29682

La Vita Sana

€ 250.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 288
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

10 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 12-04-2018 in 2 uur volgeschreven door 288 investeerders

Samenvatting

Deze leningaanvraag is voor 1 april in prépublicatie gegaan en valt daarom onder de oude algemene voorwaarden van voor 1 april 2018.

La Vita Sana is een sinds 1994 bestaand gezondheidscentrum in Venlo met dienstverlening op het gebied van leefstijlverbetering, paramedische diensten en sport. De huidige clubmanager wil samen met de twee belangrijkste partners de structuren (activa, kennis, leden e.d.) overnemen en van daaruit de transitie maken naar een regionaal centrum voor kwalitatief hoogstaande (preventieve) bewegingsactiviteiten en voedingsadvies voor particulieren, maar ook voor medewerkers van bedrijven en instellingen. De nieuwe aandeelhouders hebben ieder hun eigen specialisme wat goed aansluit op de combinatie van zowel curatieve als preventieve (bewegings)activiteiten. La Vita Sana is de handelsnaam van La Vita Sana Groep B.V., een nieuw opgerichte B.V. door de nieuwe aandeelhouders.

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte is € 435.000,-, waarvan € 50.000,- wordt ingebracht uit eigen middelen. Daarnaast worden er twee achtergestelde leningen verstrekt ter hoogte van in totaal € 105.0000,- en een familielening van € 30.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 250.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd.
 
Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert La Vita Sana Groep B.V. als Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn La Vita Sana Groep B.V. en de persoonlijke holdings van de ondernemers: Claudia Smeets Beheer B.V., Marc Neuhaus Beheer B.V. en Harald Smeets Beheer B.V. Claudia Smeets, Harald Smeets en Jacques Smeets geven ieder een persoonlijke borgstelling af van € 35.000,-, die op dit moment allen materiële waarde hebben. De inventaris en voorraad wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De door Marc Neuhaus verstrekte lening ad € 37.500,- en de door Verenigde Smeets Bedrijven International B.V. verstrekte lening ad € 67.500,- worden achtergesteld ten opzichte van de lening van Collin. Hierop start de aflossing op 1-1-2020 respectievelijk op 1-10-2020, mits de solvabiliteit van La Vita Sana Groep B.V. minimaal 30% is. Er geldt een niet-onttrekkingsverklaring voor La Vita Sana Groep B.V. zolang de solvabiliteit lager is dan 30%. 

Leendoel

De financiering is bedoeld voor de overname van La Vita Sana en de uitvoering van de geplande transitie naar een multifunctioneel gezondheidscentrum met de combinatie van regionaal opererende organisatie met drie profitcenters:

 • Particulieren: ‘Gezonde leefstijl’ met focus op leefstijlverbetering en preventie
 • Bedrijfsleven: ’Duurzame inzetbaarheid’ met focus op gezondheidsmanagement
 • Belangen derden: “investeren in concepten” met focus op deelnemen in aanverwante bedrijven en het ondersteunen in de exploitatie hierbij.

Ondernemer

Drs. Claudia Smeets (50 jaar) is al een aantal jaren intensief betrokken bij La Vita Sana, met de exploitatie van haar eigen echoscopiepraktijk en adviesbureau gericht op gezondheidsmanagement. Ze heeft een Universitaire opleiding Gezondheidswetenschappen te Maastricht. Met vervolgopleidingen op het gebied van leefstijl-, vitaliteit- en duurzame inzetbaarheidscoaching, stresscoaching, echoscopie en management. Claudia heeft veel kennis en ervaring en gaat zich vooral richten op de dienstverlening voor het bedrijfsleven (duurzame inzetbaarheid en gezondheidsmanagement). 

Harald Smeets (51 jaar) is de zwager van Claudia en is exploitant van fysiotherapiepraktijk Fysio Vitae in hetzelfde pand als La Vita Sana. Harald heeft met succes op de Hogeschool Zuyd de studies fysiotherapie en manuele therapie gevolgd. Hij heeft een ruime ervaring opgedaan in zijn eigen fysiotherapiepraktijk en zal zich concentreren op de koppeling van paramedische diensten en het ontwikkelen van diensten gericht op interventie en revalidatie van met name werknemers (B2B). 

Marc Neuhaus (34 jaar) heeft op Hogeschool Arnhem Nijmegen de opleidingen Sport, Gezondheid en Management gevolgd. Hij heeft ervaring opgedaan als clubmanager in diverse sportcentra in Nederland en Duitsland. Marc is verantwoordelijk voor het dagelijks managen van het bedrijf en het zorgdragen dat het kwaliteitsniveau op peil blijft.

Onderneming

La Vita Sana Healthclub te Venlo is een bestaand gezondheidscentrum met dienstverlening op gebied van zowel (bedrijfs)fitness, leefstijl & voeding, paramedici, etc. (www.lavitasana.nl). La Vita Sana is in 1994 gestart in het pand waar ze nu nog zitten en heeft een grote bekendheid in Venlo en omgeving. De focus heeft van oudsher gelegen op sportactiviteiten en curatieve werkzaamheden: het behandelen en genezen van mensen met klachten.

Het huidige management gaat een transitie doorvoeren naar zowel curatieve als ook preventieve dienstverlening. Daarnaast willen de nieuwe ondernemers in de nabije toekomst ook meerdere compacte, lokale leefstijlcentra openen, waarin alle facetten van de dienstverlening op locatie worden aangeboden.

Concept van La Vita Sana Groep
La Vita Sana gaat proficenters organiseren gericht op de volgende doelgroepen:

 • Particulieren: gericht op de gezonde leefstijl met een kwalitatief hoogwaardig aanbod van fitness, groepslessen, voedings- en leefstijladvies en daarnaast de mogelijkheden voor activiteiten als squash en indoorklimmen. Dit alles onder de kernwoorden ‘kwaliteit, aandacht en resultaat’.
 • Bedrijven: gericht op de duurzame inzetbaarheid van de werknemers. Hierbij zijn de kernwoorden ’preventie en gezondheidsmanagement’ van belang.
 • Belangen derden: gericht op het investeren in en het bouwen van concepten betreffende aanverwante activiteiten, onder andere in de exploitatie van Fast PT B.V. in Venlo, wat zich richt op Personal Training met behulp van Electro Musculaire Stimulatie en waarin de aandeelhouders van La Vita Sana Groep B.V. een 75% belang hebben.

Missie en Visie
La Vita Sana wil zoveel mogelijk mensen in de nabije omgeving actief en verantwoord laten bewegen. La Vita Sana wil de mensen bewust maken van het feit dat het toepassen van een gezonde leefstijl de kwaliteit van het leven sterk zal verbeteren. Het bedrijf investeert hiervoor in goed gekwalificeerd personeel.

Maatschappelijke ontwikkelingen
De vergrijzing in de bevolking blijft groeien en deze groep wil meer begeleid sporten om gezond te blijven. De zorg in Nederland wordt steeds duurder, waardoor nog meer de nadruk zal komen te liggen op preventieve oplossingen om gezonder te leven. De overheid zal uit kostenoogpunt deze ontwikkelingen gaan stimuleren. Duurzaamheid en duurzame inzetbaarheid wordt steeds belangrijker. Bedrijven zoeken hier oplossingen voor en verzuim- en ziektekostenverzekeraars steunen deze initiatieven.

Personeel
Het bestaande personeel is hooggekwalificeerd met ervaring. Nieuwe jonge personeelsleden met opleiding op mbo of hbo-niveau worden begeleid door ervaren mensen en krijgen daardoor ‘training on the job’. Hierdoor wordt de kwaliteit gewaarborgd.

SWOT
Strengths

 • Omvangrijk bestaand ledenbestand mede dankzij een goed regionaal imago
 • Moderne en multifunctionele huisvesting
 • Samenwerkingsverbanden met paramedici zijn reeds aanwezig
 • Complementaire kennis van de nieuwe aandeelhouders
 • Aandeelhouders hebben de financiële ruimte om toekomstige investeringen uit eigen middelen te financieren
 • Verkoper (familie) en verhuurder (familie) blijven betrokken als financiers en participeren in nieuwe ontwikkelingen en investeringen

Weakness

 • Lage actuele marktconforme prijsstelling doordat de laatste jaren er nauwelijks prijsverhogingen zijn doorgevoerd
 • Bestaande studenten-klantenbestand en klimhal niet passend bij premium uitstraling. Klimhal wordt nu ook gebruikt voor bepaalde groepsactiviteiten.

Opportunities/Threats

 • Toenemende focus op zorgpreventie. Vraag neemt toe door de vergrijzing
 • Arbeidsmarktfocus op vitaliteit en duurzame inzetbaarheid
 • Verdere opkomst van lowbudget-formules
 • Technologische ontwikkelingen die thuissporten ondersteunen

Structuur 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht 

Inventaris € 385.000,-
Voorraad € 25.000,-
Goodwill € 15.000,-
Werkkapitaal € 10.000,-
Totaal € 435.000,-
Eigen inbreng € 50.000,-
Lening familie € 30.000,-
Achtergestelde leningen € 105.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 250.000,-

Leenbedrag: € 250.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn La Vita Sana Groep B.V., Claudia Smeets Beheer B.V., Marc Neuhaus Beheer B.V. en Harald Smeets Beheer B.V. 
 • Mevrouw C.L. Smeets – Gommans geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 35.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. 
 • De heer H.J.R.H. Smeets geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 35.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • De heer J.J.R.E. Smeets geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 35.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. 
 • De lening van Marc Neuhaus ter hoogte van € 37.500,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Aflossing op deze lening start 1-1-2020, mits de solvabiliteit van La Vita Sana Groep B.V. minimaal 30% is. De rente wordt wel betaald.
 • De lening van Verenigde Smeets Bedrijven International B.V. van € 67.500,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Aflossing op deze lening start 1-10-2020, mits de solvabiliteit van La Vita Sana Groep B.V. minimaal 30% is. De rente wordt wel betaald.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van La Vita Sana Groep B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 30% of lager is.
 • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van La Vita Sana Groep B.V. wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert La Vita Sana Groep B.V. als Verhoogd risico. Claudia Smeets Beheer B.V., Marc Neuhaus Beheer B.V. en Harald Smeets Beheer B.V. worden gekwalificeerd als een Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren wij voorzichtigheidshalve de score Verhoogd risico van de werkmaatschappij.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de toekomstige cashflow van La Vita Sana Groep B.V. De prognoses voor de jaren 2018 tot en met 2020 zijn opgesteld door de accountant met als uitgangspunt de bestaande cijfers 2016 en voorlopige cijfers 2017 van het over te nemen bedrijf en daarop toegepast een geringe groeidoelstelling voor de komende jaren. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. 

Rentabiliteit
Op basis van de conceptcijfers 2017 van de bestaande onderneming zijn voorzichtige prognoses opgesteld voor de komende drie jaren. Voor de omzet wordt uitgegaan van een stabiel ledenaantal voor de bestaande activiteiten uitgebreid met een geringe toename door de nieuwe activiteiten en daardoor een hoger ledenbestand, alsmede door het doorvoeren van een geringe prijsverhoging conform de markt. Daarnaast wordt er direct voordeel behaald op een aantal kostenbesparingen die worden doorgevoerd. Claudia Smeets en Harald Smeets hebben niet direct salarisinkomsten uit La Vita Sana Groep B.V. nodig, daar zij worden betaald uit de exploitatie van hun Precura/Echoscopiepraktijk en Fysio Vitae. 

Over 2018 is een netto cashflowoverschot van € 22.000,- bij een geprognosticeerde omzet van € 666.000,- (score Ruim voldoende). Over 2019 is het verwachte netto cashflowoverschot (na aflossingen en vervangingsinvesteringen) € 27.000,- bij een geprognosticeerde omzet van € 703.000,- (score Ruim voldoende). Wij kwalificeren de Rentabiliteit als Ruim voldoende.

Solvabiliteit
Bij de start is de solvabiliteit 42% op de openingsbalans. Eind 2018 zal het eigen vermogen naar verwachting uitkomen op 44% van het balanstotaal van € 416.000 (Score Goed). Dit eigen vermogen bestaat uit het vermogen wat bij de overname wordt ingebracht, de toevoeging van de winst in 2018 en de achtergestelde leningen. In 2019 wordt de winst wederom toegevoegd aan het eigen vermogen wat daarmee zal groeien naar 59% op een balanstotaal van € 386.000,- (Score Excellent). Omdat de verwachtingen nog gerealiseerd moeten worden, stellen we de score voor de Solvabiliteit vooralsnog op Goed.

Liquiditeit
De liquiditeit in 2018 en in 2019 komt op basis van de current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) van respectievelijk 0,6 en 0,8 uit op een score Matig. De kostenbesparingen die worden doorgevoerd zullen naar verwachting tot een verhoging van de liquiditeiten leiden en een verbetering van de current ratio in de loop der jaren, bij gelijkblijvende aflossingsverplichtingen (vlottende passiva). De current ratio in 2019 wordt geprognosticeerd op een score van 1,1 (score Voldoende).Indien we de voor dit type bedrijf veel geschiktere liquiditeitsratio Debt Service Coverage Ratio (DSCR) meewegen in de beoordeling, komen we tot een genuanceerder beeld. Deze ratio wordt berekend door de betalingscapaciteit te delen door de rente en aflossingsverplichtingen. De betalingscapaciteit is Voldoende wanneer deze gelijk aan of groter dan 1,0 is. Zowel voor 2018 als voor 2019 komt de DSCR uit op ruim 1,0. De score voor de Liquiditeit stellen wij vast op Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Goed
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-52752 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-04-2018 om 11:28
investeerder-3610 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
12-04-2018 om 11:26
investeerder-50757 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-04-2018 om 11:26
investeerder-22594 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-04-2018 om 11:26
investeerder-53256 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-04-2018 om 11:26

Ondernemer

Claudia Smeets-Gommans

Harald Smeets

Marc Neuhaus

Crowdfund Coach


Jeroen Poort