-commerce trend van overstappende consumenten van online ‘pure-players’ naar marktplaatsen als Amazon (zie video) en Bol.com zeer opmerkelijk.
  • Zelfredzaamheid: Consumenten pakken meer dan ooit de regie over hun eigen gezondheidszorg en zijn zich bewust van relevante gezondheids- en wellnesszaken. Tegenwoordig heeft men minimaal één gezondheids- of fitness-app op mobiele apparaten en is er mede hierdoor meer aandacht voor gezondheidskwesties dan ooit te voor.
  • Permanente digitalisering van de maatschappij: Digitalisering en snel ontwikkelende technologieën zijn al ingebed in ons dagelijks leven. De algemene ‘Customer-Journey’ wordt in de toekomst nog belangrijker om onderscheidend te blijven. 

Onderscheidend vermogen onderneming

  • The right products at the right time at the right place: Door de zeer specifieke focus op de vrouwelijke doelgroep, is het bedrijf in staat zich sterk te onderscheiden van zijn concurrenten met sterk kwalitatieve producten. 
  • Sterke financiële resultaten: Stabiel groeiende omzet (+19%) in huidig jaar naar € 1.400.000,- met uitstekende brutomarges.
  • Lean and Mean: Het bedrijf heeft momenteel slechts 3,0 FTE in dienst met beperkte overheadkosten.

Structuur

De over te nemen partij wordt ingebracht in de nieuwe entiteit, Orellana B.V.

In het eerste kwartaal van 2019 zal een externe partij voor € 150.000,- toetreden tot het kapitaal van Orellana B.V., waardoor deze nieuwe aandeelhouder bij benadering 8,8% van de aandelen zal ontvangen. Dit betreft de oude werkgever van de heer De Jong.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Overname activa/goodwill € 750.000.-
Overname huidige voorraadpositie € 311.000,-
Werkkapitaal € 52.000,-
Transactiekosten (o.a. Due Diligence, Legal) € 17.000,-
Totaal € 1.130.000,-
Eigen middelen (vanuit Emerald Bay Beheer) € 330.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 800.000,-

Leenbedrag: € 800.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 60 maanden inclusief een aflossingsvrije periode van 6 maanden

Zoals aangegeven zal in het eerste kwartaal van 2019 een externe aandeelhouder toetreden en hiermee € 150.000,- aan kapitaal inbrengen. Het verkregen kapitaal zal niet direct voor een specifiek doel aangewend worden en komt hiermee ten gunste van de algemene cashpositie.

Naast bovenstaande kapitaalinjecties zijn er geen andere financieringen aanwezig.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren voor financiering zijn Emerald Bay Beheer B.V. en Orellana B.V. 
  • De heer De Jong geeft een persoonlijke borgstelling af van € 300.000,-. Gezien zijn huidige vermogenspositie is deze borgstelling (ook na de inbreng van de eigen middelen voor de overname) materieel. In 2020 neemt de borgtocht af naar € 150.000,- mits de geconsolideerde solvabiliteit op het niveau van Emerald Bay Beheer B.V. minimaal 40% is op basis van de jaarcijfers ultimo 2019.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Emerald Bay Beheer B.V. mogen plaatsvinden zolang de geconsolideerde solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 35% of lager is.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van Emerald Bay Beheer B.V. en Orellana B.V. worden verpand in eerste verband aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Emerald Bay Beheer B.V. is Laag risico en voor Orellana B.V. Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de definitieve enkelvoudige jaarcijfers van 2017 en de prognose voor geheel 2018 (op basis van tussentijdse cijfers tot en met september) en 2019. De overall score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit
Het over te nemen bedrijf genereert in 2017 een omzet van € 1.147.000,- met een genormaliseerde cashflow van € 121.000,-. Ultimo 2018 wordt, op basis van de tussentijdse cijfers t/m september van dat boekjaar, een omzet begroot van € 1.370.000,- met een genormaliseerde cashflow van € 251.000,-. Aan het einde van 2019 wordt een omzet verwacht van € 2.205.000,- met een genormaliseerde cashflow van € 447.000,-, wat toereikend is voor de financiële verplichtingen. Ultimo 2020 resteert naar verwachting een omzet van ruim € 3.500.000,- met een genormaliseerde cashflow van meer dan € 750.000,-. Wij waarderen de Rentabiliteit voorzichtigheidshalve op Ruim voldoende.

Solvabiliteit
Door een eigen inbreng van € 335.000,- is de solvabiliteit na financiering 29%. Dit is logischerwijs ook de openingsbalans van 2019. Ultimo 2019 is de verwachting dat het eigen vermogen is gegroeid naar € 660.000,- door enerzijds het behaalde resultaat en anderzijds de kapitaalstorting vanuit een derde partij. Dit resulteert in een solvabiliteitsratio van 46%. Begroot wordt dat in de jaren daarna de eigen vermogenspositie verder zal toenemen. Wij hanteren voor de Solvabiliteit de score Ruim voldoende op basis van de startpositie.

Liquiditeit
De liquiditeit is vanaf de start van de onderneming comfortabel. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de geringe schulden op korte termijn. Daardoor is de current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) ultimo 2017 ruim 5. Conform prognose zal die comfortabele positie worden voortgezet ultimo 2019 door een stijging van de vlottende activa. Wij kwalificeren de liquiditeit op Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

Iedere investeerder ontvangt een éénmalige korting van 20% voor elke aankoop tot €150,- in de nieuwe webshop. In verband met het gereed komen van de webshop wordt de incentive beschikbaar gesteld vanaf 1 april 2019. 

De voucher voor de korting zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-49667 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-01-2019 om 12:14
investeerder-67111 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
12-01-2019 om 11:10
investeerder-22738 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
12-01-2019 om 11:06
investeerder-32323 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-01-2019 om 9:04
investeerder-51993 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-01-2019 om 3:09

Reacties

Investeerder – 12628
20-12-2018 13:22
Ik weet niet of het aan mij ligt, maar welk bedrijf wordt hier nu overgenomen? Er is niets te vinden over Emerald Bay Beheer.

Collin Crowdfund
20-12-2018 15:44
Beste investeerder,

Dank voor uw reactie.

Aangezien de closing van de overname nog dient plaats te vinden begin januari, valt dit momenteel nog onder de geheimhouding welke onderdeel is van de overeenkomst. Na closing zullen we dit uiteraard graag communiceren aan de investeerders.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Investeerder – 19516
20-12-2018 13:22
Waarom wordt het merk niet genoemd? Dat lijkt me zo’n beetje het enige wat waarde vertegenwoordigt.

Collin Crowdfund
20-12-2018 15:44
Beste investeerder,

Dank voor uw reactie.

Aangezien de closing van de overname nog dient plaats te vinden begin januari, valt dit momenteel nog onder de geheimhouding welke onderdeel is van de overeenkomst. Na closing zullen we dit uiteraard graag communiceren aan de investeerders.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Ondernemer

Casper de Jong

Crowdfund Coach


Martin van Boxtel