29509

Verweijen Veehandel

€ 350.000  |  7,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 359
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

9 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 9-02-2018 in 2 uur volgeschreven door 359 investeerders

Samenvatting

Deze hypothecair gedekte aanvraag is voor de aankoop van het onroerend goed en het bedrijf van vader Verweijen door zijn zoon Toon Verweijen. In Mill hebben ze een agrarisch bedrijf dat handelt in vee, voornamelijk kalveren en schapen, en daarnaast rosé kalveren opfokt. Op dit moment heeft men 165 kalveren. Op het bedrijf is ruimte voor 60 kalveren en verder heeft Toon nog een huurstal tot zijn beschikking voor 400 kalveren. Dit met een zogenaamd voergeldcontract. Toon is vanaf zijn jeugd actief in het bedrijf en heeft veel kennis en ervaring opgedaan. Na een aantal moeilijke jaren zijn 2016 en 2017 weer goede jaren geweest en is dit het juiste moment om deze overname te realiseren.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 350.000,-. De looptijd is 36 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing van € 2.916,67 en een verhoogde slottermijn van € 245.000,-. De rente bedraagt 7,0% gedurende de gehele looptijd.
 
Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Verweijen veehandel als Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteur voor de financiering is A.H.F. Verweijen t.h.o.d.n. Verweijen Veehandel. Er wordt een eerste hypotheekrecht van € 350.000,- gevestigd op het aan te kopen onroerend goed. Vanwege de gekozen rechtsvorm van een eenmanszaak is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.

Leendoel

De gevraagde financiering is voor de aankoop van het woonhuis met stallen en bijhorende gronden van vader, de overname van het bedrijf van zijn vader en de aflossing van een bestaande lening.

Ondernemer

Toon Verweijen (39 jaar) is van huis uit een Brabantse boerenzoon en ondernemer in hart en nieren. Hij is op het bedrijf opgegroeid en vanaf zijn zesde jaar bij het bedrijf betrokken. Nu is het moment daar om het bedrijf daadwerkelijk van zijn vader over te nemen. Toon heeft een opleiding gevolgd aan de Middelbare Landbouwschool te Cuijk en is daarna bij zijn vader in het bedrijf gestapt. Hij heeft inmiddels meer dan 20 jaar ervaring in het vak. In deze periode heeft hij de veehandel verder uitgebouwd met ook in- en verkoop naar Duitsland en België. Verder heeft hij het initiatief genomen het bedrijf van een gemengd landbouwbedrijf om te switchen naar een succesvol kalveren opfokbedrijf. 
Hij heeft inmiddels laten zien de kneepjes van het vak te kennen en door zijn goede inzicht in de markt kan hij snel op veranderingen anticiperen door binnen de bedrijfsvoering accenten te verleggen. 

In 2013 is een gezamenlijk bedrijf van Toon en zijn vader, mede door persoonlijke familieomstandigheden, in de problemen gekomen wat tot een faillissement heeft geleid. Dit is inmiddels volledig afgewikkeld.

Onderneming

Na de overname zal Toon het bedrijf voeren in de vorm van een eenmanszaak. Zijn vader heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en zal Toon waar nodig ondersteunen in de bedrijfsvoering. 
Die is tweeledig: enerzijds de handel in rundvee, met name kalveren en schapen in binnen en buitenland en anderzijds de opfok van zogenaamde rosé kalveren. In jargon worden dit starters genoemd. De kalveren worden als nuchter kalf aangekocht en opgefokt tot 10 à 12 weken en bij een gewicht van ruim 100 kg doorverkocht aan veehouders die de dieren afmesten. Op dit moment heeft Toon 165 kalveren. Op het bedrijf is ruimte voor 60 kalveren en verder heeft Toon nog een huurstal tot zijn beschikking voor 400 kalveren. Dit met een zogenaamd voergeldcontract. 

De veehandel betreft de inkoop en verkoop van slacht- en gebruiksvee. Het accent ligt op de handel van nuchtere kalveren (de zogenaamde nuka’s) die bij de diverse veehouderijbedrijven worden aangekocht en als een grote(re) koppel worden doorverkocht aan specifieke kalveren opfokbedrijven. Dit is een specifieke handel en vraagt een hoge mate van vakmanschap. Men moet goed in staat zijn om zowel gewicht als de kwaliteit van het dier te kunnen schatten. Het zijn hierbij de vakmensen zoals Toon die boven komen drijven en erin slagen een goede boterham te verdienen.  

Het andere aspect van de bedrijfsvoering sluit naadloos aan op de handel en betreft de opfok van starters. Hierbij verzorgt hij de opfok van deze kalveren voor eigen rekening en risico. Het grote voordeel voor Toon is het feit dat de afnemers van de starters ook de afnemers van de nuchtere kalveren zijn. 
Het bedrijf heeft een beperkte oppervlakte aan grond en hoewel het hoofdbestanddeel van het rantsoen (kunst)melk betreft, pacht hij daarnaast nog grond voor de teelt van ruwvoer ten behoeve van de starters en uiteraard de 170 fokooien die hij op het bedrijf aanhoudt. Een belangrijk voordeel van deze pacht is dat hij hiermee verzekerd is van de afzet van de mest! De fokooien lopen bij het bedrijf, maar worden in de wintermaanden 'geweid' op graslanden in de buurt van melkveehouders die gras kort de winter in willen laten gaan en op de dijken en natuurgebieden van het waterschap. Hiermee wordt een mooie besparing gerealiseerd op de voerkosten van deze ooien.

De agrarische markt is een aparte markt waarbij vraag en aanbod de prijs bepalen. De prijsvorming kan daardoor fluctueren en de kunst is om hierop te anticiperen. Doordat Toon zelf kort op deze markt zit, heeft hij goed zicht op de ontwikkelingen en kan hij snel acteren door accenten te verleggen van handel naar opfok of andersom. 

Het woonhuis, de stallen en de gronden
De bedrijfswoning is in 1981 gebouwd en is gevestigd op een perceel van inclusief tuin 1.400 m2. De woning is in de typische regionale plattelandsstijl gebouwd en traditioneel ingericht. De stallen zijn van 1980 en hebben een oppervlak van circa 550 m2. De bijhorende gronden hebben een totale oppervlakte van 2.600 m2. De landbouwgrond heeft een oppervlak van 1.846 ha. De marktwaarde bij huidige bestemming is per 5 april 2017 door een gekwalificeerd taxateur bepaald op € 500.000,-.

Structuur 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht 

Aankoop onroerend goed (zakelijk deel) € 250.000,-
Aankoop inventaris/machines € 65.000,-
Aankoop veestapel € 67.000,-
Kosten en werkkapitaal € 64.000,-
Aflossing bestaande lening € 20.000,-
Totaal € 466.000,-
Eigen middelen € 16.000,-
Schenking vader € 100.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 350.000,-

Leenbedrag: € 350.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 36 maanden, lineaire maandelijkse aflossing € 2.916,67 en een verhoogde slottermijn van € 245.000,-.

Het privégedeelte van het onroerend goed bedraagt € 250.000,-. Hierop rust na aankoop een financiering van de vader van Toon van € 166.000,- die door middel van schenkingen de komende jaren zal worden afgelost.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is A.H.F. Verweijen t.h.o.d.n. Verweijen Veehandel. Vanwege de gekozen rechtsvorm van een eenmanszaak is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Na de eigen inbreng is de privévermogenspositie van de ondernemer op basis van de aanwezige overwaarde in het privé onroerend goed ruim te noemen.
  • Er wordt een eerste hypotheekrecht van € 350.000,- gevestigd op het onroerend goed object aan de Cuijksedijk 28 te Mill (getaxeerde marktwaarde € 500.000,-) ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert A.H.F. Verweijen t.h.o.d.n. Verweijen Veehandel als een Verhoogd risico. Dun & Bradstreet kwalificeert F. Verweijen Veehandel, het verkopende bedrijf van de vader van Toon als Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we een Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de definitieve cijfers van 2016 en de voorlopig cijfers van 2017 van het verkopende bedrijf en de prognose over 2018 van A.H.F. Verweijen t.h.o.d.n. Verweijen Veehandel.

Rentabiliteit
Het is belangrijk te zien dat het over te nemen bedrijf in 2016 en 2017 winstgevend is geweest met mooie omzetten, voornamelijk uit de veehandel, van rond de € 500.000,- en een positieve operationele cashflow van circa € 22.000,- na privéopnames (score Ruim voldoende). De omzet van de veehandel zal ongeveer gelijk blijven in 2018 na de overname, maar de totale omzet stijgt in 2018 fors door het afleveren van de rosé kalveren die in 2017 zijn opgezet. De omzet komt over 2018 naar verwachting uit op € 932.000,- met een cashflow na privéopnames € 49.000,- (score Ruim voldoende). Dit is toereikend voor de aflossingen bij Collin Crowdfund. De privéopnames kunnen laag zijn, omdat er lage privé woonlasten zijn. Voor de rentabiliteit kennen we de kwalificatie Ruim voldoende toe.

Solvabiliteit
Bij de start bedraagt het eigen vermogen naast de inbreng ook de schenking van de vader die dit gezien de leeftijd van de ondernemer en de aflossing op onroerend goed eenmalig belastingvrij kan schenken. Op deze manier bedraagt de solvabiliteit na het eerste jaar 2018 33% (score Ruim voldoende) op een balanstotaal van € 483.000,-. Naast dit vermogen is er in privé nog een stille reserve in het woongedeelte waar alleen de lening van vader op zit die jaarlijks gedeeltelijk wordt kwijtgescholden. Dit geeft extra comfort bij de solvabiliteit. De kwalificatie voor de Solvabiliteit komt exclusief de stille reserve uit op Ruim voldoende.

Liquiditeit
Door de beperkte schuldpositie en lage aflossingsverplichting is de current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) na overname Goed met 1,4. De liquiditeit zal voor het bedrijf en de agrarische branche in zijn geheel echter altijd een aandachtspunt blijven. Daarom kwalificeren we de Liquiditeit voorzichtigheidshalve als Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-17561 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-02-2018 om 12:12
investeerder-22329 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-02-2018 om 12:11
investeerder-29775 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-02-2018 om 12:11
investeerder-43148 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
09-02-2018 om 12:10
investeerder-36811 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-02-2018 om 12:10

Reacties

Investeerder – 9601
09-02-2018 12:29
Kunt u aangeven waaruit/waarvan wordt de slottermijn betaald?

Collin Crowdfund
09-02-2018 13:08
Beste investeerder,

Dank voor uw vraag. Zoals in de pitch beschreven zal er na de periode van 36 maanden een herfinancierings moment zijn. Dit kan via een bancaire lening, een nieuwe crowdfundcamagne danwel een alternatieve financieringsmogelijkheid.

Met vriendelijke groet,

Collin Crowdfund

Investeerder – 8682
09-02-2018 12:29
Het privégedeelte van het onroerend goed bedraagt € 250.000,-. Hierop rust na aankoop een financiering van de vader van Toon van € 166.000,- die door middel van schenkingen de komende jaren zal worden afgelost. Heeft vader de intentie om te gaan schenken of zal hij deze schenkingen doen, onafhankelijk van andere factoren, zoals de gang van zaken binnen het bedrijf. Welke bedragen zal vader op jaarbasis schenken?

Collin Crowdfund
09-02-2018 13:08
Beste investeerder,

Dank voor uw vraag. Vader heeft inderdaad de intentie te gaan schenken. Hierbij zal met name gekeken worden wat binnen de op dt moment geldende fiscale regelgeving mogelijk is. De schenkingen zullen gedeeltelijke kwijtscheldingen van de schuld zijn, Er is geen overeenkomst waarin de toekomstige schenkingen reeds formeel zijn vastgelegd.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Investeerder – 36630
09-02-2018 12:30
Er staat eerste hypotheekrecht wordt er daadwerkelijk een eerste hypotheek ingeschreven en gevestigd op het pand of is het enkel het recht om dit te doen? Graag duidelijkheid?

Collin Crowdfund
09-02-2018 12:37
Beste investeerder,

Dank voor uw vraag.
Er wordt daadwerkelijk een eerste hypothecaire inschrijving van € 350.000,- ingeschreven en gevestigd voor uitboeking van de financiering.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Investeerder – 23943
09-02-2018 12:30
Is er een levensverzekering afgesloten op de lener en/of een ORV?

Collin Crowdfund
09-02-2018 12:47
Geachte investeerder,

Dank voor uw vraag. Op dit moment is er nog geen levensverzekering danwel overlijdensrisico verzekering gesloten. Gezien de hypothecaire dekking hebben we dit niet als voorwaarde opgenomen. Het is wel dringend besproken met de ondernemer die ook de intentie heeft om met name de overlijdensrisico verzekering zo spoedig als mogelijk af te sluiten.

Met vriendelijke groet,

Collin Crowdfund

Investeerder – 7580
09-02-2018 12:30
Het bevreemd mij dat er blijkbaar geen “reguliere” bank dit project wil financieren. Is het verzoek ook bij een reguliere bank neergelegd en wat is de reden dat zij het niet doen? Gezien de zekerheidswaarde (100% primaire dekking en schenking vander € 100k) zou hij toch qua rente veel goedkoper uit moeten zijn?

T. Verweijen
12-02-2018 10:04
Beste investeerder,

Hartelijk dank voor uw vraag. Ik ken Pieter van Rijbroek al meerdere jaren. Samen hebben we bekeken wat de de meest passende financieringsoplossing is voor mijn situatie. De banken zijn erg terughoudend met relatief kleine agrarische bedrijven en startende ondernemers. Dat is de reden waarom er gekozen is om via Collin de financiering te laten verlopen. Na 36 maanden wordt er gekeken of een bancaire financiering tot de mogelijkheden behoort.

Met vriendelijke groet,
Toon Verweijen

Investeerder – 36630
09-02-2018 12:30
Nog een vraagje, de aflossing bedraagt 35000 euro het eerste jaar en de rente 24500 samen 59500 euro dat kan dan toch niet uit de cashflow van 49000 euro komen? Graag een toelichting

Collin Crowdfund
09-02-2018 12:43
Geachte investeerder,

Dank voor uw vraag. De genoemde cashflow is na rentebetalingen. Van dit bedrag hoeven alleen nog de genoemde aflossingen te worden betaald.

Met vriendelijke groet,

Collin Crowdfund

Investeerder – 46472
09-02-2018 12:30
Wordt op de woning hypotheek gevestigd t.b.v. de investeerders?

Collin Crowdfund
09-02-2018 12:40
Geachte investeerder,

Dank voor uw vraag. Er wordt inderdaad een hypothecaire inschrijving gevestigd op het totale onroerend goed inclusief het woonhuis.

Met vriendelijke groet,

Collin Crowdfund

Investeerder – 46472
09-02-2018 12:38
Hoe is het herfinancieringsrisico na 36 maanden gemitigeerd?

Collin Crowdfund
09-02-2018 13:09
Beste investeerder,

Dank voor uw vraag. De LTV (loan to Value, schuld versus waarde van het onderpand) is op het moment van de herfinanciering over 36 maanden minder dan 50% waardoor er op basis van de huidige inzichten meerdere financieringsopties zijn.

Met vriendelijke groet,

Collin Crowdfund

Ondernemer

Toon Verweijen

Crowdfund Coach


Marc Kogels