Intensief beheer

Om sturing te geven aan het netto rendement is een adequate kredietbeoordeling alvorens de pitch op onze website te plaatsen van groot belang.

Zoals ook onder “Netto rendement” aangegeven vragen we daar waar mogelijk om zekerheden van de leningnemers. Hierbij valt te denken aan borgstellingen, hypotheken, verpanding van roerende zaken en/of garantiestellingen. Bij de bepaling van de hoogte van de rente laten wij deze in een belangrijke mate meewegen. De overeengekomen zekerheden zijn van groot belang voor onze afdeling Intensief Beheer. Hoe deze afdeling te werk gaat hebben we onderstaand verkort weergegeven.

Indien een leningnemer onverhoopt niet in staat is om aan de aflossingsverplichting te voldoen, wordt er vanuit onze afdeling Intensief beheer zo snel mogelijk contact gezocht met de leningnemer. Hierbij zijn wij primair gericht op de continuïteit van de onderneming en daarmee de mogelijkheid om weer aan haar/zijn rente- en aflossingsverplichting te voldoen.
De eerste stap in deze is het aanspraken van leningnemers op een eventuele achterstand en het informeren van investeerders over deze achterstand.

De tweede stap is een analyse van de actuele feitelijke stand van zaken (economisch en juridisch). Dit is relevant omdat tussen het moment van verstrekken van de lening en het moment liquiditeitsproblemen, de kwaliteit van de zekerheden kunnen zijn gewijzigd. Bijvoorbeeld door waardevermindering van de verpande roerende zaken als gevolg van het gebruik of afname van de materialiteit van de borg door zakelijke- of privé omstandigheden.

De insteek is om zo snel mogelijk een actueel beeld te vormen. Hiertoe beschikt onze interne afdeling Intensief Beheer naast een drietal medewerkers over een tweetal gespecialiseerde adviseurs. Dee groep wordt aangevuld met gespecialiseerde advocaten die we ‘op case basis’ inzetten.

Indien uit de analyse blijkt dat herstel van aflossingen en rentebetalingen mogelijk is, dan werken wij dit uit in een voorstel. Dit voorstel leggen wij na goedkeuring door de Groen Licht Commissie (directie Collin) ter besluitvorming in een stemronde aan onze investeerders voor. Vervolgens gaan wij over tot de implementatie van de herziene leningvoorwaarden.

Indien blijkt dat er geen mogelijkheden zijn tot herstel zullen we (al dan niet in overleg met de curator) over gaan tot het maximaal uitwinnen van de openstaande vordering plus eventuele achterstallige rente. Uiteraard hebben we ons hierbij te houden aan de wettelijke kaders en ook aan de redelijkheid en billijkheid zoals wij die voorstaan. Gezien de complexiteit die optreedt bij uitwinning achten wij inzet van onze specialisten hierbij in het belang van alle partijen. Voor zowel investeerders als ondernemers gaat hier regelmatig een ogenschijnlijk lange periode aan op. Wij zijn ons hier terdege van bewust en trachten onze (tussentijdse) communicatie, door een juiste afweging tussen maximaal tijdig informeren en gewenste geheimhouding om tot een betere oplossing te komen, zo adequaat mogelijk in te richten.
Ook de uitkomst van de uitwinning (indien 100% verhaal niet mogelijk is) leggen we voor aan de investeerders in de eerder genoemde stemronde. Echter in die situaties waar bijvoorbeeld door de invloed van de curator sneller handelen noodzakelijk is doen wij dit ook en informeren wij nadien.

De mate waarin we in staat zijn om de openstaande vordering alsnog te verhalen verschilt sterk per case. Indien sprake is van morele borgen en verpanding van roerende goederen zal deze normaliter een stuk lager zijn dan bij een situatie waarin we middels een 1e hypotheek stevig grip hebben. In de pitch trachten we dit aan hand van de ons beschikbare informatie zo goed mogelijk uiteen te zetten en ook terug te laten komen in de rente die richting investeerders in het vooruitzicht wordt gesteld. Op individuele case basis maken we altijd inzichtelijk welk bedrag alsnog is verhaald en welke kosten hierbij zijn opgetreden om te komen tot de netto uitbetaling. In “mijn Collin” treft u onder investeringen/status aan voor welke leningen wij voorzieningen hebben getroffen en waar onze afdeling Intensief Beheer op dit moment in overleg met ondernemers en adviseurs tracht te komen tot een adequaat vervolg dan wel afwikkeling.

Ervaringen van investeerders

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille