31274

Mindgame

€ 225.000  |  7,5% rente  |  36 maanden  Investeerders: 250
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 14-12-2018 in 2 uur volgeschreven door 250 investeerders

Samenvatting

Mindgame was een van de eerste serious game (een serious game is een spel met een groter doel dan alleen vermaak) bedrijven in Nederland, die vooral gericht is in de business to business markt. Mindgame heeft vele maatwerk serious games ontwikkeld voor verandertrajecten en opleidingen bij grote opdrachtgevers. Met “Are You Secure” heeft Mindgame nu een online risk-awareness programma welke structureel kan worden ingezet bij grote bedrijven voor de training en bewustwording van medewerkers bij cyber-security, integriteits- en reputatierisico’s en compliance. Om de markt goed te kunnen werven en bedienen is Mindgame een strategische samenwerking met Fox-IT aangegaan wat een prominente speler in deze markt is. Mindgame is op zoek naar werkkapitaal om de verwachte groei te kunnen realiseren.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 225.000,-. De looptijd is 36 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,5 % gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Mindgame B.V. als Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn Mindgame B.V. en MJ Beheer B.V. De ondernemers D.H. van Dongen en G.S.E.E. Mulder geven ieder een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstellingen hebben op dit moment materiele waarde. Fox-IT B.V. geeft een zakelijke borgtocht van € 50.000,- voor de duur van 12 maanden. Deze borgstelling heeft op dit moment materiele waarde. De huidige en toekomstige inventaris en voorraden van Mindgame B.V. en MJ Beheer B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De leningen van de aandeelhouders voor in totaal ruim € 52.000,- worden achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Tenslotte geldt er een niet-onttrekkingsverklaring van 30% geconsolideerd vermogen in MJ Beheer BV.

Leendoel

De financiering zal gebruikt worden om de diensten verder te ontwikkelen en geïnvesteerd in de promotie ervan. Daarnaast zal er een krediet worden geherfinancierd bij de ABN-Amro.

Ondernemer

Derek van Dongen (47) heeft een opleiding commerciële economie afgerond en heeft een verleden in de financiële dienstverlening als investment banker, directeur van een recruitment bureau en hij is sinds 2009 aandeelhouder bij Mindgame. Hij is binnen Mindgame algemeen directeur en verantwoordelijk voor Sales, Finance, IT, HR en de algehele operatie.

Gerard Mulder (49) Is opgeleid als wiskundig bioloog aan de Leiden University en heeft daarnaast een MBA afgerond bij Tias Nimbas. Hij is altijd actief geweest in business development en ontwikkelt al sinds 1997 serious games. Hij is sinds 2008 betrokken bij Mindgame. Hij is creatief directeur en ontwikkelaar van interacties en verantwoordelijk voor begeleiding van live game sessies, de analyse van de resultaten en de adviezen voor de opvolging en aanpak van deze resultaten.

Onderneming

Mindgame (www.mindgame.eu) is in 2005 gestart met de ontwikkeling van maatwerk games voor in eerste instantie banken, verzekeraars en farmaceutische bedrijven. Deze spellen worden ingezet voor verandertrajecten, risk-awareness en trainingsdoeleinden. Het blijkt een effectieve en efficiënte manier om laagdrempelig en voor grote groepen medewerkers lastige onderwerpen praktisch benaderbaar te maken. In de afgelopen 12 jaar zijn meer dan 350 games geproduceerd voor een grote diversiteit van opdrachtgevers. De games kunnen zowel on- als offline gespeeld worden en zijn toepasbaar voor een range van 50 tot 100.000 spelers. Elke game is maatwerk of ‘vermaatwerk’ (gebruik maken van het bestaande concept maar content en design aanpassen naar klantbehoefte) en wordt specifiek voor een klant ontwikkeld. Waar games vroeger vooral als ‘leuk’ en ‘innovatief’ middel werden ingezet, hebben spelmechanismen inmiddels wereldwijd bewezen effectief te zijn. Mindgame koppelt de specifieke klant- vraag aan het juiste game-mechanisme.

In 2017 heeft Mindgame de transitie ingezet van een ontwikkelaar van klant gebonden maatwerk projecten, naar een partij die als vaste partner bedrijven op continue basis helpt om hun risico awareness in kaart te brengen en structureel te verbeteren. De kern van deze strategische heroriëntatie is de transitie van een verdienmodel op basis van uren naar een recurring waarde-propositie, waarbij klanten en Mindgame belang hebben bij een meerjarige binding.

Are You Secure  (areyousecure.eu/)
Het verschil tussen een “Serious Game” en gamificatie is dat een game eenmalig gespeeld wordt. De gebruiksduur is beperkt en de toepassing is tijd- en doelgroep gebonden. Gamificatie maakt een vast onderdeel uit van het normale bedrijfsproces en past zo binnen een programmatische aanpak van Risk awareness bij grote bedrijven. Risico awareness en daarbinnen security awareness, is voor bedrijven een grote zorg. Bedrijven hebben drie “schilden” waarmee ze risico’s mitigeren: (1) systemen/techniek, (2) regels en procedures en (3) medewerkers. Mindgame focust specifiek op het derde schild: de medewerkers. 
Juist bij deze categorie is het voor grote bedrijven lastig om de security awareness op het gewenste niveau te krijgen en te houden. 

Het doel van de gamificatie is het verhogen van awareness, de monitoring van gedrag, kennisoverdracht naar nieuwe medewerkers en continue training. Het gaat hierbij om risico’s op het gebied van:

 • Cyber security (phishing, ransomware, social engineering en cybercrime)
 • Informatiebeveiliging en privacy risico’s (datalekken, data-classificatie, hacken, kwaliteit en verversing van wachtwoorden)
 • Integriteits- en reputatierisico’s (steekpenningen en uitingen op social media)
 • Compliance risico’s (overtreding van wetten en bepalingen)
 • Code of conduct en integrity (hoe gedraag ik mij als deel van de organisatie)

 
Met het door Mindgame ontwikkelde Are You Secure (“AYS”) kan een klant voor de gehele organisatie de vinger aan de pols houden. Dit gebeurt door in de organisatie flexibel doelgroepen te definiëren waarmee snel en effectief inhoudelijk kan worden ingespeeld op ontwikkelingen. De gamificatie wordt in meerdere rondes, twee tot zesmaal per jaar ingezet, en maakt gebruik van een overzichtelijk en gedetailleerd dashboard waarop de ontwikkelingen en de behoeftes direct in kaart worden gebracht. Het uitgangspunt is dat bedrijven jaarlijks met de inzet van het “AYS”-programma verder verfijnen om te meten, te ontwikkelen en belangrijke thema’s actueel te houden. 

Om de propositie “AYS” succesvol te vermarkten en de huidige marktpotentie te verzilveren is Mindgame een partnership aangegaan met Fox-IT, zijnde het A-merk in Nederland op het gebied van cybersecurity. Fox–IT heeft het initiatief genomen voor de samenwerking met Mindgame, omdat ze haar dienstverlening wil verbreden naar awareness (naast primaire focus op systemen en processen) en omdat ze veel positieve referenties kreeg van gezamenlijke klanten en prospects over Mindgame. De samenwerking is gestart medio 2017 en verloopt voorspoedig. Fox-IT omarmt de meerwaarde van de samenwerking en dit vertaalt zich in het gezamenlijk optrekken in de markt. Fox-IT heeft ambitieuze plannen voor 2019 en verder. Er is een lange termijn overeenkomst gesloten met Fox-IT om gezamenlijk te opereren in Nederland en daarbuiten.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Herfinancieren ABN-Amro € 40.000,-
Doorontwikkelkosten € 50.000,-
Marketing/personeel € 70.000,-
Werkkapitaal € 65.000,-
Totaal € 225.500,-

 

Leenbedrag: € 225.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 36 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Naast de door de aandeelhouders verstrekte en achtergestelde leningen zijn er geen financieringen aanwezig.
 

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Mindgame B.V. en MJ Beheer B.V.
 • D.H. van Dongen geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde en zit  in de huidige overwaarde van de eigen woning.
 • G.S.E.E. Mulder geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde en zit  in de huidige overwaarde van de eigen woning.
 • Fox-IT B.V. geeft een zakelijke borgstelling af voor € 50.000,- voor de duur van twaalf maanden. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • De lening van DB Twelve B.V. ter hoogte van € 46.108,53 is achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • De lening van Th!nk Games B.V. ter hoogte van € 6.236,92 is achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van MJ Beheer B.V. mogen plaatsvinden, zolang de geconsolideerde solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 30% of lager is.
 • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van Mindgame B.V. en MJ Beheer B.V. wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Mindgame B.V. is Verhoogd risico. De kwalificatie voor MJ Beheer B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Score is bepaald aan de hand van de geconsolideerde jaarcijfer 2017, de forecast 2018 (op basis van de tussentijdse cijfers tot en met november 2018) en de prognose van 2019. De overall Collin Credit Score komt uit op Voldoende.

Rentabiliteit
In 2017 is er een omzet gemaakt van € 493.000,- met een cashflow van € 20.000,-. Wel is er € 74.000,- geactiveerd als ontwikkelkosten, de operationele cashflow was dus feitelijk € 54.000,- negatief dat gefinancierd is door de aandeelhouders. Tot en met november 2018 is er een omzet van €476.000 gerealiseerd waardoor de forecast voor 2018 goed haalbaar is met een omzet van € 535.000,- en een cashflow van € 55.000,-. Deze cashflow is ruim voldoende voor de huidige verplichtingen en bijna voldoende voor de nieuwe aflossingsverplichtingen na financiering. Door de extra saleskracht en de samenwerking met Fox-IT zal met name “AYS” in 2019 voor veel meer omzet gaan zorgen, naar verwachting € 974.000,- met een genormaliseerde cashflow van € 151.000, -. Dit is ruim voldoende voor de verplichtingen. We kwalificeren de rentabiliteit als Voldoende

Solvabiliteit
De aandeelhouders hebben de verliezen in het verleden gefinancierd middels achtergestelde leningen waardoor de solvabiliteit per ultimo 2017 58% is op een balans van € 140.000,-. Door de financiering zal er sprake zijn van een forse balansverlenging waardoor de solvabiliteit ultimo 2018 30% zal bedragen op een balanstotaal van € 365.000,-. Mede doordat de activa kant gedeeltelijk uit geactiveerde ontwikkelkosten bestaat kwalificeren we de solvabiliteit als Voldoende.

Liquiditeit
De current ratio per ultimo 2017 is Matig. Doordat nu een deel van de kortlopende schulden wordt geherfinancierd en er ook voldoende ruimte voor werkkapitaal is meegenomen in de financieringsopzet verbetert de ratio fors. We kwalificeren de liquiditeit als Voldoende. 

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-29541 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-12-2018 om 12:38
investeerder-61145 heeft € 4.000 geïnvesteerd.
14-12-2018 om 12:38
investeerder-54131 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-12-2018 om 12:35
investeerder-5067 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-12-2018 om 12:33
investeerder-35321 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
14-12-2018 om 12:32

Reacties

Investeerder – 63798
17-12-2018 11:03
U schrijft: “In 2017 is er een omzet gemaakt van € 493.000,- met een cashflow van € 20.000,-. Wel is er € 74.000,- geactiveerd als ontwikkelkosten, de operationele cashflow was dus feitelijk € 54.000,- negatief dat gefinancierd is door de aandeelhouders.” Kunt u uitleggen hoe Operationele cash flow is gedefinieerd? En waarom zou het activeren van kosten invloed op de cash flow hebben?

Collin Crowdfund
17-12-2018 11:12
Geachte investeerder,
Dank voor uw vraag. De operationele cashflow is te definiëren als nettowinst plus afschrijvingen. Indien kosten worden geactiveerd wordt de winst hoger en dus ook de cashflow.
In dit geval vonden wij het van toegevoegde waarde om de activering van de kosten te melden in de pitch.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Ondernemer

Gerard Mulder en Derek van Dongen

Crowdfund Coach


Marc Kogels