29694

We Scan Factory

€ 240.000  |  9,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 222
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 5-11-2020 in 1 uur volgeschreven door 222 investeerders

Samenvatting

Het veiligstellen van beeld- en geluidsdragers met herinneringen aan mooie momenten en dierbare personen is wat Trigger/Bakker Media Center doet; de eerste stapjes van kinderen, bruiloften, vakanties van lang geleden, familiefeestjes. Alles wat destijds analoog is opgenomen, kan omgezet worden naar digitaal formaat en zo veiliggesteld worden voor de toekomst.

Edwin Dommershuizen en Julia Klaver namen het bedrijf 20 jaar geleden over van de heer Bakker en zijn begonnen met één computer en een kleine klantenkring. Inmiddels is men marktleider in Nederland en werkt men behalve voor de particuliere klant ook voor toonaangevende retailpartners als Media Markt, Ringfoto, Office Centre, Kamera Express en ANWB. Door de aanhoudende drukte en toenemende vraag naar hun diensten, ondervindt men al tijden problemen met levertijden en kan men niet verder groeien. Investering in uitbreiding van het productieapparaat is daarom hard nodig en is reden voor deze aanvraag.

Edwin Dommershuizen is 100% aandeelhouder van We Scan Holding BV, die vervolgens 100% aandeelhouder is van We Scan Factory B.V.

Invloed Coronavirus
Als gevolg van de coronacrisis is de omzet tot nu toe licht achtergebleven bij de oorspronkelijke verwachtingen. Dankzij de bestaande werkvoorraad kon de (eerste) lockdown worden overbrugd. Daarna werd door een advertentie in de ANWB Kampioen extra werk binnengehaald en kon zelfs een deel van de benodigde investering op de video afdeling worden gedaan. Door Corona zijn mensen binnen komen te zitten en aan het opruimen geslagen. Veel mensen hebben nu tijd om eindelijk eens die oude herinneringen digitaal te laten maken. Daar spelen ze nu sterk op in, via hun eigen kanalen en via hun retailkanalen. 
Dankzij hernieuwde afspraken met Kamera Express, Office Center en Media Markt zal de omzet in de loop van dit jaar weer verder aantrekken. Hierdoor zal de omzet van 2020 naar verwachting met 8% groeien t.o.v. 2019.

De goede gang van zaken blijkt tevens uit het feit dat men dit jaar al enige investeringen heeft kunnen doen uit eigen middelen, de ondernemers hebben circa € 25.000 kunnen investeren op de video afdeling. 

Financieringsbehoefte 
De gevraagde financiering via Collin bedraagt € 240.000,-. De looptijd is 60 maanden waarvan de eerste vier maanden aflossingsvrij en de lening wordt lineair afgelost. De rente bedraagt 9% per jaar gedurende de gehele looptijd.

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert het bedrijf We Scan Factory B.V. als Laag Risico. De Collin Credit Score is Voldoende. 
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteuren zijn We Scan Factory B.V. en We Scan Holding B.V.;
 • Mevrouw J.M. Klaver geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 200.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde;
 • De heer E.J.S. Dommershuizen geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 200.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde;
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het geconsolideerde vermogen van We Scan Factory B.V. en We Scan Holding B.V. mogen plaatsvinden, zolang de geconsolideerde solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 36% of lager is;
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van We Scan Factory B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund behoudens specifiek te benoemen apparatuur welke door MWA Nova GmbH wordt geleverd en voor een bedrag van € 20.000,- wordt gefinancierd door deze leverancier;
 • De vordering van We Scan Holding B.V. op de directie dient jaarlijks te worden afgebouwd met € 20.000,-;
 • Zonder toestemming van Collin Crowdfund N.V. mogen geen nieuwe leningen/kredieten worden aangegaan.

Video Pitch

Leendoel

Een deel van de investering wordt gebruikt voor herfinanciering van bestaande leningen. Het overige deel wordt aangewend voor uitbreiding van de productiecapaciteit waardoor normale levertijden gegarandeerd kunnen worden en ook de mogelijkheid bestaat om, ook via de bestaande partners, de digitalisatiediensten verder uit te rollen.
 

Ondernemer

Edwin Dommershuizen (1966) en Julia Klaver (1970), staan aan het roer van Trigger/Bakker Media Center. In het verleden waren zij zowel zakelijk als privé aan elkaar verbonden, tegenwoordig is dit alleen nog zakelijk het geval. Edwin omschrijft zich als echte ondernemer en zoekt naar de kansen in de markt, draagt zorg voor de optimalisatie van de workflow en productie en heeft de contacten met de leveranciers en partners. Julia heeft met haar marketing- en financiële achtergrond de leiding over de bedrijfsvoering en uitstraling van het bedrijf. Omdat beiden volop meewerken op de werkvloer is er altijd veel klantcontact en weet men wat er speelt. Mede daardoor is in de loop der jaren een trouwe klantenkring opgebouwd.

Onderneming

Het bedrijf heeft zijn oorsprong in 1992 toen het nog Bakker Video Duplo Center heette en werd gerund door Carel Bakker. In 2000 namen Julia en Edwin het bedrijf over en begonnen ze enthousiast met één computer, een heleboel oude apparatuur en een handjevol klanten. Door snelle professionalisering groeide men jaarlijks met 20% waardoor meerdere keren werd verhuisd omdat men te groot werd. Er wordt inmiddels met 11 man met veel liefde en vakmanschap aan het digitaliseren van alle oude beelden gewerkt. Men biedt een gewaardeerde service waar veel vraag naar is.

We Scan Factory B.V. is door Edwin en Julia in 2017 opgericht na de overname van concurrent Trigger. Men treedt naar buiten onder de beide handelsnamen; Bakker Media Center en Trigger. Voor fotozaken is er een apart verkoopkanaal onder de naam The Transfershop. De grote retailers worden white label bediend. 

Inmiddels is men marktleider op het gebied van het digitaliseren van analoge mediadragers zoals 8/16mm films, videobanden, camera-tapes, dia’s, negatieven, fotoboeken en audiomaterialen. Ook zijn er enkele mooie retailers verbonden, zoals Media Markt, Ringfoto, Office Centre, Kamera Express en ANWB. Daarnaast zijn er nog vele autonome fotozaken vaste klant. Hiermee beschikt men over een landelijk netwerk waar particulieren terecht kunnen met hun digitalisatie-opdrachten, deze particulieren komen echter ook rechtstreeks naar de zaak.

Professionele klanten, waaronder bijvoorbeeld het Eye filminstituut en Beeld en geluid in Hilversum, laten ook opdrachten uitvoeren en zeker nadat drie jaar geleden concurrent Trigger is overgenomen, is de rechtstreekse klantenkring sterk gegroeid.

De missie van het bedrijf is om middels een zorgvuldig geselecteerd en zo breed mogelijk netwerk oud beeldmateriaal, zoals film, tapes, foto’s, negatieven, dia’s en audio zo optimaal mogelijk te digitaliseren en deze dusdanig beschikbaar te stellen dat je altijd en overal toegang hebt tot je verleden, zodat je de beelden kunt bekijken waar je maar bent en kunt delen met wie je maar wilt.

Digitaliseren bevindt zich in een groeimarkt. Het aanbod van de oude beeld- en geluidsdragers is op dit moment te groot voor de huidige capaciteit, waardoor er te lange wachttijden ontstaan. De investeringen die men wil gaan doen, zorgen voor een verdubbeling van de capaciteit op de videoafdeling. Een deel van de investering op de videoafdeling is inmiddels afgerond. Door de investering op de filmafdeling zal een hogere kwaliteit in filmscanning kunnen worden geleverd, waar niet alleen de particuliere klanten blij mee zullen zijn, maar waarmee men ook aan de vraag uit de markt van archieven en instellingen als Beeld en Geluid kan voldoen. Met deze financiering wil men een uniek digitaliseerbedrijf qua workflow, kwaliteit en capaciteit realiseren. Met de apparatuur die men gebruikt en gaat gebruiken, kan men, in combinatie met het hoge afwerkingsniveau, een onderscheidend product leveren ten opzichte van de concurrenten. Het motto is dan ook “Wij leveren wat wij zelf zouden verwachten en wij verwachten veel”. 

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Upgrade scanners € 60.000,-
Nieuwe scanners € 40.000,-
Herfinanciering huidige leningen € 150.000,-
Videoapparatuur € 25.000,-
Werkkapitaal € 25.000,-
Totale investering € 300.000,-
Financiering middels MWA Nova GmbH € 20.000,-
Fiscale regeling € 40.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 240.000,-

Leenbedrag: € 240.000,-
Rente: 9,0%
Looptijd: 60 maanden met lineaire maandelijkse aflossingen, waarvan de eerste vier maanden aflossingsvrij

Lening MWA Nova GmbH, Berlijn:
Een lening van € 20.000,- met een aflossing in vier jaar, onder de voorwaarde dat de investeerders van Collin conform aflosschema worden terugbetaald. Als zekerheid is er een eerste verpanding afgegeven op de door MWA Nova GmbH te leveren inventaris met een aankoopwaarde van € 20.000,-. 

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn We Scan Factory B.V. en We Scan Holding B.V.;
 • Mevrouw J.M. Klaver geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 200.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde;
 • De heer E.J.S. Dommershuizen geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 200.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde;
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het geconsolideerde vermogen van We Scan Factory B.V. en We Scan Holding B.V. mogen plaatsvinden, zolang de geconsolideerde solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 36% of lager is.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van We Scan Factory B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund behoudens specifiek te benoemen apparatuur welke door MWA Nova GmbH wordt geleverd en voor een bedrag van € 20.000,- wordt gefinancierd door deze leverancier.
 • De vordering van We Scan Holding B.V. op de directie dient jaarlijks te worden afgebouwd met € 20.000,-.
 • Zonder toestemming van Collin Crowdfund N.V. mogen geen nieuwe leningen/kredieten worden aangegaan.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor We Scan Factory B.V. is Laag risico. De kwalificatie voor We Scan Holding B.V. is eveneens Laag risico
Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. 
De Collin Credit Score is gebaseerd op de definitieve jaarcijfers 2019 van We Scan Holding B.V. en We Scan Factory B.V., alsmede op de tussentijdse cijfers 2020 en de prognosecijfers 2021 van We Scan Factory B.V.. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Afloscapaciteit 
De overname van Trigger heeft blijkens de (enkelvoudige) cijfers van We Scan Factory B.V. tot het gewenste effect in 2018 en naar inmiddels is gebleken ook in 2019 geleid, te weten een mooi positief resultaat. 
Door het succes met de ANWB weten ook steeds meer particulieren Trigger/Bakker Media Center rechtstreeks te vinden.
De investeringen zullen leiden tot uitbreiding van de productiecapaciteit waardoor men niet meer met de rem erop hoeft te ondernemen. Dit laatste is de afgelopen jaren en zeker het vorige jaar gebeurd. 
Het netto cashflow-overschot bedroeg over 2019 € 43.000,-. Het voor 2020 geprognosticeerde cashflow-overschot bedraagt € 134.000,- en voor 2021 is een overschot van € 100.000,- geprognosticeerd.
De voorlopige cijfers 2019 geven aan dat het resultaat consistent is; op basis daarvan wordt de Rentabiliteit op Goed beoordeeld.

Solvabiliteit
De solvabiliteit wordt voor eind 2019 berekend op respectievelijk 30%. Voor het einde van 2020 wordt deze geprognosticeerd op 37% en voor eind 2021 op 53%. Bij de omzetting van VOF in BV in 2017 is als gevolg van de verslechterde economische omstandigheden tijdens de crisis het eigen vermogen in de VOF negatief geworden, wat na de rechtsvormomzetting heeft geleid tot een vordering op privé, die conform de rekening-courantovereenkomst jaarlijks wordt afgebouwd met minimaal € 20.000 en welke door ons in mindering wordt gebracht op het Eigen Vermogen, evenals de aanwezige goodwill bij de overname van het bedrijf Trigger 
Mede gezien de positieve ontwikkeling in de tijd van de solvabiliteit en gelet op de aangetoonde waarde van de goodwill van Trigger blijkens de gang van zaken wordt de Solvabiliteit op Voldoende gewaardeerd.

Zekerheden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

 • Mevrouw J.M. Klaver geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 200.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde;
 • De heer E.J.S. Dommershuizen geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 200.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde;
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van We Scan Factory B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund behoudens specifiek te benoemen apparatuur welke door MWA Nova GmbH wordt geleverd en voor een bedrag van €20.000,- wordt gefinancierd door deze leverancier.

Wij kwalificeren de zekerheden, door de morele aard van de borgstellingen, als Matig.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Matig
Overall: Voldoende

Extra beloning

Als extraatje voor de investeerders, die zelf nog verouderd beeldmateriaal hebben welke gedigitaliseerd dient te worden, biedt We Scan Factory tot eind oktober 2021 een korting van 10% op de Trigger website prijs en een korting van 25% voor investeringen vanaf € 1.500,-. Deze orders kunnen alleen worden ingeleverd of worden rechtstreeks opgestuurd naar Amsterdam en niet middels de retail partners.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-118979 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-11-2020 om 11:08
investeerder-24315 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-11-2020 om 11:07
investeerder-109872 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-11-2020 om 11:07
investeerder-111755 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-11-2020 om 11:07
investeerder-3312 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-11-2020 om 11:07

Ondernemer

E.J.S. Dommershuizen

J.M. Klaver

Teamfoto

Crowdfund Coach


Fred Bouwman