43709

Zorginstelling Meet & Beukenhorst

€ 675.000  |  8,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 358
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 17-11-2022 in 1 uur volgeschreven door 358 investeerders

Samenvatting

Meet en De Beukenhorst zijn twee kleinschalige zorginstellingen in Hooghalen waar professionele zorg wordt aangeboden aan kinderen/jeugdigen die om verscheidene redenen niet meer bij hun ouders thuis kunnen wonen. Meet Holding is de koepelorganisatie van de zorginstellingen. Men zet zich in voor een beschermd en veilig wonen van kinderen en jeugdigen, wat men doet op kleinschalige locaties met professionele begeleiding.

De financiering wordt aangewend voor de aankoop van het onroerend goed aan de Asserweg 1 te Hooghalen. Het onroerend goed wordt momenteel gehuurd. Dit is een van de drie locaties waar men zorg biedt. Het onroerend goed van de andere twee locaties (Hoofdstraat 28 en Boermarkeweg 15) is reeds in bezit. De huidige restschuld op de Hoofdstraat wordt afgelost, zodat er een extra eerste hypotheek vrijvalt als zekerheid ten behoeve van de investeerders.

Het object aan de Asserweg is in huidige staat getaxeerd op € 955.000,-. Het onroerend goed aan de Hoofdstraat is getaxeerd op € 800.000,-. De gevraagde financiering bedraagt in totaliteit (samen met Matching Capital) € 1.350.000,-. De totale Loan to Value (LTV) bij aankoop van het project bedraagt 77% bij aanvang en 70% op het einde van de looptijd.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 1.702.000,-. Naast de eigen inbreng van € 77.000,- en de aanvullende financiering van huidige financiers, bedraagt de gevraagde financiering via Collin Crowdfund en Matching Capital € 1.350.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 675.000,-. De looptijd is 48 maanden, met een maandelijkse annuïtaire  aflossing en een slottermijn ter hoogte van € 612.500,-. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteuren zijn de heer H. Melis, mevrouw G.H. Melis-Etten, Meet Holding B.V., Meet B.V. en De Beukenhorst B.V. Op het onroerend goed (deels privé, deels zakelijk) zit een overwaarde van ongeveer € 500.000,- na financiering.
 • Er wordt een gezamenlijke eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.350.000,- verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund en van Matching Capital op het onroerend goed aan de:
  • Asserweg 1B-D, 9414 TA te Hooghalen, kadastraal bekend als sectie C nummers 3159, 3657 en 3658 te Beilen. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 955.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 28 maart 2022.
  • Hoofdstraat 28, 9414 AC te Hooghalen, kadastraal bekend als sectie N nummer 308 te Beilen. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 800.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 17 januari 2022.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed met als adressen worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund en Matching Capital: 
  • Asserweg 1B-D, 9414 TA te Hooghalen, kadastraal bekend als sectie C nummers 3159, 3657 en 3658 te Beilen.
  • Hoofdstraat 28, 9414 AC te Hooghalen, kadastraal bekend als sectie N nummer 308 te Beilen.
 • Een negatieve hypotheekverklaring op het onroerend goed met als adres: Boermarkeweg 15, 9414 VK te Hooghalen, kadastraal bekend als sectie W nummer 338 te Beilen. Dit houdt in dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). De overwaarde op het onroerend goed is op dit moment beperkt.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om gedurende de looptijd van de lening, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, algeheel vervoegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor investeerders.
 • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn heeft de ondernemer de mogelijkheid om in de laatste 12 maanden de lening algeheel vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente.

Leendoel

De financiering wordt aangewend voor de aankoop van het onroerend goed van een van de zorglocaties, gelegen aan de Asserweg 1, te Hooghalen.

Ondernemer

Ondernemersechtpaar H. (Harrie) Melis (56 jaar) en G.H. (Gea) Etten-Melis (66 jaar) leiden al sinds 2004 de zorginstellingen. De ondernemers geloven dat elk kind pas ten volle tot zijn recht kan komen als het kan opgroeien in een stabiele en veilige gezinsvervangende omgeving. Een belangrijk onderdeel van de missie van de ondernemers is om de continuïteit voor de kinderen te waarborgen door een langdurige plaatsing mogelijk te maken. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om meerdere kinderen uit een gezin gezamenlijk bij Meet en Beukenhorst op te vangen. Hoewel een uithuisplaatsing altijd een heftige impact blijft houden op jeugdigen, hoopt men deze impact enigszins te verminderen door te voorkomen dat de jeugdigen gescheiden worden van broers/zussen en in verschillende instellingen geplaatst worden.

Onderneming

Meet en De Beukenhorst zijn twee kleinschalige zorginstellingen in Hooghalen waar professionele zorg wordt aangeboden aan kinderen/jeugdigen die om verscheidene redenen niet meer bij hun ouders thuis kunnen wonen. Meet Holding is de koepelorganisatie van de zorginstellingen. Men zet zich in voor een beschermd en veilig wonen van kinderen en jeugdigen, wat men doet op kleinschalige locaties met professionele begeleiding.

Inmiddels werkt er bij Meet een energiek en professioneel team om de kinderen/jongeren een stabiele basis te bieden. Het team bestaat uit de begeleiders en de gedragsdeskundige. Alle begeleiders hebben minimaal een opleiding in Zorg en Welzijn niveau 3 en worden regelmatig bijgeschoold. Daarnaast hebben alle begeleiders een EHBO en/of BHV certificaat in hun bezit en hebben de personeelsleden medicatiescholing gevolgd. De gedragsdeskundige zorgt vanuit zijn of haar kennis en ervaring voor verdieping binnen het team waardoor de praktische vaardigheden worden toegerust met een theoretische onderbouwing. Er is specifieke kennis nodig om kinderen die veel hebben meegemaakt of bepaalde beperkingen hebben goed te kunnen begrijpen en om ze gedragsalternatieven te bieden zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het team van Meet heeft de kennis en expertise in huis die hiervoor nodig is.

Onroerend goed Asserweg
De financiering wordt aangewend voor de aankoop van het onroerend goed aan de Asserweg 1 te Hooghalen, wat momenteel gehuurd wordt. Dit is een van de drie locaties waar men zorgt biedt. Het ontroerend goed betreft een landgoed en omvat een vrijstaande woning met bijgebouwen (overdekte loungeruimte, schuur en kippenren) met tuin rondom op een perceel van ca. 11.000 m2. Het bedrijfsmatige gedeelte is een pand ten behoeve van jeugdopvang bestaande uit 6 kamers met centrale voorzieningen en een werkplaats met een ruim omheind buitenterrein op een perceel van 2.045 m2. Het geheel heeft als een van de bestemmingen "maatschappelijk".

Overig onroerend goed
Het onroerend goed van de andere twee locaties (Hoofdstraat 28 en Boermarkeweg 15) is reeds in bezit. De huidige restschuld op de Hoofdstraat wordt afgelost, zodat er een extra eerste hypotheek vrijvalt als zekerheid ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund en Matching Capital. De Hoofdstraat betreft een landgoed van 9621 m2 met een vrijstaande woning, aangebouwde en vrijstaande bergingen, tuin en parkeerplaatsen.

Het object aan de Asserweg is in huidige staat getaxeerd voor € 955.000,-. Het onroerend goed aan de Hoofdstraat is getaxeerd voor € 800.000,-. Daarmee is de totale getaxeerde waarde van de twee onderpanden € 1.755.000,-. De gevraagde financiering bedraagt in totaliteit (samen met Matching Capital) € 1.350.000,-. De totale Loan to Value (LTV) bij aankoop van het project bedraagt 77% bij aanvang en 70% op het einde van de looptijd.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop onroerend goed € 1.155.000,-
Kosten € 87.000,-
Aflossen lening Hoofdstraat € 460.000,-
Totale investering € 1.702.000,-
Eigen middelen € 77.000,-
Leningen derden € 275.000,-
Lening via Matching Capital € 675.000,-
Lening via Collin Crowdfund* € 675.000,-

Leenbedrag: € 675.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 48 maanden, met een slottermijn ter hoogte van € 612.500,-

* Collin Crowdfund financiert gezamenlijk met het platform Matching Capital, waarbij beide partijen in beginsel zorgen voor 50% van de totale funding, onder gelijke voorwaarden. Indien nodig kan het leningbedrag via Collin Crowdfund worden verhoogd of verlaagd, waarbij de voorwaarden en zekerheden naar rato van financiering worden verdeeld.

Op de Hoofdstraat zit een huidige financiering van € 460.000,-, welke afgelost wordt zodat de eerste hypotheek vrijvalt ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund en Matching Capital. Deze huidige financier verstrekt een nieuwe lening ter hoogte van € 75.000,- met als zekerheid een tweede hypothecaire inschrijving op de Asserweg. 

De Boermarkweg is gefinancierd door de ABN AMRO met een openstaande restschuld van € 400.000,- en door een andere financier met een restschuld van € 514.000,-. Deze laatste financier verstrekt aanvullend een lening van € 200.000,- binnen de huidige zekerheid op dit onderpand

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Meet Holding B.V. is Minimaal risico. De kwalificatie voor Meet B.V. is Laag risico en voor De Beukenhorst B.V. Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Deze score is gebaseerd op geconsolideerde historische jaarcijfers over 2019-2021, de tussentijdse omzetcijfers en personeelskosten als onderbouwing voor de prognoses over 2022 en 2023 en drie taxatierapporten. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Afloscapaciteit 
De geconsolideerde omzet in 2021 bedroeg € 1.930.000,- met een overschot in de operationele cashflow na aflossing van de bestaande leningen van € 141.000,-. In 2022 is er tot en met september een geconsolideerde omzet gerealiseerd ter hoogte van € 1.603.000,-. Geprognosticeerd komt men eind dit jaar uit op een jaaromzet van € 2.136.000,-. Dit leidt tot een verwacht operationeel overschot in de cashflow van 2022 ter hoogte van € 151.000,-. Na investering vervallen de huurlasten van de locatie De Beukenhorst. In de prognose voor 2023 is geen rekening gehouden met verdere omzetgroei. Er is gerekend met een scenario waarbij de exploitatie gelijk is aan 2022. Op basis van dit conservatieve scenario komt het overschot in de cashflow (na toevoeging van de nieuwe financieringslasten) in 2023 naar verwachting uit op € 53.000,-. We kwalificeren de afloscapaciteit als Ruim voldoende.

Solvabiliteit
De geconsolideerde solvabiliteit per ultimo 2021 bedraagt 26% op een balanstotaal van € 1.505.000,-. De gecombineerde solvabiliteit na financiering bedraagt 32% op een balanstotaal van € 3.950.000,-. Wij hebben in deze berekening de stille reserves meegenomen in het onroerend goed wat zakelijk wordt gebruikt voor de exploitatie van de zorginstellingen De Meet en De Beukenhorst. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Ruim voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn de heer H. Melis, mevrouw G.H. Melis-Etten, Meet Holding B.V., Meet B.V. en De Beukenhorst B.V. Op het onroerend goed (deels privé, deels zakelijk) zit een overwaarde van ongeveer € 500.000,- na financiering.
 • Er wordt een gezamenlijke eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.350.000,- verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund en van Matching Capital op het onroerend goed aan de:
  • Asserweg 1B-D, 9414 TA te Hooghalen, kadastraal bekend als sectie C nummers 3159, 3657 en 3658 te Beilen. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 955.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 28 maart 2022.
  • Hoofdstraat 28, 9414 AC te Hooghalen, kadastraal bekend als sectie N nummer 308 te Beilen. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 800.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 17 januari 2022.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed met als adressen worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund en Matching Capital: 
  • Asserweg 1B-D, 9414 TA te Hooghalen, kadastraal bekend als sectie C nummers 3159, 3657 en 3658 te Beilen.
  • Hoofdstraat 28, 9414 AC te Hooghalen, kadastraal bekend als sectie N nummer 308 te Beilen.
 • Een negatieve hypotheekverklaring op het onroerend goed met als adres: Boermarkeweg 15, 9414 VK te Hooghalen, kadastraal bekend als sectie W nummer 338 te Beilen. Dit houdt in dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). De overwaarde op het onroerend goed is op dit moment beperkt.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om gedurende de looptijd van de lening, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, algeheel vervoegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor investeerders.
 • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn heeft de ondernemer de mogelijkheid om in de laatste 12 maanden de lening algeheel vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente.

Op basis van de gezamenlijke eerste hypothecaire inschrijving op het onroerend goed en de hoofdelijke aansprakelijkheid van de ondernemers kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-180855 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-11-2022 om 11:12
investeerder-196857 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-11-2022 om 11:12
investeerder-9344 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
17-11-2022 om 11:12
investeerder-194896 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-11-2022 om 11:12
investeerder-77700 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-11-2022 om 11:12

Ondernemer

Crowdfund Coach


Rick van Griensven