29928

Schilderwerken Drachten

€ 250.000  |  6,5% rente  |  96 maanden  Investeerders: 207
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 14-05-2018 in 1 uur volgeschreven door 207 investeerders

Samenvatting

Deze volledig hypothecair gedekte financiering via Collin Crowdfund wordt tevens ondersteund door privébetrokkenheid van de ondernemers. Schilderwerken Drachten is opgericht in 1974 door Leo Stuij. In 1991 is zoon Gilbert Stuij in dienst getreden bij het bedrijf, waarna hij in 2002 het bedrijf heeft overgenomen van de heer L.W. Stuij. In 2008 is de tweede zoon Marcel Stuij in dienst getreden waardoor het als een echt familiebedrijf getypeerd kan worden. Vader en de twee zonen zijn via hun persoonlijke holdings alle drie aandeelhouder.

Het bedrijf sluit meerjarige onderhoudscontracten af met professionele partijen, maar werkt ook voor particulieren. Onderscheidend voor Schilderwerken Drachten is de reputatie, betrouwbaarheid en kwaliteit in combinatie met het vakmanschap dat voor speciale werkzaamheden als restauraties van belang is.  

Gedurende de financiële crisis heeft de onderneming magere jaren gekend. Na de crisis is het bedrijf gereorganiseerd waardoor het nu ‘lean en mean’ opereert. De zogenaamde turnaround is inmiddels gerealiseerd. Momenteel profiteert de onderneming van het economisch herstel en de goede tijden op de huizenmarkt, waardoor omzet en marge behoorlijk aantrekken.

Financieringsbehoefte
Na de financiële crisis heeft het bedrijf een tijdelijke financiering aangetrokken welke nu weer afgelost wordt. Ook wordt het werkkapitaal verruimd, waardoor er weer een solide financiële basis ontstaat. De totale financieringsbehoefte en de gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 250.000,-. De looptijd is 96 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 6,5%.
 
Risico
De Dun & Bradstreet score geeft een score Laag risico. De Collin Credit Score is Goed. De debiteuren zijn Schilderwerken Drachten B.V., Stuij Holding B.V., G. Stuij Holding B.V. en de nog op te richten entiteit M. Stuij Holding B.V. De ondernemers L.W. Stuij, G. Stuij en M. Stuij geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling voor € 100.000,-, die op dit moment volledig materiële waarde heeft. Er wordt een eerste hypothecaire zekerheid ter hoogte van € 250.000,- gevestigd op het zakelijk onroerend goed aan de Zuidkade 60 te Drachten ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent op basis van een taxatierapport een onderhandse verkoopwaarde van € 270.000,-.

Leendoel

Aflossen van een tijdelijk ter beschikking gestelde lening en verruiming van werkkapitaal.

Ondernemer

Vader, Leo Stuij (1941), is de grondlegger van het bedrijf en kan worden omschreven als een ‘self made man’’. Hij heeft een groot netwerk in Drachten en omgeving en straalt een absolute betrouwbaarheid uit: afspraak is afspraak. Hij is de onderneming in 1974 gestart. De heer Stuij is nog een vitale man en doet nog steeds graag verscheidene werkzaamheden in het bedrijf. Aan hem zijn bewust geen vaste taken en verantwoordelijkheden toebedeeld.

Gilbert Stuij (1967) is opgegroeid in het bedrijf en heeft de Schildersvakopleiding (CIBAP) in Zwolle gedaan. Hij heeft het vak van vader geleerd en heeft zich bekwaamd in de algemene bedrijfsvoering. Hij is algemeen directeur en is daarbij specifiek verantwoordelijk voor de commercie. 

Marcel Stuij (1975) deed de Hotelschool in Den Haag en heeft vervolgens 10 jaar in de commerciële buitendienst gewerkt bij KPN. Daarna lonkte het familiebedrijf, waar hij in 2008 is gestart. Inmiddels is hij verantwoordelijk voor facturatie, planning, inkoop, particuliere verkoop van de verfproducten en HR. 

De ondernemers zijn ervaren vaklui waardoor ze uiteenlopende, specialistische klussen aankunnen. Exemplarisch zijn het uitvoeren van restauraties van kerkgebouwen tot het behandelen van industriële vloeren.  

Onderneming

Schilderwerken Drachten is één van de grotere spelers op de lokale markt. Het is een traditioneel familiebedrijf (vader en beide zonen zijn de aandeelhouders) met een uitstekende reputatie die vooral betrouwbaarheid en vakmanschap uitstraalt. Men voert langjarige onderhoudscontracten -die ook timmerwerkzaamheden kunnen bevatten- uit voor grotere lokale bedrijven waaronder Van der Valk en de publieke sector zoals gemeentes en het ziekenhuis. Ook is de particuliere sector een belangrijke markt: hier richt men zich voornamelijk op het hogere segment. Er zijn 11 schilders in vaste dienst. Het specifieke vakmanschap van de onderneming zorgt ervoor dat men veel gevraagd wordt voor fijngevoelige klussen als restauraties.

Onderscheidend vermogen
Onderscheidend voor dit bedrijf is dat het haar klanten volledig weet te ontzorgen. Veelal levert men de sleutel in, gaat een week op vakantie en komt men in een volledig opgefrist huis weer terug. Deze ontzorging is mogelijk doordat men beglazing, wandafwerking en timmerwerk in eigen beheer uitvoert. Dit maakt de onderneming ook aantrekkelijk voor grotere partijen om langjarige onderhoudscontracten uit te voeren.

Toekomstvisie
In de komende drie jaar wil de onderneming zich meer onafhankelijk maken van de conjuncturele schommelingen en stabiliteit en continuïteit creëren. Belangrijk daarbij is dat men zich sinds kort op een succesvolle manier richt op Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) waarmee onderhoudscontracten voor 10 jaar worden gesloten. Ook verkoopt men sinds vorig jaar verf aan particulieren met een eigen verfmengmachine. Dit is een activiteit die snel groeit en een hoge marge genereert. Kortom: het bedrijf wordt door de zojuist genoemde factoren minder afhankelijk van de waan van de dag en de economische ontwikkelingen. 

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aflossen tijdelijke lening € 100.000,-
Verruiming werkkapitaal / financiering onderhanden werk € 150.000,-
Totaal en lening via Collin Crowdfund € 250.000,-

Leenbedrag: € 250.000,-
Rente: 6,5%
Looptijd: 96 maanden met lineaire maandelijkse aflossing

Naast de lening via Collin Crowdfund heeft Schilderwerken Drachten de beschikking over een bestaande kredietfaciliteit van ABN AMRO bank van € 50.000,-. In dat kader heeft de ABN AMRO bank een eerste verpanding op de voorraden, bedrijfsinventaris en vorderingen van Schilderwerken Drachten B.V.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Schilderwerken Drachten B.V., Stuij Holding B.V., G. Stuij Holding B.V. en M. Stuij Holding B.V.
  • De heren L.W. Stuij, G. Stuij en M. Stuij geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment volledig materiële waarde.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 250.000,- gevestigd op het bedrijfspand Zuidkade 60 te Drachten ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent op basis van een taxatierapport uit 2017 een onderhandse verkoopwaarde van € 270.000,-.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert Schilderwerken Drachten B.V. als een Verhoogd risico. Stuij Holding B.V. en G. Stuij Holding B.V. worden gekwalificeerd als Laag risico. De nog op te richten entiteit M. Stuij Holding B.V. heeft logischerwijs nog geen Dun & Bradstreet score. We hanteren voor deze aanvraag de score Laag risico, aangezien de aanvraag wordt beoordeeld op geconsolideerd niveau waarbij de persoonlijke holdings ook zijn betrokken. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de voorlopige geconsolideerde accountantscijfers over 2017 en de prognoses voor 2018 en 2019 van Schilderwerken Drachten B.V. en de persoonlijke holdings. De overall Collin Credit Score is Goed.

Rentabiliteit
In 2017 had de onderneming nog last van naweeën van de recessie waarin de omzet en vooral marge onder druk zijn komen te staan. In 2017 zijn kostenmaatregelen genomen en is men zelf verf gaan mengen waardoor de marge is verbeterd en is geprofiteerd van de aantrekkende economie. Daardoor herstelde de omzet en daaropvolgend ook de marge. Ultimo 2017 is conform de voorlopige cijfers een negatieve genormaliseerde cashflow van € 2.000,- gerealiseerd op een omzet van € 917.000,-. Een belangrijke kanttekening is dat het tweede halfjaar van 2017 wél winstgevend was. In 2018 profiteert de onderneming naar verwachting fors van de aantrekkende economie. De omzet verbetert conform begroting naar € 1.025.000,- in 2018, wat goed onderbouwd is met de huidige orderportefeuille. De genomen kostenmaatregelen zijn merkbaar en zichtbaar, wat zich vertaalt in een genormaliseerde cashflow van € 98.000,- (score Excellent), wat ruim toereikend is voor het voldoen van de financiële verplichtingen. De voorlopige cijfers van de eerste twee maanden in 2018 waren winstgevend (ondanks het winterseizoen) en bevestigen de opwaartse lijn. Voor 2019 wordt een verdere verbetering van omzet verwacht naar € 1.100.000,- en een genormaliseerde cashflow van € 147.000,-. De Rentabiliteit kwalificeren we voorzichtigheidshalve als Ruim voldoende.

Solvabiliteit
De accountant heeft met als uitgangspunt de definitieve jaarrekening 2017 van Schilderwerken Drachten B.V. en de voorlopige cijfers 2017 van de persoonlijke holdings een geconsolideerde balans na inpassing van de financiering van Collin Crowdfund opgesteld. In deze balans is het bedrijfspand tegen taxatiewaarde opgenomen. Het eigen vermogen bedraagt € 390.000,-, wat een solvabiliteit van 42% (score Goed) tot gevolg heeft. In 2018 wordt het eigen vermogen beïnvloed door enerzijds de aflossing van de achtergestelde lening en anderzijds de toevoeging van het behaalde resultaat. Ultimo 2018 is het eigen vermogen naar verwachting € 368.000,- met een solvabiliteitsratio van 38%. Door de winsttoevoeging wordt aan het einde van 2019 een eigen vermogen begroot van € 495.000,- met een solvabiliteit van 49%. Wij hanteren voor de Solvabiliteit op dit moment de score Goed.

Liquiditeit
De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) in de balans na verstrekking van de financiering is volgens de voorlopige cijfers van 2017 2,2 met een score Excellent. Door een geprognotiseerde noemenswaardige afname van het kort vreemd vermogen ontwikkelt de current ratio zich ultimo 2018 positief naar 6,4. Naar verwachting zet deze trend zich door in 2019 met een current ratio van 7,7. Voor nu kwalificeren wij de Liquiditeit als Goed.
 
Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Goed
Liquiditeit: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-14385 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
14-05-2018 om 10:08
investeerder-6306 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-05-2018 om 10:08
investeerder-25493 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-05-2018 om 10:08
investeerder-45688 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-05-2018 om 10:07
investeerder-2948 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-05-2018 om 10:07

Ondernemer

Gilbert, Leo en Marcel Stuij

Crowdfund Coach


Ronald Seinen Crowdfund Coach