12405

FreelanceFactoring

€ 500.000  |  7,5% rente  |  36 maanden  |  Investeerders: 216  |  Reacties: 7
Reeds
geïnvesteerd
100%
Verlopen
inschrijftijd
5%
Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
credit score
Goed
Deze leningaanvraag is op 8-05-2015 in 2 dagen volgeschreven door 216 investeerders

Samenvatting

FreelanceFactoring is een snel groeiend bedrijf in een (financiële) nichemarkt die een belangrijke ontwikkeling doormaakt. Ook factoring zal naar verwachting steeds meer deel gaan uitmaken van het zogenaamde stapel-financieren. FreelanceFactoring financiert de facturen van haar klanten op hun opdrachtgevers voor, neemt het faillissementsrisico over en draagt zorg voor het debiteurenbeheer. Klanten krijgen binnen 3 werkdagen de overgedragen factuur uitbetaald. Voorafgaand aan de uitbetaling wordt een creditcheck op klant en debiteur toegepast. De vorderingen zijn voor 90% verzekerd bij een kredietverzekeringsmaatschappij, waardoor het risico van FreelanceFactoring beperkt is.

De ondernemers zijn ervaren en deskundig en de taken zijn goed verdeeld. Onderling kunnen ze elkaar goed vervangen. Waar nodig laten zij zich door specialisten (juridisch, fiscaal) adviseren. De organisatie leunt sterk op de automatisering, hetgeen ook noodzakelijk is om de concurrentie het hoofd te bieden en de kosten in de hand te houden. 

Financieringsbehoefte

Men heeft in het businessplan opgenomen om de komende jaren de groei van het bedrijf mede door crowdfinance te laten plaatsvinden. Zij wensen dit in diverse tranches per jaar aan de investeerders aan te bieden tegen de op dat moment geldende voorwaarden.De eerste tranche wordt aangeboden met een leenbedrag groot € 500.000,-, maar met een variabel deel tussen de € 250.000,- en € 500.000,-. Collin Crowdfund kan naargelang de interesse vanuit de investeerders op een bepaald moment tijdens de openstellingsperiode van 1 maand de leningaanvraag tussentijds sluiten. De rente van de lening bedraagt 7,5% en een looptijd van 36 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing.

Structuur

De structuur staat in het organogram onderin de pitch afgebeeld.

Risico

Triple M B.V. en FreelanceFactoring.com B.V. zijn beide debiteur voor deze leningaanvraag. De Dun & Bradstreet score kwalificeert een laag risico en Colin Credit Score is goed. In de analyse van de Collin Credit Score is gerekend met een leenbedrag van een half miljoen. De ratio’s zijn, zeker voor zo’n jong bedrijf, sterk te noemen. Het garantievermogen is goed en bestaat uit aandelenvermogen en achtergestelde leningen, waarvan de aandeelhouders zelf een groot deel voor hun rekening nemen.

Leendoel

Voor verdere groei is het verkrijgen van additionele funding voor FreelanceFactoring wenselijk. De fraaie financiële performance, solvabiliteit en beheersing van het kredietrisico zorgen ervoor dat, naast de aandeelhouders, ook informal investors bereid zijn om te investeren in FreelanceFactoring. Om meer naamsbekendheid én bekendheid met factoring te realiseren wil men voor de groei de komende jaren ook gebruikmaken van crowdfinance.

Ondernemer

FreelanceFactoring.com B.V. is opgericht in januari 2012 en voor zover bekend was FreelanceFactoring het eerste factoringbedrijf dat geen ondergrens hanteert voor omzetbedragen van klanten. Zo maakten zij de factoringmarkt bereikbaar voor het kleinbedrijf en ZZP’ers in Nederland.

FreelanceFactoring heeft thans een directie van drie DGA’s plus drie medewerkers. Tussen 2015 en 2017 zullen naar verwachting in totaal twee accountmanagers en drie sales medewerkers worden aangetrokken. Voorts zullen tussen 2015 en 2017 in totaal zeven administratieve medewerkers in dienst worden genomen.

De drie oprichters (Wouk Witte, Igor Meijs en Pieter Rom Colthoff) houden elk via hun persoonlijke holdings 33,3% van de aandelen en vormen gezamenlijk de directie. Igor Meijs en Pieter Rom Colthoff hebben in 2006 het uitzendbureau Eagle Young Executives opgericht en in 2010 verkocht aan de detacheerder Tri-Finance. Daar zijn zij vervolgens nog 1,5 jaar in dienst gebleven. Wouk Witte startte zijn loopbaan als consultant en was partner bij Newcon. Vervolgens werkte hij een aantal jaren als (interim)manager in verschillende sectoren op het snijvlak van consultancy, commercie en finance.

Igor Meijs, Pieter Rom Colthoff en Wouk Witte constateerden bij hun vorige werkgever dat er in de praktijk veel issues waren rondom betaaltermijnen aan kleine ondernemingen. Zij zagen mogelijkheden om dergelijke financieringsissues structureel te verminderen en dit motiveerde hen om FreelanceFactoring op te richten. 

Onderneming

Kernwaarden
De focus van FreelanceFactoring op deze specifieke nichemarkt is nog steeds uniek in Nederland. Wij positioneren ons boven in de markt door te focussen op service en betrouwbaarheid en realiseren daardoor een hoog percentage repeat customers (85%).

Onze kernwaarden zijn:

  • Wij hanteren transparante normen en waarden
  • Wij tonen respect voor onze klanten
  • Wij komen onze afspraken na

Onze kernwaarden blijven niet abstract; wij passen ze concreet toe binnen onze dagelijkse werkzaamheden. Zo denken wij actief mee met onze klanten om een optimale oplossing te vinden, bevorderen wij een open cultuur en staan wij open voor kritiek. Recent marktonderzoek bevestigt dat deze opstelling zeer wordt gewaardeerd door onze klantenkring. De gemiddelde waardering komt uit op 4,6 op een vijf-puntsschaal bij een respons van 22%.

Missie
FreelanceFactoring is opgericht om de kleine ondernemers (ZZP’ers en kleine MKB’ers) van een alternatieve financieringsbron te voorzien. Onze missie is om voor elke kleine ondernemer zijn betalingstermijn weg te nemen. Wij doen dit door unieke, op maat gemaakte factoringdiensten aan te bieden met een hoge servicegraad, 100% betrouwbaarheid en snelle uitbetaling. Hiermee beschikt de ondernemer over het benodigde werkkapitaal om zijn groei te faciliteren. FreelanceFactoring streeft naar marktleiderschap in Nederland op het gebied van factoring voor kleine factuurbedragen.

FreelanceFactoring heeft zich qua kwaliteit en dienstverlening bovenin de markt gepositioneerd. De belangrijkste uitdaging is om middels voortgaande automatisering en het bereiken van een bepaalde schaalgrootte de kosten te verlagen en zo een stukje tariefsverlaging te realiseren en de convenience factor voor de klant te verhogen (meer online procedures). Daarbij dient de hoge kwaliteit te worden gehandhaafd. Concurrentie is daarbij geen probleem. Zij draagt bij aan verbreding van de bekendheid van factoring en creëert daardoor extra vraag in een markt die erg groot is.

Structuur

Financieringsbehoefte

Vanaf de start van het bedrijf hebben de aandeelhouders via eigen vermogen en achtergestelde leningen zelf een belangrijk deel van de financiering voor hun rekening genomen. Door de snelle groei en de wens om factoring bekender te maken bij de ZZP-ers wil men nu ook gebruik gaan maken van crowdfinance.

Voor de komende jaren wil FreelancFactoring een verdere groei doormaken waarvoor naar verwachting één tot twee miljoen euro benodigd is. Omdat het een gestage goed gecontroleerde groei betreft is het totale bedrag niet in één keer benodigd, maar kan het in delen worden opgebouwd.

Leenbedrag: € 500.000,-; doelstelling is € 500.000,- met een minimum leenbedrag van € 250.000,-
Looptijd: 36 maanden, lineaire aflossing
Rente: 7,5%

Risico

Triple M B.V. en FreelanceFactoring.com B.V. zijn beide debiteur voor deze leningaanvraag. Daarnaast wordt ter handhaving van de solvabiliteit een non-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van FreelanceFactoring.com B.V. zullen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 15% of lager is.

Dun & Bradstreet score
De Dun & Bradstreet score kwalificeert een laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score die is gebaseerd op basis van de mix van solvabiliteit, rentabiliteit en liquiditeit. In de analyse van de Collin Credit Score is gerekend met een leenbedrag van een half miljoen.De berekening van de Collin Credit Score geeft een goede rentabiliteit, goede solvabiliteit en een excellente liquiditeit aan. Gemiddeld genomen is de Collin Credit Score wat naar beneden afgerond goed, hetgeen een hele mooie score is voor zo’n jong bedrijf.

FreelanceFactoring is de afgelopen jaren hard gegroeid. Het bedrag aan voorgefinancierde vorderingen is gestegen van EUR 1,3 miljoen in 2012, naar EUR 5,5 miljoen in 2013 en EUR 12,7 miljoen in 2014. In 2015 verwacht FreelanceFactoring de groei verder door te zetten en voor een bedrag van circa EUR 25 miljoen vorderingen te kopen. De winst ligt op een fraai niveau en de cashflow is ruimschoots voldoende om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen.

Rentabiliteit
De rentabiliteit is vanaf de start goed, mede dankzij de strakke kostenbeheersing, goede automatisering en behoorlijke groei van het bedrijf.

Liquiditeit
In de liquiditeit zijn de gekochte vorderingen meegenomen, die voor 90% via een kredietverzekering zijn afgedekt, waardoor de excellente score bevestigd wordt.

Solvabiliteit
De solvabiliteit ligt, mede dankzij de eigen inbreng van de aandeelhouders, met 42% bij een balanstotaal van 1.7 miljoen (eind 2014) op een goed niveau.

Samenvattend: 
Rentabiliteit: Goed 
Solvabiliteit: Goed 
Liquiditeit: Excellent
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 6.500 geïnvesteerd.
08-05-2015 om 9:45
Anonieme investeerder heeft € 30.000 geïnvesteerd.
08-05-2015 om 9:28
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
08-05-2015 om 9:27
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
08-05-2015 om 9:22
Anonieme investeerder heeft € 1.500 geïnvesteerd.
08-05-2015 om 9:11

Reacties

Investeerder – 2165
06-05-2015 12:40
Ben wel benieuwd hoe die 25 miljoen wordt gefinancierd, maar hiermee wordt bedoeld vermoed ik de totale gefinancierde omzet. Is het zo dat met die 500k de totale factoring 2016 van 25 mio wordt gefinancierd?

P.C. Rom Colthoff
06-05-2015 13:08
Geachte heer/mevrouw,

FreelanceFactoring heeft als doelstelling om in 2015 voor 25 mln aan vorderingen te kopen. Het overgrote deel van de 25 mln wordt gefinancierd met reeds aanwezige funding.

Met vriendelijke groet,

Pieter Rom Colthoff

Investeerder – 4451
06-05-2015 15:51
Mooie propositie! Welke borgstellingen/verpandingen geeft u?

P.C. Rom Colthoff
06-05-2015 17:33
Geachte heer/mevrouw,

Er worden geen zekerheden/pandrechten afgegeven aangaande deze leenfaciliteit. De Solvabiliteit van FreelanceFactoring bedraagt per 1-5-2015 58%. De Crowdfunding campagne is een senior leenfaciliteit en is daarmee als eerste opeisbaar.

Met vriendelijke groet,

Pieter Rom Colthoff

Investeerder – 4938
06-05-2015 17:41
In de zekerheden lees ik een non-onttrekkingsverklaring, betrekking hebbende op de solvabiliteit. Ik lees ook dat een groot deel van de financiering tot nu toe plaatsvond door middel van door de aandeelhouders achtergestelde leningen. Blijven deze achtergesteld, of zullen deze worden afgelost?

Ik lees ook dat er diverse informal investors zijn. Betreft dit verstrekte leningen of aandelenkapitaal. Indien dit verstrekte leningen betreft, hebben deze informal investors meer zekerheden dan de crowdfunding-investeerders krijgen, of is de mate van verstrekte zekerheden gelijk?

P.C. Rom Colthoff
06-05-2015 19:38
Geachte heer/mevrouw,

De huidige achtergestelde leenfaciliteiten verstrekt door de aandeelhouders worden niet afgelost. De Crowdfunding campagne is puur om de groei van de organisatie te financieren.

De huidige informal investors hebben allen een leenfaciliteit verstrekt aan FreelanceFactoring. Deze leningen zijn gelijk in rang met de financiering die voortvloeit uit de Crowdfunding campagne.

Met vriendelijke groet

Pieter Rom Colthoff

Investeerder – 4938
07-05-2015 10:31
Geachte heer Colthoff,

dank voor uw reaktie. Ik ga investeren.

Ondernemer


Wouk Witte


Pieter Rom Colthoff


Igor Meijs

Crowdfund Coach


Leon Westmaas