25722

Wood and Colors

€ 100.000  |  8,5% rente  |  36 maanden  Investeerders: 144
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 28-06-2017 in 1 uur volgeschreven door 144 investeerders

Samenvatting

Wood and Colors (een handelsnaam van Nederlandse Hout Coating B.V.) is actief in de handel van gekleurd tuinhout. Voor Wood and Colors is aanvullende financiering benodigd voor de showroom, een extra machine en werkkapitaal om de groei door te zetten. Nederlandse Hout Coating is tevens een industriële houtspuiterij met een houthandelstak. Zij bewerken en verkopen hout voor de timmerindustrie, bouwnijverheid, bouwmaterialenhandel, houtzagerijen, tuinhout leveranciers en houtimporteurs. 

Keath Alkoutobi, de eigenaar, is sinds 10 jaar actief in de coating business en heeft 7 jaar geleden Nederlandse Hout Coating opgericht. Inmiddels zijn er 25 mensen werkzaam in het bedrijf en zijn er ook ambities om door te groeien tot een internationale speler. Nederlandse Hout Coating is en profileert zich als een bedrijf dat een voortrekkersrol heeft in de markt. Nederlandse Hout Coating en Wood and Colors opereert op een innovatieve manier in een conservatieve markt. Dat dit goed lukt is te zien door de forse groei die het bedrijf doormaakt. De vooruitzichten zijn positief te noemen en de organisatie is klaar voor verdere groei. 

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 100.000,-. De looptijd is 36 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,5% gedurende de gehele looptijd.
 
Risico
Dun & Bradstreet noteert een Verhoogd risico. De overall Collin Credit Score is Voldoende. De debiteuren zijn Alko Producten en Diensten Holding B.V. en Nederlandse Hout Coating B.V. (met als handelsnaam voor de webshop Wood and Colors). Er geldt een niet-onttrekkingsverklaring voor de kredietnemers tot en met een solvabiliteit van 25%. De heer G. Alkoutobi geeft een persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 100.000,-. De borgstelling heeft op dit moment morele waarde. Op het woonhuis wordt een 2e hypotheek gevestigd van € 100.000,- op dit moment zit in de woning vrijwel geen overwaarde. Er is een overlijdensrisicoverzekering afgesloten van minimaal € 100.000,- die wordt verpand t.b.v. de Collin lening. De huidige en toekomstige inventaris, voorraad en overige roerende zaken worden in 2e verband verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. 

Video Pitch

Leendoel

De gevraagde financiering zal worden gebruikt voor de investering in een additionele verfspuitmachine, aankleding van de showroom en als uitbreiding van het werkkapitaal in verband met de snelle groei.

Ondernemer

Keath Alkoutobi (33 jaar) is op jonge leeftijd vanuit Iran naar Nederland gekomen. Hij heeft zijn middelbare school afgerond en is daarna gelijk gaan werken. Tussentijds heeft hij cursussen NIMA-A en NIMA-B gedaan. Inmiddels heeft Keath ruim 10 jaar ervaring in de coating en applicatie wereld en is hij 7 jaar eigenaar van Nederlandse Hout Coating – Wood and Colors. Daarnaast is hij actief in de lokale politiek en fractievoorzitter van de grootste lokale politieke partij van Haaksbergen. Tevens is hij voorzitter van de coalitie van PVDA, D66 en zijn lokale partij Leefbaar Haaksbergen.

Door de groei van de onderneming en de groei van het team zijn de hoofdaandachtsgebieden van Keath inkoop en verkoop. Daarnaast heeft hij een scherp oog voor ontwikkelingen in de markt en stuurt hij snel bij op basis van zijn visie en strategie. Keath is een verbinder en weet de juiste mensen om hem heen te verzamelen om de gezamenlijke doelen te realiseren. Mensen omschrijven hem als ambitieus en doelgericht. Hij streeft ernaar om gezamenlijk met zijn team het grootste en beste houtcoatingsbedrijf van Nederland te worden.

Onderneming

Nederlandse Hout Coating is een industriële houtspuiterij met een houthandelstak. Wij bewerken en verkopen hout voor de timmerindustrie, bouwnijverheid, bouwmaterialenhandel, houtzagerijen, tuinhout leveranciers en houtimporteurs. 

Met Wood and Colors zijn we actief in de handel van gekleurd tuinhout. Afnemers zijn particulieren, alsmede Hoveniers en timmerlui (ZZP’ers). Met Wood and Colors spelen we onder andere in op modetrends zoals die in de diverse tuin- woon- en lifestyleprogramma’s actueel zijn. 

Onze missie is om hout te behandelen met verf, zodat de levensduur van het hout verlengd wordt. Daarnaast verfraaien we het hout met de kleuren die we aanbrengen voor het woongenot van mensen in en rondom het huis. Deze waarde toevoeging is essentieel voor een mooier en beter natuurproduct. We staan goed aangeschreven in de markt en ons marktaandeel in Nederland groeit snel. De zwart gespoten planken die men overal kan kopen bij de houthandel worden voor de grootste gedeelte bij Nederlandse Hout Coating geproduceerd. Door middel van de nieuwste innovaties in de coating wereld trachten wij altijd een voorsprong te behouden ten opzichte van de concurrentie. 

Van de top 10 coating bedrijven staan wij inmiddels op positie nummer 4. Ons onderscheidend vermogen is dat we goed zijn in warehousing en logistiek. Hierdoor zien klanten ons als verlengstuk van hun eigen bedrijf, dit verstevigt onze positie ten opzichte van de concurrentie. Wood and Colors is de enige tuinhoutleverancier in Nederland die tuinhout in alle denkbare kleuren kan leveren. Hierin zijn we uniek in Nederland en heel Europa. Door intensieve samenwerking met geselecteerde (verf)leveranciers is een productieproces ontwikkeld dat zeer kostenefficiënt is met per saldo een kwalitatief beter resultaat. Deze blijvend innovatieve manier van werken is de basis van het succes en is diep geworteld in onze bedrijfsvoering.

Structuur

Financieringsbehoefte

Met de gevraagde additionele financiering kan er nog efficiënter geproduceerd worden, vergroten we de productiecapaciteit en kunnen we de omzetgroei aan. De showroom zal ook zorgen voor een extra boost.

Investeringsoverzicht

Uitbreiding machinepark – verfspuitmachine € 40.000,-
Aankleding showroom € 15.000,-
Werkkapitaal € 45.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 100.000,-

De uitbreiding van het werkkapitaal is als aanvulling op het bestaande rekeningcourant krediet van € 35.000,- bij de Rabobank. Daarnaast lopen er nog leningen met staatsgarantie bij de Rabobank met een totale openstaande schuld van circa € 150.000,-, waarop circa € 50.000,- per jaar wordt afgelost. De Rabobank heeft verder de gebruikelijke zekerheden en de ondernemer heeft een persoonlijke borgstelling ter hoogte van € 50.000,- afgegeven aan de Rabobank. Ook is er nog een kortlopende lening via Funding Circle met een openstaand bedrag van € 37.500,- en een resterende looptijd van 18 maanden. Ook hier heeft de ondernemer een persoonlijke borgstelling afgegeven.

Leenbedrag: € 100.000,-
Rente: 8,5%
Looptijd: 36 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Alko Producten en Diensten Holding B.V. en Nederlandse Hout Coating B.V.
  • De heer G. Alkoutobi geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
  • Op het privé woonhuis wordt een 2e hypotheek gevestigd van € 100.000,- met een stand still periode van 6 maanden. In de woning zit op dit moment vrijwel geen overwaarde. 
  • De huidige en toekomstige inventaris, voorraad en overige roerende zaken worden in 2e verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het geconsolideerde vermogen van Alko Producten en Diensten Holding B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 25% of lager is. 
  • Er is een overlijdensrisicoverzekering afgesloten van minimaal € 100.000,- die wordt verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet geeft een Laag risico aan voor Alko Producten en Diensten Holding B.V. en een Verhoogd risico voor Nederlandse Hout Coating B.V. Voor deze aanvraag hanteren wij de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de door de accountant opgemaakte definitieve cijfers 2015 en 2016, en de prognose voor 2017 van beide kredietnemers.

Rentabiliteit
De omzetgroei is de achterliggende jaren groot geweest (van € 299.000,- in 2013 tot € 990.000,- in 2016). Over 2015 is een winst voor belastingen van € 112.000,- behaald bij een omzet van € 530.000,-. 2016 is het jaar geweest van voorbereiding tot en investering in verdere groei. Er is onder andere geïnvesteerd in een nieuwe webshop, optimalisatie van de productiestraat en enkele kleinere investeringen. Dit heeft geleid tot incidentele kosten van in totaal circa € 45.000,- exclusief additionele loonkosten uit hoofde van het inrichten en operationeel maken van de webshop. 2016 is afgesloten met een negatief resultaat van € 71.000,- en ook een negatief cashflow overschot (- € 98.000,-) bij een omzet van ruim € 990.000,-. De realisatie 2017 tot en met april ligt boven de begroting en onderbouwde liquiditeitsprognose. De verwachte omzet over 2017 is € 1.500.000,- met een geprognosticeerd resultaat voor belastingen van € 230.000,-. Hieruit blijkt dat 2017 het omslagjaar is, waarin de investeringen over 2016 ruim terugverdiend worden. Dit laatste zou een Excellente rentabiliteit betekenen. Het rendementsherstel over de eerste 4 maanden van 2017 is aangetoond. Echter gezien de matige rentabiliteit over 2016 en het feit dat de volledige prognose nog behaald moet worden, waarderen we de rentabiliteit voor nu op Voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit is door de snelle groei en bijbehorende balansverlenging tot op heden Matig geweest (solvabiliteit 2015 bedroeg 2,5% op een balanstotaal van € 183.000,-). De balansverlenging is mede veroorzaakt doordat er deels veel voorraad is aangehouden ten behoeve van een enkele afnemer. Door het verliesjaar 2016 is de solvabiliteit negatief geworden (-18% op een balanstotaal van bijna € 400.000,-). Over 2017 wordt een herstel verwacht naar 21% op een balanstotaal van € 575.000,-. Men heeft de groei mede kunnen realiseren door goede afspraken en verstandhouding met leveranciers en de ontvangen aanvullende financiering. Dit laatste zou een score Voldoende betekenen, echter in verband met de Matige solvabiliteit over 2016 en de taakstellende begroting voor 2017 wordt voor nu de score Matig aangehouden.

Liquiditeit
De liquiditeit per ultimo 2015 is met een current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) van 1,7 Excellent. In 2016 is deze door het incidentele verlies weggezakt naar 0,9 en daarmee Matig en de kortlopende schulden zijn behoorlijk gestegen door de forsere aflossingsverplichtingen. Door de reeds in het eerste kwartaal 2017 ingezette omzetgroei met een vergelijkbaar kostenniveau als in 2016 is de verwachting dat de current ratio pre ultimo 2017 uitkomt op 1,5 (Goed). Daarnaast is er het bestaande rekeningcourant krediet van € 35.000,- in verhouding tot de omzet krap. Voorzichtigheidshalve waarderen we de liquiditeit naar Ruim Voldoende af in verband met de krappere liquiditeit in 2016.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Matig
Liquiditeit: Ruim Voldoende
Overall: Voldoende

Extra beloning

Alle investeerders ontvangen een kortingscoupon van € 20,- te besteden op de Webshop www.woodandcolors.nl bij bestellingen vanaf € 200,-

De coupon zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-13127 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-06-2017 om 10:08
investeerder-32169 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-06-2017 om 10:08
investeerder-7816 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-06-2017 om 10:08
investeerder-23051 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-06-2017 om 10:08
investeerder-37538 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-06-2017 om 10:08

Ondernemer
Keath Alkoutobi

Crowdfund Coach


Otto Kreijkes