32774

XXS Kinderopvang

€ 110.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 133
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 22-07-2019 in 1 uur volgeschreven door 133 investeerders

Samenvatting

XXS Kinderopvang is een succesvolle en groeiende kinderopvangorganisatie welke actief is in Uden en Cuijk. In 2020 wordt in Oss een nieuwe XXS vestiging toegevoegd waarvoor men deze uitbreidingsinvestering vraagt. Met een omzet van ruim € 1.600.000,- in 2018 en een operationele cashflow van bijna € 200.000,- is er sprake van een winstgevende onderneming. Voor de gevraagde lening geldt onder andere een eerste hypotheek op een appartement met een marktwaarde van € 172.000,-.

XXS staat voor kleinschalige kinderopvang in een huiselijke omgeving waar aandacht is voor de ontwikkeling van het kind. De onderneming wordt gedreven door Sanna Bogaerts (45 jaar) die een bewezen trackrecord heeft binnen de sector. Sanna vindt het belangrijk om de onderneming te onderscheiden ten opzichte van de concurrentie. Zo heeft men in 2018 een nieuwe activiteit toegevoegd in de vorm van het aanbieden van pretecho’s. Op deze manier wordt er in een vroegtijdig stadium contact gelegd met aanstaande ouders. Dit zorgt voor nieuwe aanmeldingen en plaatsingen.

Financieringsbehoefte
XXS Kinderopvang heeft een totale financieringsbehoefte van € 260.000,-. 
De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. Vanaf de eerste maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 60 maanden en een slottermijn van € 85.000,-. Dit betekent dat er een verplichte jaarlijkse aflossing is van € 35.000,-. Elk boekjaar zijn er extra aflossingen (dus naast de reguliere aflossing) toegestaan met een minimum van € 10.000,- en een maximum van € 50.000,- tegen een vergoedingsrente voor de investeerders van 3 maanden. Daarnaast heeft de ondernemer de mogelijkheid om in de laatste 6 maanden voor einddatum de lening volledig vervoegd af te lossen, ook hier tegen een vergoedingsrente voor de investeerders van 3 maanden. De rente bedraagt 7,0% gedurende de gehele looptijd. 

Risico

 • Dun & Bradstreet kwalificeert de onderneming met een Laag risico. De overall Collin Credit Score is Voldoende. De volgende zekerheden en voorwaarden zijn gesteld:
 • De financiering wordt verstrekt op concernniveau. Dat wil zeggen dat alle entiteiten binnen de groep hoofdelijk aansprakelijk zijn. De debiteuren van de financiering zijn derhalve XXS Beheer B.V., XXS Kinderopvang B.V., XXS Kinderopvang Uden B.V. en XXS To Be B.V.
 • De ondernemer in privé geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 65.000,- (25% van het leenbedrag). Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken (bestaande uit voornamelijk inventaris) worden verpand in eerste verband aan de investeerders. De inventaris heeft op de balans na investering een boekwaarde van ruim € 125.000,-. 
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 260.000,- op het appartement aan de Vorstendom 11b te Cuijk verkregen ten behoeve van de investeerders. Het appartement kent een marktwaarde van € 172.000,- op basis van een taxatierapport per mei 2018.

Gesplitste funding Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding
De financieringsbehoefte wordt voor € 110.000,- gefinancierd via Collin Crowdfund en voor € 150.000,- via zusterplatform Knab Crowdfunding met wie Collin een samenwerkingsovereenkomst heeft. De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen. Voor beide aanvragen geldt eenzelfde rentepercentage, looptijd en zekerheidspositie. Zowel de lening via Collin Crowdfund als de lening via Knab Crowdfunding wordt rentedragend 14 dagen nadat beide leningen volledig zijn gefund. Om maximaal gebruik te maken van de samenwerking zal op beide platformen de financieringsaanvraag worden opengezet en creëren we zogenaamde communicerende vaten door de mogelijkheid open te houden de hoogte van de leenbedragen bij beide platformen te kunnen verhogen respectievelijk verlagen naar aanleiding van het verloop van de funding op beide platformen. Hiermee maken we optimaal gebruik van de mogelijkheden om een succesvolle funding te realiseren.

Leendoel

De lening zal aangewend worden om het aantal XXS kinderdagverblijven per 2020 uit te breiden met een nieuwe vestiging in Oss. De gemeente Oss is een sterk groeiende gemeente en er worden momenteel veel gezinswoningen gebouwd en dit zal de komende jaren naar verwachting alleen nog maar verder toenemen. Ook vestigen zich steeds meer grotere bedrijven in Oss waardoor de werkgelegenheid toeneemt. 
Op dit moment is de kinderopvang in Oss voor 90% in handen van een grote organisatie binnen de branche. XXS zal op een kleinschaligere, en hierdoor persoonlijker en flexibeler, kinderopvang aanbieden die kijkt naar de agenda van ouders. Door de huidige aanbieder(s) is hier in Oss enorme behoefte aan. Het XXS kinderdagverblijf Oss zal plaatsnemen in een oude meisjesschool die verbouwd gaat worden tot een multifunctioneel centrum waarin kinderopvang, fysiotherapie, logopedie e.d. zich zullen gaan bundelen. 

Het overige deel van de financiering zal aangewend worden voor herfinanciering van de Rabobank, om zodoende de zekerheidspositie van de investeerders te verbeteren, en een deel werkkapitaal ten behoeve van de financiering van de groei van de bestaande activiteiten van XXS.

Ondernemer

In 2006 is Sanna (1974) gestart als ondernemer met gastouderbureau XXS. Vanuit deze situatie heeft zij de onderneming uitgebouwd naar een professionele organisatie met meerdere vestigingen actief in Uden en Cuijk en binnenkort ook in Oss.

In de achterliggende mindere economische tijden is zij in staat geweest de onderneming financieel gezond te houden.

Sanna heeft de afgelopen jaren dan ook ervaring, kennis en expertise opgedaan in de kinderopvangbranche en er kan dan ook gesteld worden dat zij een relevant trackrecord heeft als ondernemer in de kinderopvang.

Sanna heeft met name de afgelopen jaren geïnvesteerd in het onderscheidende vermogen van de onderneming door onder andere een nieuw aanvullend concept (het maken van pretecho’s) toe te voegen aan de activiteiten van de onderneming.

Onderneming

Activiteiten van XXS
XXS is actief in de kinderopvang en doet dat in een kleinschalige omgeving zodat er ruimte is voor de persoonlijke aandacht van het kind. De activiteiten van de onderneming zijn drieledig:

 1. XXS Kinderdagverblijven
 2. XXS BSO-activiteiten
 3. XXS Pretecho’s

Kinderdagverblijf Villa XXS
Momenteel wordt er op twee vestigingen een kinderdagverblijf geëxploiteerd, te weten in Uden en Cuijk. Vanaf 2020 zal het aantal vestigingen uitgebreid worden met een vestiging in Oss. Binnen de kinderdagverblijven wordt er een veilige thuisomgeving gecreëerd waardoor kinderen plezier beleven en zich kunnen ontwikkelen. Zowel binnen als buiten is er alle ruimte om de kinderen te laten spelen maar er is even goed ruimte om tot rust te komen. Er wordt gewerkt met zogenaamde ‘ horizontale ‘ groepen waar kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar op een groep zitten. De groepen bestaan uit een babygroep, een peutergroep en een plusgroep. 
XXS Kinderopvang is ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang en tevens aangesloten bij de Vereniging van Gastouderbureaus (VGOB) en de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC). Ook wordt er intensief samengewerkt met de GGD en de gemeente. Jaarlijks voert de GGD een kwaliteitscontrole uit bij XXS Kinderopvang. Men vindt het als organisatie erg belangrijk dat de GGD inspecties uitvoert, zodat de transparantie binnen de kinderopvang wordt vergroot en de kwaliteit wordt gewaarborgd.

XXS BSO Buiten
Via deze tak is men actief in de voor- en naschoolse en vakantieopvang voor groep 1 tot en met 8. Via deze BSO activiteiten biedt men sport, ontspanning, creatieve workshops en educatie aan. Het belangrijkste streven is dat kinderen na school actief bezig zijn. Niet alleen binnen maar vooral buiten. Met XXS BSO Buiten stimuleert men beweging maar ook organiseert men andere activiteiten.
Er wordt samengewerkt met sportverenigingen in de gemeente waar men actief is, dat wil zeggen in Uden en Cuijk.

XXS Pretecho
Sinds 2018 heeft XXS haar activiteiten uitgebreid met het laten maken van pretecho’s. Een pretecho is een echoscopie die tijdens de zwangerschap op niet-medische gronden wordt gedaan bij een aanstaande moeder. Een reguliere echo wordt door een arts in het ziekenhuis gemaakt. Voor een pretecho gaat een vrouw niet naar het ziekenhuis maar een kliniek die is gespecialiseerd in het maken van echo’s. Dit is sinds 2018 dus ook mogelijk bij XXS. 
Bij echografie wordt gebruik gemaakt van ultrageluidsgolven. Met behulp van een zogeheten transducer op de huid worden geluidsgolven uitgezonden en ontvangen. Deze golven worden door het lichaam gestuurd en teruggekaatst door de organen en verschillende weefsels. Deze informatie wordt vervolgens door het echoapparaat omgezet in beelden op het scherm. XXS Pretecho beschikt over de nieuwste apparatuur en gekwalificeerd personeel. Ten behoeve van het exploiteren van deze activiteiten is in 2018 een appartement aangekocht met eigen middelen welke voor deze lening ondergezet zal worden ten behoeve van de gevraagde lening.
Bijkomend voordeel is dat middels deze nieuwe activiteiten nieuwe ouders in een vroegtijdig stadium kennis kunnen maken met de kinderdagverblijven en haar medewerkers. 

Marktinformatie (bron: Rabobank Cijfers en Trends)

 • Op korte termijn verwacht men een lichte omzetgroei (tussen de 1 en 3%) in de sector. Dit komt door een aantrekkende economie en extra geld dat de overheid beschikbaar heeft gesteld aan de kinderopvang. 
 • Op lange termijn verwacht men dat ondernemingen die zich kunnen onderscheiden groei kunnen realiseren. Ze kunnen dit doen door een goed managementsysteem, flexibele kostenbasis, flexibel inspringen op de wensen van de ouders en kwalitatief goed personeel aanhouden.
 • Toekomstige kabinetsmaatregelen zijn van grote invloed op de sector. Nu is er nog geen sprake van een stabiel langetermijnbeleid. De langetermijnvisie op de sector is positief.
 • Er gaan steeds meer kinderen naar de opvang waardoor de werkgelegenheid in de kinderopvang toeneemt. Door de invoering van de wet IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang) zijn de kwaliteitseisen aangescherpt, waaronder de BKR (Beroepskracht Kind Ratio). Hierdoor is meestal meer personeel nodig, waardoor de kosten en tarieven in 2019 zullen stijgen.
 • De vraag naar kinderopvang neemt toe door stijging van de kinderopvangtoeslag en een aantrekkende economie. Ook het aanbod van kinderopvang stijgt. De Rabobank verwacht dat de concurrentie in de branche ongeveer gelijk blijft.

Organisatiestructuur
De onderneming wordt geëxploiteerd in een meervoudige bv-structuur waarbij Sanna de enig aandeelhouder is. Sanna is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing. Zij wordt hierin ondersteund door een financieel en operationeel manager en een managementteam bestaande uit diverse vestigingsmanagers. De teams van de kinderdagverblijven en BSO’s zijn zo ingericht dat de pedagogisch medewerkers hun tijd aan de kinderen kunnen besteden. 

De eenmanszaak Gastouderbureau XXS kent momenteel weinig activiteiten.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Inventaris nieuwe vestiging Oss € 50.000,-
Huurgarantie nieuwe vestiging Oss € 25.000,-
Werkkapitaal nieuwe vestiging Oss € 25.000,-
Werkkapitaal t.b.v. groei bestaande vestigingen Uden en Cuijk € 60.000,-
Herfinanciering bestaande financieringen Rabobank € 100.000,-
Totaal €260.000,- 
Lening via Knab Crowdfunding * € 150.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 110.000,-

Leenbedrag: € 110.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 60 maanden, met een maandelijkse lineaire aflossing van jaarlijks € 35.000,-. De slottermijn bedraagt € 85.000,-.

* De debiteur van de financiering heeft ieder boekjaar de mogelijkheid om een eenmalige extra aflossing te doen van minimaal € 10.000,- en een maximum van € 50.000,- tegen een vergoedingsrente van 3 maanden voor de investeerders van Knab Crowdfunding en Collin Crowdfund. Eventuele vervroegde aflossingen zullen in mindering worden gebracht op de slottermijn waardoor de maandelijkse aflossing gelijk blijft.

Overige financieringen
Na succesvolle funding zijn er geen financieringen meer bij de Rabobank. Wel zijn er nog een aantal leases actief van een totale leensom per 1-6-2019 van circa € 85.000,-.

Risico

De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen op een totale financiering van € 260.000,-.

Zekerheden en voorwaarden

 • De financiering wordt verstrekt op concernniveau, alle entiteiten binnen de groep zijn dus hoofdelijk aansprakelijk. De debiteuren van de financiering zijn derhalve XXS Beheer B.V., XXS Kinderopvang B.V., XXS Kinderopvang Uden B.V. en XXS To Be B.V.
 • De ondernemer in privé geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 65.000,- (25% van het leenbedrag). Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
 • De huidige en toekomstige roerende zaken (bestaande uit voornamelijk inventaris) worden in eerste verband verpand aan de investeerders. De inventaris heeft op de balans na investering een boekwaarde van ruim € 125.000,-. 
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 260.000,- op het appartement aan de Vorstendom 11b te Cuijk verkregen ten behoeve van de investeerders. Het appartement kent een marktwaarde van € 172.000,- op basis van een taxatierapport per mei 2018.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Dun & Bradstreet kwalificeert XXS Kinderopvang Uden B.V. en XXS To Be B.V. met een Verhoogd risico mede doordat deze entiteiten pas recent zijn opgericht. XXS Beheer B.V. en XXS Kinderopvang B.V. worden met de score Laag risico gekwalificeerd. Voor deze aanvragen hanteren wij de score Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is opgesteld op geconsolideerd niveau van XXS Beheer B.V. Hiervoor hebben we mede gebruikt de definitieve jaarcijfers van 2017 en 2018 en een exploitatieprognose voor 2019. Daarnaast hebben we voor de nieuwe vestiging in Oss separaat een exploitatieprognose ontvangen welke naar verwachting in 2020 haar deuren zal openen. De overall Collin Credit Score is Voldoende. 

Rentabiliteit
In 2018 is de omzet gegroeid van € 1,1 miljoen naar ruim € 1,6 miljoen. Deze omzetgroei is mede ontstaan door de overname van het kinderdagverblijf in Uden en de uitbreiding van het aantal activiteiten met die van het aanbieden van pretecho’s. De operationele cashflow in 2018 bedroeg € 192.000,-. Een deel van deze cashflow is gebruikt voor de aankoop van het appartement in privé. Het netto cashflow overschot in 2018 bedroeg € 30.000,-, goed voor een score Ruim Voldoende.
In 2019 is de verwachte omzet € 1,7 miljoen met een operationele cashflow van € 138.000,-. De verwachte operationele cashflow valt lager uit dan in 2018, mede door de extra incidentele kosten die reeds gemaakt zijn/worden ten behoeve van de nieuwe vestiging in Oss. Het verwachte netto cashflow overschot in 2019 komt uit op € 75.000,- wat een score Goed zou opleveren. 
Wij beoordelen de Rentabiliteit voorzichtigheidshalve met de score Ruim Voldoende. 

Solvabiliteit
Het geconsolideerde eigen vermogen per ultimo 2018 bedraagt € 170.000,- op een balanstotaal van € 628.000,-. Dit betekent een solvabiliteit van 27%. Een deel van de balans bestaat uit geactiveerde goodwill van de aankoop kinderdagverblijf in Uden van € 158.000,-. Door betaling van de dividendbelasting daalt de Solvabiliteit incidenteel naar 10% op het moment na financiering. Deze eenmalige dividenduitkering wordt gebruikt om een belangrijk deel van de dga-schuld in te lossen welke in 2018 is opgelopen door de aankoop van het appartement in privé. Per ultimo 2019 zal de solvabiliteit naar verwachting stijgen naar 23% door verwachte winsttoevoegingen. Wij beoordelen de Solvabiliteit met de score Voldoende.

Liquiditeit
Doordat men de aanwezige liquiditeiten in 2018 heeft ingezet voor een investering in de aankoop van het appartement (in privé) is de liquiditeitspositie een aandachtspunt voor de onderneming. Mede om deze reden hebben we in het investeringsplan ook rekening gehouden met aansterking van de liquiditeitspositie van de onderneming. De onderneming werkt niet met voorraad en tevens met een beperkt aantal debiteuren, waardoor de current ratio (mede hierdoor) onder 1 komt en een matige score afgeeft. Echter wanneer we kijken naar de kasstromen, is er sprake van een positieve kasstroom. Wij beoordelen de Liquiditeit met de score Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-59402 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-07-2019 om 10:07
investeerder-3352 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-07-2019 om 10:07
investeerder-14532 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-07-2019 om 10:06
investeerder-82516 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
22-07-2019 om 10:06
investeerder-20815 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-07-2019 om 10:06

Ondernemer

Sanna Bogaerts

Crowdfund Coach


Martin Laurijssen