31242

Medical Training Tools

€ 100.000  |  8,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 128
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 18-12-2018 in 1 uur volgeschreven door 128 investeerders

Samenvatting

Medical Training Tools is een medisch gespecialiseerde onderneming met als corebusiness het ontwerpen en distribueren van trainingsoplossingen in de gezondheidszorg op de specialisatie gastro-enterologie. Binnen de gastro-enterologie zijn de medisch specialisten dagelijks patiënten aan het behandelen met flexibele maag-, darm-, en leverendoscopen. Deze endoscopen zijn voorzien van een werkkanaal om diverse soorten instrumenten op te voeren om in de patiënt behandelingen uit te voeren. Medical Training Tools wil met haar trainingsoplossingen de kennis en vaardigheden van medisch specialisten up-to-date te houden.

Medical Training Tools heeft de Tractus Digestivusbox (TD Box) ontwikkeld voor het geven van zogenaamde hands-on trainingen. In de TD Box kan men diverse siliconen modellen bevestigen. Mart Mulders is al jaren werkzaam in de medische sector en heeft een uitgebreide kennis opgebouwd. Naast het eigen bedrijf houdt hij zijn loondienstfunctie (deeltijd) ook nog aan om de uitrol van zijn bedrijf gemakkelijker te realiseren.

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte is € 175.000,-, waarvan € 55.000,- uit eigen middelen wordt gefinancierd middels een achtergestelde lening. Daarnaast nemen de crediteuren een bedrag van € 20.000,- voor hun rekening. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 100.000,-. De looptijd is 48 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet geeft de kwalificatie Verhoogd risico. De Collin Credit Score komt uit op Voldoende. De debiteur voor de financiering is Medical Training Tools B.V. De heer T.M. Mulders geeft een borgstelling voor een bedrag van € 100.000,- af. Deze borgstelling is op dit moment moreel van waarde. Er wordt overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van de heer T.M. Mulders voor een bedrag van € 100.000,- en deze wordt samen met de (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van Medical Training Tools B.V. verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De rekening-courant verhouding van € 55.000,- van de heer T.M. Mulders aan Medical Training Tools wordt achtergesteld ten opzichte van de lening via Collin Crowdfund. Op de achtergestelde rekening-courant verhouding mag pas worden afgelost wanneer de solvabiliteit van Medical Training Tools B.V. meer dan 40% bedraagt. Tenslotte is er een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen inzake een minimale solvabiliteit van 40%.

Video Pitch

Leendoel

De lening bij Collin Crowdfund is benodigd om de investeringen in de aanschaf van de eerste batch modellen en het ontwikkelen en produceren van een siliconen simulatiemodel alsmede financiering voor de beeld- en filmmateriaal en reiskosten naar Korea, Frankrijk, Denemarken en Zweden.

Ondernemer

Mart Mulders (37 jaar) is woonachtig in Roosendaal en woont reeds veertien jaar samen met zijn huidige partner. Zijn loopbaan is hij begonnen in het toenmalige Franciscus Ziekenhuis te Roosendaal. Via een beroepsbegeleidende leerroute heeft hij achtereenvolgens het diploma voor verpleegkundige en anesthesiemedewerker behaald. In totaal heeft hij ruim negen jaar in het Franciscus Ziekenhuis gewerkt. Vervolgens is hij het bedrijfsleven ingestapt en is hij momenteel accountmanager van therapeutische instrumenten in de specialisatie gastro-enterologie bij FMH Medical B.V.

Het idee voor Medical Training Tools is ontstaan in de praktijk. Mart was op zoek naar een goede trainingsoplossing voor het geven van praktische, hands-on gerichte trainingen om artsen en verpleegkundigen op te leiden voor de producten die hij verkoopt. Een lange zoektocht leverde dure, onhandzame en zware modellen op. Niet handig voor een accountmanager die vlot van zijn auto naar de klant (afdeling) wil lopen. Ruim twee jaar geleden heeft hij Medical Training Tools B.V. opgericht om zijn trainingsoplossing te gaan ontwerpen en laten produceren. Het resultaat is de Tractus Digestivus Box (TD Box).

Onderneming

Medical Training Tools is een medisch gespecialiseerde onderneming met als corebusiness het ontwerpen en distribueren van trainingsoplossingen in de gezondheidszorg. Het bedrijfsmodel richt zich momenteel op de specialisatie gastro-enterologie. Binnen de gastro-enterologie zijn de medisch specialisten dagelijks patiënten aan het behandelen met flexibele maag-, darm-, en leverendoscopen. Deze endoscopen zijn voorzien van een werkkanaal om diverse soorten instrumenten op te voeren om in de patiënt behandelingen uit te voeren. Het is voor de medisch specialisten van essentieel belang om hun kennis en vaardigheden up-to-date te houden.
 
Medical Training Tools ontwikkelt productoplossingen om de vaardigheden van de zorgprofessionals op een eenvoudige en doeltreffende wijze te verkrijgen of op peil te houden. Het bedrijf heeft onlangs de Tractus Digestivusbox (TD Box) ontwikkeld voor het uitvoeren van zogenaamde hands on trainingen. In de TD Box kan men diverse siliconen modellen bevestigen. Medical Training Tools heeft vier specifieke doelgroepen in beeld voor het gebruik van het maagmodel en de aanvullende producten. Het model dient altijd gebruikt te worden in combinatie met de TD Box. 

Doelgroep

 • De eerste doelgroep zijn alle klinieken (wereldwijd) die in hun dagelijkse praktijk gastro-enterologie beoefenen. Met het model kunnen de professionals getraind worden die zich dagelijks met flexibele endoscopie bezighouden. Denk hierbij onder andere aan artsen (in opleiding) en endoscopieverpleegkundigen. 
 • De tweede doelgroep is elk bedrijf dat apparatuur of toebehoren voor flexibele endoscopie verkoopt. Dit kunnen fabrikanten/leveranciers zijn van investeringsgoederen en medical devices. 
 • De derde doelgroep zijn plaatsen waar men artsen en verpleegkundigen opleidt. Scholen of universiteiten die beschikken over een skills lab waar men vaardigheidsonderwijs kan volgen. 
 • De vierde doelgroep zijn de organiserende beroepsgroepen voor de gastro-enterologie per land en per werelddeel. In Nederland is dat bijvoorbeeld de beroepsvereniging NVGE (Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie); op Europees niveau de ESGENA (European Society of Gastro-enterology and Endoscopy Nurses and Associates). 

Missie, visie, en doelstellingen
Medical Training Tools wil een wereldwijd toonaangevend bedrijf worden op het gebied van vaardigheidstraining binnen de gezondheidszorg. Dit voor de deelspecialisatie gastro-enterologie met de slogan:

“Medical Training Tools, meet the new way of medical training”

Over drie jaar wil Medical Training Tools ruim 500 klanten wereldwijd hebben. Om een langdurige relatie met de klanten op te zetten, zal een percentage van de inkomsten ingezet worden in het ontwikkelen van nieuwe en aanvullende producten om het verdienmodel van Medical Training Tools verder te verstevigen. 


Het doel van het siliconen maagmodel is de materialen die door de fabrikanten ontworpen zijn voor de specialisatie gastro-enterologie, op een juiste wijze te laten inzetten zodat de patiëntenzorg geoptimaliseerd wordt.

Concurrentiepositie en onderscheidend vermogen
Er zijn verscheidene concurrerende producten op de markt, echter zijn dit ofwel diermodellen of modellen van hard kunststof. Er zijn meerdere bedrijven op de markt die deze trainingsoplossingen binnen de specialisatie gastro-enterologie verkopen. Medical Training Tools onderscheidt zich op diverse vlakken van de concurrentie wat betreft product en verkoopkanalen.

Product
De modellen zijn gereduceerd naar de basisbehoefte van de training; enkel het maag-darmgedeelte van de training is terug te zien in het model. De modellen zijn daardoor handzaam en uniek in hun soort. De TD Box en trainingsmodellen zijn ook snel en eenvoudig te transporteren.

Verkoopkanalen

 • Een reeds wereldwijd opgebouwd netwerk van bedrijven actief binnen de gastro-enterologie.
 • Een zeer actieve marktpenetratie door het opbouwen van een distributienetwerk alsook het actief gaan benaderen van potentiële klanten via social media.
 • Via de huidige werkgever kunnen de producten van Medical Training Tools ook verkocht worden.

Structuur 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Investeringen € 100.000,-
Werkkapitaal € 50.000,-
Onvoorzien € 25.000,-
Totaal € 175.000,-
Eigen middelen (achtergesteld) € 55.000,-
Onderhandse familielening* € 20.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 100.000,

* Deze lening kent een rente van 0% en een looptijd van 10 jaar.

Leenbedrag: € 100.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 48 maanden, lineaire maandelijkse aflossing.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is Medical Training Tools B.V.
 • De heer T.M. Mulders geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
 • De rekening-lening van de heer M.T. Mulders ter hoogte van € 55.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Aflossingen zijn toegestaan als de solvabiliteit van Medical Training Tools B.V. minimaal 40% bedraagt. De rente wordt wel betaald.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Medical Training Tools B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 40% of lager is.
 • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund is een (aflopende) overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van de heer M.T. Mulders voor een bedrag van € 100.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund en wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van Medical Training Tools B.V. wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Medical Training Tools B.V. is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit en gebaseerd op de exploitatie-, balans- en liquiditeitsprognoses voor 2018, 2019 en 2020. De Collin Credit Score komt uit op Voldoende.

Rentabiliteit
Aangezien 2018 nog een ontwikkelings- en opstartjaar is geweest, waarbij de eerste opdrachten de laatste weken binnen komen, is  de score voor de rentabiliteit vastgesteld op basis van de prognose 2019. Over 2019 prognosticeert Medical Training Tools een omzet van € 400.000,- en een netto cashflowoverschot van circa € 50.000,- (score Goed). De verwachting voor 2020 is een omzet van ruim € 480.000,- met een netto cashflow overschot van ruim € 90.000,-.  Mochten de daadwerkelijke cijfers tegenvallen, dan kan de ondernemer vooralsnog terugvallen op zijn inkomen bij zijn huidige werkgever, waar hij nog enkele dagen per week werkzaam zal zijn. Hierdoor hoeft er minder salaris onttrokken te worden vanuit de vennootschap. Aangezien de score volledig op prognoses is gebaseerd, stellen we de score voor de Rentabiliteit vast op Voldoende.

Solvabiliteit
Na achterstelling van de rekening-courant verhouding van de heer Mulders van € 55.000,- bedraagt de solvabiliteit na verstrekking van de lening van Collin circa 32% bij een balanstotaal van € 175.000,-. De score voor de solvabiliteit komt daarmee uit op Ruim voldoende. Na realisatie van de prognose over 2019 en na aflossing van de achtergestelde lening (mits de solvabiliteit minimaal 40% bedraagt na deze aflossing), zal de solvabiliteit toenemen naar ruim 54% bij een balanstotaal van € 312.000,-. Vooralsnog hebben we de score voor de Solvabiliteit vastgesteld op Ruim voldoende. 

Liquiditeit
De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) is na verstrekking van de lening groter dan 3,0. Per ultimo 2019 komt de current ratio volgens de prognose uit op 3,1. Deze score is volledig gebaseerd op prognoses, waardoor wij de score voor de Liquiditeit afgewaardeerd hebben naar Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-3361 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-12-2018 om 11:05
investeerder-47797 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-12-2018 om 11:05
investeerder-28520 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-12-2018 om 11:05
investeerder-64734 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-12-2018 om 11:05
investeerder-29610 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-12-2018 om 11:04

Ondernemer
Mart Mulders

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas