31629

Restaurant Parck

€ 150.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 156
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 31-12-2018 in 1 uur volgeschreven door 156 investeerders

Samenvatting

Deze volledig hypothecair gedekte financieringsaanvraag wordt voor € 150.000,- gefinancierd via Collin Crowdfund en voor € 150.000,- via zusterplatform Knab Crowdfunding met wie Collin een samenwerkingsovereenkomst heeft. De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen (50% Collin Crowdfund en 50% Knab Crowdfunding). Voor beide aanvragen geldt eenzelfde rentepercentage, looptijd en zekerheidspositie. Zowel de lening via Collin Crowdfund als de lening via Knab Crowdfunding wordt rentedragend veertien dagen nadat beide leningen volledig zijn gefund.

Wouter Meijer (40 jaar) heeft in 2005 Restaurant Parck opgericht. Dit goed bekendstaande restaurant in het centrum van Haarlem is gevestigd in een monumentaal en karakteristiek pand aan de rand van het Frederikspark. Door vanaf dit jaar weer de volledige focus op de exploitatie te kunnen richten is er sprake van omzetgroei en een verbetering van de brutowinstmarge. Dit resulteert in een kasstroom waarmee de verplichtingen voor de gevraagde financiering naar verwachting nagekomen kunnen worden. Voor de verdere groei van de onderneming wordt er een financiering gevraagd die volledig hypothecair gedekt is door de aanwezige overwaarde op de eigen woning.

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte bedraagt € 300.000,-, waarvan € 150.000,- wordt gefinancierd via Knab Crowdfunding. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 150.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,0% gedurende de gehele looptijd. 
 
Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert de onderneming met de score Laag risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn W. Meijer Horeca B.V. (Restaurant Parck), Gebroeders Meijer Holding B.V. en W. Meijer Haarlem B.V. De inventaris en voorraad van W. Meijer Horeca B.V. wordt in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund en er geldt een niet-onttrekkingsverklaring van 35% op het niveau van W. Meijer Horeca B.V. Ten slotte geeft de ondernemer een persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 300.000,- welke momenteel materieel is. De materialiteit wordt zeker gesteld middels een derde hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 300.000,- op de eigen woning met een overwaarde van circa € 750.000,-.

Leendoel

De gevraagde financiering wordt onder andere gebruikt voor de herfinanciering van bestaande leningen van ING Bank en een tweetal onderhandse leningen. Deze leningen zijn destijds verstrekt ten behoeve van de verbouwing van de keuken en de overname van Restaurant Jackies welke in 2017 is verkocht.

Ook wordt de financiering aangewend voor investeringen in een nieuw kassasysteem, aanpassing van het interieur, vernieuwing van het terras en ter vervanging van de bestaande koffiemachines. Tenslotte wordt de financiering gebruikt als extra werkkapitaal.

Ondernemer

Wouter Meijer (40 jaar) is de uitbater van restaurant Parck. Wouter geeft leiding aan 15 fte’s en is reeds 7 jaar actief als eigenaar en leidinggevende. Naast deze rol is hij ook actief als klankbord voor de bedrijfsleider van het restaurant en verzorgt hij de inkoop.

Mocht Wouter uitvallen kan het bedrijf op korte termijn gerund worden door de bedrijfsleider. Daarnaast kent de broer van Wouter als ins en outs om het bedrijf op de langere termijn te kunnen continueren.

Wouter is gehuwd en samen met zijn echtgenote hebben zij twee kinderen. Ook de echtgenote van Wouter is fulltime werkzaam binnen Restaurant Parck en verzorgt onder andere de administratie en de marketing.

Onderneming

Activiteiten 
De activiteiten van W. Meijer Horeca B.V. is de exploitatie van een bestaand restaurant in het centrum van Haarlem onder de naam Restaurant Parck. Het restaurant staat goed bekend blijkende uit onder andere goede recensies (8,3 via Iens en Heel goed via Tripadvisor). 

Historie onderneming
In de jaren ‘90 is Wouter samen met zijn broer vanuit Almelo naar Haarlem verhuisd om een café te gaan runnen. Zij hebben destijds samen Studentencafé de Koning zeer succesvol uitgebaat; De Koning is een begrip geworden onder studenten in Haarlem. In 2005 heeft men besloten om het café te verkopen en ieder voor zich een horecazaak te gaan runnen. Voor Wouter werd dit Restaurant Parck en voor zijn broer werd dit strandtent Meijer aan Zee.

De markt in Haarlem
Haarlem is voor dagjesmensen en toeristen een steeds belangrijker wordende stad. Er is enorm veel overloop vanuit Amsterdam qua toerisme (een dagje Haarlem wordt in Amsterdam steeds meer gepromoot). Naast het (internationale) toerisme weten binnenlandse dagjesmensen Haarlem steeds beter te vinden. Haarlem is één van Nederlands populairste winkelsteden en heeft twee populaire musea in het Frans Hals Museum en het Teylers Museum. Naast deze doelgroep zijn er doordeweeks veel zakenlunches en diners in Restaurant Parck. De verhouding particulier versus zakelijk is momenteel 60/40.

De horeca in Haarlem zit in de lift. De horecazaken worden steeds exclusiever en (de betere) worden hoofdzakelijk gerund door de betere in de branche. Een "gewone" horecazaak wordt haast al gemeden. Restaurant Parck kan zich gelukkig meten aan de hogere standaard die verwacht wordt. Toetreding in Haarlem is derhalve lastig. 

Lokale concurrentie van Restaurant Parck en haar onderscheidend vermogen
In feite kunnen alle horecazaken, in het bijzonder de restaurants in het iets luxere segment, gezien worden als concurrent van Restaurant Parck. In de nabije omgeving is qua omvang en uitstraling Restaurant Parck uniek. De meeste vergelijkbare horecazaken zitten op of rond de Grote Markt in Haarlem.

Het onderscheidende vermogen van Restaurant Parck zit hem in een aantal zaken:

  • Ligging: vanuit Haarlem Zuid is Restaurant Parck de "toegangspoort" tot de stad. De Wagenweg en het Frederikspark zijn heringericht met als doel om de omgeving aantrekkelijker te maken voor het winkelende publiek. Nadat de herontwikkeling van het naastgelegen Houtplein is afgerond zal de toestroom aanzienlijk verbeteren. 
  • Uitstraling: het pand van Restaurant Parck is een schitterend gelegen monumentaal en karakteristiek pand.
  • Prijs versus kwaliteit: er is sprake van een mooie kaart voor schappelijke prijzen.

Branche informatie horeca (bron: Cijfers en Trends Rabobank)
De horeca bevindt zich in een groeifase. Consumenten geven meer uit en ook de groei van het aantal buitenlandse gasten zet verder door. Uitdagingen zijn het voedselvraagstuk voor de toekomst. In het afgelopen half jaar stegen de omzetten verder. De omzet steeg in het tweede kwartaal met 2,2% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar (bron: CBS). We blijven meer uit de deur consumeren. De consument is op zoek naar gemak en is bereid hiervoor te betalen. Dit zorgt voor een grotere vraag. De behoefte verschilt wel per doelgroep. Zo geeft 5% van alle ondervraagden aan eens per week uit eten te gaan, terwijl dit aandeel bij millennials 29% is. Het aantal bedrijven dat actief is in de horeca blijft toenemen. De verwachting is dat het aanbod van bedrijven de komende tijd dan ook verder zal toenemen.

Vastgoedportefeuille van de broers Meijer
Met de overwinsten, en deels financiering, hebben de broers Meijer door de jaren heen een vastgoed portefeuille opgebouwd met daarin dertien woningen/appartementen. De objecten zijn gelegen op goede locaties en bevinden zich in een goede onderhoudsstraat. De huidige marktwaarde van de vastgoedportefeuille is bijna € 2.500.000,- met een financiering hierop van zo’n € 1.500.000,-. De ambitie van Wouter en zijn broer is om over 10 jaar van de huurstromen te kunnen leven. De laatste aankoop betrof het pand aan de Baan 15 in Haarlem. Dit pand is volledig gerenoveerd en omgebouwd tot vier luxe appartementen; deze zijn onlangs opgeleverd en verhuurd. Hierdoor zijn er in 2018 diverse rc-verhoudingen ontstaan (vordering) op de vastgoedactiviteiten. Men zal de komende jaren de huidige vastgoedportefeuille gaan consolideren.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Herfinanciering lening ING  € 30.000,-
Herfinancieirng onderhandse leningen € 55.000,-
Investering in kassystemen en koffiemachines € 75.000,-
Investering in aanpassing interieur en vernieuwing terras € 80.000,-
Werkkapitaal € 60.000,-
Totaal € 300.000,-
Lening via Knab Crowdfunding* € 150.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 150.000,-

Leenbedrag: € 150.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Overige financieringen
Na de herfinanciering van de Lening ING en de Onderhandse leningen, tezamen € 85.000,-, zijn Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding de enige aanwezige externe financiers binnen de onderneming.

* Gecombineerde lening aanvraag met Knab Crowdfunding
Deze volledig hypothecair gedekte financieringsaanvraag wordt voor € 150.000 gefinancierd via Collin Crowdfund en voor € 150.000 via zusterplatform Knab Crowdfunding met wie Collin een samenwerkingsovereenkomst heeft. De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen (50% Collin Crowdfund en 50% Knab Crowdfunding). Voor beide aanvragen geldt eenzelfde rentepercentage, looptijd en zekerheidspositie. Zowel de lening via Collin Crowdfund als de lening via Knab Crowdfunding wordt rentedragend veertien dagen nadat beide leningen volledig zijn gefund.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn W. Meijer Horeca B.V., Gebroeders Meijer Holding B.V. en W. Meijer Haarlem B.V. 
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van W. Meijer Horeca B.V. (Restaurant Parck) mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 35% of lager is.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van W. Meijer Horeca B.V. (Restaurant Parck) wordt verpand in tweede verband aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Wouter Meijer geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 300.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • De persoonlijke borgstelling wordt zeker gesteld middels een derde hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 300.000,- op de eigen woning van Wouter en zijn echtgenote. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van Rabobank ter hoogte van € 1.400.000,- (openstaande schuld circa € 1.000.000,-) en een tweede hypothecaire inschrijving van ING ter hoogte van € 250.000,- (openstaande schuld circa € 30.000,-). De woning heeft een marktwaarde van € 1.800.000,- op basis van een actueel taxatierapport per 3 december 2018. Op basis van de actuele eigenwoningschuld is er sprake van een overwaarde van ruim € 750.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. W. Meijer Horeca B.V. (werkmaatschappij met handelsnaam Restaurant Parck), Gebroeders Meijer Holding B.V. (topholding) en W. Meijer Haarlem B.V. (personal holding) worden allen gekwalificeerd met de score Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren wij de score Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is opgesteld op het niveau van W. Meijer Horeca B.V. (Restaurant Parck) en is mede gebaseerd op de definitieve jaarcijfers van 2016 en 2017, interne jaarcijfers van 2018 per 31-10-2018 en prognoses over geheel 2018 en 2019. Verder hebben we voor de financiële analyse onder andere geconsolideerde jaarcijfers van 2017 beoordeeld van Gebroeders Meijer Holding B.V. cs. en de vennootschappelijke jaarcijfers 2017 van W. Meijer Haarlem B.V. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit
Voor 2018 bedraagt de verwachte omzet volgens de prognose € 1.420.000,- met een genormaliseerde cashflow van € 136.000,- en een netto cashflowoverschot van € 98.000,-. De prognose wordt onderbouwd met interne cijfers tot en met oktober 2018. Hieruit blijkt dat men per 31-10-2018 een omzet heeft gerealiseerd van bijna € 1.100.000,-. Met de decembermaand hier nog niet in meegenomen is het dan ook realistisch te verwachten dat men minimaal de prognose gaat halen en misschien wel overtreffen. De exploitatie in 2018 is hiermee al toereikend om de nieuwe rente en aflossingsverplichtingen na te komen. Voor 2019 wordt er uitgegaan van een omzetstijging van 20%. Deze wordt gerealiseerd door een prijsverhoging op de menu’s. Door de aanpassing van het terras zijn er tevens meer zitplaatsen. Door de prijsstijging zal er naar verwachting een margeverbetering optreden. Tegelijkertijd wordt er wel met een extra fte gewerkt.

Waar er in 2018 sprake is van groei, mede omdat Wouter Meijer zich weer volledig kan focussen op Restaurant Parck was er in 2017 sprake van een omzetdaling. De omzet in 2017 kwam uit op € 1.333.000,-. De genormaliseerde cashflow bedroeg € 4.000,- negatief. Dit cashflow tekort is in 2017 intern gefinancierd waardoor er per saldo sprake was van een positief netto cashflowoverschot. De reden van de mindere exploitatie in 2017 komt voornamelijk door de wegopenbreking in verband met rioolvervanging. Daarnaast waren er in 2017 nog een tweetal andere ondernemingen: de Frietzaack en Jackies. Deze konden helaas onvoldoende bijdragen aan de winstgevendheid van de onderneming. Daarom is besloten om deze ondernemingen in 2017 te verkopen waarvan de opbrengst is opgenomen in de resultatenrekening. De verkoopopbrengst hebben we gecorrigeerd in de cashflowberekening voor dat jaar. Indien we dat niet doen, is de cashflow over 2017 toereikend voor de verplichtingen in dat jaar. Samengevat beoordelen wij de Rentabiliteit met de score Ruim voldoende.

Solvabiliteit
Het eigen vermogen per oktober 2018 bedraagt 39% op een balanstotaal van € 653.000,-. Hierin hebben we de DGA-schuld voorzichtigheidshalve gecorrigeerd. Dit levert een score Goed op. De solvabiliteit per ultimo 2017 bedroeg 35% op een balanstotaal van € 648.000,-. Echter, corrigeren we hier de DGA-schuld komen we uit op een gecorrigeerde solvabiliteit per ultimo 2017 van 15% op een gecorrigeerd balanstotaal van € 490.000,-. De onderneming is in 2017 intern gefinancierd welke vervolgens in 2018 weer is afgelost uit de eigen cashflow. Daarnaast is er geïnvesteerd in het gezamenlijke vastgoed waardoor er rekeningcourant verhoudingen zijn ontstaan. Door de aantoonbare winstgevende exploitatie in 2018 wordt er winst toegevoegd aan het eigen vermogen. Tevens kan de interne schuld aan Meijer Haarlem B.V. als eigen vermogen gezien worden daar zij optreedt als mededebiteur voor de gevraagde financiering. Samengevat beoordelen we de Solvabiliteit met de score Goed.

Liquiditeit
De afgelopen jaren zijn de liquiditeiten voornamelijk ingezet ten behoeve van het uitbreiden van de vastgoedportefeuille waardoor er liquiditeitskrapte is ontstaan. Een deel van de gevraagde financiering wordt dan ook aangewend voor het verbeteren van de liquiditeitspositie van de onderneming. De current ratio (vlottende activa/ vlottende passiva) bedraagt in 2017 1,0. Voor het nieuwe jaar 2019 komt deze naar verwachting uit op 3,7. Wij beoordelen de Liquiditeit als Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Goed
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-66040 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
31-12-2018 om 11:05
investeerder-7472 heeft € 500 geïnvesteerd.
31-12-2018 om 11:05
investeerder-58023 heeft € 500 geïnvesteerd.
31-12-2018 om 11:05
investeerder-12833 heeft € 500 geïnvesteerd.
31-12-2018 om 11:05
investeerder-7994 heeft € 500 geïnvesteerd.
31-12-2018 om 11:05

Ondernemer

Wouter Meijer

Crowdfund Coach


Diederick Horsten