29516

Maatschap Peters-Korsten

€ 325.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 311
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 16-01-2019 in 1 uur volgeschreven door 311 investeerders

Samenvatting

Deze financieringsaanvraag, die volledig hypothecair is gedekt is door een eerste inschrijving op de boerderij, wordt voor € 325.000,- gefinancierd via Collin Crowdfund en voor € 100.000,- via zusterplatform Knab Crowdfunding met wie Collin een samenwerkingsovereenkomst heeft. De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen (76% Collin Crowdfund en 24% Knab Crowdfunding). Voor beide aanvragen geldt eenzelfde rentepercentage, looptijd en zekerheidspositie. Zowel de lening via Collin Crowdfund als de lening via Knab Crowdfunding wordt rentedragend 14 dagen nadat beide leningen volledig zijn gefund.

Maatschap Peters-Korsten is een varkenshouderij waarin zowel speenbiggen worden opgefokt als vleesvarkens worden gehouden. De maatschap bestaat reeds vele jaren en sinds eind 2016 is men overgestapt naar “Het Beter Leven” Keurmerk wat staat voor een diervriendelijkere bedrijfsvoering. De maatschap beschikt over een eigen locatie met boerderij, stallen en grond en een gehuurde locatie waardoor men ruimte heeft voor 2.800 varkens. Met deze volledig hypothecair gedekte crowdfunding wordt de bestaande financiering geherfinancierd omdat de klant niet meer in de toekomstvisie van de huidige financier past. Naast de agrarische activiteiten verhuurt ondernemer zich ook nog als planner voor transport- en/of bouw gerelateerde bedrijven waaruit hij reeds een goed inkomen genereert.

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte is € 425.000,-, waarvan € 100.000,- wordt gefinancierd bij zusterplatform Knab Crowdfunding. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 325.000,-. De looptijd is 60 maanden, met een lineaire maandelijkse aflossing van € 1.620,13 en een slottermijn van € 229.412,-. De rente bedraagt 7% gedurende de gehele looptijd.

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Maatschap Peters-Korsten als Minimaal risico. De Collin Credit Score komt uit op Voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn de heer A.J.W. Peters en mevrouw E.A.J.J. Peters-Korsten voor zich en als maten van de maatschap Peters-Korsten. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn beiden hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 425.000,- op het onroerend goed met bijhorende stallen en gronden gevestigd. Deze inschrijving is op dit moment volledig materieel.

Leendoel

Met deze crowdfundlening worden de financieringen bij Deutsche bank afgelost. De Deutsche bank heeft aangegeven dat het bedrijf niet meer in het klantprofiel van de bank past waardoor men de klant de opdracht heeft gegeven een nieuwe financier te zoeken.

Ondernemer

Het bedrijf wordt gerund door de heer A.J.W. Peters (55) en mevrouw E.A.J.J. Peters-Korsten (54). Hun gezin telt vier kinderen in de leeftijd van 16 tot 23 jaar, die alle vier thuiswonend zijn en waarvan er drie nog een opleiding volgen. Het echtpaar heeft al geruime tijd ervaring met de huidige bedrijfsopzet. Men runt het bedrijf met zijn tweeën en vult elkaar aan in kennis en in de verdeling van taken, zodat het vakmanschap ruimschoots aanwezig is. 

De heer A.J.W. Peters laat zich naast de activiteiten voor de maatschap nog als zzp’er inhuren als planner voor transport- en/of bouw gerelateerde bedrijven. Hiermee verdient hij reeds een goed inkomen.

Onderneming

Maatschap Peters-Korsten betreft een varkenshouderij, waarin zowel speenbiggen worden opgefokt als vleesvarkens worden gehouden. Het bedrijf beschikt over twee locaties; 1) in eigendom zijnde huislocatie waar de vleesvarkens worden gehouden en 2) een huurlocatie in de buurt waar de gespeende biggen worden opgefokt. 

Keurmerk
Medio 2016 werd overgeschakeld naar het Beter Leven keurmerk, wat staat voor een diervriendelijker varkenshouderij. Daartoe werden op beide locaties aanpassingen doorgevoerd. De eigen stal biedt nu plaats aan 1.864 vleesvarkens (per dier 1 m² leefoppervlakte) en in de gehuurde locatie kunnen 940 speenbiggen worden gehouden (per dier 0,4 m² leefoppervlakte). Daarnaast is er nog ruimte voor een ziekenboeg. De vergunningen in het kader van milieu, omgeving en natuurbescherming zijn aanwezig en op orde. Er zijn geen acute maatregelen vereist m.b.t. ammoniak of welzijn. Er zijn momenteel 1.587 varkensrechten in eigen bezit, de rest wordt geleased. Na de voorgenomen verkoop zullen alle varkensrechten worden geleased. De eigen stallen zijn goed op orde en ze voldoen aan de eisen voor welzijn en milieu. De komende vijf jaar worden geen belangrijke investeringen verwacht. 

Het vleesvarkensbedrijf betrekt de op te leggen biggen zoveel mogelijk van het eigen speenbiggen-opfokbedrijf. Tot en met 2017 moesten nog biggen worden bijgekocht. Echter is het streven om zelfvoorzienend te zijn, wat in 2018 nagenoeg lukt. Vanaf januari 2017 worden de dieren volgens het Beter Leven concept afgeleverd. Tegenover de investering in meer dierenwelzijn staat een toeslag op de verkoopprijs. Met het oog op de kwaliteit van het uitgangsmateriaal is het opfokbedrijf in 2016 overgeschakeld naar genetisch geschiktere speenbiggen, die van een andere vermeerderaar worden betrokken. Dit blijkt een positief effect te hebben op de groei en de voederconversie. Het voer wordt goeddeels betrokken van een plaatselijke handelaar. De mest wordt na scheiding deels afgezet en deels uitgereden op circa 15 hectare land dat in de buurt beschikbaar is. 

Onroerend goed
Het onroerend goed bestaat uit een traditionele woning/boerderij (bouwjaar 1930, gerenoveerd in 1982 en 1991) met een inhoud van 650 m³ en een garage van 40 m² op een totaalperceel van 1000 m². Daarnaast zijn er twee varkensstallen en een loods van in totaal 2.727 m² oppervlak op een perceel van in totaal 9.300 m² agrarisch bouwvlak. Tenslotte is er nog 1,04 hectare landbouwgrond. Het totale oppervlak is ruim 2,05 hectare. Het onroerend goed is in juli 2017 in opdracht van de bank getaxeerd op een marktwaarde van € 793.000,-.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aflossen Deutsche Bank € 620.000,-
Kosten en werkkapitaal € 20.000,-
Totaal € 640.000,-
Kwijtschelden Deutsche Bank € 50.000,-
Verkoop varkensrechten € 165.000,-
Lening via Knab Crowdfunding € 100.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 325.000,-

Leenbedrag: € 325.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 60 maanden, met een lineaire maandelijkse aflossing van € 1.620,13 en een slottermijn van € 229.412,-. 

Naast genoemde financiering is er nog een lening van € 100.000,- van de broer van de ondernemer. Hier wordt niet op afgelost. Voor de lening is de ondernemer in privé aansprakelijk. Voor deze lening zijn geen zekerheden afgegeven.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren voor de financiering zijn de heer A.J.W. Peters en mevrouw E.A.J.J. Peters-Korsten voor zich en als maten van de maatschap Peters-Korsten. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers naast het genoemde onroerend goed beperkt.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 425.000,- gevestigd op de boerderij met stallen en gronden aan de Lieshoutseweg 82 te Sint Oedenrode ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 793.000,- op basis van een taxatierapport van juli 2017. Derhalve is de hypothecaire inschrijving volledig materieel.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Maatschap Peters-Korsten is Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de gecombineerde jaarcijfers van 2017, de forecast voor 2018 gebaseerd op de cijfers over het eerste half jaar en de prognose voor 2019. De overall score is Voldoende.

Rentabiliteit
De opgetelde omzet van de varkens en zzp-activiteiten bedraagt voor 2017 € 807.000,- met een cashflow van € 25.000 na privé-opnames. Voor 2018 wordt op basis van de resultaten over het eerste half jaar een gecombineerde omzet van € 861.000,- verwacht met een genormaliseerde cashflow (na privé opnames) van € 114.000,-. Dit is ruim toereikend voor de nieuwe aflossingsverplichtingen. 2018 is het eerste volledige jaar op basis van Het Beter Leven concept wat zijn vruchten afwerpt. In 2019 stijgen de kosten in verband met de verkoop van de varkensrechten, dit kan uit de ruimte in de genoemde cashflow worden opgevangen. De geprognotiseerde omzet en kasstroom in 2019 komt overeen met die van 2018. Voor de Rentabiliteit hanteren we de score Ruim voldoende.

Solvabiliteit
Per ultimo 2017 is het negatieve eigen vermogen ongeveer gelijk aan de stille reserve in het onroerend goed. Ultimo 2018 zal de solvabiliteit, na correctie van die stille reserve in het vermogen en het balanstotaal, 12% bedragen op een gecorrigeerd balanstotaal van € 1.040.000,-. Na het verstrekken van de crowdfundlening zal de solvabiliteit verder stijgen door de kwijtschelding van de bank (€ 50.000,-), de verkoop van de niet geactiveerde varkensrechten (€ 165.000,-) en het te verwachten resultaat over 2019. Op basis van deze ontwikkelingen kwalificeren we de Solvabiliteit als Voldoende.

Liquiditeit
De bank heeft de langlopende schuld reeds omgezet in een kortlopende schuld waardoor de current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) logischerwijs is afgenomen. Na herfinanciering zal deze liquiditeitsratio verbeteren. Ultimo 2019 wordt een current ratio verwacht van 1,0. De Liquiditeit kwalificeren we als Voldoende. 

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-47790 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-01-2019 om 11:24
investeerder-66918 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-01-2019 om 11:24
investeerder-59648 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-01-2019 om 11:23
investeerder-12676 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-01-2019 om 11:23
investeerder-42140 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-01-2019 om 11:22

Ondernemer

Ton Peters

Crowdfund Coach


Marc Kogels