27231

Flevo Solar Wash

€ 55.000  |  9,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 82
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 26-01-2018 in 1 uur volgeschreven door 82 investeerders

Samenvatting

De ervaren en gediplomeerde ondernemer Tom Pappot voert al ruim 15 jaar reinigingswerkzaamheden voor vastgoed van zowel bedrijven als particulieren uit. Met de nieuwe onderneming Flevo Solar Wash gaat hij zich nu richten op het reinigen van zonnepanelen. De onderneming zal zich gaan focussen op het reinigen van zonnepanelen in Nederland Om deze werkzaamheden efficiënt en ergonomisch verantwoord te kunnen doen, is investeren in specialistisch gereedschap, marketingmiddelen en werkkapitaal noodzakelijk. 

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte is € 55.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 55.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 9,0% gedurende de gehele looptijd.

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Flevo Solar Wash B.V. en Frederik Gerardus Holding B.V. als Verhoogd risico. De huidige eenmanszaak, Flevo Glaswas, kwalificeert Dun & Bradstreet als Laag risico. Voor deze aanvraag wordt de kwalificatie Verhoogd risico gehanteerd. De Collin Credit Score is Voldoende. De debiteuren zijn A.F.M. Pappot h.o.d.n. Flevo Glaswas, Flevo Solar Wash B.V. en Frederik Gerardus Holding B.V. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. A.F.M. Pappot en C.M. Pappot geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 55.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde. Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring van 40% op het niveau van Frederik Gerardus Holding B.V. overeengekomen. Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van A.F.M. Pappot voor een bedrag van minimaal € 55.000,-. De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraden van A.F.M. Pappot h.o.d.n. Flevo Glaswas, Flevo Solar Wash B.V. en Frederik Gerardus Holding B.V. wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Osmoworks B.V. geeft een terugkoopverklaring af voor de aanhanger met filter- en pompinstallatie ter hoogte van de boekwaarde. De aanhanger heeft op het moment van financieren een waarde van € 17.000,-. 

Leendoel

De financiering zal worden aangewend voor de oprichting van Flevo Solar Wash B.V. en de investering in specialistisch gereedschap, marketingmiddelen en werkkapitaal.

Ondernemer

Tom Pappot (1963) is de oprichter en algemeen directeur van Flevo Solar Wash B.V. Na de Technische School is Tom op jonge leeftijd in het arbeidsproces terecht gekomen. Dankzij zijn hands-on mentaliteit is dit een goede match geweest. Mede hierdoor is Tom er nooit voor weggelopen om de meest uiteenlopende werkzaamheden aan te pakken. In zijn loopbaan heeft hij ervaring opgedaan op het gebied van technische installaties, grondverzet werkzaamheden, productieprocessen, agrarische bedrijven en bouwbedrijven. 
Tom zal in de onderneming eindverantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de reinigingswerkzaamheden en voor het algehele beleid. Naast al zijn werkzaamheden heeft Tom in verschillende verenigingen als vrijwilliger werkzaamheden verricht. Zo was hij recent nog facilitair medewerker bij een kynologische vereniging in Almere. Daarnaast helpt hij graag wanneer iemand in zijn omgeving hulp nodig heeft. Tom is getrouwd met Claudia. 

Onderneming

De ervaren ondernemer Tom Pappot voert al ruim 15 jaar reinigingswerkzaamheden voor vastgoed van zowel bedrijven als particulieren uit. Met de nieuwe onderneming Flevo Solar Wash gaat hij zich nu richten op het reinigen van zonnepanelen. Flevo Solar Wash zal zich gaan focussen op het reinigen van zonnepanelen in de regio Nederland. Om deze werkzaamheden efficiënt en ergonomisch verantwoord te kunnen doen, is investeren in specialistisch gereedschap, marketingmiddelen en werkkapitaal noodzakelijk. De opdrachtgevers van Flevo Solar Wash bestaan uit nationale en internationale installatiebedrijven, lokale en landelijke overheden, verenigingen van eigenaars, opdrachtgevers uit het MKB en particulieren. De focus van het bedrijf zal primair liggen op het reinigen van grote oppervlaktes zonnepanelen, aangezien dit het meest efficiënt is. In de komende drie jaar wil Flevo Solar Wash zich gaan presenteren als een veilige, effectieve en zorgvuldige reiniger van zonnepanelen. 

Werkzaamheden
In zijn eenmanszaak, Flevo Glaswas, voert Tom al ruim 15 jaar reinigingswerkzaamheden uit op het gebied van vastgoedonderhoud voor particulieren en bedrijven. Tijdens de contactmomenten met opdrachtgevers is het idee geboren om de bestaande service uit te breiden met het reinigen van grote oppervlaktes zonnepanelen. Het reinigen van zonnepanelen geeft het beste resultaat wanneer dit wordt uitgevoerd met warm osmosewater. Wanneer dit pure water over een oppervlakte vloeit, lossen alle mogelijke atmosferische vervuilingen hierin op en blijft er een streeploos oppervlak achter. Door navraag te doen bij verschillende installateurs van zonnepanelen is ons gebleken dat ook zij steeds meer het nut van het reinigen van zonnepanelen inzien. Eén van deze installateurs heeft ons inmiddels tot huisleverancier benoemd. Met anderen zijn wij hierover in gesprek. We hopen in de toekomst onze werkzaamheden ook internationaal uit te kunnen breiden. Te denken valt aan Duitsland, België en Luxemburg.

Marktanalyse
Het nut van het schoonmaken van zonnepanelen is al in 2003 door TNO vastgesteld (3% tot 7% meer rendement) en recent heeft TNO aangegeven de onderzoeksresultaten van destijds nog steeds te onderschrijven. Het jaarlijks reinigen van zonnepanelen wordt dan ook steeds meer regel dan uitzondering. Vanuit Rabobank Cijfers & Trends: “in Nederland is zonne-energie aan een stevige opmars bezig. Het opgesteld vermogen is de laatste jaren met circa 300 MWp gegroeid tot nu toe ruim 1.5 GWp. De belangrijkste reden hiervoor is dat, door de sterke daling van de prijs van zonnepanelen, het voor steeds meer particulieren en bedrijven financieel interessant is op basis van salderen (= terugdraaien van de stroommeter).”

Structuur


 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aanhanger met filter- en pompinstallatie € 17.000,-
Twee roterende borstel & water units € 5.600,-
Isoleren garage (vorstvrij opslaan gereedschap en osmosewater) € 7.000,-
Marketingkosten € 3.000,-
Kantoorinrichting € 4.000,-
Werkkapitaal/ onvoorzien € 18.400,-
Leenbedrag via Collin Crowdfund € 55.000,-

Leenbedrag: € 55.000,-
Rente: 9,0%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Andere financieringen
Aangezien de B.V.’s nieuwe rechtspersonen zijn, is hier geen externe financiering aanwezig. In de eenmanszaak van Tom is er een leasecontract aanwezig ter hoogte van € 14.000,- per ultimo 2017 en overig vreemd vermogen ter hoogte van ruim € 9.000,-.
 

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn A.F.M. Pappot h.o.d.n. Flevo Glaswas, Flevo Solar Wash B.V. en Frederik Gerardus Holding B.V. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer nihil.
  • A.F.M. Pappot en C.M. Pappot geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 55.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Frederik Gerardus Holding B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 40% of lager is.
  • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van A.F.M. Pappot voor een bedrag van minimaal € 55.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraden van A.F.M. Pappot h.o.d.n. Flevo Glaswas, Flevo Solar Wash B.V. en Frederik Gerardus Holding B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund, met uitzondering van de bedrijfsauto van de eenmanszaak, welke verpand is aan een leasemaatschappij.
  • Osmoworks B.V. geeft een terugkoopverklaring af voor de filter- en pompinstallatie ter hoogte van 80% van de boekwaarde. De filter- en pompinstallatie heeft op het moment van financieren een waarde van € 17.000,-. Deze wordt in vijf jaar afgeschreven. Osmoworks B.V. wordt door Dun & Bradstreet als Laag risico gekwalificeerd. 

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert A.F.M. Pappot h.o.d.n. Flevo Glaswas als Laag risico. Flevo Solar Wash B.V. en Frederik Gerardus Holding B.V. kwalificeert Dun & Bradstreet als Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren wij de score Verhoogd risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de geconsolideerde prognoses op het niveau van Frederik Gerardus Holding B.V. voor de jaren 2018 en 2019. De overall Collin Credit Score is Voldoende. 

Rentabiliteit
Voor 2018 is er binnen Frederik Gerardus Holding B.V. een geconsolideerde omzet geprognosticeerd van € 52.000,-. Deze omzet wordt onderbouwd door een intentieverklaring, welke goed is voor ongeveer € 95.000,- aan omzet op jaarbasis. De omzetprognose is derhalve voorzichtig ingestoken. Er resteert een netto winst van € 7.000,- in het eerste jaar, met een genormaliseerde cashflow van € 21.000,-. De aflossingsdruk is € 11.000,- richting Collin, waardoor het netto cashflowoverschot op € 10.000,- (score Goed) uitkomt. Voor 2019 wordt er een omzetstijging naar € 118.000,- geprognosticeerd, waar er een netto winst van € 32.000,- resteert. De genormaliseerde cashflow is € 39.000,- volgens de prognose dat jaar, bij een aflossingsdruk van € 11.000,- (score Excellent). De managementvergoeding is beperkt opgenomen in de prognose, namelijk € 12.000,- in 2018 en € 24.000,- in 2019. Voor de privé huishouding is namelijk comfort te halen uit het inkomen van de partner van de ondernemer. Voorzichtigheidshalve kwalificeren we de Rentabiliteit van de onderneming als Voldoende. 

Solvabiliteit
Op het moment van financieren is de solvabiliteit van Frederik Gerardus Holding B.V. als Matig te kwalificeren, gezien de eigen inbreng die nihil is. Volgens de prognose verbetert de solvabiliteit geconsolideerde solvabiliteit naar 13% (score Matig) per ultimo 2018 bij een balanstotaal van € 51.000,- en naar 51% (score Excellent) per ultimo 2019 bij een balanstotaal van € 75.000,-. We kwalificeren de Solvabiliteit van de onderneming als Matig.

Liquiditeit
Qua liquiditeit zit de onderneming redelijk ruim in zijn jasje op het moment van financieren, aangezien de current ratio (vlottende activa / vlottende passiva) 1,9 is (score Excellent). De vlottende activa bestaat voornamelijk uit liquide middelen, terwijl de vlottende passiva uit aflossingsdruk jegens Collin bestaat. Per ultimo 2018 wordt er een current ratio van 2,3 geprognosticeerd (score Excellent). Voorzichtigheidshalve achten wij het passend om de Liquiditeit van de onderneming als Voldoende te kwalificeren.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Matig
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-45523 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-01-2018 om 11:03
investeerder-26952 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
26-01-2018 om 11:02
investeerder-43638 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
26-01-2018 om 11:02
investeerder-48649 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-01-2018 om 11:02
investeerder-49807 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-01-2018 om 11:02

Ondernemer
Tom en Claudia Pappot

Crowdfund Coach


Ies Bos