37334

Stal Smits

€ 75.000  |  6,0% rente  |  120 maanden  Investeerders: 146
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 17-06-2020 in 1 uur volgeschreven door 146 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Stal Smits
Sector Agrarisch
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel (ver)bouw onroerend goed
Datum van oprichting 01-01-1961

Leendoel

De heer Smits exploiteert onder de handelsnaam Stal Smits een paardenpension. Voorheen exploiteerde de heer Smits een melkveebedrijf. Omdat het financiële resultaat onvoldoende was heeft de heer Smits besloten om de bedrijfsactiviteiten inzake de melkveehouderij te beëindigen en een transitie te ondergaan naar de exploitatie van een paardenpension.

De ruwbouw van de nieuwe pensionstal is gerealiseerd maar om de afbouw en de inrichting aan te schaffen komt de heer Smits circa € 150.000 te kort. Na afbouw beschikt de heer Smits over 80 stallingsplaatsen. De wens van de heer Smit is om spoedig de afbouw te kunnen realiseren, waarna de exploitatie van de nieuwe pensionstal tot stand komt. De vraag naar stallingsplaatsen is fors waardoor een 100% bezetting naar verwachting mogelijk is. Om te voorzien in de wens van de ondernemer is er voor gekozen om middels een tweetal financieringscampagnes (kort na elkaar) te voorzien in de financieringsbehoefte. Wij zullen de overeengekomen voorwaarden en condities inzake beide voorgenomen leningen onderstaand weergeven.

Lening 1 (huidige lening)

 • Leenbedrag: € 75.000,-
 • Looptijd: 120 maanden
 • Rente: 6,0%
 • Aflossing: maandelijks lineaire aflossing

Voorwaarden en zekerheden leningovereenkomst lening 1 (huidige lening)

 • De debiteur voor de financiering is J.P.A. Smits handelend onder de naam Stal Smits. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
 • Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund verkrijgt een 1ste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 75.000,- op het onroerend goed groot 17.890m2 met kadastrale aanduiding Eersel K 1183.

Lening 2 (toekomstige lening)

 • Leenbedrag: € 125.000,- (mogelijk beperkte bijstelling)
 • Looptijd: 120 maanden
 • Rente: 6,0%
 • Aflossing: maandelijks lineaire aflossing

Voorwaarden en zekerheden leningovereenkomst lening 2 (toekomstige lening)

 • De debiteur voor de financiering is J.P.A. Smits handelend onder de naam Stal Smits. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
 • Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund verkrijgt een 2e hypothecaire inschrijving (na de Rabobank die haar totale inschrijving zal verlagen naar een maximale inschrijving van € 500.000,-). De 2de hypothecaire inschrijving wordt gevestigd op de boerderij inclusief woonhuis, bedrijfsgebouwen en gronden (ca. 10 ha) gevestigd te Steensel. Lening 2 zal pas worden aangeboden nadat medewerking van Rabobank is verkregen.

Financieringsbehoefte

Investering afbouw en inrichting € 150.000
Onvoorzien € 50.000
Collin Direct lening 1 € 75.000
Collin Direct lening 2 € 125.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

De debiteur voor de financiering is J.P.A. Smits handelend onder de naam Stal Smits. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 75.000,- op het perceel cultuurgrond groot 17.890 m2 verkregen, ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Dit perceel ligt gelegen aan de bedrijfskavel. Op basis van het taxatierapport per peildatum 27 november 2019 wordt de grond gemiddeld per m2 getaxeerd op € 7,48. Op basis hiervan is de cultuurgrond waarop een eerste hypothecaire inschrijving ten behoeve van de investeerders wordt gevestigd gewaardeerd op circa € 130.000,-.
De getaxeerde waarde van het onroerend goed bedraagt ruim € 2.000.000,- na realisatie van de nieuwe pensionstal. De huidige financiering van de Rabobank bedraagt circa € 275.000,-.

Dun & Bradstreet

Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Stal Smits is Laag risico.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de jaarcijfers 2019, cijfers eerste kwartaal 2020 en de exploitatieprognose 2021 na realisatie van de nieuwe paarden pensionstal van Stal Smits. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Toelichting jaarcijfers

Het jaar 2019 is verlieslatend geweest mede in verband met de transitie naar een nieuw bedrijfsmodel. Na afbouw van de nieuwe pensionstal wordt een winstgevende exploitatie verwacht.

Invloed coronavirus

De ondernemer geeft aan dat de bedrijfsactiviteiten tot op heden geen hinder hebben ondervonden van het coronavirus. De pensionstalling van paarden gaat gewoon door.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo Q1 

Activa

  Q1 2020
Vaste activa € 1.010.000
Vlottende activa € 28.000
Totaal € 1.038.000

Passiva

  Q1 2020
Eigen vermogen € 761.000
Langlopende schulden € 277.000
Totaal € 1.038.000

Winst- en verliesrekening prognose 2021

Omzet € 375.000  
Bruto winst € 192.000  
Kosten € 86.000  
Resultaat € 106.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-110405 heeft € 100 geïnvesteerd.
17-06-2020 om 10:03
investeerder-147442 heeft € 100 geïnvesteerd.
17-06-2020 om 10:02
investeerder-32964 heeft € 200 geïnvesteerd.
17-06-2020 om 10:02
investeerder-1969 heeft € 200 geïnvesteerd.
17-06-2020 om 10:02
investeerder-149109 heeft € 200 geïnvesteerd.
17-06-2020 om 10:02

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Loyaliteitsprogramma
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders