32275

Restaurant Monarh

€ 150.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 182
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

5 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 2-05-2019 in 1 uur volgeschreven door 182 investeerders

Samenvatting

De financieringsaanvraag wordt voor € 150.000,- gefinancierd via Collin Crowdfund en voor € 150.000,- via zusterplatform Knab Crowdfunding met wie Collin een samenwerkingsovereenkomst heeft. De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen. Voor beide aanvragen geldt eenzelfde rentepercentage, looptijd en zekerheidspositie. Zowel de lening via Collin Crowdfund als de lening via Knab Crowdfunding wordt 14 dagen nadat beide leningen volledig zijn gefund rentedragend. Om maximaal gebruik te maken van de samenwerking zal op beide platformen de financieringsaanvraag worden opengezet en creëren we zogenaamde communicerende vaten door de mogelijkheid open te houden de hoogte van de leenbedragen bij beide platformen te kunnen verhogen respectievelijk verlagen naar aanleiding van het verloop van de funding op beide platformen. Hiermee maken we optimaal gebruik van de mogelijkheden om een succesvolle funding te realiseren.

Ondernemer Danial Kovacevic heeft restaurant Monarh te Tilburg samen met een vast team medewerkers sinds 2014 opgebouwd tot een hoogwaardig restaurant waar de klant voortdurend wordt verrast. Hij krijgt nu de kans om het bestaande gerenommeerde restaurant Wolfslaar te Breda over te nemen om zo geografisch dicht bij elkaar twee sterrenrestaurants te kunnen runnen en op een nog hoger gastronomisch niveau te brengen. Beide restaurants zijn ondergebracht in monumentale locaties met een goede uitstraling. Naast de horeca-activiteiten heeft de ondernemer nog een bouw- en transportbedrijf waardoor er veel spreiding in de activiteiten en de risico’s is.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 500.000,-. De verkoper verstrekt een achtergestelde lening van € 150.000,-, er wordt voor € 50.000,- aan eigen middelen ingebracht en Knab Crowdfunding verstrekt een financiering van € 150.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 150.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd. 
 
Risico
De debiteuren zijn Momentum Beheer B.V., DEF Gastronomie B.V., Wolfslaar Beheer B.V., Restaurant Monarh B.V., Villa Wolfslaar B.V. en Restaurant Wolfslaar B.V. Ook de nog op te richten bv’s Monarh Plan-T B.V. en Monarh Feesten en Partijen B.V. zullen na oprichting zich als hoofdelijk debiteur meeverbinden. Dun & Bradstreet kwalificeert Momentum Beheer B.V., DEF Gastronomie B.V. en Wolfslaar Beheer B.V. als Laag risico. Voor Restaurant Monarh B.V. is dit Aanzienlijk risico. Voor Restaurant Wolfslaar B.V., Villa Wolfslaar B.V., Momentum Uitzendbureau B.V., Def Transport B.V. en Def Materieel B.V. is dit Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.
De ondernemer D. Kovacevic verstrekt een persoonlijke borgtocht van € 150.000,-, deze heeft op dit moment materiële waarde. De huidige en toekomstige inventaris en voorraad van de debiteuren worden in eerste verband verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding. De lening van € 150.000,- van de verkoper wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding, de eerste 36 maanden zal er niet worden afgelost op deze lening. De bestaande lening van € 292.000,- van vader F. Kovacevic wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding. 

Video Pitch

Leendoel

De financiering is benodigd voor de overname middels een activa/passiva transactie van de exploitatie van sterrenrestaurant Wolfslaar te Breda.

Ondernemer

Danial Kovacevic (1991) is de enige zoon uit een ondernemersfamilie welke kort na zijn geboorte vanuit het voormalige Joegoslavië naar Nederland is gekomen. Zijn vader heeft diverse bedrijven (horeca, bouwbedrijf, transportbedrijf) opgestart welke inmiddels zijn overgedragen aan Danial. Zijn hart ligt bij de horeca, vandaar dat hij dit de komende jaren wil uitbouwen. Danial wil zijn gasten verrassen en vermaken op een hoog niveau.

Danial is zeer serieus met de opbouw van zijn concern bezig. Hij verdiept zich grondig in de materie en durft verantwoordelijkheid uit handen te geven en goed doordachte investeringsbeslissingen te nemen.

Onderneming

Restaurant Monarh in Tilburg is in 2014 gestart in het ruim 120 jaar oude klooster van de missionarissen van ‘Het Heilig Hart’ in Tilburg. Met een vast team is gewerkt aan een optimale klantbeleving bij een constant hoog kwaliteitsniveau. Er is zeer grondig verbouwd waarbij alles tot in detail is aangepakt. Zijn creatie van het ‘zwevende gerecht’ heeft tot veel publiciteit geleid zoals te zien in deze video. Uiteindelijk heeft men in december 2018 de ultieme beloning gekregen met de toewijzing van een Michelinster.

Landhuis en Koetshuis Wolfslaar is een horecagelegenheid met een restaurant en een ruimte voor feesten en partijen wat prachtig gelegen is in een zeer goed onderhouden landgoed in Breda. Wolfslaar bezit reeds 15 jaar een Michelinster. De huidige eigenaar is door zijn leeftijd voornemens het bedrijf te verkopen. Hij is in contact gekomen met Danial wat tot de overname heeft geleid.

Door de samensmelting van de twee toprestaurants kunnen er veel voordelen worden behaald op zowel creatief (van elkaar kunnen leren), organisatorisch (uitwisselen van personeel) en commercieel gebied door klanten te stimuleren beide restaurants te bezoeken. De twee restaurants liggen minder dan een half uur rijden van elkaar.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht 

Overname inventaris, voorraad en goodwill   € 500.000,-
Eigen middelen   € 50.000,-
Achtergestelde lening verkoper   € 150.000,-
Lening via Knab Crowdfunding   € 150.000,-
Lening via Collin Crowdfund   € 150.000,-

Leenbedrag: € 150.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Naast de door vader achtergestelde lening zijn er geen andere financieringen in het horecagedeelte van de juridische structuur. In het transportbedrijf zijn meerdere leasecontracten voor de transportmiddelen opgenomen.

Risico

De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen op een totale financiering van € 300.000,-.

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Momentum Beheer B.V., DEF Gastronomie B.V., Wolfslaar Beheer B.V., Restaurant Monarh B.V., Villa Wolfslaar B.V. en Restaurant Wolfslaar B.V. Ook de nog op te richten bv’s Monarh Plan-T B.V. en Monarh Feesten en Partijen B.V. zullen na oprichting zich als debiteur hoofdelijke meeverbinden.
  • D. Kovacevic geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 150.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • De lening van de verkoper ter hoogte van € 150.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding. Gedurende de eerste 36 maanden van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente ter hoogte van 5% wordt wel betaald. Na afloop van de genoemde aflossingsvrije periode van 36 maanden zal de lening vervolgens lineair worden afgelost in 36 maanden.
  • De lening van de vader, de heer F. Kovacevic, ter hoogte van € 292.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente ter hoogte van 4% wordt wel betaald.
  • De huidige en toekomstige inventaris en voorraad van de debiteuren worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding. 

Dun & Bradstreet
Knab Crowdfunding werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Momentum Beheer B.V., Def Gastronomie B.V. en Wolfslaar Beheer B.V. is Laag risico. Voor Restaurant Monarh B.V. is dit Aanzienlijk risico. Voor Restaurant Wolfslaar B.V., Villa Wolfslaar B.V., Momentum Uitzendbureau B.V., Def Transport B.V. en Def Materieel B.V. is dit Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de historische cijfers van Momentum Beheer B.V. en van de beide restaurants over 2017 en 2018 en daarnaast de geconsolideerde prognoses van Momentum Beheer B.V. over 2019 en 2020.

Rentabiliteit
In 2018 heeft Momentum Beheer B.V. een geconsolideerde omzet gerealiseerd van € 3.172.570,- en een operationele cashflow van € 459.333,-. Restaurant Monarh kende in 2018 een omzet van € 1.028.895,- en een operationele cashflow van € 73.502,-. De omzet in het over te nemen restaurant bedroeg in 2017 € 1.861.000 met een operationele cashflow van ruim € 200.000,-. Voor 2019 wordt er voor Monarh een omzet van € 1.100.000,- met een operationele cashflow van € 111.236,- verwacht. Voor Wolfslaar wordt er in 2019 een omzet van € 1.800.000,- en een operationele cashflow van € 202.998,- verwacht. Geconsolideerd op niveau van Momentum Beheer B.V. wordt er een omzet van € 5.130.000,- met een operationele cashflow van € 844.762,- verwacht wat ruim voldoende dient te zijn voor alle verplichtingen inclusief de verplichtingen van het transportbedrijf. Gezien de spreiding van de activiteiten en de reeds gerealiseerde cashflows kwalificeren we de rentabiliteit als Ruim Voldoende.

Solvabiliteit
De geconsolideerde solvabiliteit is ultimo 2018 circa 8,5% op een balans van ruim € 2.500.000,-. Indien we de bestaande lening van de vader van de ondernemer reeds als achtergesteld zien in 2018 dan was dit 20%. Na overname en inclusief de achterstellingen en het verwachte resultaat bedraagt de solvabiliteit ultimo 2019 naar verwachting circa 40% op een balans van € 2.440.000,-. We kwalificeren de solvabiliteit voor nu als Voldoende.

Liquiditeit
De current ratio was historisch matig, mede door hoge aflosverplichting op de lening die nu wordt achtergesteld. Door de overname en de herstructurering van de financiering (de komende jaren is er geen aflossingsverplichting op de achtergestelde lening) verbetert deze positie. Er zijn steeds voldoende middelen voor de betalingsverplichtingen. De liquiditeit kwalificeren we op Ruim Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Ruim Voldoende
Overall: Ruim Voldoende

Extra beloning

Investeerders vanaf € 1.500,- ontvangen bij een lunch met maximaal 4 personen een luxe aperitief drankje van het huis.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-67421 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-05-2019 om 10:40
investeerder-63245 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-05-2019 om 10:39
investeerder-28352 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-05-2019 om 10:39
investeerder-62713 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-05-2019 om 10:39
investeerder-37687 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-05-2019 om 10:38

Ondernemer

Danial Kovacevic

Crowdfund Coach


Marc Kogels