31477

Seoseka Vastgoed

€ 450.000  |  6,5% rente  |  24 maanden  Investeerders: 327
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

2 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 21-01-2019 in 1 uur volgeschreven door 327 investeerders

Samenvatting

Cock Huijgen exploiteert al 15 jaar samen met zijn vrouw Sil een autohandel in gebruikte auto’s van het hogere segment, Autohandel Seoseka. Enkele jaren geleden heeft Cock een bedrijfspand gekocht op een bedrijventerrein in Panningen. Dit bedrijfspand biedt ruimte om enkele auto’s binnen te stallen, maar het merendeel staat buiten. Het naastgelegen perceel bouwgrond heeft een aantal jaren braak gelegen en omdat er veel vraag is naar kleinere bedrijfsunits heeft Cock recent een koopoptie op het perceel genomen en is hij voornemens om daar een bedrijfsverzamelgebouw met twaalf units te ontwikkelen. Zes kleinere units zijn reeds ‘voorverkocht’ middels afgegeven koopopties. Cock houdt zelf de optie open om een of twee units van het nieuw te bouwen bedrijfsverzamelgebouw aan te houden om hierin de duurdere en mooiere gebruikte auto’s overdekt te kunnen stallen. Cock heeft hiervoor een nieuwe bv opgericht (Seoseka Vastgoed B.V.). Seoseka Vastgoed B.V. is als werkmaatschappij ondergebracht onder Holding Seoseka B.V. en 100% eigendom van Cock Huijgen.

Financieringsbehoefte
Voor de aankoop van de grond en de bouw van het bedrijfsverzamelgebouw met twaalf units is een totale investeringsbehoefte van € 1.165.000,-. Hiervoor brengt Cock uit eigen middelen € 25.000,- in en komt € 690.000,- uit de bouwtermijnen van de reeds verkochte units. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 450.000,-. De looptijd is 24 maanden. Aan het eind van de looptijd wordt het geleende bedrag in een keer afgelost. De ondernemer heeft de mogelijkheid om na 12 maanden extra aflossingen te doen in delen van € 150.000,- tegen een vergoedingsrente voor de investeerders van 3 maanden. Als er na 18 maanden en voor de eindtermijn wordt afgelost, wordt er voor de investeerders een vergoedingsrente gerekend navenant de nog openstaande maanden. 
De rente bedraagt 6,5% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet score voor deze aanvraag is Laag risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn Holding Seoseka B.V., Autohandel Seoseka B.V. en Seoseka Vastgoed B.V. Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 450.000,- gevestigd op het nieuw te bouwen bedrijfsverzamelgebouw aan de JF Kennedylaan te Panningen. Op basis van de totale aanschaf- en bouwkosten van de grond en het pand van in totaal ruim € 1.100.000,- biedt deze inschrijving op dit moment voldoende dekking. De heer B.C. Huijgen en mevrouw S.S. Huijgen-Reijnhout geven een gezamenlijke privé borgstelling af van € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.

Leendoel

Naast het bestaande bedrijfspand van Autohandel Seoseka ligt een perceel bouwgrond wat Cock Huijgen gaat kopen en waar hij een bedrijfsverzamelgebouw op gaat bouwen. Het gebouw zal bestaan uit een twaalftal units, waarvan zes stuks al zijn ‘voorverkocht’ door een afgegeven koopoptie. De gevraagde financiering wordt gebruikt om de bouw te financieren. De aflossing van de lening komt uit de verkoop van de afzonderlijke units.

Ondernemer

Cock Huijgen (50) heeft al 15 jaar, samen met zijn vrouw Sil, een goedlopende autohandel in gebruikte auto’s. Hij richt zich vooral op het hogere segment gebruikte auto’s en richt zich alleen op de handel. Er zijn geen verdere garageactiviteiten of iets dergelijks bij Autohandel Seoseka. De naam is afkomstig van Cock (Seoseka) uit de gelijknamige televisieserie.

Een aantal jaren geleden heeft Cock het huidige bedrijfspand gekocht en daarnaast ligt een braakliggend bouwperceel waar tot nu toe niets mee gedaan is. Cock hoort van collega ondernemers dat er weinig bedrijfsruimtes beschikbaar zijn in Panningen en wil nu op het bouwperceel een bedrijfsverzamelgebouw gaan bouwen. Bedoeling is dat de twaalf units verkocht gaan worden. Cock houdt de mogelijkheid open om zelf twee units in gebruik te nemen als showroom voor zijn auto’s. 

Onderneming

Autohandel Seoseka is een autohandel van gebruikte auto’s in het hogere segment. Ze hebben in 15 jaar een goede naam opgebouwd en zijn bekend bij de liefhebbers in dit segment. Men richt zich alleen op de handel, vandaar dat er ook geen personeel is en dat Cock het bedrijf samen met zijn vrouw Sil runt. Zie ook www.autohandelseoseka.nl. Klanten kunnen hun wensen kenbaar maken en Cock gaat op zoek naar de juiste auto voor hen.

Het onroerend goed
Enkele jaren geleden heeft Cock een bedrijfspand gekocht op een bedrijventerrein in Panningen. Dit bedrijfspand biedt ruimte om enkele auto’s binnen te stallen, maar het merendeel staat buiten. Het naastgelegen perceel bouwgrond heeft een aantal jaren braak gelegen en omdat er veel vraag is naar kleinere bedrijfsunits heeft Cock recent een koopoptie op het perceel genomen en is voornemens om daar een bedrijfsverzamelgebouw te ontwikkelen. Voor de bouw van het bedrijfsverzamelgebouw is een aparte bv opgericht, Seoseka Vastgoed B.V. Het bedrijfsverzamelgebouw staat op een perceel van 3.328 m2 en zal bestaan uit twaalf units: tien units van 105 m2 en twee grotere units van 225 m2. Alle vereiste vergunningen voor de bouw zijn in bezit van Cock. Voor een zestal kleinere units is al een koopoptie afgegeven. In Panningen en directe omgeving is een grote behoefte aan kleinschalige bedrijfsruimtes. Mochten de units na de bouw niet allemaal zijn verkocht zijn er voldoende mogelijkheden tot verhuur.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoopprijs grond (incl. k.k.) € 300.000,-
Gebudgetteerde bouwkosten € 835.000,-
Kosten/onvoorzien € 30.000,-
Totaal € 1.165.000,-
Eigen inbreng € 25.000,-
Bouwtermijnen verkochte units € 690.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 450.000,-

Leenbedrag: € 450.000,-
Rente: 6,5 %
Looptijd: 24 maanden, aflossing met een slottermijn van € 450.000,- of na 12 maanden in delen van € 150.000,- bij verkoop van units tijdens de bouw.

De bouwgrond is in december 2018 reeds aangekocht middels een tijdelijke financiering door een derde partij. Anders zou de optie op de aankoop van de bouwgrond komen te vervallen. Deze financiering wordt afgelost met de lening van Collin Crowdfund. De tijdelijke leenovereenkomst met deze private financier wordt omgezet in een koopcontract voor twee units. Deze afspraken zijn contractueel vastgelegd bij een notaris.

Bestaande financieringen Autohandel
Voor de autohandel heeft het bedrijf bij de Rabobank een hypothecaire lening op het bestaande bedrijfspand van circa € 375.000,- en een rekeningcourant krediet ter hoogte van € 125.000,-. Voor het krediet zijn de gebruikelijke zekerheden van toepassing.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Holding Seoseka B.V., Autohandel Seoseka B.V. en Seoseka Vastgoed B.V. 
  • De ondernemer B.C. Huijgen en zijn echtgenote S.S. Huijgen-Reijnhout geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 450.000,- op het nieuw te bouwen bedrijfsmatig onroerend goed aan de JF Kennedylaan te Panningen verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Op basis van de totale aanschaf- en bouwkosten van de grond en het pand van in totaal ruim € 1.100.000,-, biedt deze inschrijving op dit moment voldoende dekking.*

* Bij verkoop van units tijdens de bouw bestaat de mogelijkheid om de hypothecaire inschrijving te verlagen en zullen de te verkopen units vrijgegeven worden van de hypothecaire inschrijving voor de investeerders van Collin Crowdfund. Hierbij zal inschrijving nooit lager worden dan de uitstaande verplichting richting de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Autohandel Seoseka B.V. en Seoseka Vastgoed B.V. is Laag risico. Voor Holding Seoseka B.V. is de kwalificatie Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is mede gebaseerd op de geconsolideerde cijfers op niveau van Holding Seoseka B.V. over 2017, halfjaarcijfers en prognose 2018 en prognose 2019. Echter gaat het hier puur om een projectfinanciering, waarbij de lasten voldaan moeten worden uit de verkoop van de units en bijbehorende bouwtermijnen. De prognoses zijn opgesteld in overleg met de adviseur van Aeternus Corporate Finance. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit
In 2017 heeft de autohandel bij een omzet van € 2.487.000,- een cashflow behaald van € 56.000,-. Over 2018 is de verwachte omzet van € 2.206.000 wat lager maar wordt volgens prognose door een hogere brutomarge een cashflow gerealiseerd van € 69.000,-. De prognose 2018 is gebaseerd op de gerealiseerde halfjaarcijfers van 2018, die doorgerekend zijn naar het einde van het jaar. Na aflossing op bestaande leningen blijft een netto cashflowoverschot van € 19.000,-. Voor 2019 wordt een gelijkwaardige omzet geprognosticeerd met een vergelijkbare cashflow. Hiermee komt voor beide jaren de score voor de autohandel op Ruim voldoende.

Wanneer we kijken naar de projectfinanciering zijn de geprognosticeerde opbrengsten uit de verkoop/bouwtermijnen ruim toereikend om aan alle verplichtingen te voldoen. Daarnaast is er nog de mogelijkheid om bij tegenvallers terug te vallen op de opbrengsten uit de autohandel. Wij kwalificeren de Rentabiliteit als Ruim voldoende.

Solvabiliteit
Op een constant geconsolideerde balanstotaal van circa € 1.020.000 stijgt de (geprognosticeerde) solvabiliteit door toevoeging van de winst over de periode 2017 tot en met 2019 van 17% naar 28%. Hierbij is geen rekening gehouden dat de lening op het huidige bedrijfspand versneld wordt afgelost in 9 jaar en de overwaarde (stille reserve) van het bedrijfspand is niet meegenomen in de balans. Op basis van deze behoudende balans, kwalificeren wij de Solvabiliteit voorzichtigheidshalve als Voldoende.

Liquiditeit
Binnen Autohandel Seoseka zijn in de loop der jaren voldoende voorraden aangelegd om aan de kortlopende verplichtingen en de vraag te kunnen voldoen. Gezien de ontwikkelingen in 2018 en volgende jaren zijn er naar verwachting voldoende liquide middelen aanwezig. De (geprognosticeerde) current ratio is zowel per ultimo 2017 als per ultimo 2018 en 2019 ruim boven de 2,0. Ook hier geldt dat de lasten van deze projectfinanciering naar verwachting volledig betaald kunnen worden uit de opbrengsten van de verkoop/bouwtermijnen van het te bouwen pand. Met de liquiditeit binnen de autohandel is er een buffer aanwezig voor tegenvallers binnen het project. Wij kwalificeren de Liquiditeit als Goed. 
 
Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Goed
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

Iedere investeerder die geïnteresseerd is in een occasion uit de garage van Cock wordt persoonlijk ontvangen onder het genot van een kop koffie met Limburgse vlaai en krijgt gedurende de volledige looptijd van de lening 5% korting op de aankoop van een occasion uit de garage van Seoseka.

De voucher zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer. Door aanspraak te maken op deze beloning zal uw anonimiteit opgeheven worden.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-63976 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-01-2019 om 11:13
investeerder-16929 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-01-2019 om 11:11
investeerder-43204 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-01-2019 om 11:11
investeerder-56989 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-01-2019 om 11:11
investeerder-67141 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
21-01-2019 om 11:11

Reacties

LHM Schaareman
11-01-2019 12:50
Cock en Sil zijn een fantastisch ondernemersechtpaar die ik graag ondersteun. Mijn laatste 2 auto’s heb ik ook bij hun gekocht. Hun bouwproject ziet er ook goed uit en naar mijn mening een mooie rendementsverwachting voor deze investeringskans.

Ondernemer

Sil en Cock Huijgen

Crowdfund Coach


Jeroen Poort