17836

Lenior Optiek

€ 235.000  |  9,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 198
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

100 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 22-10-2015 in 4 uur volgeschreven door 198 investeerders

Samenvatting

Ondernemer Onno Kloes (60 jaar) is sinds 1982 als zelfstandig ondernemer werkzaam geweest in de optiek en audicien branche. Onno heeft destijds, samen met zijn broer, de optiekwinkel te Beverwijk van zijn vader overgenomen en vervolgens weten uit te breiden naar vier vestigingen, naast een oogkliniek, met uiteindelijk 40 personeelsleden. Al deze activiteiten vielen onder Kloes Beheer B.V.. 

Onno heeft meer dan 30 jaar ervaring als zelfstandig opticien en audicien en is nu weer op zoek gegaan naar andere mogelijkheden. Deze heeft hij al vrij snel gevonden door een franchisewinkel te gaan exploiteren te Landsmeer onder de formule ‘Van Dijk Optiek’. Nu komt de kans vrij voor Onno om Lenior Optiek, gevestigd te Monnickendam, over te nemen. Deze kans grijpt Onno met beide handen aan. De huidige eigenaar, de heer Lenior, heeft geen opvolger en wenst zijn reeds jaren goed lopende bedrijf te verkopen en ziet in Onno Kloes de ware opvolger. De overnameprijs is acceptabel en de consumentenmarkt te Monnickendam kent op het gebied van brillen en lenzen geen directe concurrentie. Monnickendam heeft slechts één optiekwinkel en er is geen audicien aanwezig. Dit op een inwoneraantal van ongeveer 10.000 inwoners, terwijl het landelijke gemiddelde één optiekwinkel op 7.000 inwoners bedraagt. Onno is ervan overtuigd dat hij, door aanpassing van het assortiment, upgraden van de winkel en activiteiten op het gebied van audicien een nieuw trendy elan weet aan te brengen. Hij wordt hierbij gesteund door zijn belangrijkste leverancier die hem op voorhand financieel steunt met apparatuur en financiële middelen.

De huidige eigenaar, die tevens eigenaar is van het pand Kerkstraat te Monnickendam, waarin de optiekwinkel is gevestigd, gaat verhuizen naar het buitenland en heeft vertrouwen in de kwaliteiten van Onno Kloes. De exploitatie van de winkel zal worden ondergebracht in de daarvoor opgerichte besloten vennootschap Malik B.V. handelend onder Lenior Optiek. Onno is bestuurder en directeur van de vennootschappen.

Financieringsbehoefte

Totale investering bedraagt € 357.500,- en zal worden gefinancierd middels eigen inbreng van € 20.000,-, achtergestelde leningen van samen € 65.000,- en een lening van de leverancier van € 37.500,-. Het restant van € 235.000,- zal middels crowdfunding bij Collin worden gefinancierd. De looptijd van de lening vanuit crowdfunding is 48 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing tegen een rentevergoeding van 9% gedurende de gehele looptijd.

Structuur

De optiekwinkel te Monnickendam wordt ondergebracht in de daarvoor opgerichte besloten vennootschap Malik B.V., die hangt onder de holding Eye & Ear B.V.. De franchiseactiviteit te Landsmeer is ondergebracht in de zustervennootschap Elmore B.V.. De kredietnemers zijn Eye & Ear B.V. en Malik B.V.. De aandelen van de holding zijn voor 100% in handen van de partner van Onno Kloes, zijnde Asa Elmore. Zowel ondernemer Onno Kloes als zijn partner Asa Elmore staan persoonlijk borg voor het volledige leenbedrag.

Risico

De bovenliggende holding Eye & Ear B.V. geeft een D&B score van verlaagd risico. De D&B noteert voor Malik B.V. h/o Lenior Optiek een verhoogd risico vanwege het feit dat de vennootschap sinds kort is opgericht en er onvoldoende historische gegevens beschikbaar zijn. De Collin Credit Score komt uit op “Voldoende”.

Video Pitch

Leendoel

De financiering heeft tot doel de aankoop van inventaris, goodwill en werkkapitaal van de sinds 1953 bestaande optiekwinkel te Monnickendam onder de naam Lenior Optiek te realiseren. De winkel is gevestigd in het hart van het historisch centrum van Monnickendam aan de Kerkstraat en zal worden gehuurd van de voormalige eigenaar de heer Lenior.

Ondernemer

Onno Kloes, is ondanks zijn leeftijd (60 jaar), zeer gemotiveerd om de komende periode hard te werken aan verdere verbetering van de exploitatie van de bestaande optiekwinkel. Onno is naast gediplomeerd opticien, tevens gediplomeerd audicien. Onno heeft meer dan 30 jaar ervaring in de branche als zelfstandig ondernemer. Onno heeft in 1973 zijn diploma Atheneum behaald en is daarna gaan studeren aan de HTS richting elektrotechniek. In 1977 heeft hij zijn Fida audicien diploma behaald en in 2012 Triage Audicien opleiding afgerond. In 1979 diploma Christiaan Huygensschool Optiek en nadien alle vervolgcursussen op beide terreinen voortgezet, naast management- en verkoop opleidingen. De jarenlange ervaring van Onno op het gebied van advisering en management zijn een pre en hij ziet kansen om de jarenlange stabiele omzet in deze winkel naar een hoger niveau te tillen. Onno is goed op de hoogte van alle ontwikkelingen in de branche en kent alle belangrijke leveranciers.

Onno Kloes is samenwonend met Asa Elmore en ze hebben samen twee kinderen. Onno is sociaal actief en al 20 jaar voorzitter van een promotie club te Beverwijk. Zijn hobby’s zijn, naast bevlogen ondernemerschap, muziek, lezen, film en fitness.

Onderneming

Monnickendam heeft slechts één optiekwinkel en er is geen audicien aanwezig. Dit op een inwoneraantal van ongeveer 10.000 inwoners, terwijl het landelijke gemiddelde één optiekwinkel op 7.000 inwoners bedraagt. Onno is ervan overtuigd dat hij door aanpassing van het assortiment, upgraden van de winkel en activiteiten op het gebied van audicien een nieuw trendy elan weet aan te brengen. Hij wordt hierbij gesteund door zijn belangrijkste leverancier die hem op voorhand financieel steunt met apparatuur en financiële middelen.

De reden waarom Onno op zoek is gegaan naar een nieuwe uitdaging is omdat op 27 april 2013 Kloes Beheer B.V. met de onderliggende werkmaatschappijen, waaronder ook de oogkliniek Kloes Medisch Centrum B.V., failliet is verklaard. De oorzaak van dit faillissement is ontstaan bij de oogkliniek. Binnen deze kliniek is er in 2011 door een oogarts een behandeling gedaan bij een cliënt die niet tot tevredenheid is verlopen. Door alle negatieve publiciteit hieromheen, onder andere door consumentenprogramma Radar van de TROS, heeft dit geleid tot omzetdaling met uiteindelijk een faillissement tot gevolg. De door Kloes Beheer B.V. destijds aangespannen gerechtelijke procedures, zijn gewonnen en om verder uit de publiciteit te blijven is er een schadevergoeding betaald (van beperkte omvang). Achteraf gezien viel Kloes Beheer B.V. niets te verwijten. Alleen het kwaad was al geschied. Uiteindelijk is de broer van Onno, samen met zijn zoon, een van de optiekwinkels te Beverwijk doorgestart.

Ondanks het verleden van Onno doet dit niets af aan zijn kwaliteiten als opticien en audicien, maar zeker ook niet aan zijn kwaliteiten als ervaren ondernemer.
organigram

De franchisevestiging Van Dijk Optiek te Landsmeer is ondergebracht in Elmore B.V., alsmede de bovenliggende holding genaamd Eye & Ear B.V.. De over te nemen optiekwinkel Lenior Optiek zal worden ondergebracht in de daarvoor opgerichte vennootschap Malik B.V. h/o Lenior Optiek. Zowel de aandeelhoudster Asa Elmore als de bestuurder/directeur Onno Kloes zullen een volledige borgstelling in privé afgeven ter grootte van het gehele leenbedrag.

Financieringsbehoefte

De totale investering bedraagt € 357.500,- waaronder een bedrag aan te betalen goodwill van € 200.000,-, hetgeen gelet op de historische resultaten neerkomt op twee x de nettowinst aan goodwill hetgeen als zeer acceptabel kan worden ingeschat.

Specificatie leningbedrag: 

te betalen goodwill € 200.000,-
overname inventaris/winkelinrichting € 105.000,-
overname voorraden € 20.000,-
benodigd werkkapitaal € 32.500,-
totale investering € 357.500,-
eigen middelen € 20.000,-
middels leverancier € 37.500,-
achtergestelde leningen derden € 65.000,-
lening via Collin € 235.000,

De lening via Collin heeft een lineaire aflossing met een looptijd van 48 maanden, met een vast rentepercentage van 9%.

Risico

De franchisevestiging Van Dijk Optiek te Landsmeer is ondergebracht in Elmore B.V., alsmede de bovenliggende holding genaamd Eye & Ear B.V.. De over te nemen optiekwinkel te Monnickendam, Lenior Optiek, zal worden ondergebracht in de daarvoor opgerichte vennootschap Malik B.V. h/o Lenior Optiek. Zowel de aandeelhoudster Asa Elmore en de bestuurder/directeur Onno Kloes zullen een volledige borgstelling in prive afgeven ter grootte van het leenbedrag. Hierbij dient vermeld te worden dat er geen privé vermogen aanwezig is. De prive woning is volledig belast met een 1e hypotheek. Er zal op het leven van Onno Kloes een zogenaamde keyman polis van € 100.000,- (overlijdensrisico verzekering) worden gesloten, dalend conform de aflossingsregeling bij Collin. De rechten uit deze polis zullen worden verpand aan Collin ten behoeve van de investeerders aangaande deze lening. De leningen van derden van € 65.000,- zullen worden achtergesteld ten opzichte van de investeerders van Collin.

Dun & Bradstreet score
De bovenliggende holding Eye & Ear B.V. geeft een D&B score van verlaagd risico. De D&B noteert voor Malik B.V. h/o Lenior Optiek een verhoogd risico vanwege het feit dat de vennootschap sinds kort is opgericht en er onvoldoende historische gegevens beschikbaar zijn.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score die is gebaseerd op basis van een mix van Rentabiliteit, Solvabiliteit en Liquiditeit. De Collin Credit Score komt overall uit op 'Voldoende'.

Rentabiliteit
Deze score komt uit op 'Voldoende' en is gebaseerd op de historische rentabiliteit van de vorige eigenaar die in de jaren tot en met 2014 steeds een stabiel resultaat heeft laten zien. De nieuwe eigenaar heeft in samenspraak met zijn accountant een prognose opgesteld voor 2016 en 2017, rekening houdende met gewijzigde bedrijfsvoering en uitbreiding van activiteiten op het gebied van audicien. Op basis van de winst en verlies rekening 2014 is een omzetgroei geprognosticeerd van 7,5% in 2016 en voor 2017 eveneens 7,5% bij een cash flow van respectievelijk € 85.000,- om € 108.000,-. De aflossingsverplichtingen op jaarbasis bedragen € 73.000,-, hetgeen impliceert dat aan de verplichtingen kan worden voldaan. De resultaten van de vorige eigenaar lagen op een hoger niveau, hetgeen mede wordt veroorzaakt door lagere financieringslasten.

Solvabiliteit
Door inbreng vanuit eigen middelen van € 20.000,- en een tweetal achtergestelde leningen voor een totaal bedrag van € 65.000,- komt het solvabiliteitspercentage bij aanvang uit op 25% van het balanstotaal ad € 335.000,- en zal door winstinhouding de komende jaren snel verbeteren. Dit levert de score 'Ruim Voldoende' op.

Liquiditeit
De current ratio (vlottende activa/kortlopende schulden) start met 1,1 en geeft een score 'Voldoende'. Op basis van de prognose cijfers 2016 en 2017 zal deze kaspositie aanzienlijk verbeteren.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Ruim Voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall score: Voldoende

Extra beloning

Alle investeerders vanaf € 1.000,- of meer ontvangen op hun eerste aankoop van bril, zonnebril of contactlenzen 15% extra korting. U ontvangt deze korting als u naar de winkel komt met de door Collin verstrekte investeringsbevestigingmail en onder vermelding van uw investeerdersnummer bij Collin. Vanuit Collin zal er aan de ondernemer een lijst worden verstrekt met uitsluitend de investeringsnummers, teneinde op deze wijze uw anonimiteit te borgen.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 2.000 geïnvesteerd.
22-10-2015 om 14:26
Anonieme investeerder heeft € 1.500 geïnvesteerd.
22-10-2015 om 14:09
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
22-10-2015 om 14:03
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
22-10-2015 om 14:01
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
22-10-2015 om 14:01

Reacties

Investeerder – 2654
22-10-2015 11:17
Wordt de winkel gehuurd van de vorige eigenaar? Zo ja voor hoeveel per jaar en was dit ook al inbegrepen in de netto winst van voorgaande jaren?

S.N.A. Kloes
22-10-2015 11:33
Het pand wordt inderdaad gehuurd van de bestaande eigenaar. De winst in de onderneming zal gelijk blijven omdat de post pensioen voorzieningen niet meer opgenomen wordt en daarvoor in de plaats de huur komt. Dit is budgettair neutraal. Dus dit heeft geen gevolgen voor de winst.
Investeerder – 2405
22-10-2015 11:24
Is de lening van de leverancier (37500) ook achtergesteld ten opzichte van de investeerders van Collin?

S.N.A. Kloes
22-10-2015 11:44
De lening van de leverancier is niet achtergesteld zoals de leningen van totaal € 65.000 die wel zijn achtergesteld.
Ze worden niet afgelost en er wordt geen rente over betaald, dus heeft het geen gevolgen voor de winst.
Investeerder – 5702
22-10-2015 11:33
is er management fee (loon Dhr. Kloes) in de cashflow berekend?

S.N.A. Kloes
22-10-2015 11:48
De management fee is gelijk aan de management fee van de vorige eigenaar en is dus meegenomen in de cashflow.

Ondernemer

Onno Kloes

Crowdfund Coach


Charles Bijvoet