28346

Ietz anders

€ 200.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 212
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 19-02-2018 in 1 uur volgeschreven door 212 investeerders

Samenvatting

Met deze hypothecair gedekte aanvraag gaan de ondernemers Mario en Rijanne Bos in mei 2018 hun bedrijf Ietz anders in Putten opstarten. Een bedrijf waar zinvolle dagbesteding wordt geboden. De uiteenlopende en tegelijkertijd complementaire ervaring van de ondernemers is uitermate passend om van Ietz anders een succesvolle onderneming te maken. 

Deelnemers van Ietz anders bestaan onder meer uit (jong) volwassenen met een verstandelijke en/of licht lichamelijke beperking. De dagbesteding biedt ruimte voor allerlei activiteiten, die aansluiten bij de vaardigheden, competenties en interesses van de verschillende deelnemers. Ietz anders biedt hiermee een zorgtaak om enerzijds de levenskwaliteit van haar deelnemers te verhogen en anderzijds familieleden en begeleiders te ontzorgen. De uitgangspunten van de dienstverlening bestaan uit het bieden van een veilige en rustige plek, kennis van zorgverlening en liefde voor de doelgroep.

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte bedraagt € 1.110.000,-. Aan eigen middelen wordt € 20.000,- ingebracht. Daarnaast wordt € 90.000,- aan achtergestelde leningen verstrekt en de Rabobank financiert € 800.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 200.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd.

Risico
De Dun & Bradstreet score kent een Laag risico. De Collin Credit Score is Voldoende. De debiteur is vof Ietz anders met de vennoten M.J. Bos en R. Bos-Ruitenbeek. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de vennoten ieder hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Als zekerheid wordt een tweede hypotheek ter hoogte van € 200.000,- op het onroerend goed (marktwaarde € 1.030.000,- in Putten gevestigd achter de Rabobank en de inventaris en voorraden worden in tweede verband achter de Rabobank verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De leningen van familie van in totaal € 90.000,- worden achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Ten slotte wordt er een overlijdensrisicoverzekering ter hoogte van € 200.000,- verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Leendoel

De financiering is bestemd voor de aanbouw en inrichting van de dagbestedingsruimte, alsmede de aanleg van een dierenverblijf, een moestuin, een transportmiddel en werkkapitaal.

Ondernemer

De ondernemers zijn Mario Bos (1972) en Rijanne Bos-Ruitenbeek (1975). Zij zijn gehuwd in gemeenschap van goederen en hebben drie kinderen. Beiden hebben een andere achtergrond, waarvan de combinatie zal bijdragen aan het succes van Ietz anders. 

Mario heeft een sterke commerciële achtergrond in de detailhandel, de zakelijke telecom en de beveiligingsbranche. Middels diverse sales- en communicatietrainingen is hij zich de afgelopen jaren blijven ontwikkelen. Zijn achtergrond draagt bij aan het aantrekken van nieuwe partijen om dagbestedingsactiviteiten uit te voeren bij Ietz anders. Mario heeft in de avonduren een hbo opleiding gevolgd als hoogst genoten opleiding en doet vrijwilligerswerk bij `s Heeren Loo, de Gereformeerde Kerk in Putten als kerkbegeleider voor mensen met een verstandelijke beperking. Samen met een aantal anderen organiseert hij voor een groep van circa 15 mensen met een verstandelijke beperking een maandelijkse clubavond. Zijn kernkwaliteiten zijn: flexibel, prestatiegericht, sociaal georiënteerd, effectief, creatief en marktgericht.
 
Rijanne heeft een achtergrond in de zorg. Hierin heeft zij uiteenlopende werkzaamheden verricht, die variëren van de verzorging van cliënten, het ondersteunen van cliënten bij hun dagelijkse activiteiten tot het opstellen van roosters en rapportages. Hierdoor is zij niet alleen in staat om met de doelgroep te werken, maar weet zij tevens wat er komt kijken bij het managen van een zorgboerderij/dagbesteding. Rijanne heeft na het behalen van haar diploma MDGO Verzorging nog diverse trainingen en cursussen voor haar werkgever gevolgd. Ook Rijanne is kerkbegeleider bij `s Heeren Loo en doet vrijwilligerswerk bij de kerk met name voor en met kinderen. Haar kernkwaliteiten zijn: plannen, flexibel, sociaal en heeft doorzettingsvermogen.

Onderneming

Doelgroep
De dienstverlening van Ietz anders richt zich op mannen en vrouwen in de leeftijd van 18 tot en met 65 jaar uit Putten en omliggende gemeentes. De doelgroep heeft een verstandelijke en/of licht lichamelijke beperking, is hiervoor geïndiceerd en beschikt over een PGB-budget. De doelgroep is voornamelijk te vinden in zorginstellingen, maar kan ook vanuit een thuissituatie gebruik maken van de dagbestedingsactiviteiten. Het marketingplan van Ietz anders richt zich op zorginstellingen en persoonlijke begeleiders van personen met een beperking.

Missie
De missie van Ietz anders is het bieden van een veilige en leerzame omgeving voor het doorbrengen van de dag waar mensen met een (verstandelijke) beperking zich prettig voelen, zich op hun eigen tempo kunnen ontwikkelen en waar mogelijkheden gecreëerd worden die nuttig zijn voor de maatschappij. 

Visie
Ietz anders wil kijken naar de mogelijkheden en niet naar de beperking van mensen. Haar belangrijkste basiswaarde en drijfveer is dat ieder mens er mag zijn en geliefd is. Ietz anders geeft een betere levensinvulling en creëert daardoor meer eigenwaarde bij haar deelnemers. 

Doelstelling

  • Ietz anders gaat vanaf mei 2018 van start. 
  • Ietz anders realiseert vanaf medio september in het eerste jaar circa 120 dagdelen (5 dagen x 12 deelnemers per dagdeel x 2 dagdelen) per week (doelafzet). 

De Markt
Economische factoren
In 2014 is in Putten en omliggende gemeenten aan 1.500 personen in de leeftijd van 18 tot 65 jaar een PGB toegekend. In de helft van de gevallen zijn het personen met een verstandelijke of licht lichamelijke handicap. Het aantal PGB-toekenningen in deze regio is de afgelopen vijf jaar stabiel gebleken. Landelijk is het aantal PBG-toekenningen voor personen tussen de 18 en 65 jaar iets toegenomen. 
 
In 2016 varieert het PGB voor lichamelijk en verstandelijke gehandicapte personen tussen de € 28.000,- en € 100.000,-, afhankelijk van de vastgestelde indicatie.
 
In het groeiend aantal zorgboerderijen is de toenemende vraag aan dagbestedingsactiviteiten terug te zien. In het afgelopen decennium is dit aantal in Gelderland met bijna een kwart toegenomen. De ruime meerderheid hiervan wordt gefinancierd vanuit PGB’s. Daarbij zijn er steeds meer landbouwbedrijven die op deze trend inspringen door hun activiteiten te verbreden met het aanbieden van dagbestedingen. 

Sociaal culturele factoren
Door drukke carrières staat niet iedereen in de positie om als mantelzorger zijn of haar familielid bij te staan in de zorg. Zorgverlening in Nederland wordt wel belangrijk gevonden. Daarom wordt er continu naar oplossingen gezocht voor intensieve zorgverlening, waarbij zoveel mogelijk uit wordt gegaan van de kracht van ieder individu. 
 
Zorgboerderijen en dagbesteding zorgen voor een actieve participatie van personen die een kwetsbare positie kennen in de maatschappij. Uit onderzoeken blijken diverse positieve gevolgen van deelname aan dagbestedingsactiviteiten op zorgboerderijen, zoals toenemend zelfvertrouwen en zelfrespect, een toename van sociale vaardigheden, gedrag en meer rust en kalmte door een gestructureerde omgeving. Tevens worden door het aanbod van dagbestedingsactiviteiten mantelzorgers ontlast in de begeleiding van familie en naasten, die daardoor langer inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. Een goede dagbesteding creëert daardoor niet alleen waarde voor mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt, maar deze levert ook een positieve macro-economische bijdrage.
 
Politieke factoren
De zorg is regelmatig een hoofdpijndossier in politieke debatten. De financiële inrichting van de zorg is veelvuldig aan verandering onderhevig. Het lijkt daardoor onwaarschijnlijk dat de uitgangspunten die nu gelden, over vijf jaar nog steeds van toepassing zijn. Hoewel de insteek luidt de zorg zoveel mogelijk te optimaliseren en beter af te stemmen op actuele zorgbehoeften, heeft dit niet altijd het gewenste effect. Zo heeft het trekkingsrecht (uitbetaling PGB’s door Sociale Verzekeringsbank) voor veel problemen geleid bij zorgverleners. Een enkeling is door de misstanden failliet gegaan. Inmiddels lijken de grootste problemen verleden tijd. 90 procent van alle declaraties wordt inmiddels op tijd betaald en met het aftreden van topvrouw Vermeulen van de SVB worden verdere verbetering verwacht. Ook heeft de beslissing om zorgtaken over te dragen van het Rijk naar de gemeente vooralsnog niet de gewenste positieve resultaten. Door de zorg te decentraliseren is de onvrede over de zorg in Nederland niet afgenomen. Het optimaal inrichten van de zorg, de daarmee samenhangende financieringsstructuur en het delegeren van verantwoordelijkheden aan de juiste partijen blijft daarmee ook voor de toekomst nog een grote uitdaging. Bezuinigingen in de zorg scheppen tevens de verwachting dat toekomstige verdienmodellen herzien gaan worden. Door het intensieve speelveld van politieke organisaties, zorgverleners en verzekeraars is het moeilijk te voorspellen welke effecten dit gaat hebben op het aantal en de hoogte van PGB en Zorg in Natura toekenning met een dagbestedingsindicatie.

Concurrentie
Het aantal dagbestedingsplekken/zorgboerderijen in Putten en omgeving is aanzienlijk. Er is sprake van een gezonde hoeveelheid concurrenten, die echter niet allemaal de kwaliteit en persoonlijke begeleiding bieden als Ietz anders.

Structuur 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht 

Aankoop onroerend goed € 900.000,-
Roerende zaken € 30.000,-
Bedrijfsruimte/inventaris./transportmiddelen € 180.000,-
Totaal € 1.110.000,-
Rabobank € 800.000,-
Achtergestelde lening € 90.000,-
Eigen inbreng € 20.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 200.000,-

Leenbedrag: € 200.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is vof Ietz anders met de vennoten M.J. Bos en R. Bos-Ruitenbeek. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de vennoten ieder hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De privévermogenspositie van de vennoten is op dit moment na de eigen inbreng nihil.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 200.000,- op de woning op de Nijkerkerstraat 39 te Putten verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund, welke is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving door Rabobank ter hoogte van € 800.000,-. De marktwaarde na verbouwing en ingebruikname is volgens een recent taxatierapport € 1.030.000,-.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van vof Ietz anders wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De lening van mevrouw M. Ruitenbeek-Bot ter hoogte van € 70.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
  • De lening van de heer J.W.M. Bos en mevrouw C.H. Bos-Elfrink ter hoogte van € 20.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. 
  • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van M.J. Bos en mevrouw R. Bos-Ruitenbeek voor een bedrag van minimaal € 200.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
De Dun & Bradstreet score geeft een Laag risico weer.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Onderstaande score is gebaseerd op de prognoses over 2018 tot en met 2020 en dan met name op de openingsbalans en de prognose 2018. De overall score komt uit op Voldoende.

Rentabiliteit
De omzet is voor 2018 voorzichtig geprognosticeerd en zodanig opgesteld dat men in acht maanden een volledige bezetting bereikt. Bij een volledige bezetting gaat men uit van twaalf deelnemers per dagdeel bij vijf werkdagen. De opbrengsten uit dagbestedingsactiviteiten zijn met name verantwoordelijk voor de omzet. Bij een lagere bezetting kan Mario Bos bij zijn werkgever blijven werken, totdat de ondernemers kunnen leven van de opbrengsten uit het bedrijf. Na privéopnamen resteert er volgens prognose een genormaliseerde cashflow van € 53.000,- die toereikend is voor de rente en aflossingsverplichtingen bij de Rabobank en Collin Crowdfund. De verwachte omzet over 2018 vanaf 1 mei is ruim € 150.000,- die volgens prognose over 2019 stijgt naar € 275.000,- met een genormaliseerde cashflow na privéopnamen en belastingen van € 79.000,-. De score voor de Rentabiliteit stellen wij alsnog vast op Voldoende, omdat een en ander op prognoses is gebaseerd.

Solvabiliteit 
De solvabiliteit bij de start komt uit op 10% (score Matig) door de inbreng eigen middelen van € 20.000 en de achtergestelde leningen van € 90.000 bij een openingsbalans van € 1.110.000,-. Na het eerste jaar stijgt deze naar een geprognosticeerde 13% per ultimo 2018 om daarna volgens prognose richting de 25% (score Ruim voldoende) te gaan per ultimo 2020 bij gelijkblijvende balanstotalen van ruim € 1.000.000,-. Wij halen extra comfort uit de hypothecaire dekking. Voor nu hanteren we de score Matig van de openingsbalans voor de Solvabiliteit.

Liquiditeit
De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) direct na financiering komt uit op 1,8 en is daarmee Excellent. Aan het einde van het eerste jaar is deze volgens prognose door alle investeringen en de opstartfase gedaald naar 1,3 (score Ruim voldoende). Aangezien het een startend bedrijf is en de score volledig gebaseerd is op prognoses waarderen we de Liquiditeit af naar Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Matig
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Extra beloning

Voor investeerders vanaf € 1.000,- zal er een open huis worden georganiseerd. De uitnodiging zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-51286 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-02-2018 om 11:20
investeerder-49112 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-02-2018 om 11:20
investeerder-12213 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-02-2018 om 11:20
investeerder-45353 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-02-2018 om 11:20
investeerder-23649 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-02-2018 om 11:20

Ondernemer

Mario en Rijanne Bos

Crowdfund Coach


Ies Bos