42316

v.o.f scheepvaartbedrijf Messemaker deel 2

€ 800.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 867
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

53 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 10-06-2022 in 16 dagen volgeschreven door 867 investeerders

Samenvatting

Henk en zijn zoon Arjan Messemaker zijn met hun onderneming v.o.f. scheepvaartbedrijf Messemaker actief in de binnenvaart. Met hun in 2017 aangekochte schip Christina zijn zij actief in het vervoer van met name zand. 

Ter uitbreiding van de vloot wordt het motorbeunschip Midlife Crisis aangekocht. De Midlife Crisis is met haar laadcapaciteit van 1002 m³ flink groter dan de Christina die 563 m³ kan laden.

Om het bestaande schip Christina helemaal gereed te maken voor de toekomst, wordt er geïnvesteerd in een nieuwe hoofdmotor, die voldoet aan de laatste milieueisen. Door deze investering kunnen zij in hun segment koploper worden genoemd in verduurzaming. Ten behoeve van deze investering heeft Collin Crowdfund recent in een separate lening de benodigde financiering verstrekt.  

Financieringsbehoefte

De totale investering bedraagt € 850.000,-. Hiervan wordt € 50.000,- gefinancierd door de verkoper middels een achtergestelde lening. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 800.000,-. De looptijd is 60 maanden met een slottermijn van € 400.000,-. De rente bedraagt 7,0% per jaar gedurende de gehele looptijd.

Risico

De Dun en Bradstreet score voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Goed.
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteuren zijn de heer A. Messemaker en de heer H.J. Messemaker handelend onder de naam v.o.f scheepvaartbedrijf Messemaker. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De privévermogenspositie van de ondernemers beperkt zicht tot de overwaarde in de schepen.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 825.000,- op het schip met de naam Midlife Crisis, brandmerk 10258B G 2001, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het schip kent een marktwaarde van € 835.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 22 april 2022.
 • Er zal bij deze financiering gebruik worden gemaakt van de bestaande hypothecaire inschrijving die is gevestigd ten behoeve van lening 42139. De investeerders in lening 42139 hebben een voorrangspositie en daarmee zijn zij hypotheekhouder eerste in rang. De investeerders in deze lening maken gebruik van de bestaande hypothecaire inschrijving en hebben een positie in tweede rang.
  • Voor de eerdere financiering is een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 540.000,- op het schip met de naam Christina, brandmerk 1650 B ZWOLLE 1963, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het schip kent een marktwaarde van € 540.000,- op basis van een taxatierapport met een waardepeildatum 24 november 2021.
 • De lening van € 50.000,- door Midlife.C B.V. wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. Vanaf 01-01-2024 mag er wel worden afgelost, mits aan de verplichtingen richting Collin wordt voldaan. De rente wordt wel betaald.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, volledig vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Verder heeft men de mogelijkheid om bij verkoop van het schip Christina gedurende de gehele looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, gedeeltelijk vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Leendoel

De lening wordt aangewend om het motorbeunschip Midlife Crisis aan te kopen. 

Ondernemer

Henk Messemaker (1963) heeft in het verleden in de visserij gewerkt en is naar de baggersector overgestapt toen de visserij in een recessie terecht kwam. In de baggersector heeft Henk bij diverse bedrijven gewerkt. Zijn laatste baan in de baggersector was bij Van Oord als stuurman op een relatief kleine dredger. Henk beschikt over de vereiste diploma’s om in de zeevaart actief te mogen zijn, hierdoor heeft hij ook de kwalificaties om in de binnenvaart te mogen varen. 

Arjan Messemaker (1989) is voor zijn start als zelfstandig ondernemer werkzaam geweest als kapitein in loondienst op een binnenvaarttanker. Bij zijn laatste werkgever heeft Arjan zich opgewerkt van matroos tot kapitein/schipper. Hij heeft ervaring opgedaan in zowel de bunkering van stookolie, het vervoer van minerale olieproducten en chemicaliën en beschikt over de voor de binnenvaart vereiste diploma’s. 

Beide ondernemers zijn naast hun nautische kwaliteiten ook technisch geschoold, zodat zij in staat zijn veel reparatiewerkzaamheden in eigen beheer uit te voeren, hetgeen uiteraard kostenbesparend werkt.

Onderneming

Henk en Arjan Messemaker zijn in 2017 gestart met hun scheepvaartonderneming met de aankoop van het binnenvaartschip Christina. Met de Christina (uitgerust met een zogenaamde beun voor het vervoer van nat zand) worden diverse soorten zand gevaren naar meerdere bestemmingen. Het vaargebied betreft met name het IJsselmeer en de Randmeren (waar het zand wordt gewonnen), naar diverse bestemmingen in Amsterdam en omgeving. De vaste opdrachtgever is J. van Vliet B.V. (een onderdeel van Boskalis ). Van Vliet beschikt over een 7-tal (eigen) loswallen in en om Amsterdam.

De voornaamste kenmerken van het aan te kopen motorbeunschip Midlife Crisis zijn:

 • Bouwjaar: 1974
 • Laadvermogen : 1720 ton / 1002 m³
 • Afmetingen: 80,10 * 9,49 * 3,83
 • Hoofdmotor: 800 pk Doosan, bouwjaar 2014
 • Boegschroef: De Gerlien – Van Tiem, 325 pk DAF 
 • In 2001 werd het schip verbouwd tot beunschip en in 2004 verlengd tot de huidige lengte
 • Milieu: In 2020 werd er een nabehandelingssysteem met roetfilter geplaatst wat de uitstoot van de hoofdmotor aanzienlijk beperkt

Specialisatie/onderscheidend vermogen
De onderneming is actief in het vervoer per binnenvaartschip van allerlei grondstoffen voor de bouw. Dit segment (beun)schepen is een heel specifiek deelsegment in de binnenvaartbranche. Dit type schepen is geschikt voor het laden en vervoeren van o.a. nat zand, dat tijdens het transport wordt droog gepompt. Ook het vervoer van grind, grond, bagger en granulaat behoort bij dit segment.  Opdrachtgever/bevrachters zijn veelal grote handelsbedrijven in bouwgrondstoffen met al of niet eigen baggerconcessies die zand en grind leveren aan de bouwindustrie, zoals de steenindustrie en betoncentrales.

Het segment draait inmiddels (na de kredietcrisis) al vele jaren naar volle tevredenheid, hetgeen ook te zien is aan de hand van de resultaten van deze onderneming. Trage vergunningverlening en de stikstofproblematiek zorgen regelmatig voor vertraging van de start van projecten, maar de pijplijn met werk is desondanks altijd voldoende gevuld. 

Vaste opdrachtgever  
Essentieel is dat de beunschepen een vaste opdrachtgever hebben bij wie zij zich als een betrouwbare transporteur hebben bewezen. Er wordt in dit segment nagenoeg altijd gewerkt met een vast bestand aan eigen schepen. De uitdaging is om binnen de vaste schil van schepen te zitten bij een opdrachtgever. Ook in wat mindere tijden zal deze opdrachtgever je dan nog aan het werk kunnen houden. Deze ondernemers zijn er in geslaagd tot de vaste schil te behoren voor een solide opdrachtgever.

Invloed Oekraïne: Volgens de ondernemers lijken de gevolgen van de Oekraïne oorlog nu mee te vallen.

Structuur 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop motorbeunschip Midlife Crisis €825.000
Aankoopkosten / Werkkapitaal  €25.000
Totale investering €850.000
Lening verkoper €50.000
Lening via Collin Crowdfund €800.000

Leenbedrag: €800.000,-
Rente 7,0% 
Looptijd: 60 maanden met een lineaire aflossing en een slottermijn van €400.000,-

Overige financiering
Lening van € 350.000,- via Collin Crowdfund, looptijd 60 maanden met een lineaire aflossing en een slottermijn van € 150.000,-. Rente 6,5% gedurende gehele looptijd.
Lening van € 50.000,- van de verkoper. Looptijd 78 maanden, met een startdatum van de aflossingen per 01-01-2024 en 5,0% rente gedurende de gehele looptijd.  

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor v.o.f. scheepvaartbedrijf Messemaker is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de concept cijfers van 2021 en de prognoses voor 2022 en 2023. In de prognoses is al rekening gehouden met de voorgenomen aankoop van het tweed schip, wat invloed heeft op de afloscapaciteit en solvabiliteit. De overall Collin Credit Score is Goed.

Afloscapaciteit
In 2021 bedroeg de omzet € 291.000,- met een bijbehorende netto cashflow van € 46.000,-. De geprognosticeerde omzet voor 2022 bedraagt € 546.000,- met een netto cashflow overschot van € 39.000,-. Omdat er werkzaamheden aan het schip Christina zullen worden uitgevoerd, zal het schip in 2022 naar verwachting maximaal zes weken uit de vaart zijn. In de prognoses is hiermee rekening gehouden.

Het nieuw aan te kopen schip zal volgens de opgestelde prognoses vanaf juni 2022 een bijdrage gaan leveren aan de omzet en daarmee ook aan de cashflow. Het exploitatiejaar 2023 geeft een goed beeld van de te genereren cashflow uit de verdiensten van beide schepen in een volledig exploitatiejaar. Op een totale geprognosticeerde omzet van € 806.000,- wordt een netto cashflow overschot van € 95.000,- geprognosticeerd. Wij kwalificeren de score voor afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
Uit de concept jaarcijfers 2021 blijkt een eigen-vermogen van € 148.000,- aanwezig in de onderneming. Omdat er in 2022 een investering gedaan wordt in zowel het bestaande schip als in uitbreiding van de vloot, bedraagt de solvabiliteit naar verwachting ultimo 2022 (inclusief stille reserve in het schip Christina) 17% op een balanstotaal van 1.308.000,-. Wij kwalificeren de score voor solvabiliteit als Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn de heer A. Messemaker en de heer H.J. Messemaker handelend onder de naam v.o.f scheepvaartbedrijf Messemaker. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De privévermogenspositie van de ondernemers beperkt zicht tot de overwaarde in de schepen.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 825.000,- op het schip met de naam Midlife Crisis, brandmerk 10258B G 2001, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het schip kent een marktwaarde van € 835.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 22 april 2022.
 • Er zal bij deze financiering gebruik worden gemaakt van de bestaande hypothecaire inschrijving die is gevestigd ten behoeve van lening 42139. De investeerders in lening 42139 hebben een voorrangspositie en daarmee zijn zij hypotheekhouder eerste in rang. De investeerders in deze lening maken gebruik van de bestaande hypothecaire inschrijving en hebben een positie in tweede rang.
  • Voor de eerdere financiering is een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 540.000,- op het schip met de naam Christina, brandmerk 1650 B ZWOLLE 1963, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het schip kent een marktwaarde van € 540.000,- op basis van een taxatierapport met een waardepeildatum 24 november 2021.
 • De lening van € 50.000,- door Midlife.C B.V. wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. Vanaf 01-01-2024 mag er wel worden afgelost, mits aan de verplichtingen richting Collin wordt voldaan. De rente wordt wel betaald.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, volledig vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Verder heeft men de mogelijkheid om bij verkoop van het schip Christina gedurende de gehele looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, gedeeltelijk vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Door zowel de hoofdelijke aansprakelijkheid van de ondernemers als de hypothecaire inschrijvingen,  kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-327241 heeft € 7.500 geïnvesteerd.
10-06-2022 om 20:02
investeerder-110799 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-06-2022 om 17:08
investeerder-312653 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-06-2022 om 16:48
investeerder-298771 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-06-2022 om 16:19
investeerder-297959 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-06-2022 om 13:48

Reacties

B.J. Posthumus
31-05-2022 14:58
Wordt er op 1 hypothecaire inschrijving 2 schepen gefinancierd? Zo ja hoe werkt dat dan als 1 schip ernstige schade lijdt, zinkt of failliet gaat?

Collin Crowdfund
31-05-2022 15:16
Beste investeerder,

Beide schepen van deze onderneming worden geëxploiteerd in 1 vennootschap onder firma. Er is wel een onderscheid gemaakt tussen beide financierings onderdelen. Voor de lening tbv het m.s. Christina is een 1e hypotheek gevestigd op het ms Christina tbv de desbetreffende investeerders Voor de huidige aanvraag wordt een nieuwe 1 hypotheek gevestigd op het ms Midlife Crisis, die dient ter zekerheid voor de investeerders in deze 2e investeringsmogelijkheid. Er is dus sprake van separate hypotheekvestiging op beide schepen. Wel hebben de investeerders in de 2e investeringsmogelijkheid ook nog zekerheidsrecht op het ms Christina.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Ondernemer

A. Messemaker

H.J. Messemaker

Crowdfund Coach


Peter Stout