29082

Liesker procesfinanciering

€ 1.200.000  |  7,5% rente  |  72 maanden  Investeerders: 801 | Reacties: 8
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

23 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
credit score
Goed
Deze leningaanvraag is op 16-01-2018 in 7 dagen volgeschreven door 801 investeerders

Samenvatting

Liesker Procesfinanciering richt zich sinds 2011 op procesfinanciering en is marktleider in Nederland. Procesfinanciering is een risicodragende investering in de kosten van een rechtszaak, zowel voor bedrijven als particulieren (zie onderstaande video). Bij Liesker Procesfinanciering werkt een team van juridische experts dat aanvragen beoordeelt en alleen kansrijke rechtszaken accepteert met een minimale claimwaarde van € 150.000,-. In geval van winst van een zaak ontvangt Liesker Procesfinanciering eerst haar volledige proceskosten terug en vervolgens in de regel 30% van de resterende opbrengst; in het geval van verlies is er geen opbrengst. De advocaat krijgt altijd zijn rekening betaald en de particulier/ondernemer procedeert op basis van no-cure-no-pay. Met procesfinanciering is Liesker Legal in 2011 in 'een gat in de markt' gestapt waardoor bedrijven en particulieren zonder kostenrisico kunnen procederen. De ondernemers hebben alle winst de afgelopen jaren geherinvesteerd in de groei van de onderneming. Het aantal aanvragen is sinds 2011 elk jaar verdubbeld. 

Structuur 
In het onderdeel onderneming treft u een organogram aan waarin de structuur nader wordt toegelicht. Liesker Legal N.V. is de Holding. Daaronder hangen Liesker Procesfinanciering B.V. en Litifund B.V. Liesker Procesfinanciering is de werkmaatschappij waarin de operatie plaatsvindt. Litifund is het investeringsfonds. Sara Liesker en Chris Liesker vormen gezamenlijk de directie binnen Liesker Legal. Het Legal Team omvat per heden 6 juristen, allen voormalig advocaten met jarenlange ervaringskennis. 

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte is afhankelijk van de groei en kan grotendeels door Liesker Procesfinanciering zelf worden gestuurd aan de hand van de aan te nemen claims. Liesker Procesfinanciering heeft in boekjaar 2017 via Litifund een bedrag van ruim € 1.700.000,- aan leningen bij informals opgehaald om de groei verder te kunnen financieren en wil nog minimaal € 750.000,- en maximaal € 1.200.000,- financiering vragen via Collin Crowdfund om de kosten van lopende en nieuwe claims te kunnen financieren. De looptijd is 72 maanden, waarvan de eerste 12 maanden aflossingsvrij. Vanaf de 13e maand start de lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd.
Bij een eerdere crowdfundcampagne via Collin Crowdfund is op 21 oktober 2015 € 600.000,- succesvol gefund en verstrekt. Per heden is het openstaande saldo € 275.000,- waarbij de rente en aflossing te allen tijde conform planning zijn voldaan. Deze lening blijft gehandhaafd naast de nieuwe lening.
 
Risico
Dun & Bradstreet geeft Liesker Legal N.V. de kwalificatie Minimaal risico, Liesker Procesfinanciering B.V. de kwalificatie Laag risico en Litifund B.V. de kwalificatie Verhoogd risico. Voor deze leningaanvraag hanteren wij de kwalificatie Laag risico. De overall Collin Credit Score komt uit op Goed. De debiteuren voor de leningaanvraag zijn Liesker Legal N.V., Liesker Procesfinanciering B.V. en Litifund B.V. De aandeelhouders Celi B.V. en Mivida B.V. geven een gezamenlijke zakelijke borgstelling af ter hoogte van 20% van het uiteindelijke leenbedrag. Deze borgstelling is op dit moment materieel. Verder is er een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen tot en met een solvabiliteit van 40% op het niveau van Liesker Legal N.V. Als additionele zekerheid wordt een (oplopende) vordering ten behoeve van Liesker Legal N.V. ter hoogte van op dit moment € 562.000,- (uit een gewonnen claim) verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Deze vordering is op dit moment materieel. Bij inning van deze vordering is afgesproken dat de vrijkomende gelden niet worden afgelost op de lening maar ter beschikking komen van Liesker Legal N.V.

Leendoel

De financiering is benodigd om de verdere groei van het aantal aanvragen (claims) en daarmee samenhangende lopende investeringsportefeuille te financieren. Omdat nu sprake is van een toename van het aantal zaken wil Liesker Procesfinanciering graag een ruime financieringsbuffer achter de hand hebben om de te verwachte snelle groei van het aantal claims de komende twee jaar te kunnen financieren.

Ondernemer

De organisatie is opgericht in 2011 en is in handen van en staat onder leiding van Sara Liesker en Chris Liesker.

Sara Liesker (41 jaar) was na haar studie rechten aan de Universiteit Tilburg tot 2011 ruim 10 jaar werkzaam als advocaat bij Van Iersel & Luchtman Advocaten en bij Rassers Advocaten in Breda. Zij is gespecialiseerd in het ondernemersrecht. Sara is acquisitief vaardig. Ze is een betrokken en intelligent jurist, het gezicht van Liesker Procesfinanciering en verantwoordelijk voor interne en commerciële zaken.

Chris Liesker (67 jaar) was na zijn studie rechten aan de Universiteit Tilburg vanaf 1971 tot 1981 Directeur Juridische Zaken bij ABN-AMRO Bank en sinds 1981 tot 2010 gedurende 30 jaar werkzaam als advocaat en maatschaps-voorzitter bij Rassers Advocaten te Breda, een gerenommeerd middelgroot kantoor met primair de focus op het ondernemersrecht. Chris Liesker is een kundig jurist en strateeg met een uitstekende reputatie. Chris is binnen Liesker Procesfinanciering verantwoordelijk voor de operationele zaken.

Onderneming

Kernprofiel en doelgroep
Liesker Procesfinanciering richt zich op procesfinanciering. Er wordt geïnvesteerd in claims met een hoge winkans (>65%), voldoende omvang en overzienbare proceskosten. Het aantal claims groeit gestaag door waarbij ook de gemiddelde omvang per claim de afgelopen 2 jaar is gestegen naar boven de € 1.000.000,-. De doorlooptijd van geaccepteerde claims is langer gebleken dan 2 jaar geleden werd geprognosticeerd, waardoor de omzet is achtergebleven ten opzichte van de prognose. Dit is onder meer veroorzaakt doordat zaken, vaker dan verwacht, door de rechtbank werden uitgesteld alvorens een uitspraak werd gedaan. Dit heeft onder meer te maken met een overbelasting van het gerechtelijk apparaat. Per saldo is de totale claimwaarde van de portefeuille in de afgelopen 2 jaar bijna verdubbeld. Met het toenemen van de bekendheid van procesfinanciering in het algemeen en van Liesker Procesfinanciering in het bijzonder, is het aantal aanvragen ook sterk toegenomen. Ieder jaar tot 2017 laat ongeveer een verdubbeling van het aantal aanvragen zien. Liesker Procesfinanciering kan hierdoor nog selectiever te werk gaan in haar aannamebeleid waardoor de winkans en winstgevendheid naar verwachting verder zullen toenemen.

Doelstellingen
Procesfinanciering is naar zijn aard een dienst waarbij niet goed op korte termijn is te voorspellen wanneer zaken kunnen worden afgerond. Naarmate de portefeuille groeit, neemt de risicospreiding in aflooptijd toe en wordt de omzet gemiddeld beter voorspelbaar. Dat brengt met zich mee dat in de groeifase steeds bufferkapitaal benodigd is. Op termijn is de prognose dat de autonome groei kan worden gefinancierd uit de gerealiseerde winst. Per jaar wordt nu voorzichtig uitgegaan van een acceptatie van 10 tot 15 nieuwe claims met een gemiddelde claimwaarde van € 1.200.000,-. Indien dit substantieel meer zal zijn, neemt de dekkingswaarde toe en zal mogelijk nieuwe financiering worden aangetrokken. 

Concurrentie
Liesker Procesfinanciering ziet de landelijke markt voor procesfinanciering volwassen worden en ziet haar rol als marktleider ook door de pers en publieke opinie bevestigd. Inmiddels zijn er twee concurrenten die slechts ten dele in dezelfde vijver vissen. Dit heeft te maken met de verschillende criteria die worden gehanteerd, zoals de minimum omvang van een claim. Ook zijn de eerste concurrenten qua omvang van de organisatie fors kleiner dan Liesker Procesfinanciering. De opkomst van concurrentie leidt wel tot meer publiciteit voor procesfinanciering in het algemeen en bewijst het bestaansrecht van deze door Liesker Procesfinanciering in Nederland opgezette dienst.

Onderscheidend vermogen
Liesker Procesfinanciering heeft een uniek verdienmodel dat zich de afgelopen jaren al heeft bewezen. Nu procesfinanciering een verdere vlucht krijgt, zal Liesker Procesfinanciering daarvan de vruchten plukken. USP van het bedrijf is dat het ervaren juristen (allen voormalig advocaat) in dienst heeft die beschikken over een jarenlange ervaring. Hierdoor kunnen solide inschattingen worden gemaakt welke zaken wél en welke niet worden aangenomen en kunnen lopende zaken optimaal worden begeleid. Een tweede USP is dat Liesker Procesfinanciering in de afgelopen 7 jaar een uitstekend trackrecord heeft gerealiseerd. Daarmee zijn haar goede reputatie en naamsbekendheid gevestigd en heeft zij de voorsprong opgebouwd die zij nu heeft.

Daarnaast beschikt Liesker Procesfinanciering over een uitgebreid (senioren)kennisnetwerk van ervaren topspecialisten op juridisch, fiscaal, notarieel en financieel gebied. Het betreft voornamelijk jong-gepensioneerde rechters en advocaten die in eigen tijdsbesteding hun ervaring willen inzetten op individuele dossiers voor het geven van een second opinion of als sparringpartner voor de advocaat. Hiermee is een vaste kring van deskundigen gevormd, die op ad hoc basis beschikbaar zijn. De behandeling van procedures wordt uitbesteed aan externe advocaten(kantoren) met specifieke specialisaties en een bewezen goede reputatie.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Voorfinanciering onder handen werk € 1.200.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 1.200.000,-
 

Leenbedrag: € 1.200.000,-, met een ondergrens van € 750.000,-*
Rente: 7,5%
Looptijd: 72 maanden, waarvan 12 maanden aflossingsvrij en vanaf de 13e maand lineaire maandelijkse aflossing

* Indien niet het volledige bedrag gefund wordt, zal er, door Liesker gestuurd, minder voor te financieren onder handen werk aangenomen worden om zodoende de liquiditeitspositie goed te beheren.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Liesker Legal N.V., Liesker Procesfinanciering B.V. en Litifund B.V.
  • Celi B.V. en Mivida B.V. geven een gezamenlijke zakelijke borgstelling af voor 20% van het uiteindelijke leenbedrag. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Liesker Legal N.V. mogen plaatsvinden zolang de geconsolideerde solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 40% of lager is.
  • De rechten van een (oplopende) vordering ten behoeve van Liesker Legal N.V. op een debiteur met een huidig bedrag van € 562.000,- uit een reeds gewonnen zaak worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Deze vordering is op dit moment materieel. Bij inning van deze vordering is geconditioneerd dat de vrijkomende gelden niet afgelost hoeven te worden op de lening, maar ter beschikking komen van Liesker Legal N.V.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet geeft Liesker Legal N.V. de kwalificatie Minimaal risico, Liesker Procesfinanciering B.V. de kwalificatie Laag risico en Litifund B.V. de kwalificatie Verhoogd risico. Voor deze leningaanvraag hanteren wij de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit en gebaseerd op de gerealiseerde cijfers 2016 en actuele interne cijfers 2017 en prognoses 2018 en 2019. De overall Collin Credit Score komt uit op Goed.

Rentabiliteit
In 2016 realiseerde Liesker Procesfinanciering een omzet van € 964.000,- en bedroeg het netto cashflow overschot (na inbreng van een additionele lening van de aandeelhouders) € 190.000,- (score Voldoende). In boekjaar 2017 zal de omzet naar verwachting uitkomen op ruim € 2.035.000,- en komt de cashflow volgens prognose uit op € 393.000,- (score Goed). In 2018 wordt een omzet € 2.078.000,- geprognosticeerd met een cashflow van € 668.000,-. De score komt dan uit op Excellent, mede door de financiering via Collin Crowdfund. Wij hebben op basis van de gerealiseerde en geprognosticeerde resultaten de score voor de Rentabiliteit vastgesteld op Ruim voldoende.

Solvabiliteit
Ultimo 2016 bedroeg de solvabiliteit 44% bij een balanstotaal van € 3.606.000,-. Na realisatie van de prognose 2017 komt de solvabiliteit uit op 38% (grotendeels veroorzaakt door de stijging van het vreemde vermogen) bij een balanstotaal van ruim € 5.200.000,-. Voor beide jaren betekent dit een score Goed. In boekjaar 2018 stijgt de solvabiliteit naar verwachting naar ruim 48% (score Excellent) bij een balanstotaal van ruim € 5.400.000,-. Wij hebben de score voor de Solvabiliteit vastgesteld op Goed.

Liquiditeit
De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) kwam ultimo 2016 uit op 7,0 en daarmee komt de score uit op Excellent. Voor 2017 en 2018 komt de score naar verwachting uit op 4,5 respectievelijk 3,9 waarmee de score eveneens uitkomt op Excellent. Omdat het grotendeels onder handen werken betreft, hebben wij de score voor de Liquiditeit licht afgewaardeerd naar Goed. 

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Goed
Liquiditeit: Goed
Overall: Goed

Extra beloning

Sara Liesker wordt regelmatig als spreker gevraagd over disruptief ondernemen, juridische innovaties of procesfinanciering. Investeerders vanaf een inleg van € 5.000,- krijgen een voucher waarmee zij gedurende de looptijd van de lening een spreker van Liesker Procesfinanciering kunnen inzetten op een evenement naar keuze.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-45416 heeft € 3.000 geïnvesteerd.
16-01-2018 om 12:08
investeerder-1708 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
16-01-2018 om 12:00
investeerder-44197 heeft € 7.500 geïnvesteerd.
16-01-2018 om 11:48
investeerder-47575 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
16-01-2018 om 11:43
investeerder-9567 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-01-2018 om 11:23

Reacties

Investeerder – 2654
09-01-2018 11:18
Leuk om te zien dat het bedrijf goed rendeert en uitbreidt. Ik heb wel een vraag. Hoe groot is de post onderhanden werk op de balans en hoe worden de onderhanden zaken daarin gewaardeerd?

C.M.G. Liesker
09-01-2018 12:51
Beste investeerder,

Bedankt voor uw vraag.

Litifund BV heeft de economische eigendom van alle claims, dus alle voor- en nadelen. Het op de balans geactiveerde onderhanden werk van Litifund bedraagt € 2.8 mio per ultimo 2017 en is gewaardeerd tegen kostprijs. Het bestaat voor € 1.5mio aan werkelijk betaalde kosten aan derden (advocaatkosten, griffiekosten e.d.) en voor € 1.3 mio aan geactiveerde interne beheerskosten. De geactiveerde interne beheerskosten zijn een vast bedrag per jaar per actieve zaak. Naast de succes fee, worden de werkelijk betaalde kosten aan derden en de geactiveerde interne beheerskosten eveneens doorberekend aan de klant. Deze waardering is vastgesteld in overleg met de grootste leningverstrekker van Litifund BV. Voor de goede orde: in het onderhanden werk worden verwachte succes fees dus niet meegenomen. Deze worden pas in het resultaat verwerkt zodra deze daadwerkelijk gerealiseerd zijn (zaak is gewonnen). Het bedrag aan verwachte, nog niet gerealiseerde succes fees is substantieel hoger dan het bedrag ad € 2,8 mio waartegen de actieve zaken zijn gewaardeerd. Liesker Procesfinanciering BV en Liesker Legal NV hebben geen onderhanden werk geactiveerd.

Investeerder – 17403
09-01-2018 12:51
L.S. Wat is de relatie tussen de 2 vennoten, begrijp dat het wel familie van elkaar is ? Zijn er afspraken ingeval van verschil inzicht, hoe daar uit te komen?

C.M.G. Liesker
09-01-2018 13:12
Beste investeerder,

De vennoten zijn vader en dochter en gezamenlijk bevoegd bestuurders. Beide hebben ervaring opgedaan als advocaat bij een ander advocatenkantoor. De vader is jarenlang bestuursvoorzitter geweest van een middelgroot advocatenkantoor.
Fiattering van nieuwe aanvragen voor procesfinanciering dient unaniem te gebeuren door een fiatteringscommissie. Deze fiatteringscommissie wordt gevormd door de directie aangevuld met een financieel deskundige en tenminste één senior advocaat uit het Kennisnetwerk van Liesker.

Met vriendelijke groet,

Investeerder – 17403
09-01-2018 16:11
Hartelijk dank voor uw reactie.
Mijn 2de vraag ging niet direct ten aanzien van min of meer dagelijkse interne proces voering. Meer over het punt ten aanzien van beleid en strategische keuzes als daar fundamentele verschillen van inzicht over ontstaan (Dit indachtig van 2 kapteins op een schip).
Hier kan een bedrijf door uit elkaar vallen als daar niet een overkoepelende regeling over is afgesproken, die de continuïteit zo goed mogelijk waarborgt.

Mvr grt.

C.M.G. Liesker
09-01-2018 16:33
Beste investeerder,
Excuses voor het misverstand.
Vastgelegd is dat bij fundamentele verschillen van inzicht Chris Liesker, als bestuursvoorzitter, de doorslaggevende stem heeft voor alle onderwerpen (strategie, beleid, operationeel, financiën, etc).
Dit waarborgt de continuïteit van de onderneming. Tot op heden heeft die situatie zich nog niet voorgedaan.

Met vriendelijke groet,
Liesker Procesfinanciering

Investeerder – 26009
10-01-2018 10:37
Goedemiddag,
Hoe zit het met ‘No cure, no pay’ principe in de rechtspraak? Daar is net tegen Groningse advocaten weer een duidelijke uitspraak over geweest, zie https://fd.nl/ondernemen/1235271/helden-van-groningen-berispt-door-tuchtrechter-voor-advocaten.
Zit het model van jullie daar niet ook heel erg in de buurt, met een succesfee van 30%?

C.M.G. Liesker
10-01-2018 11:37
Beste investeerder,

Dank u wel voor deze vraag, die we overigens vaker krijgen. Procesfinanciering is niet in strijd met no-cure-no-pay omdat wij geen advocatenkantoor zijn, maar een investeringsmaatschappij. Wij hebben dus geen eigen advocaten in dienst en wij procederen niet zelf. De zaken die we financieren worden door ons naar externe advocaten door heel Nederland gebracht. Wat wij doen is meekijken en de rekeningen van die advocaten betalen. De advocaten die wij inhuren werken dus zelf niet ‘no cure no pay’. Als investeerder krijgen wij bij een succesvolle afloop onze investering terug plus een deel van de winst. De externe advocaat krijgt gewoon zijn uren door ons betaald.

Met vriendelijke groet,
Liesker procesfinanciering

Ondernemer
Sara Liesker
Chris Liesker

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas