26913

Oerboer

€ 140.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 174
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 9-05-2017 in 1 uur volgeschreven door 174 investeerders

Samenvatting

Maarten Jansen is eigenaar van “Oerboer”. Oerboer is een biologische vleesveehouderij waar alle disciplines met betrekking tot het maken van mooie vleesproducten worden uitgevoerd. Zo wordt er zelf voer verbouwd, worden de beesten gefokt en worden er ten slotte hoogwaardige vleesproducten geproduceerd. In tegenstelling tot wat in de reguliere vleesveehouderij gebruikelijk is, worden er geen slachtrijpe dieren geleverd, maar eindproducten van hoge kwaliteit.

De boerderij ligt tussen natuurgebieden op eeuwenoude, door bemesting van essen ontstane, esgronden. Het natuurgras van deze natuurgebieden wordt gemaaid en geleverd op de boerderij, waar het dient als voer en strooisel voor de Mangalitza varkens, ook wel Wolvarkens genoemd. De varkens zorgen voor de compostering, zodat deze compost later weer gebruikt kan worden als meststof op de akkers met haver en gerst en op de weilanden. Dit landbouwsysteem is al duizenden jaren oud, vandaar dat Maarten zich de “Oerboer” noemt.

De grootste afnemers van het vlees zijn groothandel Hanos en supermarkt Marqt in Nederland. In Duitsland worden er met name vleesproducten afgenomen door de ketens Niggeman en Edeka. De financiering is benodigd vanwege de stijgende vraag naar de vleesproducten. De onderneming wordt in een meervoudige B.V.-constructie geëxploiteerd door eigenaar Maarten Jansen.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 140.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd.

Risico
Dun & Bradstreet noteert een Verhoogd risico voor Maarten Jansen Vlees B.V. De overall Collin Credit Score komt uit op Ruim voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn Maarten Jansen Vlees B.V. en zijn holding Genietema B.V. Maarten Jansen geeft een persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 140.000,-. Daarnaast wordt een 2e pandrecht gevestigd op het (huidige en toekomstige) vee ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.

Video Pitch

Leendoel

Sinds 2014 worden de vleesproducten structureel verkocht aan de Hanos, Marqt, Niggeman en Edeka. Door een stijging van de vraag vanuit deze afnemers, dient er meer voer en vee aangekocht en gefokt te worden om aan de groei te kunnen voldoen. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in een meststrooier.

Ondernemer

Maarten Jansen (54 jaar) is de eigenaar van Oerboer. Zijn grootmoeder was de eerste vrouwelijke slager van Nederland. Van haar heeft Maarten zijn liefde en passie voor het vak meegekregen. Na zijn opleiding voor biologische en dynamische landbouw is hij 10 jaar directeur geweest van een coöperatie, die zich bezighield met het produceren en vermarkten van scharrel- en biologisch vlees. Hierna is Maarten een onderneming gestart waar hij naast de vleesverwerking ook worsten heeft geproduceerd. Na 10 jaar heeft hij zijn onderneming verkocht en is hij de biologische vleesveehouderij gestart. Door de ruime ervaring die Maarten opgedaan heeft, worden alle vleesproducten geheel in eigen beheer gemaakt.

Onderneming

De biologische boerderij, met Aberdeen Angus koeien en Mangalitza Wolvarkens, ligt midden in de Drentse natuurgebieden. Het uitgangspunt van de boerderij is dat de volledige natuurcyclus wordt toegepast. Een dier moet kunnen groeien op voedergewassen die in zijn directe omgeving worden verbouwd. Gewassen die passen bij de natuur van het dier. Het dier voelt zich er prettiger onder, waardoor de smaak van het vlees veel meer karakter krijgt. Kijk voor meer info op www.mangalitzahof.com.

“Oerboer”
De natuurgebieden worden verschraald door het natuurgras te maaien en het maaisel af te voeren naar de boerderij. Dit maaisel dient als voer en strooisel voor de Wolvarkens. Door het wroeten van de varkens komt er zuurstof in het maaisel en start de compostering. Deze compostering is van belang voor de humusopbouw in de bodem, welke belangrijk is voor de bodemvruchtbaarheid. De compost is de bemesting voor de akkers met haver en gerst en op de weilanden met grasklaver, waarin de Angusrunderen grazen. Dit is een systeem waar de landbouw al duizenden jaren de esgrond vruchtbaar mee maakt, vandaar dat Maarten zich profileert als “Oerboer”. De boerderij produceert biologisch en het vlees heeft een bekende herkomst, maar het belangrijkste is een onderscheidende smaak van het vlees. 

Specifieke rassen
Oerboer fokt rassen die met een zelf verbouwd rantsoen smakelijk vlees geven. Er is bewust gekozen voor de Mangalitza, ofwel Wolvarken. Dit is een oud ras, van oorsprong in Hongarije gefokt, met een wollaag om ze te beschermen tegen de zon. Daarnaast is er voor dit ras gekozen, omdat het vet gemarmerd door het vlees zit. Dat wil zeggen dat er vetadertjes tussen het vlees zitten, het vlees van binnenuit bakt, zacht is en erg smaakvol. Vet is een smaakdrager en daarom wezenlijk voor de beleving van de smaak.

Daarnaast worden er Aberdeen Anguskoeien gefokt. Een vleesras met eveneens gemarmerd vlees, geliefd bij de betere restaurants. Een ander voordeel is dat het vlees van dit ras veel onverzadigde vetzuren bevat en zodoende beter is voor het cholesterolgehalte in ons bloed. Ten slotte worden er schapen gekruist, maar dit is nog kleinschalig. Naast boer is Maarten ook slager. Hij slacht de dieren in eigen beheer en verwerkt ze tot allerlei producten. Deze producten zijn onder andere: rookworst, salami, pata negra, beefburgers, ribeye’s en entrecote.

Structuur
Oerboer is de handelsnaam van Maarten Jansen Vlees B.V. Genietema B.V. is de personal holding van Maarten Jansen, welke 100% aandeelhouder is van Maarten Jansen Vlees B.V. Exploitatie van de boerderij vindt plaats in Maarten Jansen Vlees B.V. 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Voorfinanciering voer- en opfokkosten varkens € 65.000,-
Voorfinanciering voer- en opfokkosten rundvee € 15.000,-
Aankoop rundvee € 25.000,-
Aankoop meststrooier € 15.000,-
Werkkapitaal € 20.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 140.000,-

Leenbedrag: € 140.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Bestaande financieringen
Huisbankier Rabobank handhaaft de bestaande kredietfaciliteit van € 25.000,-. Als zekerheid heeft de bank hiervoor een 1e pandrecht op het huidige en toekomstige vee. In 2016 zijn 2 leningen aangetrokken van de verpachtster (€ 58.000,-) en van een particuliere investeerder (€ 20.000,-) om daarmee de groei van 2016 te financieren en pachtersinvesteringen te kunnen doen. Hierover wordt 4% rente betaald. Aflossingen zijn niet afgesproken. Wel wordt op deze leningen uit eigen beweging naar vermogen afgelost. Er zijn voor deze leningen geen zekerheden gevestigd.

Sinds 2014 heeft de onderneming de beschikking gekregen over € 110.000,- ten behoeve van de opstart van de boerderij, van een Duitse weldoenster, zonder het vestigen van zekerheden. Tot op heden zijn hierover geen rente en aflossingsverplichtingen afgesproken. Desondanks is in de prognose wel rekening gehouden met 4% rente en aflossing in 3 jaar.

Naast de bestaande leningen zijn er nog 2 financial leases actief voor een tractor (via TLF) en een auto (Santander). De lease voor de tractor eindigt per november 2017. De lease voor de auto eindigt medio 2019. De tractor en de auto zijn verpand ten behoeve van de leasemaatschappijen.

Risico

Een actualiteit is het fosfaatreductieplan. De vleesveehouderij is hier echter van uitgesloten, zodat dit geen gevolgen heeft voor Oerboer. Mestafzet kan volledig op de eigen grond plaatsvinden. Ook na de groei in het aantal dieren is de mestafzet verzekerd.

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Maarten Jansen Vlees B.V. en Genietema B.V.
  • Maarten Jansen geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 140.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
  • Er geldt een 2e pandrecht op de (huidige en toekomstige) levende have (vee) ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De eerste pandhouder heeft toestemming gegeven voor vestiging van dit pandrecht.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet noteert een Verhoogd risico voor Maarten Jansen Vlees B.V. en Genietema B.V. Voor deze aanvraag hanteren wij de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Basis voor de Collin Credit Score zijn de vennootschappelijke jaarcijfers 2016 van Maarten Jansen Vlees B.V. en een uitgebreide prognose voor 2017 en 2018. Ook de jaarcijfers 2016 van Genietema B.V. zijn bij Collin in bezit. De overall Collin Credit Score komt uit op Ruim voldoende.
 
Rentabiliteit
In 2016 is er een omzet gerealiseerd van € 526.000,- met een netto cashflow overschot van € 37.000,-. Mede op basis van de nog te realiseren investeringen in 2017 en door de stijgende vraag naar biologisch vlees, wordt er in 2017 een omzet verwacht van € 843.000,-. De verwachte operationele cashflow voor 2017 komt uit op € 120.000,-. Na aflossingsverplichtingen van de resterende maanden in 2017 komt het verwachte netto cashflow overschot uit op € 65.000,-. Voor 2018 wordt er een omzet verwacht van € 950.000,- met een verwacht netto cashflow overschot, na aflossingsverplichtingen van het eerste gehele jaar, van circa € 50.000,-. Wij beoordelen de Rentabiliteit op Goed.

Solvabiliteit
De solvabiliteit per ultimo 2016 is 16% op een balanstotaal van € 628.000,- (score Voldoende). Het vermogen bestaat voor meer dan de helft uit voorraad vee. Deze is in de loop van de afgelopen jaren opgebouwd door een intensief fokprogramma en met financiële middelen van de verpachtster van de boerderij. Er zijn geen rente- en aflossingsverplichtingen voor deze lening. De ondernemer is echter wel voornemens betalingen te gaan verrichten, als daarvoor op basis van het netto cashflow overschot voldoende ruimte voor ontstaat. Na investeringen per ultimo 2017 zal de solvabiliteit naar verwachting uitkomen op 28% op een verlengd balanstotaal van € 738.000,-. Door de verwachte groei zal de solvabiliteit in 2018 uitkomen op een niveau Goed van 41%. Omdat de Solvabiliteit mede is gebaseerd op prognoses beoordelen wij deze voorzichtigheidshalve op Voldoende, gelijk aan de Solvabiliteit van 2016.

Liquiditeit
De current ratio per ultimo 2016 bedraagt 1,7. De financiering zal gebruikt worden voor de opfok- en afmestkosten. Voor een vleesvarken is hier ongeveer 6 maanden mee gemoeid, voor een slachtrijpe os 2 jaar. Door de aankoop van meer vee stijgt de current ratio in 2017 naar 2,8. De te verwachten cashflow zal worden gebruikt voor de groei van Oerboer en daarmee de groei van de voorraad vee te financieren. De verwachte current ratio zal in 2018 naar verwachting verder stijgen naar 3,5. Hoewel er (nog) geen afspraken zijn gemaakt over de lening van de verpachtster van de boerderij, zijn de betaling van rente en aflossing voorzichtigheidshalve wel meegenomen in de liquiditeitsprognose. Wij beoordelen de Liquiditeit op Ruim voldoende.
 
Samenvattend
Rentabiliteit: Goed
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Ruim Voldoende
Overall: Ruim Voldoende

Extra beloning

Investeerders ontvangen een voucher voor 10% korting op een vleespakket naar keuze en een uitnodiging voor een open dag. Investeerders krijgen daarmee een VIP plaats tijdens de “Oerboer Safari”.
 
De voucher en uitnodiging zullen digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-3558 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
09-05-2017 om 10:14
investeerder-11791 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
09-05-2017 om 10:14
investeerder-7593 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-05-2017 om 10:14
investeerder-32234 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-05-2017 om 10:13
investeerder-14061 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-05-2017 om 10:13

Reacties

Investeerder – 9327
09-05-2017 10:00
Beste Maarten,
U heeft een mooi bedrijf en zie deze pitch dan ook als geschikt voor crowd funding. De bestaande leningen die u heeft roepen echter vragen op. Wat mij als investeerder ten eerste niet lekker zit is het pandrecht van de Rabobank op al het toekomstige vee. Dat betekent dat als ik als investeerder in uw bedrijf investeer, ik de zekerheden van de Rabobank loop te versterken en ik zelf daar slechts een 2e pandrecht voor terug krijg. Wanneer ik investeer verwacht ik dat ik minimaal de zekerheid krijg over de onderdelen die met de investering aangeschaft worden. Dat is hier niet het geval. Een oplossing zou zijn om de lening van de Rabobank af te lossen en de financiering te vervangen dmv deze crowdfunding lening. Ziet u hiertoe mogelijkheden? Mijn 2e vraag gaat over de onduidelijkheid van de andere leningen. Hoe zijn deze tot stand gekomen en kunt u meer informatie over deze leningen verschaffen?
Paul

Collin Crowdfund
09-05-2017 10:04
Beste investeerder.
Bedankt voor uw reactie.

Er is voor gekozen om in overleg met de Rabobank deze positie onveranderd te laten. De Rabobank kan op basis van het 1e pandrecht niet meer verhalen dan de hoogte van de vordering, welke maximaal € 25.000,- bedraagt. Daarbij gaat het hier om een rekening courant krediet, hetgeen extra ruimte geeft in de liquiditeiten. De resterende waarde van het vee (de boekwaarde bedraagt per einde boekjaar 2016 € 377.000,-) valt daarmee onder het 2e pandrecht en komt dus ten gunste van de investeerders van Collin Crowdfund.

De leningen van de particuliere investeerders en de verpachtster zijn tot stand gekomen, omdat deze personen de werkwijze van Maarten Jansen van biologische landbouw en veehouderij een warm hart toedragen. De leningen zijn daarom niet op zakelijke gronden gebaseerd. De geldmiddelen zijn gebruikt voor de opstart van het bedrijf, de groei in 2016 en pachterinvesteringen in de nieuwe stal. Er wordt in de prognoses voorzichtigheidshalve wel rekening gehouden met betaling van rente en aflossing van deze leningen. Overigens zijn er tot op heden nog geen rente- en aflossingsverplichtingen voldaan en het is onduidelijk of en wanneer deze betaald dienen te worden.

Met vriendelijke groet, mede namens Maarten Jansen
Collin Crowdfund

Ondernemer

Maarten Jansen

Crowdfund Coach


Servicedesk