Toelichting ‘Mijn Collin’

Rekening Courant

Saldo
Het huidige beschikbare saldo op uw Rekening Courant.

Bijgeschreven
Het totaalbedrag aan bijgeschreven stortingen/betalingen op uw Rekening Courant.

Opgenomen
Het totaalbedrag aan opnames van uw Rekening Courant.

Vergoeding (excl. BTW)
Het totaal van de betaalde vergoedingen exclusief BTW. Bij zakelijke klanten wordt de vergoeding exclusief BTW weergegeven.

Vergoeding (incl. BTW)
Het totaal van de betaalde vergoedingen inclusief BTW. Bij particuliere klanten wordt de vergoeding inclusief BTW weergegeven.

Geïnvesteerd
Het totaalbedrag dat u heeft geïnvesteerd.

Afgelost
Het totaalbedrag dat u heeft ontvangen aan terugbetalingen op uw investeringen.

Rente
Het totaalbedrag dat u heeft ontvangen aan rente op uw investeringen.

Afgeboekt
Het totaalbedrag dat is afgeboekt op uw investeringen.

Ingeschreven
Het totale bedrag dat u heeft ingeschreven. Zodra een lening is geactiveerd wordt uw inschrijving omgezet in een definitieve investering.

Momentopnamen
Bij uw momentopnamen treft u een specificatie aan van uw investeringsportefeuille, behorend bij de betreffende peildatum. Deze specificatie geeft de portefeuillewaarde weer in het kader van de maandafsluiting.

Investeringen

Succesvol afgelost
Het totaalbedrag dat is terugbetaald op de geïnvesteerde bedragen.

Voorzien
Het totaal van het nog openstaande geïnvesteerde bedrag dat wordt voorzien o.b.v. een betalingsachterstand.
Bij een betalingsachterstand van 45-89 dagen wordt 25% van het openstaande bedrag voorzien.
Bij een betalingsachterstand van 90-179 dagen wordt 50% van het openstaande bedrag voorzien.
Bij een betalingsachterstand van 180-364 dagen wordt 75% van het openstaande bedrag voorzien.
Bij een betalingsachterstand van ≥ 365 dagen wordt 100% van het openstaande bedrag voorzien.

Afgeboekt
Het afgeboekt totaalbedrag dat als oninbaar is verwerkt in uw investeringsportefeuille.

Achterstand
Het totaalbedrag dat achterstallig is, maar waarvan wordt verwacht dat deze alsnog door de debiteur zal worden voldaan.

Op schema
Voor deze openstaande leningen is de debiteur op tijd met het betalen van de rente en aflossing c.q. is de debiteur minder dan 45 dagen achterstallig.

Tabblad algemeen
Onder dit tabblad treft u de afzonderlijke leningen aan. Hierbij ziet u een weergave van het geïnvesteerd bedrag, rentepercentage, looptijd van de lening in maanden en de status van de lening. Door op de titels van de kolom te klikken kunt u de volgorde aanpassen.

Tabblad ontvangsten
Onder dit tabblad treft u per lening de ontvangen en nog openstaande bedragen aan. Hierbij ziet u een weergave van de resterende looptijd in maanden, het reeds afgeloste deel van de lening, de ontvangen rente, het openstaande bedrag en de nog te ontvangen rente. Door op de titels van de kolom te klikken kunt u de volgorde aanpassen.

Tabblad status
Onder dit tabblad treft u per lening de status aan. Hierbij ziet u een weergave van het nog openstaand bedrag, achterstand in dagen, de getroffen voorziening en het afgeboekt bedrag aan. Door op de titels van de kolom te klikken kunt u de volgorde aanpassen.

Tabblad Knab portefeuille
Dit tabblad is enkel inzichtelijk indien u in het verleden heeft geïnvesteerd bij Knab Crowdfunding. U treft hier de oorspronkelijke investeringsdatum aan, evenals het oorspronkelijke investeringsbedrag. Ook vindt u hier de bedragen aan aflossing en rente die u bij Knab Crowdfunding heeft ontvangen, alsook de vergoeding die u daar heeft betaald.

U treft hier ook het nog openstaande investeringsbedrag aan op het moment dat de lening is gemigreerd. Voor dit bedrag is uw investering in Collin heropend. Uw heropende investeringen vindt u terug in het reguliere investeringsoverzicht op de tabbladen ‘Algemeen’, ‘Ontvangsten’ en ‘Status’.

Investeringsportefeuille

De waarden op deze pagina worden elke nacht automatisch bijgewerkt. U ziet dus de totalen tot en met gisteren.

Openstaand saldo
De totaal telling van uw inschrijvingen met daarbij opgeteld het totaal geïnvesteerde bedrag dat nog open staat bij de leningnemers en nog dient te worden afgelost.

Portefeuillewaarde
De portefeuillewaarde geeft een inschatting van de economische waarde van uw investeringen. Dit betreft het openstaand saldo verminderd met de voorziening voor mogelijke oninbaarheid. Omdat de voorziening wordt bepaald aan de hand van vaste percentages per categorie betalingsachterstand zal de daadwerkelijke waarde mogelijk per individuele investeerder kunnen afwijken. Collin beoordeelt periodiek de getrouwheid van de gehanteerde percentages en zal deze voor de Collin portefeuille als geheel aanpassen indien hiertoe aanleiding bestaat.

Gemiddelde rente
Dit betreft de gemiddelde effectieve rente. De effectieve rente geeft de werkelijke rente per jaar aan. Deze wordt berekend door de gewogen nominale gemiddelde jaarrente per lening te verhogen met het extra rendement als gevolg van de maandelijkse rente betalingen.

Afgeboekt
Het afgeboekt totaal bedrag dat als oninbaar is verwerkt in uw investeringsportefeuille.
Het afgeboekt totaalbedrag / uitbetaalde rente * de gemiddelde rente = % afgeboekt.

Voorzien
Wanneer er een betalingsachterstand ontstaat treffen wij automatisch een voorziening op basis van het aantal dagen in achterstand.
Bij een betalingsachterstand van 45-89 dagen wordt 25% van het openstaande bedrag voorzien.
Bij een betalingsachterstand van 90-179 dagen wordt 50% van het openstaande bedrag voorzien.
Bij een betalingsachterstand van 180-364 dagen wordt 75% van het openstaande bedrag voorzien.
Bij een betalingsachterstand van ≥ 365 dagen wordt 100% van het openstaande bedrag voorzien.

De berekening is als volgt:
Het voorziene totaalbedrag / uitbetaalde rente * de gemiddelde rente = % voorzien.

Een voorziening wil niet direct zeggen dat een lening daadwerkelijk niet terugbetaald zal worden. Dit is afhankelijk van het verdere verloop van het dossier en de opbrengst van de zekerheden wanneer het tot een uitwinningsscenario komt.
Wij brengen een voorziening aan om u een zo realistisch mogelijk beeld te geven van uw nettorendement.

Beheervergoeding
De daadwerkelijk in rekening gebrachte beheervergoeding verminderd met de loyaliteitskorting. Dit percentage is inclusief BTW voor particuliere investeerders en exclusief BTW voor zakelijke investeerders.

Netto rendement
Dit betreft de gemiddelde rente verminderd met het percentage afgeboekt, voorzien plus de beheervergoeding.

Rendement

Actualiteit berekeningen
Iedere nacht wordt aan de hand van de transacties van de vorige dag het persoonlijk netto rendement herberekend rekening houdende met de vaste voorzieningen percentages per betalingsachterstandscategorie.
Het gemiddelde netto rendement van de Collin portefeuille als geheel wordt één keer per maand geactualiseerd (uiterlijk 14 dagen na afloop van de maand). Hierbij worden de benodigde voorzieningen bepaald aan de hand van de voorhanden informatie per afzonderlijke lening.

Gemiddelde rente
Dit betreft de gemiddelde effectieve rente. De effectieve rente geeft de werkelijke rente per jaar aan. Deze wordt berekend door de gewogen nominale gemiddelde jaarrente per lening te verhogen met het extra rendement als gevolg van de maandelijkse rente betalingen.

Afgeboekt
Het afgeboekt totaal bedrag dat als oninbaar is verwerkt in uw investeringsportefeuille.
Het afgeboekt totaalbedrag / uitbetaalde rente * de gemiddelde rente = % afgeboekt.

Voorzien
Het totaal van het nog openstaande geïnvesteerde bedrag dat wordt voorzien o.b.v. een betalingsachterstand.
Bij een betalingsachterstand van 45-89 dagen wordt 25% van het openstaande bedrag voorzien.
Bij een betalingsachterstand van 90-179 dagen wordt 50% van het openstaande bedrag voorzien.
Bij een betalingsachterstand van 180-364 dagen wordt 75% van het openstaande bedrag voorzien.
Bij een betalingsachterstand van ≥ 365 dagen wordt 100% van het openstaande bedrag voorzien.
Het voorziene totaalbedrag / uitbetaalde rente * de gemiddelde rente = % voorzien.

Beheervergoeding
De daadwerkelijk in rekening gebrachte beheervergoeding verminderd met de loyaliteitskorting. Dit percentage is inclusief BTW voor particuliere investeerders en exclusief BTW voor zakelijke investeerders. Het percentage van de daadwerkelijk in rekening gebrachte beheervergoeding wordt op de volgende wijze berekend:

Netto rendement
Dit betreft de gemiddelde rente verminderd met het percentage afgeboekt, voorzien en de beheervergoeding.

Ervaringen van investeerders

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille