fbpx

Het Platform

€ 291.532.500

Totaal geïnvesteerd

1.280

Leningaanvragen

99,5%

Succesvol gefund

41

Aantal medewerkers

Lenen

€ 229.554

Gemiddeld leenbedrag

€ 2.500.000

Grootste lening

56 uur

Gemiddelde publicatietijd

7,53%

Gemiddelde rente

Investeren

€ 1.045

Gemiddelde investering

17,3

Gemiddeld aantal investeringen

31.182

Investeerders

3,40%

Gemiddeld netto rendement

Representativiteit bovenstaande cijfers

Collin Crowdfund zet zich in voor een transparante crowdfunding markt. Daarom hebben we met branchevereniging Nederland Crowdfunding uniforme afspraken gemaakt over het transparant weergeven van de status van financieringen via ons platform. Hierboven vindt u daarvan het resultaat. Maar let op: de crowdfunding markt is relatief nieuw en volop in ontwikkeling. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Nota bene: crowdfunding is in opkomst, maar nog altijd relatief nieuw. Omdat bovenstaande cijfers betrekking hebben op een portefeuille waarvan de gemiddelde lening een langere looptijd heeft dan de leeftijd van ons platform, is de representatieve waarde nog beperkt. De eerste leningaanvraag van Collin Crowdfund is gepubliceerd op 4 juni 2014.

Definities

Het platform
– Totaal geïnvesteerd:
Het totaal bedrag dat sinds de start van het platform via Collin Crowdfund is geïnvesteerd in Nederlandse MKB bedrijven.

– Leningaanvragen:
Het totaal aantal leningaanvragen dat sinds de start van het platform (juni 2014) succesvol is volgeschreven.

– Succesvol gefund:
Het percentage leningaanvragen dat op het platform geplaatst is en binnen de inschrijfperiode is volgeschreven door de investeerders.

– Afgeboekt + Voorzien:
Het totaal aan afgeboekte en voorziene bedragen. Onderstaand treft u de berekening:

Afgeboekt
Het afgeboekt totaal bedrag dat definitief als oninbaar is verwerkt in uw investeringsportefeuille.
Het afgeboekt totaalbedrag / uitbetaalde rente * de gemiddelde rente = % afgeboekt.

Voorzien
Naast de reeds afgeboekte bedragen staan er ook betalingen open (veelal in achterstand) waar wij met de klant en/of curator over in gesprek zijn, maar waarvan het nog onzeker is wat er terugbetaald kan worden. Vooral de uitwinning uit de zekerheden voor de Collin investeerders is bepalend voor de omvang van de voorziening. Dit beoordelen wij op individuele leningbasis.
Het voorziene totaalbedrag / uitbetaalde rente * de gemiddelde rente = % voorzien.

Lenen
– Gemiddelde leenbedrag:
Het gemiddelde leningbedrag kijkend naar alle leningen die Collin heeft verstrekt.

– Grootste lening:
De grootste lening die Collin sinds haar start heeft verstrekt.

– Gemiddelde publicatietijd:
De gemiddelde tijd in uren dat een leningaanvraag live staat op de website van Collin voordat deze door investeerders is volgeschreven.

– Gemiddelde rente:
Dit betreft de gemiddelde effectieve jaarrente. De effectieve rente geeft de werkelijke rente per jaar aan. Deze wordt berekend door de gewogen nominale jaarrente per lening te verhogen met het extra rendement als gevolg van de maandelijkse rente betalingen.

Investeren
– Investeerders:
Het totaal aantal geregistreerde gebruikers op het platform.

– Gemiddelde investering:
Het gemiddelde investeringsbedrag op het platform.

– Gemiddeld aantal investeringen:
Het gemiddeld aantal investeringen dat een individuele actieve investeerder op het platform van Collin heeft gedaan. In deze berekening is alleen gerekend met accounts met minimaal één actieve investering.

– Gemiddeld netto rendement:
Het rendement na aftrek van kosten rekeninghoudend met afboekingen en voorzieningen. Dit percentage wordt maandelijks geupdate.