43082

Maatschap Burgers-Marcellis

€ 300.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 346
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 1-11-2022 in 9 uur volgeschreven door 346 investeerders

Samenvatting

Maatschap Burgers-Marcellis is een maatschapsverband tussen Michel Burgers en zijn ouders Jan en Jacqueline Burgers-Marcellis. De exploitatie betreft een preiteeltbedrijf in Meterik, Noord-Limburg. Het agrarisch bedrijf valt buiten de huidige stikstofdiscussie in de landbouw.

Sinds de toetreding van Michel tot de maatschap in 2016, is het bedrijf gegroeid van 20 hectare in 2017 tot 63 ha in 2020. Afgelopen jaar is daar nogmaals 12 hectare aan toegevoegd en is geïnvesteerd in een was- en sorteerlijn voor de prei. 

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 800.000,- naast de eigen inbreng vanuit de ondernemers, het uitbreiden van de RC bij de bank en lease van machines, bedraagt de gevraagde financiering via Collin Crowdfund € 300.000,-. De looptijd is 60 maanden met een slottermijn van 120.000,-. De rente bedraagt 7,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie is Laag risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. 

De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteur is de Maatschap Burgers-Marcellis, met als vennoten de heer J.J.P. Burgers, mevrouw J.W.M. Burgers-Marcellis en de heer M.P.M. Burgers. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers ruim door de overwaarde op het onroerend goed.
 • De heer J.J.P. Burgers en mevrouw J.W.M. Burgers-Marcellis geven een (gezamenlijke) persoonlijke borgstelling af voor € 300.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment grotendeels materiële waarde.
 • Er wordt een derde hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 300.000,- op het woonhuis en bedrijfsmatig onroerend goed aan de Kempweg 6 te Meterik, kadastraal bekend als sectie O, nummer 290 te Horst verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste en tweede hypothecaire inschrijving van in totaal € 295.000,- en openstaande schuld van € 92.500,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 563.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 01-09-2022.
 • Voornoemde twee aparte zekerheidsrechten (hypotheekrecht en borgtocht) kunnen door Collin los van elkaar worden uitgewonnen. In totaal kan er niet méér worden uitgewonnen van beide zekerheden dan € 300.000,-.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Maatschap Burgers-Marcellis worden in derde verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De heer J.J.P. Burgers geeft een negatieve hypotheekverklaring af op woonhuis en bedrijfsmatig onroerend goed aan de Kempweg 6 te Meterik, kadastraal bekend als sectie O, nummer 290 te Horst. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het onroerend goed mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. 
 • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn. 
 • Op een nader te bepalen moment gaan naar verwachting de heer J.J.P. Burgers en mevrouw J.W.M. Burgers-Marcellis uit het bedrijf treden. De heer M.P.M. Burgers zal het bedrijf in dat geval voortzetten als eenmanszaak. Vanwege deze reden wordt er een gezamenlijke borgtocht afgesloten door de heer J.J.P. Burgers en mevrouw J.W.M. Burgers-Marcellis ondanks dat men al hoofdelijk verbonden zijn vanuit de maatschap. Middels uw investering geeft u op voorhand akkoord op deze wijziging.

De Maatschap Burgers-Marcellis is eerder door Collin Crowdfund gefinancierd. Deze lening verliep naar tevredenheid en is inmiddels volledig afgelost. 

Leendoel

De financiering is bedoeld voor uitbreiding van het werkkapitaal als gevolg van de toename van het prei-areaal, de was- en sorteerlijn en herfinanciering van enkele onderhandse leningen.

Ondernemer

Michel Burgers (1991) exploiteert samen met zijn ouders Jan Burgers (1956) en Jacqueline Burgers-Marcellis (1950) een preiteeltbedrijf aan de Kempweg in Meterik. Ze zijn alle drie opgegroeid met het agrarische leven. In 1999 is het bedrijf overgestapt van fokzeugen naar de teelt van prei, later aangevuld met asperges. Inmiddels is afscheid genomen van de asperges en teelt het bedrijf alleen nog prei.

Jan en Jacqueline zijn de werkzaamheden in de Maatschap aan het afbouwen en zijn voornemens het bedrijf de komende jaren over te dragen aan Michel Burgers. Michel woont samen met Justyne Brzustewicz (1991).

Onderneming

De bedrijfsvoering bestaat uit het telen van prei op inmiddels 75 ha. Enkele jaren geleden werden ook asperges geteeld, maar daarmee zijn ze in 2019 gestopt vanwege de zeer seizoenmatige arbeidsbehoefte en matige prijzen. De cultuurgrond, waar de prei op wordt geteeld, wordt gepacht. 

De prei wordt aan verschillende partijen verkocht en is bestemd voor consumenten in onder andere Nederland, Scandinavië, Italië en Slovenië. Elke partij stelt specifieke eisen aan de lengte en dikte van de prei. De afgelopen jaren is ingezet op uitbreiding van het areaal prei en is geïnvesteerd in mechanisatie en automatisering. Het inregelen van de nieuwe schoningslijn bleek lastiger dan verwacht; dit ging in eerste instantie ten koste van de arbeidsproductiviteit. Inmiddels functioneert de was- en sorteerlijn al een jaar naar wens en kan men eenvoudig switchen en maatwerk leveren in hoeveelheid en sortering per afnemer. De arbeidsproductiviteit neemt toe en er kan nauwkeuriger worden voldaan aan de vraag van de afnemers.

Maatschap Burgers-Marcellis behoort tot de grotere preitelers en kan bijna jaarrond prei leveren, wat hen een aantrekkelijke partner maakt. Het bedrijf is gespecialiseerd in korte prei in stuks-verpakking, dit in tegenstelling tot de meeste telers die lange prei onverpakt leveren. Het prijsrisico wordt deels afgedekt door jaarlijkse vaste contractprijzen. 

In het najaar en de winter zijn er zo’n 20 personeelsleden, veelal Oost-Europese arbeidsmigranten. In het hoogseizoen verdubbelt het aantal personeelsleden. Een deel van de werknemers wordt gehuisvest op het eigen terrein, de rest elders in de regio. Michel’s echtgenote Justyne heeft de Poolse nationaliteit en is binnen het bedrijf verantwoordelijk voor het personeel. 

Michel Burgers is de drijvende kracht binnen het bedrijf. Binnen de Maatschap verschuift de rol van Jan en Jacqueline meer naar de achtergrond en naar verwachting zal Michel in de komende jaren het bedrijf helemaal overnemen. Het bedrijf valt buiten de huidige stikstofdiscussie in de landbouw.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Was- en sorteerlijn met weeginstallatie € 300.000,-
Aflossing onderhandse leningen € 210.000,-
Uitbreiding werkkapitaal € 290.000,-
Totale investering € 800.000,-
Eigen inbreng € 100.000,-
Uitbreiding Rekening Courant bank € 120.000,-
Lease machines € 280.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 300.000,-

Leenbedrag: € 300.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossingen een slottermijn van € 120.000,-.

Overige financiers:
Rabobank heeft het huidige Rekening Courant-krediet verhoogd van € 130.000 naar € 250.000,-. Deze wordt seizoenmatig benut. Daarnaast loopt er bij de Rabobank een hypothecaire lening op het onroerend goed met een restant schuld van € 98.500,-.
Voor de apparatuur en vervoermiddelen zijn financial leaseovereenkomsten afgesloten bij verschillende maatschappijen, met een openstaande schuld van € 830.000,-.

Risico

Dun & Bradstreet 
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De Dun & Bradstreet score voor Maatschap Burgers-Marcellis is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de jaarcijfers van Maatschap Burgers-Marcellis, de gemiddelde cijfers van de laatste drie jaar en een prognose voor het komend jaar. De overall score is Ruim Voldoende.

Afloscapaciteit
In 2021 bedroeg de omzet aan prei € 1.813.000,- en een netto cashflow overschot van € 78.000,-. Door uitbreiding van de capaciteit wordt voor 2022 een omzet begroot van € 2.174.000,- en een netto cashflow overschot van €102.000,-. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Ruim voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit na financiering bedraagt 24% op een balanstotaal van € 1.756.000,-. De verwachting is dat de solvabiliteit eind 2022 zal stijgen naar 30% op een balanstotaal van € 2.081.000. We kwalificeren de solvabiliteit vooralsnog als Voldoende. 

Zekerheden

 • De debiteur is de Maatschap Burgers-Marcellis, met als vennoten de heer J.J.P. Burgers, mevrouw J.W.M. Burgers-Marcellis en de heer M.P.M. Burgers. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers ruim door de overwaarde op het onroerend goed.
 • De heer J.J.P. Burgers en mevrouw J.W.M. Burgers-Marcellis geven een (gezamenlijke) persoonlijke borgstelling af voor € 300.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment grotendeels materiële waarde.
 • Er wordt een derde hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 300.000,- op het woonhuis en bedrijfsmatig onroerend goed aan de Kempweg 6 te Meterik, kadastraal bekend als sectie O, nummer 290 te Horst verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste en tweede hypothecaire inschrijving van in totaal € 295.000,- en openstaande schuld van € 92.500,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 563.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 01-09-2022.
 • Voornoemde twee aparte zekerheidsrechten (hypotheekrecht en borgtocht) kunnen door Collin los van elkaar worden uitgewonnen. In totaal kan er niet méér worden uitgewonnen van beide zekerheden dan € 300.000,-.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Maatschap Burgers-Marcellis worden in derde verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De heer J.J.P. Burgers geeft een negatieve hypotheekverklaring af op woonhuis en bedrijfsmatig onroerend goed aan de Kempweg 6 te Meterik, kadastraal bekend als sectie O, nummer 290 te Horst. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het onroerend goed mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. 
 • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.
 • Op een nader te bepalen moment gaan naar verwachting de heer J.J.P. Burgers en mevrouw J.W.M. Burgers-Marcellis uit het bedrijf treden. De heer M.P.M. Burgers zal het bedrijf in dat geval voortzetten als eenmanszaak. Vanwege deze reden wordt er een gezamenlijke borgtocht afgesloten door de heer J.J.P. Burgers en mevrouw J.W.M. Burgers-Marcellis ondanks dat men al hoofdelijk verbonden zijn vanuit de maatschap. Middels uw investering geeft u op voorhand akkoord op deze wijziging.

Door zowel de hypothecaire zekerheid in derde verband als de hoofdelijkheid van de ondernemers kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit Ruim voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-348018 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
01-11-2022 om 19:06
investeerder-26368 heeft € 500 geïnvesteerd.
01-11-2022 om 18:52
investeerder-176299 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
01-11-2022 om 18:51
investeerder-49784 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
01-11-2022 om 18:46
investeerder-13595 heeft € 500 geïnvesteerd.
01-11-2022 om 18:31

Reacties

Investeerder – 66618
01-11-2022 14:35
Mag ik nog vragen hoe het staat met de toegang tot water, droogte schijnt een probleem te zijn in Limburg?

Collin Crowdfund
01-11-2022 14:40
Beste investeerder,

Dank voor uw vraag.

Bij dezen het antwoord vanuit de ondernemer(s):

In droge tijden wordt beregend met haspels uit het grondwater. Bij een erg lage grondwaterstand is de kwaliteit van het water ook minder en kan water in de hals van de prei het gewas aantasten, plus dat de gewasbescherming minder goed werkt. Afgelopen jaar is succesvol geëxperimenteerd met druppelirrigatie. Dit gaan we komend jaar aanbrengen op de eerste 25 a 30 ha. Voordeel hiervan is dat we de voeding erbij kunnen mengen én dat er minder water wordt verbruikt.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Ondernemer

Crowdfund Coach


Henk Beke