27068

Habeku

€ 75.000  |  8,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 66
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 21-08-2017 in 1 uur volgeschreven door 66 investeerders

Samenvatting

In 1999 heeft Hans van der Kuijlen samen met zijn echtgenote de vof Habeku opgericht. De onderneming heeft als activiteit de in- en verkoop van nieuwe en gebruikte bergings- en afscheepvoertuigen in Europa. Habeku is tevens importeur op contractbasis van een drietal bedrijven uit Duitsland en Oostenrijk van deze voertuigen. 
De ondernemers achter Habeku zijn Hans van der Kuijlen en zijn vrouw Nellie van der Kuijlen-Berrevoets. Hans is degene die de onderneming actief stuurt. 

Financieringsbehoefte
De financieringsbehoefte betreft financiering werkkapitaal om interessante voorraad aan te kopen. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 75.000,-. De looptijd is 36 maanden, inclusief een aflossingsvrije periode van 6 maanden. Daarna volgt een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd.

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Habeku als een Minimaal risico. De Collin Credit Score komt uit op Ruim voldoende. De debiteur voor de financiering is de vof Habeku, met als vennoten J.A. van der Kuijlen en P.F. van der Kuijlen – Berrevoets. Door de gekozen ondernemingsvorm zijn de vennoten hoofdelijk aansprakelijk voor het leenbedrag. De voorraad van Habeku wordt in 2e verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Tevens komt er een 3e hypothecaire inschrijving ter hoogte van het leenbedrag op het woonhuis van de vennoten. 

Leendoel

De financiering zal aangewend worden voor de aankoop van voorraad bergingsvoertuigen. 

Ondernemer

De ondernemers achter Habeku zijn Hans van der Kuijlen en zijn vrouw Nellie van der Kuijlen-Berrevoets. Hans is degene die de onderneming actief stuurt. 

Hans van der Kuijlen (1939) heeft opleidingen (middelbaar en hoger onderwijs) gevolgd die geënt waren op de automobieltechniek. Hij heeft zo’n 50 jaar ervaring in de bedrijfswagenverkoop, waarbij hij heeft gewerkt voor diverse bedrijven (zowel in uitvoerende als in managementfuncties.) Hiermee heeft Hans een grote ervaring in de handel opgedaan. Hans is vitaal en ondanks zijn pensioengerechtigde leeftijd, is hij nog lang niet van plan om te stoppen met ondernemen. Zijn kernkwaliteit is dat hij goed met mensen om kan gaan, waardoor hij in de verkoop altijd goed heeft kunnen functioneren. 

Onderneming

Historie
Habeku is gestart op 1 februari 1999, nadat Hans van der Kuijlen was uitgekocht bij zijn toenmalige werkgever. Het bedrijf is destijds gestart met de verkoop van artikelen welke gelieerd zijn aan de bedrijfswagenmarkt. In 2002 maakte Habeku de overstap naar de verkoop van zware bergingsvoertuigen van Firma Empl in Kaltenbach (Oostenrijk) en nadien ook van de Firma Tischer (Duitsland). Deze fabriek maakt bergings- en afsleep opbouwen in het licht segment. Sinds 2014 verkoopt Habeku ook bergings- en afsleep opbouwen van Eurotechnik/Valinski uit Duitsland. Na de crisis is Habeku zich meer gaan richten op tweedehandse bergingsvoertuigen, met als doel meer omzet en winst te genereren. Hier is het bedrijf op dit moment nog steeds hoofdzakelijk actief. 

Samenwerking met Stienen Trading
In 2014 is Habeku benaderd door Stienen Trading B.V. te Someren met de vraag of zij op dit gebied zouden kunnen gaan samenwerken. In de samenwerking is overeengekomen dat inkoop en verkoop op 50/50 basis wordt gedaan en dat Habeku werkt vanuit het bedrijfspand van Stienen Trading B.V. Er zijn tevens afspraken gemaakt over de verdeling van de vaste kosten. Verder is in de samenwerkingsovereenkomst overgekomen dat zodra Habeku dit aangeeft de activiteiten zullen worden voorgezet door Stienen Trading B.V., waarbij de voorraad van Habeku tegen boekwaarde zal worden gekocht door Stienen Trading. 

Marktinformatie
De belangrijkste klanten van Habeku zijn de grotere bergingsbedrijven in Europa. Habeku bevindt zich met haar activiteiten in een nichemarkt, waarbij men zich onderscheidt doordat zij een flexibele speler is met weinig overheadkosten en zich specialiseert in gebruikte voertuigen. Wat betreft de verkoop van nieuwe voertuigen zijn een beperkt aantal bedrijven werkzaam, waaronder Falkom en De Groot Brakel. 
Ten opzichte van haar concurrenten (voor zover deze bestaan) hebben Habeku en samenwerkingspartner Stienen Trading een voorsprong daar zij zich richten op de in- en verkoop van gebruikte bergings- en afsleep voertuigen. Door de geboden mogelijkheid van inruil wordt tevens de verkoop van nieuwe voertuigen gestimuleerd.
 
Structuur

Financieringsbehoefte

Voorraad € 75.000,-
Financiering via Collin € 75.000,-
Leenbedrag: € 75.000,-
Rente: 8.0%
Looptijd: 36 maanden, inclusief een aflossingsvrije periode van 6 maanden. Daarna volgt een lineaire maandelijkse aflossing.
 
Bestaande financiering
Op dit moment heeft Habeku een kredietfaciliteit bij ABN AMRO. De limiet van deze faciliteit werd sinds 2016 ieder kwartaal teruggebracht, naar uiteindelijk nu € 115.000,- in 2017. Per 1 januari 2019 zal de limiet naar nihil worden teruggebracht. 
De bedongen zekerheden door de ABN AMRO Bank voor deze faciliteit zijn:
  • Verpanding van de voorraad en de bedrijfsuitrusting in 1e verband;
  • Een 2e hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 200.000,- op de eigen woning aan de Meeuwenlaan 2 te Nieuwerkerk. 
Op de eigen woning van Hans en Nellie van der Kuijlen rust een woonhuisfinanciering van € 140.000,-. De 1e hypothecaire inschrijving van de hypotheekverstrekker is gelijk aan het uitstaande leenbedrag. De WOZ-waarde van de woning is € 342.000,-, waarbij de inschatting van de ondernemer is dat de vrije verkoopwaarde van de woning aanzienlijk hoger ligt dan de WOZ-waarde. 

Risico

Bedrijfsrisico’s
  • Bedrijfsaansprakelijkheid, inboedel en brand zijn genoegzaam verzekerd.
  • In de samenwerking met Stienen Trading B.V. is contractueel vastgelegd dat er bij dreigende discontinuïteit de voorraad van Habeku tegen boekwaarde zal worden gekocht. 
Zekerheden en voorwaarden
  • De debiteur is de vof Habeku, met als vennoten J.A. van der Kuijlen en P.F. van der Kuijlen – Berrevoets. Door de gekozen ondernemingsvorm zijn de vennoten hoofdelijk aansprakelijk voor het volledige leenbedrag.
  • De (huidige en toekomstige) voorraad van de vof Habeku wordt in 2e verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Een 3e hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 75.000,- op de eigen woning aan de Meeuwenlaan 2 te Nieuwerkerk (Zeeland). Het pand is reeds voorbelast met een 1e hypothecaire inschrijving door Obvion van € 140.000,- en een 2e hypothecaire inschrijving door ABN AMRO van € 200.000,- De WOZ-waarde per 1 januari 2016 bedraagt € 342.000,-.
Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert de onderneming als Minimaal risico. 
 
Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit en is gebaseerd op de gerealiseerde cijfers 2015 en 2016, de prognose voor 2017 en de privé-vermogenspositie van de vennoten. De overall Collin Credit Score komt uit op Ruim voldoende.
 
Rentabiliteit
Historisch gezien laat Habeku een gezonde omzetontwikkeling zien. Van € 305.000,- in 2015 naar € 540.000,- in 2016. In beide jaren is de brutomarge ruim 18%. Na privé-onttrekkingen bleef er respectievelijk € 9.000,- (2015) en € 44.000 (2016) resultaat over. In 2015 was er geen aflossingsverplichting (score Excellent), maar in 2016 is er door inperking van de rekening courant faciliteit eenmalig € 72.000,- afgelost aan ABN AMRO. Hierdoor resteerde een netto cashflowtekort van € 26.000,- (score Matig), wat vanuit privé is aangevuld. Voor 2017 wordt er een omzet van € 640.000,- geprognosticeerd (bruto marge 20%), met een resultaat van € 74.000,- na privé-onttrekkingen. De privé-onttrekkingen zijn € 14.000,- per jaar. Hier hebben Hans en Nellie voldoende aan, aangezien ze beiden recht hebben op AOW en een pensioenuitkering. Er resteert in 2017 een genormaliseerde cashflow van € 78.000,- bij een aflossingsverplichting van ruim € 10.000,- (score Excellent). De aflossingsverplichting in 2017 is de laatste inperking van het krediet bij ABN AMRO, welke is voldaan door Habeku. Wij achten het passend om de rentabiliteit van Habeku als Voldoende te kwalificeren.
 
Solvabiliteit
Het risicodragende vermogen in de onderneming is op het moment van financieren is € 10.000,- op een balanstotaal van ruim € 200.000,-. Echter kan er comfort worden gehaald uit de overwaarde in de eigen woning van ruim € 200.000,- (WOZ-waarde minus woonhuisfinanciering). Aangezien de beide vennoten hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de financiering via Collin vanwege de gekozen rechtsvorm, achten wij het passend om deze overwaarde mee te nemen in onze berekening voor de solvabiliteit. Dan resteert er een risicodragend vermogen wat meer dan 50% is van het balanstotaal. Wij achten het vooralsnog passend om de solvabiliteit als Goed te kwalificeren. 
 
Liquiditeit
Door de aflossingen richting ABN AMRO vanwege de inperking van de rekening courant faciliteit, bestond er per ultimo 2016 een current ratio (vlottende activa / vlottende passiva) van minder dan 1 (0,6; score Matig). Vanuit privé is het netto cashflow tekort in 2016 opgevangen, wat in de toekomst wederom gedaan kan worden indien nodig. Habeku heeft op het moment van financieren een current ratio van 1,6 (score Excellent). Wij achten het passend om de liquiditeit als Ruim voldoende te kwalificeren.
 
Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Goed
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-30638 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-08-2017 om 10:04
investeerder-36086 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
21-08-2017 om 10:03
investeerder-34319 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
21-08-2017 om 10:03
investeerder-12493 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
21-08-2017 om 10:03
investeerder-21079 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-08-2017 om 10:02

Reacties

Investeerder – 9730
21-08-2017 10:36
Per 1 januari 2019 wordt de kredietfaciliteit bij ABN AMRO naar nihil teruggebracht. Betekend dit ook dat per die datum de bedongen zekerheden door de ABN AMRO Bank niet langer van toepassing zijn?

Collin Crowdfund
21-08-2017 14:05
Geachte investeerder,
Hartelijk dank voor uw vraag.

Als de kredietfaciliteit per 1 januari 2019 door ABN AMRO op nihil wordt gezet (zoals nu de intentie is), dan zal er op dat moment ook gevraagd kunnen worden om vrijgave van de door de bank bedongen zekerheden.

Met vriendelijke groet, Collin Crowdfund

Ondernemer
Hans van der Kuijlen

Nellie van der Kuijlen-Berrevoets

Crowdfund Coach


Guus Oerlemans