30819

Handelzeker

€ 85.000  |  9,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 111
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 6-05-2019 in 1 uur volgeschreven door 111 investeerders

Samenvatting

Handelzeker B.V. focust zich op het adviseren en ondersteunen van ondernemers in het MKB-segment om te voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wwft. Op het moment een actueel onderwerp. Handelzeker biedt een dienst via het internet aan waarmee deze ondernemers cliëntenonderzoeken in het kader van de Wwft kunnen doen en deze cliëntenonderzoeken kunnen monitoren. Daarnaast biedt Handelzeker een database aan met bedrijfsprofielen ter ondersteuning van het vinden van de Ultimate Beneficial Owner (UBO) binnen een organisatie. Hiernaast biedt Handelzeker een oplossing aan op het gebied van credit management. Met de zakelijke kredietrapporten en risicobewaking van Handelzeker voorkomt u onbetaalde facturen, bouwt u aan financieel gezonde relaties en controleert u de kredietwaardigheid van uw relaties.

Het bedrijf is in 2017 gestart met eigen middelen en heeft in 2018 twee relatief dure kredieten aangetrokken om de groei te waarborgen. Het bedrijf blijft groeien en vindt het tijd deze kredieten te herfinancieren via Collin Crowdfund. 

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 85.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 9,0% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Handelzeker B.V. als Laag risico. De Collin Credit Score is Voldoende. De debiteur is Handelzeker B.V. Er geldt een persoonlijke borgstelling voor een bedrag van € 40.000,-, gegeven door zowel de heer M. Roest alsook door de heer R. Ibnou Ennadre te 's-Gravenhage. Deze borgstellingen hebben beide momenteel een morele waarde. De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Handelzeker B.V. worden in eerste rang verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Er geldt een niet-onttrekkingsclausule voor Handelzeker B.V. zolang de solvabiliteit lager dan 35% is.

Leendoel

De financiering wordt aangewend voor de herfinanciering van bestaande leningen en voor de groei van het bedrijf.

Ondernemer

Handelzeker heeft drie directeuren, Andrew Harris, Rachid Ennadre en Marco Roest.

Andrew Harris (43), geboren en getogen in Zuid-Wales (Verenigd Koninkrijk), heeft de afgelopen 17 jaar gewerkt voor een marktleider in de kredietinformatiesector. Hij heeft ruime ervaring in het opzetten van verkoopteams. Dit niet alleen in Europa, maar ook in de Verenigde Staten. Sinds 2008 is Den Haag de thuisbasis van Andrew, waar hij een verkoopteam opgezet en gemanaged heeft en verantwoordelijk was voor vijftig medewerkers. 

Rachid Ennadre (33) is geboren en getogen in Voorburg. Rachid is de afgelopen negen jaar managing director geweest bij een van de grotere partijen in de kredietinformatiesector. Hij is gedreven en ondernemend en heeft er plezier in om bedrijven te laten groeien. Hij is er namelijk van overtuigd dat je met een sterke, solide onderneming impact kunt maken. Daarom heeft hij binnen Handelzeker helemaal zijn plek gevonden. Rachid is ervan overtuigd dat compliance-checks bereikbaar moeten zijn voor elke onderneming en niet alleen voor grote organisaties.

Marco Roest (31) zijn thuisbasis is Den Haag. Marco heeft een sterke technische achtergrond en een affiniteit met de bedrijfsinformatiesector en de e-commerce branche. Marco is het technisch brein van Handelzeker. Hij is expert op het gebied van development, technisch projectmanagement, database-administratie, hosting en internetsecurity. De afgelopen jaren heeft Marco gewerkt binnen zijn eigen internetbureau waarbij hij grote en complexe e-commerce projecten gerealiseerd heeft.

Marco is samen met Andrew en Rachid Handelzeker gestart om een kwalitatief platform neer te kunnen zetten om compliancedata en bedrijfsinformatie toegankelijker te maken voor de gehele Nederlandse markt.

Onderneming

Missie en Visie
Handelzeker helpt kleine en middelgrote ondernemingen te voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wwft. Zij streeft er naar oplossingen op een laagdrempelige manier beschikbaar te maken voor alle ondernemers, zodat elke ondernemer mee kan werken in de strijd tegen terrorisme en witwassen.

Ondanks het grote belang van deze wet, is er nog onvoldoende bewustzijn over de Wwft. De overheid verstrekt nog onvoldoende informatie over de wet en de handhaving ervan. Handelzeker heeft als doel om ondernemend Nederland bewust te maken van de wet en om bedrijven te helpen om aan de Wwft te voldoen. Handelzeker is gespecialiseerd in Customer Due Diligence (CDD), Politically Exposed Person (PEP), Sancties en Wwft-controles.
Handelzeker streeft ernaar om realtime accurate data te leveren via een webinterface of API waarmee inzichten verkregen kunnen worden en effectieve beslissingen genomen kunnen worden binnen het kader van de Europese AML4-richtlijn en de Nederlandse Wwft-wetgeving.

Activiteiten en toekomst
Handelzeker focust zich op het adviseren en ondersteunen van ondernemers in het MKB om te voldoen aan de Wwft. Handelzeker biedt een product aan waarmee deze ondernemers cliëntenonderzoeken in het kader van de Wwft kunnen doen en deze cliëntenonderzoeken kunnen monitoren. Daarnaast biedt Handelzeker een database aan met bedrijfsprofielen ter ondersteuning van het vinden van de UBO’s (Ultimate Beneficial Owner) binnen een organisatie. 

Vanaf maart 2019 adviseren we tevens ondernemingen op het gebied van creditmanagement, waarmee zij hun cashflow kunnen verbeteren en het risico op wanbetaling kunnen minimaliseren door middel van zakelijke kredietinformatierapporten.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Herfinanciering leningen € 67.000,-
Groei en uitbreiding bestaande capaciteit € 18.000,-
Totaal € 85.000,-
Lening via Collin Crowdfund €85.000,-

Leenbedrag: € 85.000,-
Rente: 9,0%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Financieringen
Op het moment van schrijven heeft Handelzeker B.V. de volgende financieringen lopen welke met de Collin Crowdfund lening worden afgelost.

Financiering SeCash financiering ter hoogte van € 51.000,-
Financiering OPR Bedrijfskrediet financiering ter hoogte van € 16.000,-

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is de besloten vennootschap Handelzeker B.V.
 • Er geldt een persoonlijke borgstelling voor het bedrag van € 40.000,- door de heer M. Roest. Deze borgstelling heeft momenteel een morele waarde.
 • Er geldt een persoonlijke borgstelling voor het bedrag van € 40.000,- door de heer R. Ibnou Ennadre. Deze borgstelling heeft momenteel een morele waarde.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Handelzeker worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Er geldt een niet-onttrekkingsclausule voor Handelzeker B.V. zolang de solvabiliteit lager dan 35% is. Een niet-onttrekkingsclausule houdt in dat er geen gelden mogen worden onttrokken door de directie en/of derden afgezien van salaris (dus geen dividend, RC-verhouding met privé etc.). Het toegestane salaris kent een maximum van € 45.000,- per jaar. 

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Handelzeker B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de jaarcijfers van 2018 en de prognoses voor 2019 en 2020. De overall Collin Credit Score komt uit op Voldoende.

Rentabiliteit
Ultimo 2017, het startjaar van Handelzeker, was de omzet van het bedrijf € 202.000,- met een genormaliseerde cashflow van € 60.000,- negatief. De halfjaarcijfers van 2018 en tussentijdse cijfers van 2018 t/m november laten zien dat zij op de goede weg zijn; de omzet tot juli 2018 komt uit op € 254.000,- en tot december 2018 op € 501.000,-. Naar verwachting zal de omzet over heel 2018 stijgen naar € 554.000,- met een genormaliseerde cashflow van € 20.000,-. Men verwacht dat in 2019 de omzetstijging zal voortzetten naar € 799.000,- met een genormaliseerde cashflow van € 36.000,-. De Collin Credit Score voor Rentabiliteit 2019 komt uit op Goed. Omdat wij de score deels baseren op de prognose voor 2019, kwalificeren wij de Rentabiliteit voorzichtigheidshalve op Voldoende. 

Solvabiliteit
Handelzeker is begonnen in 2017. Het startjaar is afgesloten met een nettoverlies van € 60.000,-, wat doorwerkt in de opbouw van het eigen vermogen van het bedrijf. In 2017 komt de solvabiliteit hierdoor negatief uit op -54% op een balanstotaal van € 99.000,-. Per ultimo 2018 verbetert de solvabiliteit, maar blijft alsnog negatief. De solvabiliteit ultimo 2018 komt uit op -25% op een balanstotaal van € 217.000,-. Per ultimo 2019 is de verwachting dat de solvabiliteit zal uitkomen op -15% op een balanstotaal van €256.000,-, wat de score Matig impliceert. Wanneer de prognose wordt behaald, zal de solvabiliteit 2020 positief uitkomen op 3% op een balanstotaal van € 303.000,-. De Solvabiliteit wordt geclassificeerd als Matig.

Liquiditeit
De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) bedroeg per ultimo 2017 1,3 met een score Ruim voldoende. Na financiering en realisatie van de prognoses blijft de current ratio gelijk; 1,3. Wij hanteren voor de Liquiditeit de score Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Matig
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Extra beloning

Alle investeerders krijgen toegang tot onze applicatie en dienstverlening. Hiermee kunnen zij individuen en bedrijven zoeken in onze CDD/KYC database en zo reputatieschade voorkomen. Ten slotte krijgt men toegang tot ons zakelijke kredietrapport-informatieproduct (inclusief jaarrekeningen).

Investeerders die < € 1.000,- investeren ontvangen het volgende pakket, welke 12 maanden geldig is:

 • 10 CDD-cliëntenonderzoeken en bewaking
 • 10 Zakelijke kredietrapporten en bewaking

Investeerders die > € 1.000,- en < € 2.000,- investeren ontvangen het volgende pakket, welke 12 maanden geldig is:

 • 25 CDD-cliëntenonderzoeken en bewaking
 • 25 Zakelijke kredietrapporten en bewaking

Investeerders die meer dan € 2.000,- investeren ontvangen het volgende pakket welke 12 maanden geldig is:

 • 50 CDD-cliëntenonderzoeken en bewaking
 • 50 Zakelijke kredietrapporten en bewaking

De voucher zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-11905 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-05-2019 om 10:07
investeerder-12733 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
06-05-2019 om 10:07
investeerder-40005 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-05-2019 om 10:06
investeerder-3312 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
06-05-2019 om 10:06
investeerder-31299 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-05-2019 om 10:06

Ondernemer

Andrew Harris

Rachid Ennadre

Marco Roest

Crowdfund Coach


Martin Laurijssen