28533

ISC profielen

€ 150.000  |  8,5% rente  |  36 maanden  Investeerders: 182
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 23-10-2017 in 1 uur volgeschreven door 182 investeerders

Samenvatting

Samenvatting
ISC heeft in mei 2016 succesvol een crowdfund lening via Collin opgehaald van € 250.000,-. Van deze lening met een looptijd van 36 maanden zijn inmiddels 16 termijnen conform afspraak voldaan.

ISC is een innovatief bedrijf, actief in de bouwsector. Het bedrijf heeft patent op een duurzaam, zelf ventilerend, kozijn (Movair) dat mede invulling geeft aan de noodzaak tot energiezuinigere woningen met schonere lucht. In het verleden heeft men succesvol een ander innovatief concept (Isostone deurdorpel) in de markt gezet en verkocht. Bij deze deal hoorde vaste afnemers uit de kozijnindustrie welke men nu weer in eigen beheer gaat beleveren, mede op verzoek van deze afnemers. Het nieuwe product wordt positief ontvangen en wordt inmiddels ook bij deze afnemers onder elke deur gemonteerd. Het gaat hier over een groot deel van de kunststofkozijn industrie. Er lopen reeds vooronderzoeken om te kijken of dit ook passend te maken is voor de houten kozijnen industrie, waar ISC via de Movair dorpel met de Timmerselectgroep een strategische samenwerking heeft. Voor verdere expansie moet het bedrijf investeren in matrijzen en is er behoefte aan extra werkkapitaal, de introductie in deze traditionele markt is dus reeds gedaan. De ondernemers hebben bewezen kwaliteiten en aangetoond de markt zeer goed te kennen.

Financieringsbehoefte
Er is een financieringsbehoefte van € 345.000,- voor werkkapitaal en aankoop matrijzen. Binnen de familie is een achtergestelde lening van € 195.000,- verkregen via Van Dinther Holding B.V. De lening van Collin bedraagt € 150.000,-. De looptijd is 36 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,5%.

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert ISC Profielen B.V. als Verhoogd risico, Movair B.V. als Aanzienlijk risico en ISC B.V. en de bovenliggende holdings als Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we een Verhoogd risico. 

De Collin Credit Score, gebaseerd op de geconsolideerde cijfers over 2016 en de prognoses over 2017 en 2018 komt uit op Voldoende. De ondernemers geven in privé een gezamenlijke borgtocht af voor € 150.000,-, welke materieel van aard is. De debiteuren zijn ISC B.V., ISC Profielen B.V, Movair B.V, Celirom Beheer B.V., JVS Beheer B.V. en Track Advice B.V. De lening van € 195.000,- van Van Dinther Holding B.V. wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund, er wordt een niet-onttrekkingsverklaring afgegeven en ten slotte wordt de voorraad en inventaris in 2e verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Leendoel

Ten eerste om het nieuwe concept van Movair B.V. verder in de markt te zetten. Als tweede om te investeren in matrijzen, profielen en ICT zodat de producten in ISC Profielen B.V. zelf geproduceerd kunnen worden. Ten slotte heeft men behoefte aan extra werkkapitaal. 

Ondernemer

Erik Smits (49 jaar) heeft via zijn holding 56% van de aandelen. Erik is getrouwd en heeft 3 kinderen. Hij is medeoprichter van het bedrijf en verantwoordelijk voor de innovaties, doorontwikkeling en de totale technische kant van het bedrijf. Hij is er nu voor de derde keer in geslaagd om een vernieuwend product in de bouwsector onder patent te krijgen en in de markt te introduceren.
Alfred van Berkel (61 jaar) heeft via zijn holding 22% van de aandelen. Alfred is getrouwd en heeft 2 kinderen. Hij is in 2012 toegetreden en is verantwoordelijk voor alle commerciële zaken, waaronder de contacten met de markt, de woningcorporaties, partnerships etc. Bijna op dagelijkse basis overlegt hij met Erik om de marktbehoeftes en de productinnovaties op elkaar af te stemmen.
Joost van Schaaijk (55 jaar) heeft via zijn holding 22% van de aandelen. Joost is getrouwd en heeft 2 kinderen. Hij is medeoprichter van het bedrijf en verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, de aansturing van het personeel en de administratie.

Onderneming

ISC staat voor Intelligent Sustainable Construction en is in 2002 opgericht onder de naam Isostone B.V. In het bedrijf is Isostone en Ubbink Isolatiesystemen ontwikkeld en in de markt geïntroduceerd. Dit heeft in totaal circa 10 jaar in beslag genomen. In 2012 verkocht het bedrijf zijn octrooi op de ontwaterende glasvezel versterkte deurdorpel (Isostone) aan Buva B.V. te Barendrecht en is de naam gewijzigd in ISC B.V. Het concept van een glasvezel deurdorpel bleek een succesvol product. Er is in 2012 tot verkoop overgegaan, omdat ISC vanaf 2011 een nieuw idee in ontwikkeling heeft: de Movair-dorpel, een ventilerende glasvezel versterkte onderdorpel voor kozijnen. Aangezien dit een nog grotere markt is, is de potentiële omzet in dit product veel groter. Een fors deel van de middelen uit de verkoop is ingezet voor de introductie van dit nieuwe bouwdetail en voor de inschrijving van dit octrooi. Uiteindelijk is het octrooi verleend voor de periode van 20 jaar. De ervaring leert dat een nieuw bouwdetail een acceptatietijd van circa 5 jaar vergt. Hierin dient de markt te worden overtuigd het product vooral projectmatig in te zetten.

De Movair
Het Movair concept is onderverdeeld naar een drietal producttypen:

  1. De Movair+Basic is een ventilerende onderdorpel zonder koppeling naar een luchtgeleider of warmte-terugwin-unit, de onderdorpel wordt aangesloten op een luchtgeleider en binnen aangesloten op een afsluitbaar schuifrooster. Dit systeem kan worden toegepast bij renovatie-projecten waar op borstwering niveau mag worden geventileerd;
  2. Bij de Movair+Convect wordt de onderdorpel aangesloten op een luchtgeleider. Gefilterde verse lucht kan vervolgens de woning binnenstromen. De geleiding vindt plaats achter en tussen de geledingen van de radiator zodat in de koude maanden de lucht wordt opgewarmd.
  3. De Movair+WTW biedt de huiseigenaar de mogelijkheid om de buitenlucht via een warmte-terug-win unit de binnenruimte in te laten stromen. De unit mengt de koude lucht met de warmte van de radiator en voert ook lucht af via de onderdorpel. De unit gebruikt de restwarmte van de afgevoerde lucht om de toevoerlucht op te warmen. Dankzij een ingebouwde CO2-sensor beschikt de huiseigenaar ook over een goede balansventilatie. Voor de warmte-terug-win unit hoef je geen gaten in de buitenmuur te boren, omdat het luchttransport via de onderdorpel plaatsvindt.

ISC Profielen BV
In ISC Profielen worden de bluestone onderdorpel, de raamdorpel en de isolatiesteen verkocht (zie www.isc-nl.com/isc-producten). Zoals gezegd heeft men het octrooi eerder aan Buva verkocht. Dit is nu 5 jaar geleden en men mag deze producten nu weer zelf produceren en in de markt verkopen. Hiertoe moet men voor een verbeterd concept in nieuwe matrijzen investeren en de markt bewerken om duidelijk te maken dat men wederom in de markt is. Reeds meerdere bouwondernemingen (waarmee men vroeger zaken heeft gedaan) hebben toegezegd vanaf 2018 weer zaken te gaan doen met ISC.

Juridische structuur 


 

Financieringsbehoefte

Financieringsoverzicht

Inkoop profielen € 80.000,-
Aankoop matrijzen € 60.000,-
Engineering, kleine investeringen € 50.000,-
IT investeringen € 25.000,-
Werkkapitaal € 130.000,-
Totaal € 345.000,-
Achtergestelde lening* € 195.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 150.000,-

Leenbedrag: € 150.000,-
Rente: 8,5%
Looptijd: 36 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

*De achtergestelde lening kent een looptijd van 120 maanden, de aflossingen starten in juni 2018 en de rente is 2,5%. De verstrekker van de achtergestelde lening (Van Dinther Holding B.V.) heeft tevens een aandelenbelang van 10% in ISC Profielen B.V. verkregen. Gezien de verwachte cashflow is de aflossing vanaf juni 2018 op deze achtergestelde lening acceptabel.

De huidige financiering bij de Rabobank betreft een kredietfaciliteit van € 100.000,-. Ze hebben een verpanding in eerste verband op de inventaris, voorraad en debiteuren.

Risico

Zekerheden

  • De debiteuren zijn ISC B.V., ISC Profielen B.V., Movair B.V., Celirom Beheer B.V., JVS Beheer B.V. en Track Advice B.V.;
  • Door de ondernemers J.D.W.M. van Schaaijk, A.J.A.J. van Berkel en H.J.A. Smits wordt een gezamenlijke persoonlijke borgtocht afgegeven van € 150.000,- Door de gezonde vermogensposities heeft de borgtocht, rekening houdend met de eerder afgegeven borgtocht, materiele waarde;
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van ISC B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 40% of lager is;
  • De inventaris en voorraad van ISC BV, ISC Profielen BV en Movair BV worden in 2e verband (na de Rabobank) verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund;
  • De lening van Van Dinther Holding B.V. ter hoogte van € 195.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Op de lening wordt vanaf juni 2018 op basis van een looptijd van 120 maanden lineair afgelost. De rente wordt ook betaald.

Dun & Bradstreet 
Dun & Bradstreet geeft een Verhoogd risico voor ISC Profielen B.V., een Laag risico voor ISC B.V. en de bovenliggende Holdings en een Aanzienlijk risico voor Movair BV. Overall hanteren we de score Verhoogd risico voor deze aanvraag.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score die is gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de geconsolideerde jaarcijfers over 2016 en op de prognoses voor 2017 (gebaseerd op de resultaten tot en met juni 2017) en 2018. De overall score is Voldoende.

Rentabiliteit
In 2016 was de omzet € 975.000,- met een klein verlies en een cashflow van nul. Dit is iets achtergebleven op de prognoses voor 2016 met name door vertraging bij de marktintroductie bij Movair. Vanaf april 2017 maakt men dus ook de transitie binnen ISC Profielen B.V. van ‘in opdracht’ produceren naar ‘voor eigen klanten’ produceren. Hierdoor wordt 2017 een overgangsjaar met een verwacht verlies van circa € 160.000,-. Dit verlies wordt gefinancierd met de genoemde familielening. Vanaf 2018 zal op basis van de vele gesprekken met de klanten, intentieverklaringen en mondelinge toezeggingen de omzet bij ISC Profielen B.V. en Movair op gang komen, waardoor er dan een omzet van € 1.850.000,- wordt verwacht met een toereikende cashflow voor de verplichtingen van beide crowdfund leningen. De Rentabiliteit kwalificeren we in verband met het overgangsjaar 2017 als Voldoende.

Solvabiliteit
Voor de solvabiliteit gaan we uit van de geconsolideerde positie op niveau ISC B.V. Per ultimo 2016 bedroeg de solvabiliteit 25% op een balans van € 617.000,-. In 2017 heffen het verlies en de verstrekking van de achtergestelde lening elkaar op, waardoor ultimo 2017 een solvabiliteit wordt verwacht van 26% op een balans van € 720.000,-. De score wordt dan Ruim voldoende. Naast deze solvabiliteit zitten er nog vermogensposities in de persoonlijke holdings welke aansprakelijk zijn voor deze crowdfund lening. De solvabiliteit kwalificeren we derhalve als Ruim voldoende.

Liquiditeit
De liquiditeit is ultimo 2016 1,4. Dit resulteert in een score Goed. Door de huidige situatie is de liquiditeit gespannen waardoor deze crowdfund campagne gewenst is voor een gezonde werkkapitaalpositie zodat de beoogde groei kan worden gerealiseerd. Overall kwalificeert de Liquiditeit na neerwaartse aanpassing als Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende
 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-7558 heeft € 500 geïnvesteerd.
23-10-2017 om 10:03
investeerder-15781 heeft € 500 geïnvesteerd.
23-10-2017 om 10:03
investeerder-38544 heeft € 500 geïnvesteerd.
23-10-2017 om 10:03
investeerder-5707 heeft € 500 geïnvesteerd.
23-10-2017 om 10:03
investeerder-15302 heeft € 500 geïnvesteerd.
23-10-2017 om 10:03

Ondernemer

Joost van Schaaijk

Erik Smits

Alfred van Berkel

Crowdfund Coach


Marc Kogels