28511

GeVo Venlo

€ 360.000  |  6,5% rente  |  60 maanden  |  Investeerders: 312  |  Reacties: 4
Reeds
geïnvesteerd
100%
Verlopen
inschrijftijd
1%
Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
credit score
Goed
Deze leningaanvraag is op 12-10-2017 in 2 uur volgeschreven door 312 investeerders

Samenvatting

Ondernemer Geert Voss is vooral actief in de detachering van personeel in de groente- en fruitteelt en verpakking van levensmiddelen. Voor zijn werknemers regelt Geert Voss vaak de huisvesting. Ter herfinanciering van een lening waarmee het vastgoed aan de Kaldenkerkerweg 6 te Tegelen is aangekocht en het opknappen van dit pand, waar 13 studio’s zullen worden gerealiseerd voor personeel, wordt de financiering bij Collin Crowdfund gevraagd. 

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte is € 414.000,-. Uit eigen middelen wordt er € 54.000,- ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 360.000,-. De looptijd is 60 maanden, met een lineaire maandelijkse aflossing van € 3.000,-. Na 60 maanden is er nog een restantschuld van € 180.000,-. De restantschuld zal op dat moment worden afgelost door herfinanciering of door verkoop van het onroerend goed. De rente bedraagt 6,5% gedurende de gehele looptijd.
 
Risico

Dun & Bradstreet kwalificeert de onderneming als Minimaal risico. De Collin Credit Score is Goed. De debiteur voor de financiering is GeVo Venlo Beheer B.V. Er komt een 1e hypothecaire inschrijving op het pand aan de Kaldenkerkerweg 6 te Tegelen.  

Leendoel

De gevraagde financiering benut ten behoeve van de verbouwing van het pand aan de Kaldenkerkerweg 6 te Tegelen waar Collin Crowdfund een 1e hypothecaire inschrijving op verkrijgt. Tevens wordt de herfinanciering van een bestaande lening van het Nationaal Hypotheek Fonds gerealiseerd met de financiering via Collin. 

Ondernemer

Geert Voss (1968) is 100% aandeelhouder van GeVo Venlo Beheer B.V. Na zijn opleidingen is Geert zijn ondernemerscarrière begonnen in de tuinbouw. In 2000 maakte hij de overstap naar zijn huidige bedrijf, Flexipool, wat een uitzendbureau is voor arbeidskrachten uit Oost-Europa. De belangrijkste reden voor zijn overstap, was dat hij de groeiende vraag naar Oost-Europeaanse arbeiders zag en graag in deze markt wilde inspringen. De arbeiders worden vaak ingezet op gebieden waar Geert zelf veel kennis van heeft, namelijk fruitteelt, groenteteelt en de verpakking snoep & andere voedingsmiddelen. Na een fusie met de zaken van de heer C. van Empel is Geert nog voor 50% eigenaar van de relevante werkmaatschappijen, waar tevens Connectiva Packaging B.V. (een verpakkingsbedrijf) onder valt. De heer van Empel en Geert zijn samen tevens een onderneming gestart in Polen, om toegang te krijgen tot gekwalificeerde arbeiders in die markt. Tevens hebben ze samen een 50% aandeel in Alcopak Weert B.V., wat een verpakker van levensmiddelen is. In 2016 heeft Geert Voss via GeVo Venlo Beheer B.V. een 30% -belang verworven in UAB Blueberry Baltic in Litouwen. Dit bedrijf houdt zich bezig met de teelt van blauwe bessen. 

Onderneming

GeVo Venlo Beheer B.V. is de holding van Geert Voss. Onder deze holding valt VoCo Group B.V. (waar GeVo Venlo Beheer B.V. een 50% aandeel in heeft), waaronder verschillende werkmaatschappijen vallen. De werkmaatschappijen zijn hoofdzakelijk actief in de detachering van personeel in de fruit- en groenteteelt en verpakking van levensmiddelen. Alle werkmaatschappijen zijn 4400-1 NEN gecertificeerd en hebben daardoor het SNA-keurmerk.

Historie
Geert Voss is in 2000 begonnen met het bedrijf Flexipool, wat een uitzendbureau is voor arbeidskrachten uit Oost-Europa. Het bedrijf detacheert niet alleen medewerkers bij fruittelers en groentetelers, maar verzorgt ook een nette huisvestiging voor hen. Deze huisvestiging is vaak vlak bij de locatie waar men werkzaam is, zodat de reistijd beperkt is. In 2006 is Geert Voss met de heer C. van Empel samen gaan werken, waarna er gestart is met Connectiva Packaging B.V., Connectiva Personeelsdiensten B.V. en Alcopak Weert B.V. Dit zijn allen bedrijven die (met name Oost-Europese) werknemers detacheren in fabrieken waar voedingsmiddelen worden verpakt. 

Verdienmodel
De verschillende werkmaatschappijen onder GeVo Venlo Beheer en Voco Group houden zich bezig met het detacheren van personeel. Het verdienmodel zit hier in een opslag in het uurtarief. 

Marktinformatie
De werkmaatschappijen van Geert Voss en zijn compagnon opereren hoofdzakelijk in de uitzendbranche. Het personeel wat uitgezonden wordt is hoofdzakelijk actief in de fruitteelt en verpakking van levensmiddelen. Voor de uitzendbranche is de prognose voor de komende 3 tot 5 jaar gematigd positief (Rabobank Cijfers & Trends). Door verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt en de verder aantrekkende economie is de verwachting dat deze branche zal groeien. Het risico voor de markt waarin Geert Voss opereert is echter dat door automatisering en digitalisering de banen voor lager en middelbaar opgeleiden zullen verdwijnen. Hier speelt men op in middels de onderneming VoCo Spólka, waarmee men in Polen met hoger opgeleid personeel in contact komt. 

Te financieren pand 
Het pand aan de Kaldenkerkerweg 6 te Tegelen waar het Nationale Hypotheek Fonds de financiering voor heeft verstrekt die door de lening van Collin Crowdfund herfinancierd wordt, is bestemd voor de huisvestiging van de werknemers die onder de VoCo Group vallen. Er zullen 13 kamers van 12 tot 16 vierkante meter worden gerealiseerd, met tevens de nodige gezamenlijke ruimten. Zo worden er meerdere wc’s, badkamers en keukens gerealiseerd. Het pand voldoet aan de door de gemeente gestelde eisen. Alle benodigde vergunningen zijn derhalve afgegeven. 
Omdat het pand wel een opknapbeurt kan gebruiken voordat het bewoond zal worden, wordt er door de ondernemer tevens geld gevraagd voor een verbouwing. 

Structuur

Financieringsbehoefte

Verbouwing onroerend goed € 250.000,-
Herfinanciering NHF € 100.000,-
Onvoorzien € 10.000,-
Totale financiering via Collin Crowdfund € 360.000,-
 
Leenbedrag: € 360.000,-
Rente: 6,5%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing van € 3.000,-. Aan het einde van de looptijd is er nog een restantschuld van € 180.000,-. De restschuld zal op het einde van de looptijd worden afgelost middels herfinanciering, de verkoop van het onroerend goed of uit eigen middelen.
 
Overige financieringen
Op het moment van financieren, na het aflossen van de NHF lening, is er in GeVo Venlo Beheer B.V. aan langlopende schulden enkel een auto-lease aanwezig. Tevens is er een rekening-courant en lening van VoCo Group B.V. aanwezig ter hoogte van ongeveer € 250.000,-. Voor de rekening-courant is geen aflossingsschema overeengekomen en zijn er geen zekerheden gesteld. Voor de lening is er een aflossingsschema overeengekomen van 120 maandelijkse termijnen van € 1.833,33 en zijn er geen zekerheden gesteld. GeVo Venlo Beheer B.V. is geen debiteur in de door VoCo Group B.V. of onderliggende werkmaatschappijen aangegane financieringsverplichtingen. 

Risico

Zekerheden en voorwaarden
  • De debiteur is GeVo Venlo Beheer B.V. 
  • Er komt een 1e hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 360.000,- op het pand aan de Kaldenkerkerweg 6 te Tegelen. Dit pand is in 2016 getaxeerd op een marktwaarde van € 240.000,- voor verbouwing en € 415.000,- na verbouwing. 
Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert GeVo Venlo Beheer B.V. als Minimaal risico. 
 
Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de conceptjaarcijfers voor 2016 en de prognoses over 2017 en 2018 van GeVo Venlo Beheer B.V. De accountant heeft aangegeven dat de definitieve cijfers van 2016 niet zullen afwijken van de conceptcijfers. Collin Crowdfund is tevens in het bezit van de definitieve geconsolideerde jaarcijfers over 2016 van VoCo Group B.V. 
 
Rentabiliteit
GeVo Venlo Beheer B.V. heeft in 2016 € 198.000,- aan omzet en een netto winst van € 98.000,- gerealiseerd. Er resteert, na verrekening van € 76.000,- aan resultaat deelnemingen, een eenmalige bijzondere baat en de afschrijvingen, een genormaliseerde cashflow van € 20.000,-. De aflossingsdruk is € 12.000,-. Door met name het teruglopen van openstaande vorderingen is er in 2016 een netto cashflowoverschot van ruim € 280.000,- gerealiseerd (score Excellent). Voor 2017 wordt er een omzet van € 199.000,- en een resultaat deelnemingen van € 113.000,- geprognosticeerd, waarna een verwachte netto winst van € 164.000,- resteert. Er is een genormaliseerde cashflow van € 66.000,- (na verrekening van het resultaat deelnemingen en de afschrijvingen) en een aflossingsdruk van € 18.000,-. Door een investering van € 250.000,- in UAB Blueberry Baltic (een bessenkwekerij in Litouwen waar GeVo Venlo Beheer 30% van de aandelen in bezit heeft) resteert er in 2017 een netto cashflow tekort van ongeveer € 180.000,-. Er zijn voldoende liquide middelen aanwezig om dit cashflow tekort op te vangen. Voor 2018 wordt er een omzet van € 200.000,- geprognosticeerd, met een netto winst van € 246.000,-. Het resultaat deelnemingen bedraagt ongeveer € 200.000,-. Bij een genormaliseerde cashflow van € 62.000,- en een aflossingsdruk van € 48.000,- resteert er een netto cashflowoverschot van € 14.000,- (score Ruim voldoende). In de analyse van de kasstromen zijn de te ontvangen huurpenningen vanuit het te financieren vastgoed (ruim € 45.000,- per jaar) buiten beschouwing gelaten. Dit biedt extra comfort ten aanzien van de rentabiliteit. Tevens zijn eventuele toekomstige dividenduitkeringen richting GeVo Venlo Beheer B.V. buiten beschouwing gelaten. De omzet van GeVo Venlo Beheer bestaat voor het grootste gedeelte uit de managementvergoeding die ontvangen wordt vanuit VoCo Group B.V., waarin GeVo Venlo Beheer een 50% aandeel heeft. VoCo Group B.V. wordt door Dun & Bradstreet als Minimaal risico gekwalificeerd en realiseert in 2016 een geconsolideerde omzet van ongeveer € 10.000.000,-, een netto winst van ongeveer € 200.000,- en een genormaliseerde kasstroom van ongeveer € 300.000,-. Door de stabiele kasstroom in GeVo Venlo Beheer en VoCo Group B.V. achten wij het passend om de Rentabiliteit van GeVo Venlo Beheer als Goed te kwalificeren. 
 
Solvabiliteit
Per ultimo 2016 heeft GeVo Venlo Beheer B.V. een eigen vermogen van ruim 55% ten opzichte van het balanstotaal van ruim € 1,4 miljoen (score Excellent). Daarbovenop is er een pensioenvoorziening van ruim € 250.000,- aanwezig in de onderneming. Deze pensioenvoorziening is in 2017 afgestempeld, conform de Wet uitfasering pensioen eigen beheer, naar de fiscale waarde van ongeveer € 133.000,-. Het verschil met de op de balans per 31 december 2016 opgenomen voorziening wordt in 2017 toegevoegd aan het eigen vermogen. Aan de activazijde van de balans staan hoofdzakelijk liquide middelen en financiële vaste activa (deelnemingen). Per ultimo 2017 blijft het risicodragend vermogen ten opzichte van het balanstotaal, door winsttoevoeging en balansverlening, ongeveer gelijk (55%, score Excellent). Per ultimo 2018 wordt er een solvabiliteit van ruim 61% geprognosticeerd, wat tevens de score Excellent vertegenwoordigt. Wij achten het passend om de Solvabiliteit van GeVo Venlo Beheer B.V. als Excellent te kwalificeren. 
 
Liquiditeit
Per ultimo 2016 is de current ratio (vlottende activa / vlottende passiva) van GeVo Venlo Beheer 6,3 (score Excellent). Hierbij bestaat de vlottende activa met name uit liquide middelen en de vlottende passiva uit crediteuren. Op het moment van financieren en per ultimo 2017 is de geprognosticeerde current ratio 3,3 (score Excellent). Per ultimo 2017 is ten opzichte van 2016 de aflossingsdruk jegens de investeerders van Collin opgenomen in de vlottende passiva. Per ultimo 2018 wordt de current ratio op 3,9 geprognosticeerd. Voorzichtigheidshalve achten wij het passend om de Liquiditeit van GeVo Venlo Beheer B.V. als Goed te kwalificeren. 
 
Samenvattend
Rentabiliteit: Goed
Solvabiliteit: Excellent
Liquiditeit: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-41529 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-10-2017 om 12:11
investeerder-39025 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-10-2017 om 11:17
investeerder-39228 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-10-2017 om 11:16
investeerder-35912 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
12-10-2017 om 11:16
investeerder-42882 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-10-2017 om 11:16

Reacties

Investeerder – 5025
12-10-2017 11:10
Dag, kunt/wilt u aangeven wat de kale aanschafprijs is geweest van dit pand? Klopt het dat het pand geruime tijd te koop heeft gestaan?

Collin Crowdfund
12-10-2017 11:24
Geachte investeerder,
Namens de ondernemer de heer Voss onderstaand het antwoord op uw vraag.

-De Kale aanschafprijs is € 150.000,- het klopt inderdaad dat het pand geruime tijd te koop heeft gestaan, het had een gemengde gebruiksfunctie (woning-horeca) en was daardoor moeilijk verkoopbaar.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Investeerder – 5025
12-10-2017 12:52
Dag, inhakend op, kunt u dan toelichten waardoor het pand, zonder verbouwing, ineens 90K méér waard is geworden?

Collin Crowdfund
12-10-2017 12:58
Beste investeerder,

Zoals aangegeven in de pitch beschikt Collin over een taxatierapport van een erkend taxateur, waarin de genoemde marktwaarde is weergegeven.
Ondernemer heeft het pand beneden de marktwaarde kunnen kopen, vanwege redenen die in het voorgaande antwoord al zijn toegelicht.

Met vriendelijke groet, Collin Crowdfund

Ondernemer

Geert Voss

Crowdfund Coach


Guus Oerlemans