40436

Tobben Dienstverlening

€ 670.000  |  5,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 388
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

100 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 22-10-2021 in 29 dagen volgeschreven door 388 investeerders

Samenvatting

Wijziging leningaanvraag d.d. 13-10-2021

Beste investeerder,

Op 23 september jl. is de crowdfunding van Tobben Dienstverlening live gegaan. Ten opzichte van de oorspronkelijke pitch is de volgende wijziging van toepassing:

 • De huurkoop lening van de Tobben Dienstverlening inzake de aankoop van de varkensrechten van € 360.000 met een looptijd van 15 jaar, komt te vervallen. In plaats daarvan worden de varkensrechten meerjarig en tegen een vast bedrag per jaar geleased. Er is nu ruim voldoende aanbod; gemiddelde prijs per varkensrecht is € 5,50 per jaar. Deze wijziging heeft een licht positief effect op de jaarlijkse cashflow. Door de 1e hypotheek op het woonhuis, de stallen en ondergrond, blijven de zekerheden voor de Collin investeerders Goed. Ook de overall Collin Credit Score is ongewijzigd. 

Een investeerder uit het netwerk van de ondernemer heeft mede vanwege deze wijziging een groot bedrag geïnvesteerd in deze crowdfundcampagne. Dit spreekt vertrouwen uit in de jonge ambitieuze ondernemer en het bedrijf. De varkens worden gehouden volgens het Beter Leven-keurmerk. Dieren onder het Beter Leven keurmerk hebben meer ruimte, afleidingsmateriaal en mogelijkheden om hun natuurlijke gedrag uit te oefenen dan dieren uit de gangbare veehouderij.  

Hieronder ziet u de oorspronkelijke pitch waarin bovenstaande wijzigingen niet zijn doorgevoerd.

Met vriendelijke groet,

Collin Crowdfund

 

Sjors Tobben heeft met zijn Eenmanszaak Tobben Dienstverlening in zijn woonplaats Heythuysen de mogelijkheid een varkenshouderij over te nemen (grond, opstallen, woonhuis). De verkoper verstrekt een lening voor een deel van de koopsom. Het bedrijf bezit de varkensrechten en bijbehorende vergunningen voor het aantal varkens dat men houdt. De varkens zelf worden op voergeld geleverd, wat inhoudt dat de ondernemer maandelijks een vast bedrag krijgt van de afnemer van de varkens. Dit is toereikend om te voorzien in de exploitatie- en financieringslasten. Door deze opzet loopt de ondernemer momenteel geen afzet (prijs) risico. 

Invloed coronavirus
Het coronavirus heeft nagenoeg geen invloed op de huidige bedrijfsvoering. De versteviging van de hygiënische maatregelen in de varkenssector zijn al in acht genomen.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 1.530.000,-. De verkoper verstrekt een tweetal financieringen van respectievelijk € 500.000,- en € 360.000,- waarvan de laatste off balance. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 670.000,-. De looptijd is 60 maanden met een slottermijn van € 495.000,-. De rente bedraagt 5,5% gedurende de gehele looptijd.

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Verhoogd risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteur is S.J.G. Tobben handelend onder de naam Tobben Dienstverlening. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.  
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving gevestigd ter hoogte van € 670.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Hollander 2B, 6093 PC Heythuysen, kadastraal bekend als sectie L nummer 378. Het onroerend goed heeft een marktwaarde van € 1.120.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 9 augustus 2021.
 • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering aangevraagd op het leven van de heer S.J.G. Tobben voor een bedrag van € 670.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Indien deze wordt verkregen zal deze verpand worden aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De ondernemer mag jaarlijks maximaal € 10.000,- aflossen van de onderhandse lening van de verkoper. Het rentepercentage van deze lening bedraagt 1,7%. De verkoper verkrijgt een tweede hypothecaire inschrijving op het bedrijfsmatig onroerend goed.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de lening via Collin Crowdfund wordt geherfinancierd. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om eenmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn, waardoor de looptijd gelijk zal blijven.

Leendoel

De financiering wordt aangewend voor de aankoop van grond, opstallen en een bijbehorende woning van een varkenshouderij in Heythuysen.

Ondernemer

Sjors Tobben (1994) is ongehuwd en heeft een vriendin. Hij heeft de MBO opleiding Mobiele Werktuigen (tractoren/vrachtwagens) gedaan en hij heeft twee jaar gestudeerd aan de Citaverde Landbouwschool (MBO niveau). De droom om een eigen varkenshouderij te hebben groeide van jongs af aan bij Sjors omdat hij van jongs af aan bij een varkensbedrijf in de buurt woonde. Al snel ging hij werken bij verschillende varkensbedrijven. De afgelopen twee jaar verzorgde hij als zzp’er elke dag de varkens bij twee boerderijen. Zijn doel is altijd geweest om zelfstandig ondernemer te worden in de varkenshouderij. Hij is een enthousiaste, ambitieuze en jonge ondernemer. 

Na de overname gaat Sjors samenwonen met zijn vriendin Daphne (MBO opleiding Dierverzorging). Daphne zal Sjors ondersteunen binnen het bedrijf. Op dit moment is er nog geen geregistreerd partnerschap.

Onderneming

Sjors Tobben krijgt met zijn Eenmanszaak Tobben Dienstverlening in zijn woonplaats Heythuysen de gelegenheid een varkenshouderij (vleesvarkens) over te nemen. De overname bestaat uit 2,3 hectare grond, vier verschillende stallen van in totaal 4.709 m2, 4.180 m3 mestopslag en een woonhuis uit 1987 met een vloeroppervlakte van 269m2 voor eigen gebruik. Er zijn 305 zonnepanelen aanwezig op een van de varkensstallen. 
Er is in juni 2021 een omgevingsvergunning afgegeven voor het houden van 3.030 vleesvarkens en 35 leghennen. Er is een bestaande NB-vergunning (Natuurbeschermingswet) voor 3.279 vleesvarkens en 35 leghennen.  
Het bedrijf neemt met deze aankoop ook 2.561 varkensrechten over van de verkoper op basis van huurkoop. De varkens zelf worden op voergeld geleverd door een andere partij. Dit houdt in dat de ondernemer maandelijks een vast bedrag krijgt van de afnemer van de varkens. De voergeldovereenkomst heeft een looptijd van onbepaalde tijd. Deze partij houdt al langer varkens op voergeld en heeft een goed trackrecord. Door de varkens op voergeld te houden, hoeft de ondernemer niet te investeren in de aanschaf van zeugen en loopt hij momenteel geen afzet (prijs) risico. De vergoeding is toereikend om te voorzien in de huidige exploitatie- en financieringslasten.

De varkens worden gehouden volgens het Beter Leven keurmerk. De varkenshouderij ligt niet in de directe nabijheid van een Natura 2000-gebied, waardoor de ondernemer op dit moment geen last heeft van de plannen van de overheid voor CO2-reductie rond natuurgebieden. 

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop van de Onroerende Zaak € 1.100.000,-
Overdrachtsbelasting en advieskosten € 70.000,-
Overname varkensrechten € 360.000,-
Totale investering € 1.530.000,-
Verkoperslening € 500.000,-
Financiering varkensrechten € 360.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 670.000,-

De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing in 59 maanden en een slottermijn van € 495.000,- in de 60e maand. De rente bedraagt 5,5% per jaar gedurende de gehele looptijd.

Leenbedrag: € 670.000,-
Rente: 5,5%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 495.000,-.

Overige financiers
De verkoper verstrekt een lening van € 500.000,- tegen 1,7% rente per jaar. Op deze lening wordt jaarlijks € 10.000,- afgelost, met een slottermijn van € 450.000,-. De verkoper verkrijgt een 2e hypothecaire inschrijving op het onroerend goed.

De varkensrechten zijn nog in bezit van de verkoper, deze worden overgenomen door de ondernemer tegen een prijs van circa € 360.000,-. Deze overeenkomst heeft een looptijd van 15 jaar en kan niet eenzijdig worden opgezegd door de verkoper. De kosten van de overeenkomst zijn onderdeel van de exploitatiekosten. De financiering wordt afgelost op annuïtaire basis met een rentepercentage van 2% per jaar.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor de Eenmanszaak S.J.G. Tobben t.h.o.d.n. Tobben Dienstverlening is Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de jaarcijfers 2020, cijfers over de eerste vier maanden van 2021 en aan de hand daarvan opgestelde prognoses voor 2021 – 2023. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Afloscapaciteit 
In 2020 bedroeg de omzet van de Eenmanszaak € 56.000,- met een netto cashflow overschot van € 14.000,-. Na de aankoop van het vastgoed, zullen er vleesvarkens worden gehouden. Jaarlijks wordt een omzet van € 264.000,- geprognotiseerd met een bijbehorend netto cashflow overschot, na aflossingen en prive-onttrekkingen van € 14.000,-. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
De verkoper verstrekt een lening van € 500.000,-. De ondernemer brengt beperkt eigen vermogen is. De solvabiliteit bedraagt bij aanvang 2% op een balanstotaal van € 1.150.000,-. 
De onderhandse lening van de verkoper kent gedurende de looptijd van de Collin-lening een beperkte aflossing van € 10.000,- per jaar. De verkoper krijgt een 2e hypothecaire inschrijving op het onroerende goed. De varkensrechten worden off balance gefinancierd, waarbij er na vijf jaar een economische vermogensopbouw worden gerealiseerd van naar verwachting € 115.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is S.J.G. Tobben handelend onder de naam Tobben Dienstverlening. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. 
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving gevestigd ter hoogte van € 670.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Hollander 2B, 6093 PC Heythuysen, kadastraal bekend als sectie L nummer 378. Het onroerend goed heeft een marktwaarde van € 1.120.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 9 augustus 2021.
 • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering aangevraagd op het leven van de heer S.J.G. Tobben voor een bedrag van € 670.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Indien deze wordt verkregen zal deze verpand worden aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De ondernemer mag jaarlijks maximaal € 10.000,- aflossen van de onderhandse lening van de verkoper. Het rentepercentage van deze lening bedraagt 1,7%. De verkoper verkrijgt een tweede hypothecaire inschrijving op het bedrijfsmatig onroerend goed.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de lening via Collin Crowdfund wordt geherfinancierd. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om eenmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn, waardoor de looptijd gelijk zal blijven.

Door zowel de hoofdelijke aansprakelijkheid van de ondernemer als de eerste hypothecaire inschrijving op de grond, opstallen en woonhuis, kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-285515 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
22-10-2021 om 15:23
investeerder-284601 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-10-2021 om 15:03
investeerder-122898 heeft € 7.500 geïnvesteerd.
22-10-2021 om 15:00
investeerder-13109 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
22-10-2021 om 14:51
investeerder-287432 heeft € 15.000 geïnvesteerd.
22-10-2021 om 14:39

Reacties

Investeerder – 28946
22-09-2021 14:35
Gezien de voergeld constructie, in hoeverre is het bedrijf afhankelijk van één afnemer (en leverancier)?

Collin Crowdfund
22-09-2021 14:45
Beste investeerder,

dank voor uw bericht.
Er zijn verschillende partijen in de markt die met een vergelijkbare opzet werken. De ondernemer heeft nu een contract met één grote afnemer, gekozen uit aanbiedingen van een drietal partijen die de ondernemer had benaderd.

Met vriendelijke groeten,
Collin Crowdfund.

Ondernemer

Sjors Tobben

Crowdfund Coach


Henk Beke