30891

Hotel & Chateau Marquette

€ 150.000  |  8,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 124
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 19-10-2018 in 1 uur volgeschreven door 124 investeerders

Samenvatting

Deze financieringsaanvraag wordt voor € 150.000,- gefinancierd via Collin Crowdfund en voor € 250.000,- via zusterplatform Knab Crowdfunding met wie Collin een samenwerkingsovereenkomst heeft. De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen (62,5% Knab Crowdfunding en 37,5% Collin Crowdfund). Voor beide aanvragen geldt eenzelfde rentepercentage, looptijd en zekerheidspositie. Zowel de lening via Collin Crowdfund als de lening via Knab Crowdfunding wordt rentedragend 14 dagen nadat beide leningen volledig zijn gefund.

Relaxed Hospitality Group van Erik Kuiper-van den Berg neemt NH Hotel Marquette over. Erik is reeds eigenaar van Hotel Relaxed Slapen en Vergaderen in Haarlem en heeft dit succesvol opgebouwd. Met de overname van NH Hotel Marquette wordt zijn ambitie ingevuld. Zowel het hotel als het chateau zijn gevestigd op het statige landgoed Marquette te Heemskerk. 

Financiering
De gevraagde financiering bedraagt in totaal € 400.000,-. Zusterplatform Knab Crowdfundiung verstrekt een lening van € 250.000,- en de gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 150.000,-. De looptijd is 63 maanden waarvan de eerste drie maanden aflossingsvrij zijn. De ondernemer heeft de mogelijkheid om vanaf 1 juli 2019 eenmalig een bedrag van € 50.000,- (€ 31.250,- bij Knab Crowdfunding en € 18.750,- bij Collin Crowdfund) vervoegd af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De rente bedraagt 8,5% gedurende de gehele looptijd.

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score komt uit op Voldoende. De debiteuren zijn Erik’s Safehouse B.V. en Relaxed Hospitality B.V. Er wordt een derde hypotheek gevestigd van € 400.000,- op het woonhuis/bedrijfsmatig onroerend goed, gevestigd aan de Kinderhuisvest 43 te Haarlem, die momenteel voor de helft materieel is. Erik geeft naast zijn eigen inbreng een borgstelling af van € 175.000,- welke op dit moment morele waarde heeft. Er is een niet-onttrekkingsverklaring op het niveau van Erik’s Safehouse B.V. overeengekomen zolang de solvabiliteit lager is dan 35%. Ten slotte worden de huidige en toekomstige inventaris en voorraad verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Leendoel

Erik Kuiper-van den Berg neemt met zijn ondernemingen NH Hotel Marquette te Heemskerk over. De overname bestaat uit de exploitatie van het hotel en het chateau en overname van de inventaris. Daarnaast wordt de aankleding van zowel het hotel, het restaurant en de trouw- en vergaderlocatie vernieuwd en wordt er werkkapitaal verstrekt.

Ondernemer

Erik Kuiper-van den Berg (45) is al 18 jaar ondernemer en is in 2015 gestart met Hotel Relaxed Slapen en Vergaderen in de binnenstad van Haarlem. Hij gelooft in de meerwaarde van gastheerschap en heeft in korte tijd hier een succesvol hotel neergezet. Daarvoor is hij werkzaam geweest als consultant in de hospitality branche en had een onderneming in de organisatie van evenementen. Hij is bedrijfseconomisch opgeleid en heeft een studie Bedrijfskunde voltooid. De ambitie van Erik is om zijn talenten en energie aan te wenden voor een hotelaccommodatie van omvang en met allure. Nu NH Hotel Marquette door NH Hotels te koop werd aangeboden, heeft Erik hiervoor een nieuw plan gepresenteerd.

Erik is gedreven, accuraat en handelt doortastend. Zijn presentatie en gastvrijheid passen bij het niveau van het elegante chateau en hotel.

Onderneming

Historie/kernprofiel
Het hotel en chateau (anno 1225) bestaat sinds de jaren tachtig in de huidige vorm en was in gebruik als opleidingscentrum. Golden Tulip kocht het hotel. Het hotel (65 kamers) was ook beschikbaar voor particulieren. Het chateau, met rijke historie, is sinds de jaren tachtig naast conferentie locatie ook een officiële trouwlocatie van de gemeente Heemskerk.

Sinds 18 jaar is de exploitatie in handen van NH hotels. NH Hotels concentreert zich inmiddels op stedelijke locaties en wenst NH Hotel Marquette te verkopen. Hierdoor ontstaan er meer mogelijkheden voor het in het chateau gevestigde restaurant, omdat nu ook zonder hotelboekingen op deze fraaie locatie gedineerd kan worden. Daarnaast wordt ook het aantal evenementen en trouwerijen op de locatie sterk uitgebreid. 

Hotel & Chateau Marquette (www.chateau-marquette.com) kent een groot aantal trouwe gasten en is geliefd bij touroperators. In de regio concurreert zij met bijvoorbeeld Duin & Kruidberg en Landgoed Waterland. Verschillende bekende grote Nederlandse ondernemingen maken voor hun activiteiten gebruik van de locatie en willen dit blijven doen. 

Overname
Erik Kuiper-van den Berg zal de exploitatie van Hotel & Chateau Marquette onderbrengen in zijn Relaxed Hospitality Group. Een lokaal gevestigde investeerder heeft de aankoop van het onroerende goed (hotel en chateau) voor zijn rekening genomen en Relaxed Hospitality Group heeft een langlopende huurovereenkomst met de nieuwe eigenaar. Zowel Erik Kuiper-van den Berg als de eigenaar van het onroerend goed wensen minimaal de huidige classificatie (vier sterren) te handhaven en uit te breiden naar vier sterren superior.

De overname van de exploitatie geschiedt in de vorm van een activa/passiva transactie, waarbij ook de enthousiaste personele bezetting (ongeveer 25 medewerkers) van het hotel en restaurant overgaat naar Relaxed Hospitality Group. Zij zien de mogelijkheden ook en zetten zich graag in om de kansen te verzilveren. 

De eigenaar van het vastgoed is een jonge en enthousiaste lokale ondernemer die veel mogelijkheden en kansen ziet om het hotel en chateau letterlijk en figuurlijk uit te bouwen. Recent is door de eigenaar het chateau aan de buitenzijde volledig in oude glorie hersteld, wat de uitstraling van het pand bijzonder ten goede is gekomen. In 2018 en 2019 worden de hotelkamers naar het nieuwe niveau aangepast (opgenomen in het investeringsoverzicht van deze aanvraag). Daarnaast wordt in 2019 een brasserie in het hotel gesitueerd en de bar wordt verplaatst. De verwachting is dat deze laatste verbouwingskosten medio 2019 uit de kasstroom gefinancierd worden. 

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Goodwill € 42.000,-
Inventaris en aanpassing kamers en restaurant € 348.000,-
Waarborgsom huur € 73.000,-
Werkkapitaal € 52.000,-
Totaal  € 515.000,-
Eigen inbreng € 50.000,-
Achtergestelde lening partner * € 65.000,-
Lening via Knab Crowdfunding ** € 250.000,-
Lening via Collin Crowdfund ** € 150.000,-

Leenbedrag: € 150.000,-
Rente: 8,5%
Looptijd: 63 maanden, waarvan de eerste drie maanden aflossingsvrij zijn en daarna 60 lineaire maandelijkse aflossingen.

* Dit worden binnenkort leningen van horecaleveranciers, die voor Collin Crowdfund dienen te conveniëren. Over deze leningen wordt nog onderhandeld en zijn derhalve nog niet verstrekt. Tot het moment van verstrekken worden op dit moment achtergestelde leningen van een andere partij verstrekt.

** De financieringsaanvraag wordt voor € 150.000,- gefinancierd via Collin Crowdfund en voor € 250.000,- via Knab Crowdfunding met wie Collin Crowdfund een samenwerkingsovereenkomst heeft. De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen (62,5% Knab Crowdfunding en 37,5% Collin Crowdfund). Voor beide aanvragen geldt eenzelfde rentepercentage, looptijd en zekerheidspositie.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Erik’s Safehouse B.V. en Relaxed Hospitality Group B.V.  
  • Er wordt een derde hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 400.000,- op het woonhuis/bedrijfsmatig onroerend goed aan de Kinderhuisvest 43 te Haarlem verkregen ten behoeve van de investeerders van Knab Crowdfunding en Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 700.000,- (openstaande schuld € 458.000,-). De tweede hypothecaire inschrijving is € 115.000,- (openstaande schuld van € 97.000,-). Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 750.000,- op basis van een onafhankelijke waardebepaling (makelaar). Dat betekent dat de derde hypothecaire inschrijving voor de helft materieel is.
  • Erik Kuiper-van den Berg geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 175.000,- Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is er een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Erik’s Safehouse B.V. mogen plaatsvinden, zolang de geconsolideerde solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 35% of lager is.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van Relaxed Hospitality Group B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund

Dun & Bradstreet
Collin werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet (D&B). De D&B Rating wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te evalueren. Dun & Bradstreet kwalificeert Erik’s Safehouse B.V. met een Laag risico. Relaxed Hospitality Groep B.V. wordt gekwalificeerd als Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de score Laag risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Er is bij de beoordeling gebruik gemaakt van historische cijfers van NH Hotel Marquette, de prognoses voor de bestaande en nieuwe activiteiten en toetsing ten opzichte van branche gegevens. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Rentabiliteit
Per 1 juli 2018 is de exploitatie van NH Hotels overgenomen. De omzet over 2017 bedroeg € 1.866.000,- en was de jaren daarvoor stabiel. Voor de laatste zes maanden van 2018 wordt een omzet verwacht van € 1.228.000,- met een genormaliseerde kasstroom van € 181.000,-. Dit is ruim voldoende voor de financiële verplichtingen. Door uitbreiding van de activiteiten stijgt de omzet in 2019 naar verwachting naar € 3.280.000,-. De genormaliseerde cashflow is voor het eerste volledige boekjaar 2019 begroot op € 341.000,-. Dit is wederom ruim toereikend voor de financieringsverplichtingen. De eerste weken na de overname werden de prognoses (hotel en restaurant) licht overtroffen en ontvingen zij een hoger dan begroot aantal boekingen voor evenementen. Voorzichtigheidshalve beoordelen wij de Rentabiliteit op Voldoende omdat de prognoses nog waargemaakt moeten worden.

Solvabiliteit
De solvabiliteit is na het verstrekken van de crowdfundlening 22% in 2018 (score Voldoende) op een totaal vermogen van € 515.000,-. Dit wordt onder meer gerealiseerd door het achtergestelde vermogen. De verwachting is dat ultimo 2019 het eigen vermogen verder zal groeien door enerzijds het toevoegen van het resultaat aan het eigen vermogen en anderzijds een afname van het vreemd vermogen. Wij beoordelen de Solvabiliteit voor nu op Voldoende.

Liquiditeit
De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) komt eind 2018 conform prognose uit op 1,0 (score Voldoende). De verwachting is dat de current ratio ultimo 2019 en de daaropvolgende boekjaren zal groeien door een toename van de vlottende activa. Wij beoordelen de Liquiditeit vooralsnog op Voldoende.   

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Voldoende 
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-8311 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-10-2018 om 10:02
investeerder-13408 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
19-10-2018 om 10:02
investeerder-52531 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
19-10-2018 om 10:02
investeerder-24122 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
19-10-2018 om 10:02
investeerder-38900 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-10-2018 om 10:02

Reacties

Investeerder – 53554
19-10-2018 9:59
Wat is “conveniërend” inzake de toekomstige leningen van de horecaleveranciers?

Collin Crowdfund
19-10-2018 10:03
Beste investeerder,

Bedankt voor uw vraag.

Conveniërend betekent dat de leningen van de leveranciers tegen de gebruikelijke condities voor soortgelijke leningen in de hotelbranche worden afgesloten. Hierbij is bepaald dat de leningen worden afgelost door middel van te verrekenen kortingen/bonussen op de inkopen via de winst- en verliesrekening die nu nog niet in de prognose zijn opgenomen.

Met vriendelijke groet,

Collin Crowdfund

Ondernemer

Erik Kuiper-van den Berg

Crowdfund Coach


Diederick Horsten