27948

Haneman Biofruit

€ 215.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 27
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 14-09-2017 in 1 uur volgeschreven door 27 investeerders

Samenvatting

Haneman Biofruit is een van de grotere biologische fruitteeltbedrijven in Nederland. Op ongeveer 23 hectare boomgaard in het land van Maas en Waal te Gelderland worden appels en peren geteeld, waaronder Elstar appels, Conference peren en sinds twee jaar de Maribelle appel die wordt verkocht onder het concept “BelleBio”®. Van de Gieser Wildeman stoofperen worden conserven gemaakt die in verschillende supermarkten als streekproduct worden verkocht. Naast fruitteelt verzorgt de ondernemer samen met 6 tot 8 medewerkers in de winter het snoeiwerk voor collega fruittelers.

Voor de afzet is het bedrijf lid van coöperatieve telersvereniging Best of Four u.a. Een vereniging met ruim 190 fruit, glas- en vollegrondsgroententelers met een breed assortiment voor vrijwel iedere marktvraag. Door het samenvoegen van het productaanbod kan iedere denkbare marktvraag ingevuld worden en wordt voor de telers een sterke verkooppositie gecreëerd. Daarnaast is Haneman Biofruit lid van LTO Ledenvoordeel.

De gevraagde financiering is een co-financiering met huisbankier Rabobank. De financiering wordt aangewend voor de bouw van koelcellen. De Rabobank heeft de bouw van de nieuwe loods in 2016 gefinancierd en zal de voorfinanciering BTW en overbrugging voor de GMO-subsidie (EU-subsidie voor de ontwikkeling van de land- en tuinbouw) financieren. Aan Collin Crowdfund wordt gevraagd de koelcellen met koelinstallatie te financieren. Met de eigen koeling bespaart men externe koelingkosten en is men flexibeler met opslag en afleveren. 

Financieringsbehoefte
De totale investeringen in 2017 voor een nieuwe aanplant, machines en installaties en voor de bouw van koelcellen en koelinstallatie bedraagt € 711.000,-. Er is uit eigen cashflow € 171.000,- voldaan en is er een GMO-subsidie van € 225.000,- toegekend. De BTW ter hoogte van € 100.000, wordt voorgefinancierd door de Rabobank. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 215.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8% gedurende de gehele looptijd.

Risico
Dun & Bradstreet geeft een kwalificatie Minimaal risico. De Collin Credit Score overall komt uit op Ruim Voldoende. De debiteuren voor de lening zijn A.T.M. Fruitteelt en Snoeibedrijf Janssen vof (handelsnaam Haneman Biofruit) en de eenmanszaak A.T.M. Fruitteelt en Snoeibedrijf Janssen. Het ondernemersechtpaar, de heer A.T.M. Janssen en mevrouw G.J.T. Litjens zijn vanwege de gekozen rechtsvorm hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele financiering. De huidige en toekomstige plantopstanden en overige roerende zaken wordt in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Op deze activa rust het bestaande eerste pandrecht van de Rabobank. Er wordt een bestaande overlijdensrisicoverzekering ter hoogte van € 250.000,- verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Video Pitch

Leendoel

De gevraagde financiering is bestemd voor de bouw van koelcellen en koelinstallatie in de nieuwe opgeleverde loods op het bedrijf te Winssen. De aanleiding om alsnog tot investering in 2017 over te gaan heeft te maken omdat men nog gebruik kan maken van GMO-subsidie welke nog geldig is in 2017. Deze substantiële subsidie heeft de ondernemers doen besluiten alsnog ook dit jaar tot investering in de koelcel over te gaan. 

Ondernemer

Toine Janssen (53 jaar), heeft na het vwo de Agrarische Hogeschool gevolgd in Den Bosch. Na het afronden van deze opleiding heeft hij ongeveer 15 jaar gewerkt bij de NAKB, later NAKT (keuringsdienst van plantaardig uitgangsmateriaal in de tuinbouw), in diverse functies. Zijn laatste functie was senior adviseur zorgsystemen. Naast deze baan voerde hij ook in maatschap met zijn vader het ouderlijk fruitbedrijf. In 2000 heeft Toine het bedrijf volledig overgenomen en zijn loondienstverband afgebouwd. Kernkwaliteiten zijn: luisteren, analytisch, secuur, gedreven, ondernemend en resultaatgericht.

Jeanette Litjens (51 jaar), heeft na het vwo een opleiding hbo Verpleegkunde afgerond en zij is al weer bijna dertig jaar werkzaam bij de GGD als Jeugdverpleegkundige. Jeanette is van huis uit boerendochter, naast haar baan verricht zij diverse werkzaamheden binnen het bedrijf. Sinds vorige jaar is ze medevennoot geworden in het bedrijf. 

Daarnaast hebben Toine en Jeanette een gezin met drie zonen van 23, 21 en 18 jaar. Alle drie de zonen studeren aan het hbo en de universiteit, daarnaast helpen ze regelmatig mee in het bedrijf. 

Onderneming

Historie
In 2000 is het bedrijf overgenomen van grootvader Janssen na 12 jaar in een maatschap het bedrijf gevoerd te hebben. Het bedrijf was toen 12 hectare groot. In korte tijd is grond bijgekocht en is de aanplant vernieuwd, de omvang van het bedrijf is gegroeid naar ruim 23 hectare. Reeds in 2000 heeft Toine de cursus biologische teelt gevolgd. Tot een echte omschakeling kwam het toen nog niet. De risico’s werden te groot geacht. Uiteindelijk is de omschakeling gemaakt in de jaren 2011 tot en met 2014. In 2009 is de snoeiactiviteit opgestart. In dat jaar was er behoorlijke hagelschade waardoor aanvullend inkomen welkom was. Daarnaast geeft het ook de seizoenarbeiders extra werk gedurende het jaar, waardoor deze zich ook meer verbonden voelen met het bedrijf. Het verloop onder de medewerkers is dan ook zeer laag.

In 2004 is de huidige locatie aangekocht. Grenzend aan een boomgaard die al in bezit was en gunstig gelegen tussen de overige boomgaarden. Na 6 jaar gebivakkeerd te hebben in de vervallen woning is een nieuwe woning gebouwd. En nu in 2017 is uiteindelijk een loods gerealiseerd voor de opslag van fruit, werktuigberging en huisvesting voor medewerkers.

Toine en Jeanette zijn blij en trots op wat ze tot nu toe neergezet hebben. De biologische fruitteelt is wat dat betreft ook zeer arbeidsintensief en een grote uitdaging. Een goede productie van een goede kwaliteit, is de ultieme beloning voor al deze inzet.

Marktinformatie biologische teelt
In Nederland werd er volgens het CBS in 2016 op 7.335 ha appel en 9.434 ha peer geteeld. Respectievelijk 217 en 139 hectare daarvan, een fractie dus, is biologische teelt. De biologische teelt van appel en peren vindt plaats op 117 bedrijven.

In 2016 zijn 19 fruittelers gestart met het omschakelen naar biologische teelt. In totaal zijn er in Nederland 223 biologische bedrijven met fruitteelt (inclusief druiven en noten), waarvan er 29 in omschakeling zijn (bron Skal 2016). De groei is opvallend omdat het aantal biologische bedrijven met fruitteelt in de voorliggende jaren vrij stabiel was. De interesse vanuit de fruitteelt voor biologische teelt staat niet op zichzelf. Na jaren van stabiliteit groeide de totale biologische sector in 2016 met 13 procent. Ten opzichte van eind 2015 waren er eind 2016 11 procent meer ingeschreven bedrijven. Van de totale Nederlandse landbouwsector is 3,3% van de bedrijven biologisch.

De biologische appelproductie groeit snel in Europa. In de periode 2010-2014 groeide het areaal 70% tot 58.000 hectare (11,7% van het totale areaal appels). De groei is vooral in Frankrijk en Italië. Duitsland is de tweede biologische appelproducent met 4.800 hectare. Nederland blijft verhoudingsgewijs achter met het areaal biologisch fruit.

De afzet van het biologisch fruit vindt op dit moment in Nederland plaats via 4 geclusterde bedrijven die centraal sorteren en de afzet verzorgen. Vanwege de veelal kleinere partijgrootte en samengestelde partijen is zelf sorteren en afzetten kostentechnisch niet interessant. Sortering van het fruit vindt in opdracht van telersvereniging Best of Four u.a. plaats bij Elshof Organic Fruit in Dronten. Met bijvoorbeeld het BelleBio®-concept (www.bellebio.nl) bieden ze samen met een aantal collega’s een kwalitatief goede appel aan voor het laatste deel van het afzetseizoen. Daarmee bieden ze een alternatief voor de geïmporteerde biologische appels uit het zuidelijk halfrond.

Bedrijfsactiviteiten
Naast de fruitteelt is ook het loonwerk een belangrijke pilaar onder het bedrijf. Aan de ene kant vanwege de inkomsten, aan de andere kant, zeker zo belangrijk, om een continue aanbod van werk te hebben voor de buitenlandse arbeidskrachten. Ook zij willen graag zekerheid en continuïteit. Met de snoeiwerkzaamheden kan dit geboden worden. In dit verband is ook in de reeds gebouwde loods een nieuwe, huiselijke en veilige huisvesting gerealiseerd voor de medewerkers, waarvoor de benodigde vergunning door de gemeente is verleend. 

Sinds een aantal jaren wordt de productie van conserven opgepakt. Deze conserven worden via een groothandel afgezet in de retail. Minder mooie vruchten kunnen op deze manier toch een voldoende prijs opleveren en de middenprijs verbeteren. Dit is ook de reden om te investeren in een sap pers. Op deze manier kan een afwijkende kwaliteit toch een voldoende prijs opleveren. Er wordt een echt streekproduct op de markt gezet, via reeds bestaande afzetkanalen: het merk Echt Sap!, zelf geperst van eigen appels en peren. 

Over 3 tot 5 jaar zullen de appelboomgaarden allemaal vernieuwd zijn, en voldoen aan de moderne eisen. Zoals het beschikken over beregening tegen nachtvorstschade en over druppelbevloeiing voor een efficiënte en effectieve manier van watergeven. Met de huidige klimaatverandering is dat een belangrijk punt. Voor overkapping met hagelnetten om schade door hagel uit te sluiten is nog niet gekozen. Er zijn nog te veel onzekerheden over de invloed van een dergelijke overkapping op het microklimaat in de boomgaard en de gevolgen op ziekten en plagen. Dit vraagt wat meer voorzichtigheid, omdat er in de biologische teelt ook moeilijker kan worden gecorrigeerd en ingegrepen op het voorkomen van aantastingen.

Onderscheidend vermogen
Haneman Biofruit onderscheidt zich, naast de continue aandacht voor kwaliteit, ook vooral door de grootte van het bedrijf. Door de grotere productie kunnen grotere uniformere partijen in een bepaalde sortering worden aangeboden. Vooral voor de groter wordende afzet in de retail is dat een punt. Een groot gedeelte van de appels worden in het binnenland afgezet. Elstar is daarbij nog steeds het belangrijkste appelras. Tegen de trend in dat peren de appels vervangen op fruitbedrijven, wordt ervoor gekozen om voldoende appels te telen, zodat we voor de landelijke biologische fruitmarkt interessant blijven. De laatste jaren is Albert Heijn in toenemende mate een afnemer van onze Elstar en BelleBio®. Daarmee is Haneman Biofruit voorkeursleverancier geworden

Structuur

Sinds 2017 is de eenmanszaak van Toine Janssen deels omgezet in een vof. De handelsnaam hiervan is Haneman Biofruit. De eenmanszaak A.T.M. Janssen Fruitteelt en Snoeibedrijf is formeel wel blijven bestaan. Deze persoonlijke onderneming is eigenaar van de onroerende zaken (bedrijfsgebouwen en gronden) en is voor de Rabobank debiteur voor de onderliggende financieringen. Ook de eenmanszaak zal debiteur worden voor de Collin lening.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Plantopstanden € 137.000
Machines € 24.000
Koelcel en installaties € 450.000
btw-voorfinanciering Koelcel € 100.000
Totaal € 711.000
Uit cashflow/liquiditeiten € 171.000
Reeds ontvangen GMO-subsidie plantopstanden € 25.000
Voorfinanciering Rabobank (btw en GMO Subsidie koelcel) € 300.000
Financiering via Collin Crowdfund € 215.000

De huisbankier is Rabobank. De Rabobank heeft een co-financiering met Collin voorgesteld om hiermee financieringscapaciteit te behouden voor eventuele toekomstige seizoensfinanciering. De Rabobank beschikt voor de bestaande financieringen van in totaal € 845.000,- over het 1e hypotheekrecht op het aanwezige onroerend goed, evenals het 1e pandrecht op plantopstanden, inventaris, voorraad en debiteuren. De Rabobank heeft haar goedkeuring gegeven aan een tijdelijk rekening courant krediet voor de BTW en de uitbetaling van de GMO-subsidie. Deze zal naar verwachting in het eerste halfjaar van 2018 worden uitbetaald. De GMO-subsidie (gemeenschappelijk marktverordening) is via de telersvereniging Best of Four aangevraagd en inmiddels toegewezen. Best of Four is GMO-erkend en heeft hier ruime ervaring mee.

Leenbedrag: € 215.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Hagelschade
Een belangrijk risico voor de fruitteelt is schade veroorzaakt door hagel. Dit risico is afgedekt door een hagelschadeverzekering (kopie polis in bezit van Collin Crowdfund). Daarbij is ook van belang dat de industrieprijs van biologisch fruit relatief hoog is aangezien beschadigde biologische vruchten relatief meer waarde hebben dan gangbare fruitteelt. 

Ziekten 
Biologische teelt kent dezelfde ziekten en plagen als de gangbare fruitteelt. Sommige plagen worden biologisch gemakkelijker bestreden door de aanwezigheid van natuurlijke vijanden, zoals oorwormen, lieveheersbeestjes, gaasvliegen, spinnen e.d. Sommige ziekten vragen veel meer aandacht van de teler of er is bijna niets aan te doen. De basis van de biologische teelt begint bij een gezonde bodem, goede natuurlijke bemesting, zorgen voor een gezonde en groeizaam gewas. Aandacht voor bemesting en verzorging van de grond is dan ook erg belangrijk. Om aantasting van schimmels bijvoorbeeld te voorkomen wordt een boomgaard soms bezwaveld. Dat mag binnen de biologische teelt, mits gebruik wordt gemaakt van middelen die in de biologische teelt zijn toegelaten.

Meer dan in de gangbare fruitteelt wordt op de individuele bedrijven ook gebruik gemaakt van weerstations die data aanleveren voor computersimulaties van de ontwikkeling van ziekten en plagen. Op deze manier worden voorspellingen gedaan op het mogelijk optreden van ziekten en plagen, zodat adequaat en efficiënt kan worden gereageerd. Ook Haneman Biofruit maakt gebruik van dit systeem.

Overlijdensrisico en arbeidsongeschiktheid 
De ondernemers beschikken over een overlijdensrisicoverzekering van in totaal € 500.000,-. Er zal een bestaande polis ter hoogte van € 250.000.- verpand worden aan de Collin investeerders. Daarnaast beschikt men over een arbeidsongeschiktheidsverzekering, het verzekerde inkomen is toereikend. Voor de eerste 6 maanden eigen risico kan men terugvallen op de reductieregeling arbeidsongeschiktheid via de Agrarische Bedrijfsverzorging.

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur(en) zijn de vof A.T.M. Janssen Fruitteelt en Snoeibedrijf, met hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennoten de heer A.T.M. Janssen en mevrouw G.J.T. Litjens en de eenmanszaak van de heer A.T.M. Janssen h.o.d.n. A.T.M. Fruitteelt en Snoeibedrijf Janssen. In privé is er sprake van een overwaarde van ruim € 90.000,- in de woning.
  • De plantopstanden, inventaris en voorraad worden in 2e verband verpand (na de huisbankier Rabobank Maas en Waal). 
  • Er wordt een overlijdensrisicoverzekering ter hoogte van € 250.000,- verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
De Dun & Bradstreet score noteert voor vof Fruitteelt en Snoeibedrijf A.T.M. Janssen en de eenmanszaak A.T.M. Janssen Fruitteelt en Snoeibedrijf een Minimaal risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Deze is gebaseerd op definitieve geconsolideerde cijfers van de vof en eenmanszaak van 2016 en de prognoses voor 2017 en 2018. De overall score komt uit op Ruim voldoende.

Rentabiliteit
Het bedrijf laat in de afgelopen jaren een groeiende omzet en gezond bedrijfsresultaat zien. Wel is het bedrijf afhankelijk van de seizoens- en weersomstandigheden. Uit de historische resultaten is af te leiden dat de ondernemers goed in staat zijn op deze omstandigheden te kunnen inspelen. Daarnaast spreidt men de risico’s door in verschillende fruitsoorten te investeren en door de aanvullende snoeiactiviteiten. Het bedrijfsresultaat ligt structureel boven de € 100.000,- en is toereikend om in de privé uitgaven te kunnen voorzien. Voor 2017 wordt o.b.v. de huidige prijzen een omzet van circa € 900.000,- verwacht met een netto cashflow overschot van € 116.000,- (score Goed). In de prognoses t/m 2020 wordt er voorzichtigheidshalve uitgegaan van gemiddelde opbrengstprijzen per soort fruit vanaf 2013. Op basis van deze prognose is de verwachte omzet over 2018 € 775.000,- met een netto cashflow overschot van € 31.000,- (score Ruim voldoende). De score voor de Rentabiliteit kwalificeren we voor nu op Ruim voldoende.

Solvabiliteit
Het eigen vermogen van het bedrijf bedraagt eind 2016 39% op een balanstotaal van € 2.466.000,-. De geprognosticeerde solvabiliteit eind 2018, na financiering, toevoeging van nettowinst en afschrijvingen op activa wordt begroot op 51% bij een balanstotaal van € 2.308.000,-. Wij constateren dat er sprake is van een solvabiliteit die comfort biedt, zodat de onderneming op eigen kracht een tegenvallend jaarresultaat op kan vangen. Dit resulteert in een score Goed. 

Liquiditeit
De geprognosticeerde current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) bedraagt eind 2018 1,4 (Ruim voldoende) en per ultimo 2017 is de verwachte current ratio 1,0 (Voldoende). Deze lichte daling komt vooral door de vele investeringen die er vanuit de eigen cashflow gedaan zijn en worden over 2017. Daarnaast zorgt de seizoenscyclus die kenmerkend is voor dit bedrijf ervoor dat er per ultimo boekjaar de liquiditeitspositie het krapst is. Over het gehele jaar is er sprake van een ontspannen liquiditeit, zoals ook blijkt uit de gedegen liquiditeitsprognose die in het bezit is van Collin Crowdfund. De Liquiditeit kwalificeren we op Ruim voldoende. 

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Goed
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

Iedere investeerder vanaf € 1.500,- ontvangt een uitnodiging voor een open dag, krijgt een rondleiding over het bedrijf en ontvangt een gratis fles appelsap. 

De uitnodiging zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-42035 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
14-09-2017 om 9:43
investeerder-33911 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-09-2017 om 9:19
investeerder-5109 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-09-2017 om 9:08
investeerder-42094 heeft € 35.000 geïnvesteerd.
14-09-2017 om 8:57
investeerder-5541 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-09-2017 om 8:42

Reacties

A.E. Ruizendaal
14-09-2017 14:04
De persoonlijke onderneming is debiteur en eigenaar van het bedrijfsmatige onroerend goed. Dient Collin toestemming te verlenen om dit onroerend goed te verpanden aan een 3de partij (na de Rabobank met eerste hypotheekrecht)? Wat is de executie waarde van het onroerend goed?

Collin Crowdfund
14-09-2017 14:07
Beste investeerder,

Bedankt voor uw reactie.

Er is sprake van een eerste verpanding ten behoeve van de Rabobank en in overleg met de Rabobank wordt er een pandrecht in tweede verband gevestigd ten behoeve van de Collin investeerders. Op basis van onze algemene voorwaarden artikel 33.1 en 33.2 zal de ondernemer altijd voorafgaand toestemming aan Collin Crowdfund moeten vragen voor een wijzing in financiering en/of zekerhedenpositie anders dan de bestaande situatie bij financiering via Collin. Er is op 4 september een taxatierapport opgesteld waarin een vrije verkoopwaarde is bepaald van € 2,14 miljoen en waarbij volgens de gangbare huidige norm geen executiewaarde is opgenomen in het taxatierapport.

Met Vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Ondernemer

Toine Janssen

Crowdfund Coach


André Dolsma