26341

‘T Daalders Plakje

€ 90.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 77
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 16-06-2017 in 1 uur volgeschreven door 77 investeerders

Samenvatting

Zorgcomplex ‘t Daalders Plakje is gevestigd in Drachtstercompagnie. Elke dag zal er zorg gegeven worden aan een kwetsbare groep bewoners, die niet meer in staat zijn zelf de verzorging op zich te nemen en daarom kiezen voor dit zorgcomplex. Het wordt een zorgcentrum dat plaats biedt aan 6 bewoners die hier elk in hun eigen appartement kunnen verblijven, midden in een landelijke omgeving. Alle bewoners wonen nu nog in de nabijheid van dit zorgcomplex, zodat een verhuizing binnen de bekende omgeving plaatsvindt. Met dit doel werd in 2015 de huidige woonboerderij aangekocht en inmiddels zijn de plannen volledig uitgewerkt, de benodigde vergunningen verleend en kan men starten met de verbouwing van de stal. Hierin komen zoals vermeld 6 appartementen, een centrale keuken en een gezamenlijke woonruimte.
Het betreft hier patiënten die vallen onder de in 2015 ingevoerde wet WLZ (Wet Langdurige Zorg) en de rest van hun verdere leven zorg nodig hebben. Corrie de Boer, initiatiefneemster, werkt sinds 2011 als zelfstandige in de zorg en biedt deze toekomstige bewoners nu in hun eigen thuisomgeving gedeeltelijk deze zorg. Met het nieuwe complex kan de kwaliteit van deze zorg, die 24 uur per dag noodzakelijk is, nog verder verbeterd worden, waarbij centraal staat dat de bewoners zelf de regie houden over hun dagindeling en de activiteiten die ze willen ondernemen. Op die manier wil het centrum, naast de noodzakelijke zorg, het leven van haar bewoners zo aangenaam als mogelijk maken.
Het initiatief en de plannen zijn door de omgeving zo enthousiast ontvangen dat zich inmiddels 6 bewoners hebben aangemeld, waarmee Zorgcomplex ’t Daalders Plakje met een volledige bezetting van start kan gaan.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 90.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De aflossingen gaan in na een aflossingsvrije periode van 3 maanden. De rente bedraagt 7,0% gedurende de gehele looptijd.
 
Risico
Dun & Bradstreet noteert een Laag risico voor Zorgcomplex ’t Daalders Plakje te Drachtstercompagnie. De overall Collin Credit Score komt uit op Ruim voldoende. Debiteur is mevrouw Corrie de Boer-Sijtsma h.o.d.n. Zorgcomplex ’t Daalders Plakje. Haar echtgenoot Riekele de Boer tekent mee als mede hoofdelijk schuldenaar. Hij heeft een eigen inkomen uit zijn montage- installatiebedrijf en is daardoor niet afhankelijk van de revenuen in ’t Daalders Plakje. 

Men heeft alle vermogenscomponenten ingebracht in de eenmanszaak ‘t Daalders Plakje. Er is sprake van een voldoende vermogenspositie, omdat de waarde van het eigendom voldoende is om de totale zakelijke financiering af te dekken. 

Er wordt een 3e hypotheek groot € 90.000,00 gevestigd op het onroerend goed en de rechten uit een op het leven van Corrie de Boer afgesloten overlijdensrisicoverzekering groot € 200.000,- worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.

Leendoel

Leendoel
Verbouwing van de huidige woonboerderij tot een zorgcomplex met een centrale keuken een gezamenlijke woonruimte en 6 zorgappartementen. Hiertoe worden de voormalige stallen omgebouwd en ontstaat een modern kleinschalig zorgcomplex midden in een rustieke landelijke omgeving. Hiermee kan de zorg die nu bij de cliënten thuis wordt aangeboden, kwalitatief verbeteren en sneller worden geboden.

Ondernemer

Corrie, 39 jaar oud, is opgeleid als verzorgende Individuele Gezondheidszorg (IG) en heeft haar kennis en ervaring opgedaan in diverse reguliere zorginstellingen in Drachten en omgeving. In 2011 is zij gestart als zelfstandig zorgverlener onder de handelsnaam Corrie’s Thuiszorg en ze werkt inmiddels met 5 ZZP’ers om haar cliënten de zorg te bieden die ze nodig hebben. De reden om als zelfstandige te starten was in de gedachtegang van Corrie heel helder. Deze cliënten hebben hulp nodig die niet in de reguliere thuiszorg past, op tijden die niet standaard zijn in te plannen. Zorg moet in de nabijheid zijn en 24 uur per dag beschikbaar. Deze zorg is in de visie van de onderneemster zorg met warmte en aandacht. Inmiddels is Corrie 4 maal genomineerd als “hulp van het jaar”, een initiatief van de Nationale Hulpgids, met haar 4e plaats in 2016 is ze best tevreden maar gepassioneerd als ze is, blijft ze gaan voor het maximale. 

Onderneming

De stal bij de huidige woonboerderij wordt volledig verbouwd tot een zorgcomplex voor maximaal 6 bewoners. Ze krijgen elk een prachtig appartement van plusminus 40 vierkante meter. De bewoner heeft een eigen woon/slaapkamer, een eigen badkamer en tevens een eenvoudig keukenblokje. De bewoner kan zijn eigen appartement volledig naar wens inrichten. Omdat er 24 uur per dag, 7 dagen in de week zorgverleners aanwezig zijn in het complex, kan de bewoner zorg krijgen op elk gewenst moment. 

De bewoner kan dus zelf bepalen hoe laat hij/zij geholpen wil worden. Naast dat elke bewoner een eigen appartement heeft, komt er een gezamenlijke woonkamer en een gezamenlijke eetruimte. De bewoners kunnen zelf kiezen of ze overdag in hun eigen appartement willen blijven of dat ze gezellig in de gezamenlijke woonkamer gaan zitten. Elke dag wordt er warm eten gekookt en kan de bewoner aanschuiven, maar ook de maaltijd nuttigen in zijn/haar eigen appartement. Voor de bewoners is er de mogelijkheid om samen te ontbijten, lunchen en dineren, maar ook gezellig koffie drinken met elkaar en met mooi weer een lekkere wandeling maken. Hoewel Corrie de drijvende kracht binnen de onderneming is, wordt de continuïteit gewaarborgd door een team zelfstandigen dat al 6 jaar voor Corrie’s Thuiszorg werkt. Daarnaast blijft men de zo gewaardeerde zorg in de omgeving als thuiszorg aanbieden.

Doelgroep
Cliënten die vallen onder de Wet Langdurige Zorg, zoals cliënten met bijvoorbeeld

  • Een gevorderd stadium van MS
  • Dwarslaesie
  • Beperkingen zoals zenuwspierziekte, diabetes en COPD

Missie en visie

  • 24 uur per dag zorg bieden op de tijden die de bewoners zelf bepalen.
  • Zorg met warmte en aandacht, met in achtneming dat men zelf de regie houdt over het eigen leven.
  • Het leven ondanks de beperkingen zo aangenaam mogelijk maken.
  • In een vertrouwde omgeving, landelijk en rustiek.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Inbreng onroerend goed vanuit privé  € 100.000,-
Kosten verbouwing  € 441.000,-
Afwerking/inrichting  € 66.000,-
Werkkapitaal  € 8.000,-
Totale financieringsbehoefte  € 615.000,-
Eigen inbreng  € 90.500,-
Achtergestelde lening  € 10.000,-
Onderhandse lening  € 8.500,-
Financiering Rabobank  € 416.000,-
Lening via Collin Crowdfund  € 90.000,-

Leenbedrag: € 90.000,-
Rente: 7%
Looptijd: 60 maanden, waarvan de eerste 3 maanden aflossingsvrij en daarna lineaire maandelijkse aflossing. 

Bestaande financieringen 
Huisbankier Rabobank heeft naast bovenstaande geen zakelijke leningen aan de onderneming verstrekt. Wel heeft de bank nog een hypothecaire lening verstrekt op het privé gedeelte van het onroerend goed, groot € 200.000,-. Na financiering bedraagt het totaal belang van de Rabobank derhalve € 616.000,-.

Ter afdekking van deze financiering heeft de bank een 1e en 2e hypotheek gevestigd tot een bedrag van € 550.000,- en zijn de inventaris en vorderingen van de onderneming verpand.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • Debiteur is mevrouw C.C. de Boer-Sijtsma, h.o.d.n. ’t Daalders Plakje. Haar echtgenoot, de heer R.A. de Boer, is hoofdelijk medeschuldenaar. 
  • Er wordt een 3e hypotheek groot € 90.000,- gevestigd op het onroerend goed. Deze inschrijving valt binnen de in 2017 geactualiseerde taxatie van de marktwaarde groot € 670.000,- na verbouwing, omdat de hypothecaire inschrijving van Rabobank € 550.000,- bedraagt. 
  • De rechten uit een op het leven van mevrouw C.C. de Boer -Sijtsma gesloten overlijdensrisicoverzekering groot € 200.000,- worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet geeft een Laag risico aan voor ’t Daalders Plakje. Voor deze aanvraag hanteren wij de kwalificatie Laag risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de definitieve cijfers 2016 en door de accountant opgestelde rendements- en liquiditeitsprognoses over de periode 2017 t/m 2019. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit
Na 7 jaar als zelfstandige, patiënten thuis te hebben verzorgd, biedt mevrouw De Boer-Sijtsma met haar onderneming 't Daalders Plakje, vanaf medio 2017 de zorg permanent op haar eigen zorglocatie aan. Door deze ervaring is mevrouw zeer goed ingevoerd in de gebruikelijke baten en lasten van de branche, en meer specifiek voor bovengenoemd type patiënten. De opgestelde prognoses zijn door een onafhankelijke accountant doorgerekend en bevestigd. Inmiddels is zorgcomplex ’t Daalders Plakje vooraf volgeschreven, zodat met een bezetting van 100% wordt gestart. Voor 2017 gaat men uit van 5 maanden volledige bezetting en vanaf 2018 het gehele jaar. Als er door omstandigheden leegstand zou ontstaan, dan wordt de vrije ruimte gebruikt voor tijdelijke opvang en logies voor mantelzorgers. Ook dan is er voldoende aflossingscapaciteit. Bij een verwachte omzet van € 190.000,- in 2017 en € 340.000,- in 2018 resteert een netto cashflow overschot na aflossingen van ruim 30%. De bijbehorende Collin Credit Score is Goed. Voorzichtigheidshalve hanteren wij een score Ruim voldoende, omdat de rentabiliteitsscore met name op prognoses is gebaseerd.

Solvabiliteit
Vóór de verbouwing eind 2016 bedroeg de solvabiliteit ruim 87%. De investering heeft een forse balansverlenging tot gevolg en daarom valt de solvabiliteit bij de start van de nieuwe situatie procentueel ver terug. Met ondersteuning van de achtergestelde lening wordt dan 16% solvabiliteit gehaald wat een score Voldoende betekent. Omdat alle appartementen bij aanvang al zijn volgeboekt achten wij de prognose realistisch en zal de solvabiliteit eind 2017 toenemen tot 19% bij een balanstotaal van € 640.000,- en in 2018 doorgroeien naar 27%. De Collin Credit Score baseren wij op de solvabiliteit in de openingsbalans en deze bedraagt 16%, zijnde Voldoende. De balansposities van de onderneming van de heer De Boer zijn beperkt en niet van wezenlijke invloed op deze score.

Liquiditeit
Door de aard van de bedrijfsvoering is er sprake van een eenvoudige balans met beperkte kortlopende activa en passiva. De vorderingen en verplichtingen zijn in evenwicht. Op basis van de aflossingsverplichting van € 47.000,- op de langlopende leningen in 2018, ontstaat er een juist Voldoende current ratio van 1,1. Dit beeld nuanceren we, omdat de baten en lasten maandelijks nagenoeg gelijk zijn op een laag niveau. Conform de prognoses zullen de liquiditeiten op elk moment voldoende zijn inclusief enige buffer, waardoor we de score Ruim voldoende toekennen voor de Liquiditeit. 

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Ruim Voldoende
Overall: Ruim Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-24893 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-06-2017 om 11:04
investeerder-16627 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-06-2017 om 11:04
investeerder-8178 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-06-2017 om 11:04
investeerder-3715 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-06-2017 om 11:04
investeerder-19598 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-06-2017 om 11:04

Reacties

Investeerder – 21111
16-06-2017 11:33
Een heel mooi initiatief. Heel veel succes toegewenst !

Ondernemer

Corrie de Boer-Sijtsma

Crowdfund Coach


Benno van der Werf