38097

Jan Baas Holding B.V. (Danseuse)

€ 250.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 275
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 3-12-2020 in 1 uur volgeschreven door 275 investeerders

Samenvatting

Danseuse is in 2018 reeds door de investeerders van Collin Crowdfund gefinancierd ten behoeve van de toen nieuwe locatie te Oudesluis. Jan Baas is de drijvende kracht achter Danseuse, een zorgbedrijf gericht op jongeren en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, ADHD, autisme of cliënten die anderszins in een moeilijke periode of situatie verkeren. Jan heeft een sterk team achter zich staan, waaronder zijn partner Bianca. Hij krijgt nu de kans om het aantal zorgplekken met 14 stuks uit te breiden middels de aankoop van een extra locatie, gelegen aan de Terpstraat 62 te Wieringerwerf. 

Invloed coronavirus
De start van 2020 begon goed en de vraag naar zorgplekken was groot, waardoor Jan Baas besloot om uit te breiden middels het huren van woonhuizen. Begin maart waren er reeds een aantal huizen gehuurd die werden ingericht, welke gaandeweg die maand bewoond zouden worden door jongeren. Toen het coronavirus de kop opstak en medio maart landelijke maatregelen werden afgekondigd door het RIVM, zetten de gemeenten direct de dagbehandelingen stop. Er leefde toen de gedachte dat “jongeren naar huis moesten”. Daarnaast werden nieuwe plaatsingen uitgesteld door de gemeenten, lopende afspraken werden niet uitgevoerd en er werden geen zorgcontracten meer afgegeven. Omdat alles “on hold’ stond en binnen het verdienmodel van Danseuse de omzet juist bestaat uit budgetten vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) welke door gemeenten worden uitgekeerd, kwam de liquiditeit tijdens de eerste lockdown onder druk te staan. Deze situatie heeft tot juni geduurd en de ondernemer heeft op basis van gesprekken met de gemeenten de verwachting dat bij eventuele volgende lockdowns er niet zulke rigoureuze maatregelen genomen zullen worden. De gemeenten geven ook aan van deze periode geleerd te hebben en dat zij niet meer terug willen naar een dergelijke situatie. 

Behalve de omzet die Danseuse is misgelopen door de coronamaatregelen en de kosten die gemaakt zijn in de huurwoningen, heeft men juist eind 2019 geïnvesteerd in de uitbreiding van het team met twee ervaren krachten. De combinatie van factoren hebben geleid tot de afname van de cashflow, echter is Danseuse in staat gebleken om herstel in de cashflow door te voeren. De ondernemer kijkt met een positieve blik vooruit naar 2021 en de geprognosticeerde omzet voor 2021 is realistisch begroot volgens de ondernemer en zijn adviseur. De prognose is o.a.gebaseerd op financiële afspraken met gemeenten zoals bijvoorbeeld dat de huidige aanwezige cliënten zullen blijven. 

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte bedraagt € 875.000,-. Hiervan wordt € 600.000,- gefinancierd door ABN AMRO en er wordt € 25.000,- aan eigen middelen ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 250.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Jan Baas Holding B.V. als Laag risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. 

 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 200.000,- op de bedrijfsruimte met bedrijfswoning en aanleunwoning aan de Terpstraat 62 te Wieringerwerf verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Dit onroerend goed is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving door ABN AMRO Bank N.V. van € 500.000,- en openstaande schuld van € 600.000,-. ABN AMRO Bank N.V. verlaagt haar oorspronkelijke hypothecaire inschrijving tot € 500.000,- (onder het openstaande leningbedrag) teneinde ruimte te maken voor het vestigen van zekerheid voor de Collin investeerders. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 650.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 16 juli 2020. 
 • De tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,-  op de bedrijfsgebouwen en omliggende grond aan de Sportlaan 75 te Oudesluis ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund wordt verhoogd naar € 200.000,-. Dit agrarisch vastgoed is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving door ABN AMRO Bank N.V. van € 246.000,- en openstaande schuld van € 202.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 365.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 16 september 2020. 
 • De debiteuren zijn Jan Baas Holding B.V. en Danseuse B.V. 
 • De heer J. Baas geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
 • De bestaande overlijdensrisicoverzekering bij Reaal Levensverzekeringen met polisnummer 1300289493 ter hoogte van € 180.000,- op het leven van de heer J. Baas blijft verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Jan Baas Holding B.V. en Danseuse B.V. worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van Jan Baas Holding B.V. en Danseuse B.V. worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
   

Leendoel

De lening wordt aangewend ten behoeve van de aankoop van het onroerend goed aan de Terpstraat 62 te Wieringerwerf ter uitbreiding van het aantal zorgplekken dat gefaciliteerd kan worden door Danseuse. Daarnaast wordt de bestaande Collin lening geherfinancierd. 

Ondernemer

Jan Baas (1971) is opgegroeid op het ouderlijke agrarisch bedrijf te Enkhuizen en is zijn loopbaan begonnen als metselaar. Na twee jaar is Jan bij zijn vader in de maatschap gestapt en verbouwden vader en zoon samen 55 hectare groente. Na 15 jaar is het bedrijf gestaakt vanwege het economische klimaat binnen de agrarische sector. Jan heeft vervolgens zes jaar als bedrijfsleider gewerkt op een professionele zorgboerderij waar hij tevens cliënten begeleidde. Binnen deze zorgorganisatie heeft hij ruime ervaring opgedaan en de nodige opleidingen gevolgd waarmee hij een sterke basis heeft gelegd voor zijn volgende stap als ondernemer.  

Jan is in 2016 onder de naam Danseuse een zorgboerderij gestart op het ouderlijk bedrijf te Enkhuizen, met als doel dagbestedingsactiviteiten aan te bieden aan mensen met gedragsproblematiek. Jan stelt zichzelf ten doel om de levenskwaliteit en de eigenwaarden van zijn cliënten te verhogen en gelijktijdig familieleden en begeleiders te ontzorgen. Dit alles op basis van kennis en ervaring, gecombineerd met een nuchtere agrarische inslag in een uitdagende en rustige omgeving. Vanuit zijn netwerk heeft Jan goede contacten met zowel de aanbieders van cliënten als de begeleidende instanties en opleiders binnen de sector. Hierdoor heeft Jan te allen tijde de beschikking over de beste mensen om zich heen. 
 

Onderneming

Danseuse is een “zorgboerderij” waar dagbesteding voor jongeren plaatsvindt en waar 24/7 toezicht en begeleiding wordt geboden. Rust, ruimte en faciliteiten naast een natuur-recreatiegebied zijn een goede basis voor jongeren die elders onder toezicht wonen. Men biedt 24-uurs zorg met als doel dat jongeren weer een eigen zelfstandige plek in de maatschappij kunnen krijgen. 

Jan Baas heeft zich toegelegd op kleinschalige zorg, tot medio 2018 op het ouderlijk bedrijf te Enkhuizen. Vanwege de beperkte groeimogelijkheden én omdat de omgeving te ‘prikkelbaar’ was voor cliënten, is gezocht naar een andere dagbestedingslocatie. 

In 2018 is Danseuse daarom verhuisd naar Oudesluis, een voormalig agrarisch bedrijf aan de Sportlaan 75, waar vijf dagen per week dagbesteding wordt geboden aan maximaal 6 cliënten per dag. Op deze boerderij zijn paarden, schapen en koeien aanwezig. Zo kunnen de cliënten om leren gaan met zowel dier als mens en daarnaast is er tijd en aandacht voor de psychosociale leerdoelen.

Nu doet zich de kans voor om het aantal zorgplekken uit te breiden middels de aankoop van een extra locatie, gelegen aan de Terpstraat 62 te Wieringerwerf. Het onroerend goed kent als bestemming: “dienstverlening met functieaanduiding bedrijfswoning”, dat conform het taxatierapport d.d. 16 juli 2020 bestaat uit een bedrijfsruimte met bedrijfswoning en aanleunwoning. Op deze nieuwe locatie gaat men 14 zorgplekken inrichten, echter gaat men in de begroting in de eerste jaren voorzichtigheidshalve uit van een bezettingsgraad van 64%, oftewel 9 zorgplekken. De bestemming is reeds met de gemeente afgestemd, welke de zorgactiviteiten toe wil staan. 

Missie
Danseuse helpt jongeren vanuit een moeilijke periode of situatie naar een duurzame en waardevolle
positie in de maatschappij: “Wij bieden een veilige en leerzame omgeving voor het doorbrengen van de dag waar jonge mensen zich prettig voelen, zich op hun eigen tempo kunnen ontwikkelen en waar mogelijkheden gecreëerd worden die nuttig zijn voor de maatschappij. Danseuse kijkt naar de mogelijkheden en niet naar de beperking van mensen. Hiermee wordt meer eigenwaarde gecreëerd bij cliënten.”

Visie
Inzetten op wat je wel kunt bereiken, door een situatie van hoop en vertrouwen te kweken. De relatie van jongerenbegeleiding en jongeren onder elkaar is van belang, deze dient veilig te zijn en gestructureerd:“We bootsen in onze opzet min of meer de gezinssituatie na, zonder dat we gezin zijn, maar laten de jongeren wel die structuur aanleren en veiligheid ervaren. We willen daarom zo min mogelijk wisselingen op de groep.”

Zorgstrategie
Doordat de jongeren buiten de eigen gemeente en omgeving zijn, is het mogelijk te ontstressen, nieuwe ruimte te vinden en eigenwaarde op te bouwen. De belangrijkste zorgstrategieën welke worden toegepast zijn als volgt:
•    Iedere jongere heeft een eigen benadering nodig, die je als begeleider moeten vinden, en hiermee de jongere verder krijgen in zijn leven en ontwikkeling.
•    Neem tijd en heb geduld om je doel te bereiken. Laat de moed niet zakken want het komt wel zover omdat het erin zit.
•    Houd jezelf als begeleider steeds de spiegel voor, zodat je jezelf kunt aanpassen aan (soms snel) veranderende omstandigheden. Doelgerichtheid vraagt sterk aanpassingsvermogen.

Beleid
Jan: “We leveren goede resultaten en zijn gewend om maatwerk te leveren. Passie voor jongeren is onze drijfveer, dat wij terugzien in tevreden cliënten, ouders en opdrachtgevers. Danseuse heeft een goede relatie met opdrachtgevers, met name de gemeenten in de kop van Noord-Holland. In de samenwerking met anderen bundelen we energie, passie, kennis en mogelijkheden, dat maakt dat we telkens een stap vooruit zetten in de kwaliteit van jongerenzorg in Noord-Holland. Onze locaties zijn gericht op natuurlijk, maatschappelijk, zonder extra prikkels, waarbij geografische ligging ondergeschikt is. De zorgkwaliteit staat op nummer 1. We horen dan ook vaak: Jullie leveren mooie zorg, het wordt altijd opgelost door jullie, er wordt bewust naar een exit gewerkt.”

Juridische structuur
Jan Baas Holding B.V. is op 30 september 2020 opgericht ten behoeve van de scheiding tussen het onroerend goed en de exploitatie in Danseuse B.V. Het aan te kopen onroerend goed aan de Terpstraat 62 te Wieringerwerf wordt dan ook ondergebracht in Jan Baas Holding B.V. 

Financieringsbehoefte

Aankoop Terpstraat 62 te Wieringerwerf € 660.000,-
Kosten koper € 50.000,-
Verbouwing en aanpassingen t.b.v. 14 zorgplekken  € 60.000,-
ICT infrastructuur en onvoorzien € 22.500,-
Fietsen (10 stuks) € 7.500,-
Herfinanciering Collin lening  € 60.000,-
Herfinanciering ABN AMRO Rekening-Courant € 15.000,-
Totale investeringsbehoefte € 875.000,-
ABN AMRO € 600.000,-
Eigen inbreng € 25.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 250.000,-

 

Leenbedrag: € 250.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing

Overige financiers

 • Evenals twee jaar geleden bij verstrekking van de Collin lening welke nu wordt afgelost, is ook de nieuwe Collin lening tot stand gekomen middels “co-financiering” met ABN AMRO Bank N.V. 
  • Na financiering lopen de volgende leningen en zekerheden bij ABN AMRO:
  • Bestaande lening met een hoofdsom van € 221.000,- en openstaande schuld van € 202.000,-. 
  • Nieuwe 10-jarige lening van € 600.000,- 
  • Een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 246.000,-  op het onroerend goed aan de Sportlaan 75 te Oudesluis.  
  • Een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 500.000,-  op het onroerend goed aan de Terpstraat 62 te Wieringerwerf.   
  • Een verpanding voorraden, bedrijfsinventaris en vorderingen in eerste verband. 
  • Een persoonlijke borgstelling van J. Baas ter hoogte van € 200.000,-.
 • In 2020 is een lening van € 50.000,- verstrekt door Qredits ten behoeve van liquiditeit tijdens de coronacrisis. De openstaande schuld bedraagt € 43.500,- ultimo 2020. 
 • De auto’s die op de balans staan zijn gefinancierd middels financial leasecontracten met een totale schuld van € 93.000,- ultimo 2020. 

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 200.000,-  op de bedrijfsruimte met bedrijfswoning en aanleunwoning aan de Terpstraat 62 te Wieringerwerf verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Dit onroerend goed is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving door ABN AMRO Bank N.V. van € 500.000,- en openstaande schuld van € 600.000,-. ABN AMRO Bank N.V. verlaagt haar oorspronkelijke hypothecaire inschrijving tot € 500.000,- (onder het openstaande leningbedrag) teneinde ruimte te maken voor het vestigen van zekerheid voor de Collin investeerders. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 650.000,-  op basis van een taxatierapport d.d. 16 juli 2020. 
 • De tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,-  op de bedrijfsgebouwen en omliggende grond aan de Sportlaan 75 te Oudesluis ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund wordt verhoogd naar € 200.000,-. Dit agrarisch vastgoed is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving door ABN AMRO Bank N.V. van € 246.000,- en openstaande schuld van € 202.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 365.000,-  op basis van een taxatierapport d.d. 16 september 2020. 
 • De debiteuren zijn Jan Baas Holding B.V. en Danseuse B.V. 
 • De heer J. Baas geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
 • De bestaande overlijdensrisicoverzekering bij Reaal Levensverzekeringen met polisnummer 1300289493 ter hoogte van € 200.000,- op het leven van de heer J. Baas blijft verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Jan Baas Holding B.V. en Danseuse B.V. worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van Jan Baas Holding B.V. en Danseuse B.V. worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Jan Baas Holding B.V. is Laag risico. De kwalificatie voor Danseuse B.V. is Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de definitieve jaarrekening 2019 van Danseuse B.V. (exploitatie te Oudesluis), tussentijdse cijfers per 30 juni 2020 en prognosecijfers 2020 van Danseuse B.V. (exploitatie te Oudesluis) en geconsolideerde prognosecijfers 2021 van de exploitaties te Oudesluis en Wieringerwerf. 
De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. 

Afloscapaciteit 
De omzet van Danseuse B.V. is in 2019 ruim verdrievoudigd ten opzichte van 2018 en kwam daarmee uit op € 478.000,- met een genormaliseerde cashflow van € 170.000,-. Het huidige boekjaar 2020 komt naar verwachting uit op een omzet van € 545.000,- met een genormaliseerde cashflow van € 88.000,-. De halvering van de cashflow in 2019 ten opzichte van 2018 is tijdens de eerste helft van 2020 ontstaan als gevolg van de coronamaatregelen zoals beschreven in de coronaparagraaf van deze pitch. Inmiddels is er sprake van herstel en een gezonde cashflow. In 2021 wordt een geconsolideerde omzet geprognosticeerd van € 1.303.000,- met een netto cashflow overschot van € 160.000,- na aflossingen. Wij kwalificeren de score voor afloscapaciteit als Ruim voldoende.  

Solvabiliteit
Ultimo 2019 bedroeg de solvabiliteit 30% op een balanstotaal van € 628.000,-. De geconsolideerde openingsbalans na financiering laat een aanzienlijke balansverlenging zien vanwege de inbreng van het aan te kopen onroerend goed te Wieringerwerf. De solvabiliteit komt hiermee naar verwachting ultimo 2020 uit op 16% op een balanstotaal van € 1.485.000,-. Wij kwalificeren de score voor solvabiliteit als Voldoende.  

Zekerheden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 200.000,-  op de bedrijfsruimte met bedrijfswoning en aanleunwoning aan de Terpstraat 62 te Wieringerwerf verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Dit onroerend goed is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving door ABN AMRO Bank N.V. van € 500.000,- en openstaande schuld van € 600.000,-. ABN AMRO Bank N.V. verlaagt haar oorspronkelijke hypothecaire inschrijving tot € 500.000,- (onder het openstaande leningbedrag) teneinde ruimte te maken voor het vestigen van zekerheid voor de Collin investeerders. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 650.000,-  op basis van een taxatierapport d.d. 16 juli 2020. 
 • De tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,-  op de bedrijfsgebouwen en omliggende grond aan de Sportlaan 75 te Oudesluis ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund wordt verhoogd naar € 200.000,-. Dit agrarisch vastgoed is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving door ABN AMRO Bank N.V. van € 246.000,- en openstaande schuld van € 202.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 365.000,-  op basis van een taxatierapport d.d. 16 september 2020. 
 • De debiteuren zijn Jan Baas Holding B.V. en Danseuse B.V. 
 • De heer J. Baas geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
 • De bestaande overlijdensrisicoverzekering bij Reaal Levensverzekeringen met polisnummer 1300289493 ter hoogte van € 200.000,- op het leven van de heer J. Baas blijft verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Jan Baas Holding B.V. en Danseuse B.V. worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van Jan Baas Holding B.V. en Danseuse B.V. worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Door zowel de tweede hypothecaire inschrijvingen op het onroerend goed te Oudesluis en Wieringerwerf als de persoonlijke borgstelling als de verpanding van de levensverzekering als de verpanding van de roerende zaken in tweede verband als de verpanding van de vorderingen in tweede verband kwalificeren wij de zekerheden als Ruim voldoende. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende
 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-10048 heeft € 500 geïnvesteerd.
03-12-2020 om 11:11
investeerder-48402 heeft € 500 geïnvesteerd.
03-12-2020 om 11:10
investeerder-48021 heeft € 500 geïnvesteerd.
03-12-2020 om 11:10
investeerder-29674 heeft € 500 geïnvesteerd.
03-12-2020 om 11:10
investeerder-16501 heeft € 500 geïnvesteerd.
03-12-2020 om 11:09

Ondernemer

Jan Baas

Crowdfund Coach


Brian von Kriegenbergh