47925

Snackbar De Bikker

€ 80.000  |  9,0% rente  |  18 maanden  Investeerders: 140
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 18-03-2024 in 1 uur volgeschreven door 140 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Snackbar De Bikker
Sector Horeca
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Overname snackbar
Datum van oprichting 08-02-2024

Leendoel

Daniele de Haan heeft de mogelijkheid gekregen om de exploitatie van Snackbar De Bikker te Boornbergum (Friesland) over te nemen. Ze heeft in het verleden ervaring opgedaan bij diverse horecazaken en wenst dit nu zelfstandig in praktijk te brengen. De onderneemster zal de snackbar inclusief naastgelegen woning gaan huren. Om de overname te bekostigen staat het huidige woonhuis momenteel te koop. Naar verwachting komen er bij verkoop voldoende liquide middelen vrij waaruit de volledige overnamesom uit voldaan kan worden.

Om nu al tot overname van de Snackbar over te kunnen gaan wordt er een overbruggingsfinanciering gevraagd. Zodra het woonhuis is verkocht zal deze lening worden afgelost. De verkopende partij zal tevens €10.000,- achterstellen en de onderneemster in de beginperiode ondersteunen bij de exploitatie.

Er wordt een aflossingsvrije lening van € 80.000,- verstrekt met een looptijd van 18 maanden en een vaste rente van 9,0% per jaar. De rente wordt maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Overname inventaris, handelsnaam en goodwill € 60.000
Aanschaf en installatie airco € 10.000
Werkkapitaal € 20.000
Totaal € 90.000
Achtergestelde lening verkoper € 10.000
Collin Direct € 80.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemer is mevrouw D.M.J. de Haan handelend onder de naam Snackbar De Bikker. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de geldnemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment materieel van aard op basis van de overwaarde op onroerend goed in privé, waarop tevens hypotheek wordt verkregen.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 80.000,- op het (in verkoop staande) woonhuis aan de Tsjillen 16, 9047 KE Minnertsga, kadastraal bekend als sectie B nummer 2921 te Minnertsga verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 140.000,- en een openstaande schuld van € 140.000,- per d.d. 31-12-2023. Het onroerend goed kent een waarde van € 218.000,- op basis van de WOZ-waarde met waardepeildatum 01-01-2023. De woning staat momenteel in de verkoop voor € 238.500,-. 
  • De lening van verkoper ter hoogte van € 10.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente van 4,0% op jaarbasis wordt wel betaald.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Snackbar De Bikker worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Indien de geldnemer in de eerste 9 maanden de lening algeheel vervroegd aflost, dient geldnemer te allen tijde in totaliteit (inclusief reeds betaalde termijnen) 9 maanden rentevergoeding te voldoen. 
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste 9 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Snackbar De Bikker is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Bij beoordeling is gebruik gemaakt van de historische jaarcijfers van Snackbar De Bikker, alsmede de prognosecijfers voor 2024. Ook de waarde van de hypothecaire dekking is meegenomen in de beoordeling.

Toelichting jaarcijfers

In 2022 heeft Snackbar De Bikker een omzet van € 222.000,- behaald met een resultaat van € 71.000,-. De prognose voor 2024 (april tot en met december) is gebaseerd op de resultaten van 2022.

Jaarcijfers

Balans overzicht na investering

Activa

  BNI
Vaste activa € 70.000
Vlottende activa € 20.000
Totaal € 90.000

Passiva

  BNI
Risicodragend vermogen € 10.000
Langlopende schulden € 80.000
Kortlopende schulden € –
Totaal € 90.000

Prognose winst- en verliesrekening 2024 (april t/m december)

Omzet € 167.000
Bruto winst € 96.000
Kosten € 50.000
Resultaat € 46.000

 

Prognose winst- en verliesrekening 2025

Omzet € 222.000
Bruto winst € 127.000
Kosten € 74.000
Resultaat € 53.000

Bijlage(n)

  • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
18-03-2024 om 11:04
Anonieme investeerder heeft € 200 geïnvesteerd.
18-03-2024 om 11:04
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
18-03-2024 om 11:04
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
18-03-2024 om 11:04
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
18-03-2024 om 11:04

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders