38350

Drakar Scheepvaart

€ 325.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 292
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 10-11-2020 in 1 uur volgeschreven door 292 investeerders

Samenvatting

Bert Korteweg exploiteert het in maart 2018 aangekochte binnenvaartschip “Mira Daruda” in de bestaande onderneming Korteweg & Partners V.O.F.. De aankoop van het schip is destijds door Collin Crowdfund gefinancierd. Thans is Bert in de gelegenheid om het schip volledig over te nemen door het aandeel van zijn huidige compagnon in de onderneming over te nemen. Na de overname wordt de exploitatie van het schip “Mira Daruda” voortgezet in de recent opgerichte eenmanszaak Drakar Scheepvaart. 

Het schip wordt ingezet in de internationale binnenvaart voor vaste opdrachtgever Speicherei & Schiffahrts GmbH. Het schip “Mira Daruda” is een vrachtschip (droge lading) en kan met haar tonnage en afmetingen een ruim vaargebied bevaren. 

Bert heeft inmiddels een aantal jaren ervaring als zelfstandig binnenvaartondernemer en beschikt over de vereiste binnenvaartpapieren, nadat hij voorheen al ruime ervaring had opgedaan in loondienst bij diverse opdrachtgevers.

Financieringsbehoefte
De totale financieringsbehoefte bedraagt € 405.000,-. Hiervan wordt € 30.000,- gefinancierd door een lening van de huidige compagnon Raformi Holding B.V. en € 50.000,- door Speicherei & Schiffahrts GmbH. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 325.000,-. De looptijd is 60 maanden, met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 145.000,-. De rente bedraagt 7,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Invloed coronacrisis
Uit de cijfers die beschikbaar zijn over het eerstes halfjaar van 2020 blijkt dat er geen negatief effect van de coronacrisis is geweest op de behaalde omzet vergeleken met het omzetniveau in 2019. Gezien het vaste werk van deze onderneming, in combinatie met de kenmerken van zijn schip, worden er voor de komende periode ook niet of nauwelijks negatieve effecten van corona verwacht. Aan boord van het schip is maar een beperkt aantal mensen aanwezig, waardoor ook de corona richtlijnen goed nageleefd kunnen worden.

Risico
De kwalificatie voor Korteweg & Partners V.O.F., welke overgaat in Drakar Scheepvaart, is Laag risico. De Collin Credit Score is Ruim Voldoende. 
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteur is de heer B. Korteweg, ten deze handelend voor zich als onder de naam Drakar Scheepvaart. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer nihil.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 325.000,- op het schip “Mira Daruda”, kadastraal bekend onder nummer 14193 B ROTT 1974, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het schip kent een marktwaarde van € 435.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 23-10-2020.
 • De lening van Raformi Holding B.V. ter hoogte van € 30.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening, met dien verstande dat er wel mag worden afgelost vanaf 01-01-2023 indien de verplichtingen jegens Collin conform afspraak worden voldaan. De rente wordt vanaf aanvang lening wel betaald.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen op debiteuren van Drakar Scheepvaart worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Ten behoeve van de eerdere lening via Collin Crowdfund is er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van de heer B. Korteweg voor een bedrag van € 355.000,-. De looptijd hiervan is tot 31-01-2028 en deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
   

Leendoel

De lening is bedoeld voor de herfinanciering van de bestaande lening en de uitkoop van de huidige compagnon en daarmee verkrijging van het volledige eigendom van het schip “Mira Daruda”.

Ondernemer

Bert Korteweg (27 jaar) heeft, na zijn VMBO-opleiding tot automonteur, snel de switch gemaakt naar activiteiten op het water in de zeilvaart (Tjalken, Klippers) en binnenvaart. Hier lag al vanaf jonge leeftijd zijn interesse. Om vakbekwaam te raken heeft hij op het STC de opleiding tot matroos gevolgd (varend leren) en daarna via Edumar de opleiding voor zijn Groot Vaarbewijs. Verder beschikt hij ook over een Rijnpatent. De ervaring heeft hij opgedaan in de tankvaart (matroos), waarbij hij in de zomer als schipper heeft gevaren op verschillende grote zeilschepen. Sinds 2016 is Bert permanent werkzaam als schipper in de binnenvaart. Sinds augustus 2016 woont en werkt hij op de “Mira Daruda” die hij in maart 2018 als startend zelfstandig ondernemer met zijn, nu uit te kopen, compagnon heeft aangekocht. 
Inmiddels is er dermate veel ervaring opgebouwd met het zelfstandig runnen van het schip, dat het geschikte moment aangebroken is om het schip volledig over te nemen en zonder compagnon verder te gaan.
 

Onderneming

Bert Korteweg exploiteert het droge lading binnenvaartschip “Mira Daruda” in de internationale binnenvaart.
 
De belangrijkste gegevens van het schip zijn;

 • Bouwjaar: 1963
 • Tonnage: 1.153
 • Afmetingen: 73,02 meter lang, 8,20 meter breed en 2,82 meter hoog
 • Hoofdmotor: 902 pk Wartsila, bouwjaar 2002 (in 2020 koprevisie uitgevoerd)
 • Het schip heeft 1 ruim met een stalen buikdenning/vloer (2018)

Positie in de markt/onderscheidend vermogen
De onderneming gaat met het aan te kopen binnenvaartschip vrachten vervoeren voor vaste opdrachtgever Speicherei & Schiffahrts GmbH. Voor het verkrijgen van vrachten/lading werkt de ondernemer intensief samen met deze bevrachter. Op dit moment vaart het schip al voor deze partij via een andere bevrachter. Na de overname van het schip wordt er direct voor Specherei gevaren zonder tussenkomst van de bevrachter.
 
Het over te nemen schip is een motorvrachtschip. Nederland telt er ruim 2700 van. Deze schepen zijn vervolgens weer onder te verdelen in zgn. tonnenmaten en afmetingen. Het aan te kopen schip meet 1153 ton en is 73 meter lang (diepgang 2,82). Een behoorlijk deel van de Europese binnenvaartvloot betreft schepen van deze tonnage of kleiner. Dit aantal neemt wel jaarlijks af doordat er in dit segment niet of nauwelijks nieuwe schepen zijn bijgekomen maar wel worden gesloopt. Perspectief voor dit soort kleine schepen is onverkort goed omdat er in West-Europa nog steeds veel vaarwegen zijn waar de grotere schepen niet kunnen komen. Bovendien is er vaak sprake van een partijgrootte van maximaal 1000 ton, die in dit schip geladen kan worden. Het m.s. “Mira Daruda” kan op nagenoeg alle bestemmingen komen. Opdrachtgever Speicherei beschikt over voldoende ladingstromen om het schip Mira Daruda van voldoende werk te kunnen voorzien. Hun vertrouwen wordt mede onderschreven door de lening die zij aan Bert Korteweg gaan verstrekken. 

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Uitkoop medevennoot € 176.500,-
Kosten/werkkapitaal € 26.500,-
Herfinanciering bestaande lening Collin Crowdfund € 202.000,-
Totaal € 405.000,-
Lening Raformi Holding B.V.  € 30.000,-
Lening Speicherei € 50.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 325.000,-

Leenbedrag: € 325.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing met een slottermijn van € 145.000,-.

Overige leningen
Er worden twee leningen verstrekt, één door Raformi Holding B.V. ter hoogte van € 30.000,- waarbij de rente 8,0% is en een tweede hypothecaire inschrijving op het binnenvaartschip “Mira Daruda” en er geen aflossingen tot 01-01-2023 plaatsvinden, daarna mogen er enkel aflossingen plaatsvinden na goedkeuring van Collin Crowdfund. Daarnaast wordt een lening verstrekt door Speicherei ter hoogte van € 50.000,- met 4,9% rente en aflossing in 56 maandelijkse annuïteiten.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is de heer B. Korteweg , ten deze handelend voor zich als onder de naam Drakar Scheepvaart. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer nihil.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 325.000,- op het schip “Mira Daruda”, kadastraal bekend onder nummer 14193 B ROTT 1974, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het schip kent een marktwaarde van € 435.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 23-10-2020.
 • De lening van Raformi Holding B.V. ter hoogte van € 30.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening, met dien verstande dat er wel mag worden afgelost vanaf 01-01-2023 indien de verplichtingen jegens Collin conform afspraak worden voldaan. De rente wordt vanaf aanvang lening wel betaald.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen op debiteuren van Drakar Scheepvaart worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Ten behoeve van de eerdere lening via Collin Crowdfund is er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van de heer B. Korteweg voor een bedrag van € 355.000,-. De looptijd hiervan is tot 31-01-2028 en deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Korteweg & Partners V.O.F., welke overgaat in Drakar Scheepvaart, is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De Collin Credit Score is gebaseerd op de prognoses voor 2020 en 2021, alsmede de tussentijdse cijfers 2020. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende. 

Afloscapaciteit 
Omdat de ondernemer na het uitkopen van zijn medevennoot de exploitatie van zijn schip op gelijke basis gaat voortzetten, bij de vaste opdrachtgever en er dit jaar geen sprake is van een terugval in de omzet t.o.v. 2019, wordt er een omzet verwacht in 2020 van € 183.000,- (2e halfjaar) met een netto cashflow overschot van € 7.000,-. Voor 2021 wordt een hogere omzet ter hoogte van € 365.000,- verwacht met een geprognosticeerd netto cashflow overschot van € 15.000,-. Wij kwalificeren de score voor Afloscapaciteit hiermee op Ruim Voldoende.

Solvabiliteit
Bij de start van de nieuwe eenmanszaak komt het risicodragend vermogen per ultimo 2020 volgens de opgestelde prognoses op € 111.000,- uit. Dit levert een solvabiliteit op van 22% bij een balanstotaal van € 499.000,-. In de berekening van de solvabiliteit is ook de achter te stellen lening van € 30.000,- van Raformi Holding B.V. meegenomen. In 2021 verbetert de solvabiliteit conform de opgestelde prognoses naar 31% bij een balanstotaal van € 486.000,-. De score voor Solvabiliteit is hiermee bepaald op Voldoende.

Zekerheden
Voor deze lening worden de volgende zekerheden verkregen:

 • De debiteur is de heer B. Korteweg , ten deze handelend voor zich als onder de naam Drakar Scheepvaart. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer nihil.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 325.000,- op het schip “Mira Daruda”, kadastraal bekend onder nummer 14193 B ROTT 1974, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het schip kent een marktwaarde van € 435.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 23-10-2020.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen op debiteuren van Drakar Scheepvaart worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Door zowel de hoofdelijke aansprakelijkheid en de verpanding van de vorderingen op debiteuren als de eerste hypothecaire inschrijving kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-40470 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-11-2020 om 11:08
investeerder-196605 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-11-2020 om 11:07
investeerder-110756 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-11-2020 om 11:07
investeerder-90887 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
10-11-2020 om 11:07
investeerder-205470 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
10-11-2020 om 11:07

Reacties

Investeerder – 52033
09-11-2020 16:06
Wat een mooie kans dat deze jonge ondernemer nu de kans krijgt om volledig op eigen benen te staan. Ik doe zeker weer mee. In deze tijden van onzekerheid is 1 ding zeker is, zonder transport staat de hele economie stil. Wat mij betreft is dit een prima investering. Beste Bert Korteweg, ga vooral zo door!!!

Collin Crowdfund
09-11-2020 16:15
Beste investeerder,

Bedankt voor uw positieve reactie op deze nieuwe investeringskans in de onderneming van Bert Korteweg. Zeker ook in de huidige tijden blijkt het transport onmisbaar om de economie gaande te houden. De binnenvaartbranche speelt hierin ook een belangrijke rol. Fijn dat u weer mee doet! We zullen uw positieve reactie aan Bert Korteweg overbrengen.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Ondernemer

B. Korteweg

Crowdfund Coach


Peter Stout