32896

V.O.F. Schoemaker-Terwal

€ 140.000  |  7,0% rente  |  72 maanden  Investeerders: 147
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 27-08-2019 in 1 uur volgeschreven door 147 investeerders

Samenvatting

V.O.F. Schoemaker-Terwal is in 2012 opgericht door Gerrit Schoemaker en Yvonne Terwal. Beide vennoten komen uit binnenvaartfamilies en kunnen bogen op ruime ervaring in de binnenvaartbranche. Het varen binnen Nederland en België is hun specialiteit. 
Met het huidige schip is jarenlang gevaren voor een verlader van met name veevoeders. Met het nieuwe schip maakt men de switch naar een vaste bevrachter, die beschikt over een ruim netwerk van opdrachtgevers/verladers. 

Financieringsbehoefte
De aankoop van het m.s. “Willy” (te noemen “Geryvo”) vergt met bijkomende kosten een investering van € 175.000,-. De onderneming brengt zelf € 35.000,- in. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 140.000,-. De looptijd is 72 maanden, waarvan de eerste 3 maanden aflossingsvrij. Na de aflossingsvrije periode, vindt de aflossing plaats door middel van lineaire maandelijkse aflossing in 69 maanden. De rente bedraagt 7,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert V.O.F. Schoemaker-Terwal als Laag risico. De Collin Credit Score is Voldoende. De volgende zekerheden en voorwaarden worden gesteld:

 • De debiteur is V.O.F. Schoemaker-Terwal, alsmede haar vennoten de heer G.H. Schoemaker en mevrouw Y. Terwal. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers beperkt.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 140.000,- verkregen op het schip m.s. “Willy”. Een recent uitgevoerde taxatie van het m.s. “Willy” door een deskundig scheepvaart Expertise- en Taxatiebureau geeft een handelswaarde aan van € 175.000,-.
 • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van G.H. Schoemaker voor een bedrag van minimaal € 140.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund en lineair dalend, gelijk aan het aflosschema van de lening van Collin Crowdfund. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van V.O.F. Schoemaker-Terwal worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Het schip wordt voor de aankoop nog geïnspecteerd. Hieruit blijkt de actuele staat van het casco van het schip. Het schip is in 2018 nog geheel gekeurd ten behoeve van de verlenging van de geldigheid van het scheepscertificaat. Tevens wordt de hoofdmotor voor aankoop nog grondig geïnspecteerd. 

Leendoel

De lening wordt gebruikt voor de aankoop van het binnenvaartschip “Willy”, inclusief bijkomende aankoop- en keuringskosten, alsmede ruimte voor werkkapitaal.

Ondernemer

De beide vennoten van de V.O.F. Schoemaker-Terwal, Gerrit Schoemaker (1964) en Yvonne Terwal (1971) komen uit binnenvaartfamilies en kennen het leven aan boord van een binnenvaartschip als geen ander. Zij hebben geen woning aan wal en leven dus volledig aan boord. Er wordt zonder personeel gevaren.
Beide vennoten beschikken over de benodigde vaarbewijzen. Zij beschikken niet over een patent om de Rijn te mogen bevaren maar dat is, gezien hun voorkeur om met name binnenslands en werk naar België te doen, geen probleem. Met het aan te kopen schip is binnen dit vaargebied voldoende werk voor hen te vinden.

Onderneming

Kerprofiel
V.O.F. Schoemaker-Terwal is een binnenvaartonderneming die sinds 2012 een vrachtschip (m.s. Geryvo/366 ton/bouwjaar 1929) exploiteert. Tot dat moment voer Gerrit Schoemaker in loondienst voor een reder die failleerde. Hij kocht het schip uit het faillissement met eigen middelen en exploiteerde dat op dezelfde wijze verder. Er werd voor één verlader gevaren, waarvan het werkaanbod langzamerhand verminderde. Het betreft uitsluitend bulkvervoer, overwegend veevoeders en granen naar diverse bestemmingen in Nederland en België. 

De onderneming was al van plan om op een andere manier meer betaalde vaardagen te maken, maar intussen is de hoofdmotor van het huidige schip zodanig gecrasht dat het bedrijfseconomisch niet haalbaar is om te repareren of te hermotoriseren. Ondernemers willen het bedrijf voortzetten, maar dan op een groter schip, wat beter in de markt ligt en kopen een veel jonger, goed toegerust schip.

Eigenschappen schip
Belangrijkste gegevens aan te kopen m.s. “Willy” (te noemen “Geryvo”);

 • Bouwjaar: 1964 
 • Tonnage: 805
 • Afmetingen: 65 * 6,60 * 2,75
 • Hoofdmotor: Cummins 440 pk, bouwjaar 2002, in 2013 gereviseerd

De bevrachting zal worden ondergebracht bij bevrachtingskantoor Den Breejen Bevrachtingen uit Capelle aan den IJssel, waardoor de exploitatiemogelijkheden veel ruimer worden dan in de huidige situatie. Er zullen ook nog reizen worden gedaan voor de huidige verlader.

Concurrentiepositie en/of onderscheidend vermogen
Als onderdeel van het marktsegment droge lading schepen, onderscheidt dit schip zich van de rest door haar ruime vaargebied.
Door haar afmetingen en diepgang kan het aan te kopen schip vrijwel alle vaarwegen bereiken. 
Er is bovendien een relatief beperkte bemanningssterkte mogelijk, waardoor er geen personeelsleden nodig zijn. Dit geeft een voordeel op het gebied van operationele kosten. De onderneming heeft ook niet te maken met de krapte die er is aan goed en gekwalificeerd personeel.
De markt van het kleine schip kent nagenoeg geen toevoeging meer van nieuwe schepen aan de vloot. De bestaande goed onderhouden schepen, hebben daardoor over de werkhoeveelheid in het algemeen geen klagen.

Markt
De Nederlandse binnenvaartvloot is veruit de grootste in Europa. De vloot is niet alleen groot in aantal, ze is ook groot in diversiteit. Dit is ook nodig om alle verschillende soorten en hoeveelheden lading naar de bestemmingen aan grote en kleine vaarwegen te kunnen vervoeren. Het kleinste schip kan circa 350 ton vervoeren (dat zijn 14 vrachtwagens) en de grootste duwstellen hebben een laadvermogen tot 16.000 ton (660 vrachtwagens). De schepen zijn te verdelen in soorten schepen waarbinnen diverse scheepstypen te onderscheiden zijn. Een belangrijk onderscheid is het vervoer van droge lading (vrachtvaart) of tankvaart.

Het aan te kopen schip is een motorvrachtschip. Nederland telt er ruim 4.300 van. Deze schepen zijn vervolgens weer onder te verdelen in tonnenmaten. Het aan te kopen schip meet 805 ton. Een fors deel van de Europese Binnenvaartvloot betreft schepen van deze tonnage of kleiner. Dit aantal neemt wel jaarlijks af, omdat er in dit segment niet of nauwelijks nieuwe schepen zijn bijgekomen maar wel worden gesloopt. Perspectief voor dit soort kleine schepen is onverkort goed, omdat er in West-Europa nog steeds veel vaarwegen zijn waar de grote schepen niet kunnen komen. Het aan te kopen schip kan in principe op alle bestemmingen komen. 

Noordwest-Europa telt 25.000 km aan vaarwegen die de belangrijkste bestemmingen met elkaar verbinden. De 4.400 km aan vaarwegen in Nederland sluiten aan op het stelsel van Europese vaarwegen.

Door de grote diversiteit aan schepen kunnen vrijwel alle soorten goederen vervoerd worden met de droge lading binnenvaart. Je moet dan met name denken aan bulkgoederen zoals zand, soja, kolen en granen. Of zelfs versproducten die in speciale gekoelde containers vervoerd worden. 

De inzet van een bepaald type binnenvaartschip is niet alleen afhankelijk van de grootte en soort lading, ook de bestemming speelt hierin een rol. Door diversiteit in de afmetingen van de vaarwegen en sluizen zijn de scheepstypen daarop aangepast. Hierdoor zijn er met de huidige range aan schepen, mogelijkheden voor vrijwel elk soort lading en voor vrijwel elke bestemming.

Structuur

Financieringsbehoefte

Financieringsoverzicht

Aankoop motorschip "Willy" € 145.000,-
Aankoop- en financieringskosten € 15.000,-
Werkkapitaal € 15.000,-
Totaal € 175.000,-
Inbreng eigen middelen € 35.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 140.000,-

Leenbedrag: € 140.000,-
Rente: 7%
Looptijd: 72 maanden, lineaire maandelijkse aflossing, waarvan de eerste 3 maanden aflossingsvrij.

Er zijn momenteel buiten de crowdfundlening geen zakelijke financieringen. 

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is V.O.F. Schoemaker-Terwal, alsmede haar vennoten de heer G.H. Schoemaker en mevrouw Y. Terwal. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers beperkt.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 140.000,- verkregen op het schip m.s. “Willy”. Een recent uitgevoerde taxatie van het m.s. “Willy” door een deskundig scheepvaart Expertise- en Taxatiebureau geeft een handelswaarde aan van € 175.000,-.
 • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van G.H. Schoemaker voor een bedrag van minimaal € 140.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund en lineair dalend, gelijk aan het aflosschema van de lening van Collin Crowdfund. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van V.O.F. Schoemaker-Terwal worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor V.O.F. Schoemaker-Terwal is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is bepaald op basis van de jaarcijfers 2018, alsmede de prognoses voor 2019 en 2020. De prognoses zijn opgesteld door Evert Winter, die gespecialiseerd is in het adviseren van binnenvaart ondernemingen. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Rentabiliteit
Uit de jaarcijfers van het laatste volledige exploitatiejaar 2018 met het huidige schip, blijkt dat er een omzet is gerealiseerd van € 66.000,- met een genormaliseerde cashflow na privé-opnamen van € 13.000,-. De vennoten werken en wonen aan boord, waardoor de privé lasten laag kunnen blijven. De prognoses zijn gebaseerd op een redelijk behoudende inschatting van hetgeen er met het grotere schip bij de nieuwe bevrachter mogelijk is. De prognose voor 2019 geeft nog geen goed beeld van de mogelijkheden met het nieuwe schip. Dit jaar is de ondernemer in mei noodgedwongen gestopt met varen met zijn huidige schip (kapotte hoofdmotor). Men ligt nu al enige tijd stil in afwachting van de realisatie van de aankoop. Naar verwachting kan er met het nieuwe schip nog bijna vier maanden gevaren worden in 2019 volgens prognose. Conform begroting is de omzet in 2019 desondanks € 100.000,- met een genormaliseerde cashflow van € 7.000,- (na privé-opnamen). Het boekjaar 2020 is derhalve het eerste volledige jaar met het nieuwe schip. Op basis van de geprognosticeerde omzet van € 150.000,- en de begrote genormaliseerde cashflow van € 25.000,- is er voldoende ruimte om aan de aflosverplichtingen van de crowdfundlening te kunnen voldoen. De Rentabiliteit kwalificeren we op Ruim voldoende.

Solvabiliteit
Ultimo 2018 was het eigen vermogen van de onderneming € 50.000,- op een balanstotaal van € 72.000,-. Ondanks de tegenslag die de onderneming dit jaar heeft door de kapotte hoofdmotor, heeft men voldoende eigen vermogen om in te stappen in het nieuwe project. In de begrote cijfers per ultimo 2019 is het eigen vermogen € 40.000,-, wat volgens prognose resulteert in een solvabiliteit van 22%. Conform prognose zal het eigen vermogen in 2020 toenemen naar € 55.000,- met een solvabiliteit van 31%. Voor de Solvabiliteit kwalificeren we de score Voldoende. 

Liquiditeit
Ultimo 2018 was de current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) zeer comfortabel door de ruime liquide middelen en het beperkte kort vreemd vermogen. De liquiditeitspositie verslechtert door de toename van de vlottende passiva (lees: aflossingsverplichtingen) voor het komende jaar. Ultimo 2019 is de current ratio naar verwachting 0,5. In de financiering is rekening gehouden met de opstartkosten en ruimte voor werkkapitaal, zodat de liquiditeit bij aanvang naar verwachting niet te krap is. Bovendien starten de aflossingen na drie maanden. Door de winstreservering in 2020 zal de liquiditeitspositie verbeteren. De Liquiditeit kwalificeren we op Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-53424 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-08-2019 om 10:10
investeerder-11329 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-08-2019 om 10:09
investeerder-52746 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-08-2019 om 10:09
investeerder-48995 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-08-2019 om 10:09
investeerder-74445 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-08-2019 om 10:08

Reacties

Investeerder – 56043
27-08-2019 10:48
Succes met de doorvaart!

Ondernemer

Gerrit Schoemaker en Yvonne Terwal

Crowdfund Coach


Peter Stout