29518

Engberink en Kluijt Letselschade

€ 50.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 52
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 14-06-2018 in 1 uur volgeschreven door 52 investeerders

Samenvatting

Marc Engberink en Otto Kluijt hebben de handen ineen geslagen en gaan zich samen als ondernemers focussen op het behartigen van belangen van hun cliënten in letselschade zaken. Marc en Otto hebben samen ruim 40 jaar ervaring op het gebied van het verlenen van juridische hulp bij alle soorten letsel aan een persoon, veroorzaakt door een ongeluk. 

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte is € 96.000,-. Hiervan is € 26.000,- eigen inbreng en wordt er € 20.000,- aan financiering verstrekt door Qredits. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 50.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Engberink en Kluijt B.V. als Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Voldoende. De debiteuren zijn Engberink en Kluijt B.V., Dreimädel B.V. en Chatto B.V. M.J.G. Engberink en L.M.H. Engberink-Terlunen geven een persoonlijke borgstelling af voor € 25.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. O. Kluijt en C.E. Pot geven een persoonlijke borgstelling af voor € 25.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde. Ter handhaving van de solvabiliteit is er een niet-onttrekkingsverklaring (35%) overeengekomen. De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van Engberink en Kluijt B.V. wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Leendoel

De gevraagde financiering van Engberink en Kluijt B.V. zal worden gebruikt voor de opstart van de onderneming van Otto en Marc. 

Ondernemer

Marc Engberink (1973) heeft een hbo opleiding genoten en is, nadat hij als fysiotherapeut is begonnen, al 18 jaar actief als letselschade expert aan de verzekeringskant op verschillende posities. Marc is getrouwd en heeft drie kinderen.

Otto Kluijt (1963) heeft een hbo opleiding genoten, is NIVRE register expert en werkt, na 8 jaar aan de verzekeringskant te hebben gewerkt, al 14 jaar als belangenbehartiger. Otto is samenwonend met Chantal en heeft drie kinderen. Chantal zal op termijn parttime actief zijn voor Engberink en Kluijt B.V.

Onderneming

Marc Engberink en Otto Kluijt slaan als voormalig opponenten, met beiden een lange carrière in het regelen van letselschade aan ‘halende’ en ‘betalende’ kant, de handen ineen. Zij gaan zich samen als ondernemers focussen op het behartigen van belangen van hun cliënten in letselschade zaken. Marc en Otto zijn professionals op het gebied van het verlenen van juridische hulp bij alle soorten letsel aan een persoon, veroorzaakt door een ongeluk. 

Missie en visie
Engberink en Kluijt B.V. is een onafhankelijke, professionele en betrouwbare juridische dienstverlener voor letselschadeslachtoffers. De ondernemers willen van meerwaarde zijn voor onze cliënten door het aanbieden van de juiste kennis, de juiste vaardigheden en de juiste houding. Onopgeloste kwesties en conflicten op het gebied van personenschade houden mensen bezig en verhinderen dat zij hun leven of hun bedrijf een nieuwe toekomst geven. “Een goed leven, ook na die tijd”, dat is onze missie en daar zijn we expert in. 

Doelgroep
Veel mensen worden vroeg of laat geconfronteerd met de gevolgen van een verkeersongeval, arbeidsongeval of anderszins en lopen letsel op door toedoen van derden. De zelfredzaamheid is tijdelijk of blijvend verminderd. Zekerheden worden plotseling aangetast. Ze voelen zich onveilig en kwetsbaar, overspoeld door procedures en regelgeving. Engberink en Kluijt B.V. zal zich primair richten op verwijzing via assurantie tussenpersonen en accountantskantoren, waarbij we agrariërs en zelfstandig ondernemers graag verwelkomen.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Inventaris € 14.000,-
Debiteuren € 45.000,-
Werkkapitaal € 37.000,-
Totaal € 96.000,-
Eigen inbreng* € 26.000,-
Financiering via Qredits € 20.000,-
Financiering via Collin Crowdfund € 50.000,-

*De eigen inbreng betreft bij oprichting € 15.000,-. In 2018 wordt er tevens voor € 11.000,- aan managementvergoeding niet uitgekeerd aan de aandeelhouders. 

Externe financiering
Door Qredits wordt een lening van € 20.000,- verstrekt aan Engberink en Kluijt B.V. Het betreft een annuïtaire lening met een looptijd van 66 maanden, welke de eerste 6 maanden van de looptijd aflossingsvrij is. Als zekerheid heeft Qredits persoonlijke borgstellingen van de ondernemers en hun partners bedongen, alsmede de verpanding van de debiteuren.  
Buiten de financiering van Qredits is er geen externe financiering aanwezig. 

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Engberink en Kluijt B.V., Dreimädel B.V. en Chatto B.V.
  • M.J.G. Engberink en L.M.H. Engberink-Terlunen geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 25.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • O. Kluijt en C.E. Pot geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 25.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Engberink en Kluijt B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 35% of lager is.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van Engberink en Kluijt B.V. wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert Engberink en Kluijt B.V. als Verhoogd risico. Chatto B.V. en Dreimädel B.V. kwalificeert Dun & Bradstreet als Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de score Verhoogd risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de openingsbalans en de prognose voor 2018 en 2019 van Engberink en Kluijt B.V. De overall Collin Credit Score is Voldoende. 

Rentabiliteit
De exploitatieprognose voor Engberink en Kluijt B.V. is voorzichtig opgesteld. Voor 2018 wordt er een omzet van € 95.000,- geprognosticeerd, waar een netto verlies van € 5.000,- van overblijft. Het omzet niveau is minimaal ingeschat en de kosten blijven nagenoeg gelijk, indien er een hogere omzet wordt gerealiseerd. Aangezien Engberink en Kluijt B.V. ruim wordt gefinancierd is het geprognosticeerde netto cashflowoverschot € 36.000,-. 
Voor 2019 wordt er een omzet van € 275.000,- geprognosticeerd waar een netto winst van € 78.000,- van overblijft. Bij een aflossingsdruk van € 14.000,- resteert er een netto cashflowoverschot van € 68.000,- (score Excellent). Voorzichtigheidshalve kwalificeren we de Rentabiliteit als Voldoende. 

Solvabiliteit
Op het moment van financieren is de solvabiliteit van Engberink en Kluijt 18% bij een balanstotaal van € 85.000,- (score Voldoende). We kwalificeren de Solvabiliteit als Voldoende. 

Liquiditeit
Per ultimo 2018 is de current ratio (vlottende activa / vlottende passiva) van Engberink en Kluijt naar verwachting 4,7 (score Excellent). De vlottende activa bestaat hoofdzakelijk uit liquide middelen en vorderingen en de vlottende passiva bestaat voornamelijk uit aflossingsdruk voor 2019 jegens Collin Crowdfund en Qredits. Per ultimo 2019 stijgt de current ratio volgens de prognose naar 5,9 (score Excellent). Wij kwalificeren de Liquiditeit vooralsnog als Ruim voldoende. 

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende 
Liquiditeit: Ruim voldoende 
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-23690 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-06-2018 om 10:01
investeerder-34575 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-06-2018 om 10:01
investeerder-7358 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-06-2018 om 10:01
investeerder-46348 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
14-06-2018 om 10:01
investeerder-48280 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-06-2018 om 10:01

Ondernemer
Marc Engberink
Otto Kluijt

Crowdfund Coach


Guus Oerlemans