30705

SmartRollout

€ 175.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 202
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 3-08-2018 in 1 uur volgeschreven door 202 investeerders

Samenvatting

Innovation IQ t.h.o.d.n. SmartRollout is een tool waarmee klanten worden geholpen bij het projectmanagement van brede implementaties (ook wel ‘roll-outs’ genoemd, vandaar de naam SmartRollout). Denk hierbij aan bijvoorbeeld de implementatie van een nieuw zorgtraject bij 1000+ huisartsenposten, de landelijke uitrol van nieuwe wetgeving op gemeentelijk niveau of een nieuw softwaresysteem naar de 300+ filialen van een multinational. Falende implementatieprojecten zijn wereldwijd een groot probleem waardoor veel energie en geld verloren gaan en benodigde innovatie niet of onvoldoende van de grond komt. De SmartRollout software vermindert deze kans op falen, versnelt de uitrol en zorgt tegelijkertijd voor lagere kosten. Mark Bloemendaal is een ervaren implementatiespecialist en heeft sinds 2012 stapsgewijs de software ontwikkeld. Samen met een aantal investeerders is SmartRollout gefocust op de nationale markt en wil men nu ook de internationale markt bereiken.

Financieringsbehoefte
De totale financieringsbehoefte bedraagt € 325.000,-. Er wordt € 150.000,- gestort door de aandeelhouders. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 175.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet geeft Innovation IQ B.V. de kwalificatie Laag risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteur is Innovation IQ B.V. Er worden leningen voor in totaal € 148.431,- achtergesteld ten behoeve van de lening van Collin Crowdfund. Rotrichda Beheer B.V. geeft een zakelijke borgstelling af van € 75.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. Monarch Beheer B.V., Yum Kaax B.V., R.H.T. Bloemendaal en M.A.J. Bloemendaal geven een gezamenlijke borgstelling af van € 12.500,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. De voorraad en inventaris worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Tot slot wordt een niet-onttrekkingsverklaring voor 30% solvabiliteit van Innovation IQ B.V. afgegeven.

Leendoel

Het leendoel is snel een breed marktsucces in Nederland te bereiken door de SmartRollout software door te ontwikkelen en de commerciële organisatie te versterken. Dit als springplank naar een internationale uitrol.

Ondernemer

Mark Bloemendaal (53) heeft diverse directie- en managementfuncties bekleed op het gebied van technische innovatie & business development. Hij is afgestudeerd aan de TU Delft en heeft later zijn MBA aan de British Open University afgerond. In 2012 is hij cum laude geslaagd voor de minor Geneeskunde voor Ingenieurs van Medical Delta.

Als implementatiespecialist startte Mark in 2012 zijn eigen onderneming: Implementation IQ, nu omgedoopt tot SmartRollout. In de praktijk heeft hij vaak gezien dat innovaties de eindstreep niet halen, omdat de weg van de implementatie te ingewikkeld of te omvangrijk is. Vanuit zijn visie op innovaties en de implementatie ervan, heeft Mark de SmartRollout software ontwikkeld. Hiermee heeft hij een unieke oplossing bedacht om de uitrolproblematiek structureel het hoofd te bieden. Met SmartRollout opent Mark nieuwe deuren in de zorg, finance, overheid, industrie en franchise. In deze sectoren gelden grote uitdagingen op het gebied van brede uitrol nu innovaties aan de orde van de dag zijn.

Mark is ook oprichter van www.nightwatch.nl Dit bedrijf heeft eerder ook een crowdfundcampagne gevoerd via een ander platform en ontwikkelt zich goed. Mark is daar echter niet meer operationeel betrokken in verband met de focus op SmartRollout en heeft nog slechts een minimaal belang.

Onderneming

SmartRollout (www.smartrollout.com) is een tool, waarmee klanten worden geholpen bij complexe implementaties. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de implementatie van een nieuwe behandeltechniek in een ziekenhuis, een nieuw financieel product bij een bank, nieuwe wetgeving op gemeentelijk niveau of een nieuw softwaresysteem bij een bedrijf met veel vestigingen. Falende implementatieprojecten (ook wel ‘roll-outs’ genoemd, vandaar de naam SmartRollout) zijn wereldwijd een groot probleem waardoor veel energie en geld verloren gaan en benodigde innovatie niet of onvoldoende van de grond komt. De SmartRollout software suite vermindert deze kans op falen, versnelt de uitrol en zorgt tegelijkertijd voor lagere kosten. 

De SmartRollout software bestaat uit 5 geïntegreerde tools. In de intelligente SmartRollout Designer software worden alle stappen van een implementatie project eenvoudig vastgelegd en in de Administrator heeft de backoffice optimale administratieve grip op het gehele project.
Bij de uitrol naar decentrale organisaties, zoals vestigingen of afdelingen, ziet de lokale projectleider via de Assistant app precies wat er van hem verwacht wordt, met duidelijke deadlines en inclusief alle instructies en documentatie. Een onbeperkt aantal deelnemers aan de projecten wordt via de Portal laagdrempelig betrokken. Project Managers hebben in de Manager real time inzicht in de voortgang en bottlenecks. Op het dashboard van de Manager zien Programma Managers en directie in één oogopslag wat de status van álle (deel)projecten is.

SmartRollout is inmiddels de markt op gegaan en de eerste klanten zijn met een eerste versie van de software aan het werk. Om de verdere marktpenetratie van de SmartRollout software suite te ondersteunen, voor een breed marktsucces én om eventuele concurrentie voor te blijven is het nodig om het productaanbod door te ontwikkelen en de eigen commerciële organisatie sneller op te bouwen en te versnellen. In eerste instantie is men gericht op marktsucces in Nederland als springplank naar een internationale uitrol.

Kernprofiel
SmartRollout helpt organisaties nieuwe werkwijzen, producten of systemen op grote schaal uit te rollen. 

Visie en strategie
De SmartRollout software is wereldwijd uniek. Dit is aan de ene kant een enorme kans. Aan de andere kant betekent het dat veel ‘zendingswerk’ nodig is om de markt te overtuigen van een oplossing waarvan men niet wist dat die bestond. Het onderliggend probleem wordt wél breed ervaren.

Om de markt te laten wennen aan de oplossing van SmartRollout wordt in eerste instantie gefocust op de thuismarkt Nederland. Hier wordt gezocht naar ‘key customers’ die aan de ene kant omzet genereren en aan de andere kant de markt rijp maken voor breed gebruik van de software. 

Alle software kan worden gekopieerd: dus is het belangrijk dat SmartRollout snel doorgroeit naar een speler waar concurrenten niet meer omheen kunnen. Dit betekent dat na een eerste marktexpansie in Nederland zeer snel zal worden doorgeschakeld naar een internationale expansie.

Doelgroep
SmartRollout richt zich op organisaties die uit moeten rollen naar minstens 10 locaties, met per locatie minstens 20 betrokkenen. De SmartRollout is onbeperkt schaalbaar, dus een maximum omvang van de uitrol is er niet. Doelgroepen zijn de zorg, finance, overheid, industrie en franchiseformules.

Onderscheidend vermogen/concurrentiepositie
De kracht van SmartRollout berust op de volgende vijf samenhangende punten. Wat betreft deze vijf punten is SmartRollout wereldwijd uniek:
1. multiproject basis architectuur;
2. monitoring & analyse van de voortgang van alle (deel)projecten;
3. centraal gestuurde aanpassingen tijdens de uitrol; 
4. progressive planning model: planning volgt resultaten;
5. onderscheid tussen ‘actoren’ en personen.

Juridische structuur

De investeerders van de eerste ronde bestaan uit twee partijen: ondernemers die in 15 jaar tijd zelf een softwarebedrijf (Quintiq) van 6 naar 1.200 fte’s en een forse exitwaarde hebben gebracht en de participatiemaatschappij Oost NL. Daarnaast is voor de borgstelling van de aangevraagde financiering een derde aandeelhouder aan boord gekomen. Deze ondernemer is meer dan 20 jaar commercieel directeur en mede-eigenaar geweest van het softwarehuis Pharmapartners. Alle investeerders hebben zich gecommitteerd aan een snelgroeiend marktsucces van SmartRollout.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Ontwikkeling Software € 225.000,-
Versterking Sales Force € 50.000,-
Aflossing Geld voor Elkaar en werkkapitaal € 50.000,-
Totale investering € 325.000,-
Inbreng Investeerders € 150.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 175.000,-

Leenbedrag: € 175.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden, met een lineaire maandelijkse aflossing

Naast de achtergestelde leningen zijn er geen langlopende financieringen.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is Innovation IQ B.V. t.h.o.d.n. SmartRollOut.
  • Rotrichda Beheer B.V. geeft een zakelijke borgstelling af van € 75.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • Monarch Beheer B.V., Yum Kaax B.V., R.H.T. Bloemendaal en M.A.J. Bloemendaal geven een gezamenlijke borgstelling af van € 12.500,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • De leningen van Monarch Beheer B.V. en Yum Kaax B.V. ter hoogte van in totaal € 73.431,- worden achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
  • De lening van Participatiemaatschappij Oost Nederland B.V. ter hoogte van € 75.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Vanaf januari 2019 zal deze lening in 15 kwartalen worden afgelost.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Innovation IQ B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 30% of lager is.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van Innovation IQ B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

 
Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert Innovation IQ B.V. als Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de jaarcijfers 2017 en de prognoses over 2018 en 2019. De overall score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit
In 2017 bedroeg de omzet € 244.000,- met een operationele cashflow van € 31.000,- wat toereikend was voor de verplichtingen. De omzet 2017 bestond met name uit consultancy activiteiten. Vanaf 2018 is het verdienmodel aangepast doordat men begonnen is de software te vermarkten aan MKB- en corporate bedrijven, overheids- en zorginstellingen. In 2018 verwacht men hiermee een omzet van € 295.000,- te maken, maar wel met een negatieve kasstroom door hogere personeelskosten vanwege meer engineering en ontwikkeling. Een deel van deze uren wordt geactiveerd. De begrotingen zijn worse case benaderingen. Vanaf 2019 verwacht men dat het concept grootschaliger wordt uitgerold en stijgen volgens prognose de omzet (€ 1.103.000,-) en operationele cashflow naar € 362.000,-. Omdat de rentabiliteit voornamelijk gebaseerd is op prognoses, kwalificeren wij deze voor nu op Voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit, inclusief achtergestelde leningen, bedroeg per ultimo 2017 68% op een balans van € 522.000,-. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat een deel van de ontwikkelingskosten is geactiveerd (€ 209.000,-). In 2018 wordt weliswaar een operationeel verlies verwacht, maar worden ook de genoemde kapitaalstortingen gedaan. Hierdoor blijft de verwachte solvabiliteit, inclusief achtergestelde leningen, per ultimo 2018 gelijk aan ultimo 2017, ondanks de iets grotere balans. De immateriële activa worden € 275.000,-. Voorzichtigheidshalve kwalificeren we de solvabiliteit op Ruim voldoende.

Liquiditeit
Ultimo 2017 was de current ratio ((vlottende activa/vlottende passiva) 1,9 en er was tevens een ruime kaspositie. Er is een zeer gedetailleerde liquiditeitsbegroting voor 2018 en 2019 opgemaakt. Op basis van het huidige kostenniveau en het verwachte omzetniveau is er na deze financiering en de kapitaalstortingen een ruime liquiditeitsbuffer om tegenvallers of vertragingen op te vangen. We kwalificeren de liquiditeit op Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende
 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-52502 heeft € 500 geïnvesteerd.
03-08-2018 om 11:09
investeerder-11607 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
03-08-2018 om 11:08
investeerder-19598 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
03-08-2018 om 11:08
investeerder-17351 heeft € 500 geïnvesteerd.
03-08-2018 om 11:07
investeerder-3992 heeft € 500 geïnvesteerd.
03-08-2018 om 11:07

Ondernemer
Mark Bloemendaal

Crowdfund Coach


Marc Kogels