39692

Randstad Campers B.V.

€ 1.100.000  |  7,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 879
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 15-06-2021 in 2 uur volgeschreven door 879 investeerders

Samenvatting

Vanaf eind 2019 verhuurt en verkoopt Randstad Campers B.V. vanuit Berkel en Rodenrijs nieuwe en jong gebruikte kwalitatief hoogwaardige campers in nauwe samenwerking met Haffkamp Campers B.V. Haffkamp Campers, gevestigd in het zuiden van het land, heeft in Randstad Campers een ideale partner om gezamenlijk een groot deel van de landelijke huur- en koopbehoefte te bedienen. Dit resulteert voor beide bedrijven in een optimale bezetting van de campervloot en de juiste service (afhalen en onderhoud dichtbij) voor de klanten. 

Haffkamp Campers en Randstad Campers hebben dealerschappen met Forster, Knaus en Weinsberg; drie topmerken voor campers in dit segment. Vanaf 2021 heeft Randstad Campers de activiteiten uitgebreid met de verhuur van 25 eigen campers.

De werkzaamheden worden uitgevoerd onder leiding van Dennis Blok die voor het beheer, onderhoud en schoonmaak nauw samen werkt met lokale ondernemers. 

Invloed coronavirus
In de afgelopen jaren is er een toename in interesse in de relatieve vrijheid en flexibiliteit die campers bieden. Deze interesse is door de Corona-maatregelen alleen maar toegenomen. Dit resulteert zowel in een stijging van de verkoop van (nieuwe en gebruikte) campers, als in een hogere bezettingspercentage de van verhuurde campers. Voor het jaar 2020 hebben de verhuuractiviteiten circa drie maanden stil gelegen vanwege de coronamaatregelen. Ondanks deze maatregelen is in 2020 toch een goed resultaat gerealiseerd. De coronaperiode heeft daarom een stuwende werking op omzet en resultaat in 2021, omdat met een camper een flexibele, veilige en comfortabele vakantie kan worden gerealiseerd.

Financieringsbehoefte
De totale financieringsbehoefte voor de aanschaf van campervloot bedraagt € 1.620.000,-, waarvan € 400.000,- uit eigen middelen wordt ingebracht en € 120.000,- uit vooruit ontvangen huur en teruggave btw van het eerste kwartaal.

De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 1.100.000,-. De looptijd is 36 maanden met een slottermijn van € 700.000,-. De rente bedraagt 7% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet geeft Randstad Campers B.V. en Ennas Holding B.V. de kwalificatie Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren wij de kwalificatie Verhoogd risico.
De Collin Credit Score is Goed.
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteuren zijn Randstad Campers B.V. en Ennas Holding B.V. 
 • De aan te kopen campervloot wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Terugkoopverklaring van Haffkamp Campers B.V. en Maurice Haffkamp h.o.d.n. Haffkamp Service op de aangekochte campervloot van 80% in het eerste jaar, 60% in het tweede jaar en 50% in het derde jaar van de aankoopwaarde. 
 • De heer D. Blok en mevrouw M. Mooij geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 300.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 300.000,- op het woonhuis met als adres: Orchideestraat 26, 2565 RM, ’s Gravenhage, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 486.900,- en huidige schuld van € 260.000,- bij ABN AMRO bank. Het onroerend goed heeft een huidige marktwaarde van € 600.000,-. Een verbouwing is reeds dit jaar gepland en de daarvoor te maken kosten, circa € 200.000,- zal naar verwachting worden gefinancierd door de ABN AMRO binnen de bestaande hypothecaire inschrijving waarmee de huidige schuld zal toenemen met eenzelfde bedrag. Het woonhuis heeft een marktwaarde van € 850.000,- na verbouwing op basis van een door een NVM gekwalificeerde taxateur opgesteld taxatierapport, waardoor de positie van de investeerders nagenoeg gelijk zal blijven. Voornoemde twee aparte zekerheidsrechten (derdenhypotheekrecht én borgtocht) kunnen door Collin los van elkaar worden uitgewonnen.
 • Een negatieve hypotheekverklaring op het woonhuis met als adres: Orchideestraat 26, 2565 RM, ‘s Gravenhage. Dit houdt in dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden. Tenzij ABN AMRO € 200.000,- financiert ten behoeve van de verbouwingskosten. Daarmee mag de hypothecaire schuld maximaal verhoogd worden tot € 460.000,- (thans € 260.000,-) binnen de bestaande hypothecaire inschrijving.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Randstad Campers B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het geconsolideerde vermogen van Ennas Holding B.V. en Randstad Campers B.V. mogen plaatsvinden, zolang de geconsolideerde solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 35% of lager is.
 • De ondernemers hebben de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders.
 • Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • De ondernemers hebben de mogelijkheid om per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente.

Video Pitch

Leendoel

De lening is bedoeld voor de aankoop van 25 campers voor de verhuur.

Ondernemer

Na de middelbare school heeft Dennis Blok 25 jaar een aannemersbedrijf gehad dat, als gevolg van slechtere marktomstandigheden, in 2017 op eigen verzoek is gefailleerd. Het faillissement is geëindigd op 20 maart 2020 en de curator heeft in een separate mail bevestigd dat het faillissement naar tevredenheid is afgewikkeld. De administratie was op orde en er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd.

Dennis houdt zelf van het buitenleven en geniet hiervan door zelf met een camper op vakantie te gaan. De huurmogelijkheden van kwalitatief hoogwaardige campers binnen de randstad was beperkt, waardoor Dennis de kans zag om zelf campers in de Randstad te verhuren.

Na eerst de campers van Haffkamp Campers op basis van marge te hebben verhuurd en verkocht, gaat Dennis nu zelf eigen campers verhuren en verkopen, waarmee de volledige opbrengsten aan hem toekomen. Na de aankoop van de campervloot blijft Dennis met Haffkamp Campers nauw samenwerken, hetgeen leidt tot schaalvoordelen in de inkoop, maar ook het optimaliseren van de bezetting van de campers over het land.

Onderneming

Historie
Randstad Campers B.V. werkt sinds 2019 samen met Haffkamp Campers en verhuurt en verkoopt nieuwe en jong gebruikte campers vanuit de locatie Berkel en Rodenrijs.
Randstad Campers bevindt zich op een bedrijventerrein met complementaire bedrijfsactiviteiten zoals wasstraat, garagebedrijf en tankstation. Dit heeft een positieve invloed op het resultaat van Randstad Campers en de tevredenheid van klanten.

Door de samenwerking met Haffkamp Campers heeft Randstad Campers een ideale partner om een groot deel van Nederland te bedienen. Samen met Haffkamp Campers is men dealer van de merken Forster, Knaus en Weinsberg.

De werkzaamheden worden uitgevoerd onder leiding van Dennis Blok die daarbij ondersteund wordt door personeel dat via een payroll bedrijf wordt ingehuurd.

Activiteiten
Vanaf 2021 gaat Randstad Campers de activiteiten uitbreiden met de verhuur van 25 eigen campers.
De activiteiten van Randstad Campers bestaan uit: 

 • Verhuren van campers
 • Aan- en verkoop van nieuwe campers
 • Aan- en verkoop van gebruikte campers
 • Uitvoeren van klein en groot onderhoud en herstelwerkzaamheden aan campers.

Missie en visie
Missie is dat een klant met een lach binnenkomt en weggaat voor een geweldige en flexibele vakantie.

De visie is om een stabiel en goed bedrijf verder uit te bouwen waar mensen veel plezier hebben.

Marktinformatie
De markt voor campers is momenteel uitstekend, waarbij de verkoop van het aantal campers dit jaar wederom verder stijgt. De verhuurmarkt is zelfs nog beter, waarbij de doorsnee van de gehele samenleving de camper als kampeermiddel heeft gevonden (vrijheid, luxe en mobiel). De verwachting is dat deze trend zich zal voortzetten.  

Concurrentiepositie en onderscheidend vermogen
In de Randstad (Noord Holland, Utrecht, Zuid Holland) is een beperkt aantal concurrenten actief, welke veelal andere merken campers aanbieden. Buiten de Randstad gelden meerdere aanbieders, waarbij geen significante prijsverschillen gelden. Het camperpark van Randstad Campers bestaat uit drie topmerken: Knaus, Weinsberg en Forster. In de toekomst zullen tevens ook campers van Hymer worden verhuurd en verkocht. Dit zijn courante merken in het hogere segment, die tevens een hogere restwaarde kennen en relatief eenvoudig kunnen worden verkocht. Onderscheidend voor Randstad Campers is de omvang van het camperpark; de klanten hebben daarom een ruime keuze.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop 25 campers (incl. BTW) € 1.420.000,-
Af te dragen BPM € 200.000,-
Totaal € 1.620.000,-
Eigen middelen  € 400.000,-
Vooruitontvangen (huur en marge)/BTW  € 120.000,-
Lening Collin Crowdfund  € 1.100.000,-

Leenbedrag: € 1.100.000,-
Rente: 7%
Looptijd: 36 maanden, lineaire maandelijkse aflossing met een slottermijn van € 700.000,-

Er zijn geen andere financiers.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Randstad Campers B.V. en voor Ennas Holding B.V. is Verhoogd risico.
Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Deze score is gebaseerd op de jaarcijfers 2020 en prognose 2021. De Collin Credit Score overall komt uit op Goed.

Afloscapaciteit 
In boekjaar 2020 bedroeg het netto cashflow overschot (inclusief agiostorting van € 200.000,-) € 237.000,-. Voor 2021 wordt een netto cashflow overschot (na investering Campervloot en inclusief agiostorting van € 200.000,-) geprognosticeerd van € 303.000,- en voor 2022 € 119.000,-. 

Inmiddels is circa 95% van de verhuuromzet voor het gehele jaar 2021 ingevuld, hierdoor achten wij de prognose realistisch.  

Voor 2022 wordt -indien de liquiditeitspositie dit toestaat- het aantal te verhuren campers beperkt uitgebreid. De afloscapaciteit kwalificeren wij als Goed.

Solvabiliteit
Uit eigen middelen is ultimo boekjaar 2020 € 200.000,- agio gestort in Randstad Campers B.V. om een gezonde financiële basis onder het bedrijf te leggen. Begin 2021 is er nog een additioneel bedrag van € 200.000,- aan agio gestort.

Ultimo 2020 bedroeg de solvabiliteit ruim 41% bij een balanstotaal van € 565.000,-. Conform de prognose van 2021 komt de solvabiliteit eind 2021 uit op ruim 36% bij een balanstotaal van € 1.610.000,-. De daling van de solvabiliteit, ondanks de aanvullende agiostorting, wordt veroorzaakt door de investering in de campervloot resulterend in een hoger balanstotaal. De solvabiliteit kwalificeren wij als Ruim voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Randstad Campers B.V. en Ennas Holding B.V. 
 • De aan te kopen campervloot wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Terugkoopverklaring van Haffkamp Campers B.V. en Maurice Haffkamp h.o.d.n. Haffkamp Service op de aangekochte campervloot van 80% in het eerste jaar, 60% in het tweede jaar en 50% in het derde jaar van de aankoopwaarde. 
 • De heer D. Blok en mevrouw M. Mooij geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 300.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 300.000,- op het woonhuis met als adres: Orchideestraat 26, 2565 RM, ’s Gravenhage, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 486.900,- en huidige schuld van € 260.000,- bij ABN AMRO bank. Het onroerend goed heeft een huidige marktwaarde van € 600.000,-. Een verbouwing is reeds dit jaar gepland en de daarvoor te maken kosten, circa € 200.000,- zal naar verwachting worden gefinancierd door de ABN AMRO binnen de bestaande hypothecaire inschrijving waarmee de huidige schuld zal toenemen met eenzelfde bedrag. Het woonhuis heeft een marktwaarde van € 850.000,- na verbouwing op basis van een door NVM gekwalificeerde taxateur opgesteld taxatierapport, waardoor de positie van de investeerders nagenoeg gelijk zal blijven. Voornoemde twee aparte zekerheidsrechten (derdenhypotheekrecht én borgtocht) kunnen door Collin los van elkaar worden uitgewonnen.
 • Een negatieve hypotheekverklaring op het woonhuis met als adres: Orchideestraat 26, 2565 RM, ‘s Gravenhage. Dit houdt in dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden. Tenzij ABN AMRO € 200.000,- financiert ten behoeve van de verbouwingskosten. Daarmee mag de hypothecaire schuld maximaal verhoogd worden tot € 460.000,- (thans € 260.000,-) binnen de bestaande hypothecaire inschrijving.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Randstad Campers B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het geconsolideerde vermogen van Ennas Holding B.V. en Randstad Campers B.V. mogen plaatsvinden, zolang de geconsolideerde solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 35% of lager is.
 • De ondernemers hebben de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders.
 • Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • De ondernemers hebben de mogelijkheid om per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente.

Door zowel de persoonlijke borgstelling, gesecureerd door de tweede hypothecaire inschrijving op het woonhuis, negatieve hypotheekverklaring, non- onttrekkingsverklaring, de terugkoopverklaring en de verpandingen kwalificeren de Zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Goed 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-221473 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-06-2021 om 12:38
investeerder-59022 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-06-2021 om 12:38
investeerder-254836 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-06-2021 om 12:36
investeerder-257759 heeft € 5.000 geïnvesteerd.
15-06-2021 om 12:35
investeerder-110567 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-06-2021 om 12:35

Ondernemer

D. Blok

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas