32433

Quest Management B.V.

€ 500.000  |  5,5% rente  |  36 maanden  Investeerders: 244
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 24-07-2019 in 1 uur volgeschreven door 244 investeerders

Samenvatting

Deze volledig met eerste hypotheek gedekte lening heeft een looptijd van 36 maanden. De aanvrager betreft Quest Management B.V. De Collin Credit Score is Goed. Dun & Bradstreet geeft de kwalificatie Laag risico. 

Richard Meester (45) is een ervaren ondernemer en is via Quest Management B.V. grootaandeelhouder van Quest Photonic Devices B.V. (76,8%) en RoVé Horecagroothandel (40%). Daarnaast is Richard Meester ook eigenaar van het bedrijfspand waarin beide ondernemingen kantoor houden. 

Quest Management B.V.
Quest Management B.V. is de persoonlijke holding van Richard Meester (1973). Hierin worden de materiële zaken van Richard Meester beheerd waaronder een bedrijfspand, de aandelen in Quest Photonic Devices B.V. en RoVé Horecagroothandel. Ook worden de management vergoedingen van Richard Meester uit hoofde van zijn werkzaamheden als directeur/eigenaar van Quest Photonic Devices B.V. aan de entiteit uitgekeerd.

Quest Photonic Devices B.V.
Richard Meester is oprichter en eigenaar (76%) van Quest Photonic Devices B.V. Het bedrijf Quest is in 1998 opgericht en succesvol in de ontwikkeling van elektronica, software en camera platformen voor medische toepassingen. In 2016 hebben wij reeds kennis gemaakt met Quest Photonic Devices B.V. en is de onderneming succesvol door Collin gefinancierd onder de naam Quest Medical Imaging.

De onderneming is dusdanig gegroeid dat men actief is in heel Europa en de Verenigde Staten. Door uitbreiding van de verkooporganisatie en technische ontwikkelingen verwacht men in de komende jaren sterk te groeien. Hierop anticiperend zal de bestaande bedrijfslocatie uitgebreid moeten worden. Om dit te realiseren koopt Quest Management B.V. (eigenaar bedrijfspand) de grond rondom het bestaande bedrijfspand. 

De aankoop van grond wordt door de huisbank niet gefinancierd omdat dit buiten de financieringskaders valt. Daarom is Collin Crowdfund benaderd voor de financiering van de aankoop van de grond en tevens herfinanciering van de bestaande lening van de Rabobank. 

RoVé Horecagroothandel B.V.
Deze onderneming belevert horecabedrijven in Noord-Holland met een breed assortiment aan food, non-food en dranken. RoVé heeft meer dan twintig jaar ervaring en is een gevestigde naam in de regio. Richard Meester bezit 40% van de aandelen maar bemoeit zich niet met de operatie. RoVé huurt een deel van het bedrijfspand waardoor er een vaste huurstroom vanuit RoVé naar Quest Management B.V. is. 

Financieringsbehoefte
Totale financieringsbehoefte is € 750.000,-, waarvan € 454.000,- voor de herfinanciering van de bestaande hypothecaire Rabobank lening en € 374.000,- voor de aankoop van de grond rondom het bedrijfspand. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 500.000,- en via Knab Crowdfunding € 250.000,-. De looptijd is 36 maanden en jaarlijks wordt 2% op de lening bij zowel Collin Crowdfund als Knab Crowdfunding afgelost. Na 36 maanden bedraagt de slottermijn € 470.000,-. De rente bedraagt 5,5% per jaar gedurende de looptijd. De ondernemer heeft de mogelijkheid om in de laatste 6 maanden voor einddatum, de lening volledig vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente voor de investeerders van 3 maanden.

Risico

 • De debiteur is Quest Management B.V. 
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving gevestigd ter hoogte van € 750.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed en omliggende grond aan de Industrieweg 41, 1775 PW te Wieringerwerf, kadastraal bekend als: sectie G nummers 1722 (grond), 1723, 1724, 1571, 1725, 1726 verkregen ten behoeve van de investeerders. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.262.000,-. 
  • Deze waarde is gebaseerd op een taxatiewaarde van het onroerend goed uit 2016 van € 840.000,-, alsmede investeringen ter verbetering van de duurzaamheid ad € 40.000,- en een stijging van de waarde ad € 20.000,-. Het onroerend goed wordt gewaardeerd op € 900.000,-.
  • De extra grond is tegen een waarde van € 82,- per vierkante meter aangeschaft. Het totaal aantal vierkante meters bedraagt 4.450 welke in 2018 extern is getaxeerd op een marktwaarde van € 347.100,-. Wij hanteren voor de pitch een waarde o.b.v. de aanschafprijs ad € 364.900,-.
  • De aanvang loan-to-value komt uit op 59%. Na 36 maanden bedraagt de loan-to-value 56%. 
 • De (huidige en toekomstige) huurinkomsten uit verhuur van de bedrijfsruimte gelegen aan de Industrieweg 41, 1775 PW te Wieringerwerf worden verpand aan de investeerders.

Gesplitste funding Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding
De financieringsaanvraag wordt voor € 500.000,- gefinancierd via Collin Crowdfund en voor € 250.000,- via zusterplatform Knab Crowdfunding, met wie Collin een samenwerkingsovereenkomst heeft. De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen. Voor beide aanvragen geldt eenzelfde rentepercentage, looptijd en zekerheidspositie. Zowel de lening via Collin Crowdfund als de lening via Knab Crowdfunding wordt rentedragend 14 dagen nadat beide leningen volledig zijn gefund. Om maximaal gebruik te maken van de samenwerking zal op beide platformen de financieringsaanvraag worden opengezet en creëren we zogenaamde communicerende vaten door de mogelijkheid open te houden de hoogte van de leenbedragen bij beide platformen te kunnen verhogen respectievelijk verlagen naar aanleiding van het verloop van de funding op beide platformen. Hiermee maken we optimaal gebruik van de mogelijkheden om een succesvolle funding te realiseren.

Leendoel

Het leendoel betreft de financiering van de grond rondom het bedrijfspand en tegelijkertijd de herfinanciering van de bestaande Rabobank lening. 

Ondernemer

Richard Meester (45) heeft een Bachelor of Science achtergrond op het gebied van software ontwikkeling. Met name het gebied van beeldverwerking en image processing. Naast zijn studie heeft hij zichzelf ontwikkeld op het gebied van elektronica ontwikkeling en optica. Richard heeft verschillende patenten geschreven, alsmede chips ontwikkeld welke aan klanten zijn gelicentieerd. 

Richard Meester is een gedreven persoon met veel kennis en ervaring over disciplines heen (hardware, software, optica, mechanica) en heeft naast technisch ook een natuurlijke affiniteit met business. 

Zijn sterke kanten zijn de drive om zaken af te maken, niet op te geven en een goed analytisch vermogen. Daarnaast is hij in staat om snel te schakelen en associaties te leggen. Hij heeft een natuurlijke drang om minimaal te weten wat een ander weet. 

Richard is full time bezig met de onderneming en heeft naast de bezigheden met het gezin geen andere nevenactiviteiten.

Onderneming

Quest Management B.V.
Richard Meester beheert met deze holding de aandelen van de entiteiten Quest Photonic Devices B.V. en RoVé Horecagroothandel. Daarnaast is het bedrijfspand waarin deze twee ondernemingen kantoor houden in bezit van Quest Management B.V., hieruit worden maandelijkse huurinkomsten ontvangen. De management vergoedingen van Richard Meester vormen een tweede vaste inkomstenbron. Deze zijn naar de toekomst toe stabiel te noemen.

De kasstroom van Quest Management B.V. wordt deels bepaald door de huurinkomsten uit verhuur aan Quest Photonic Devices B.V. En RoVé horecagroothandel. Daarom lichten wij ook deze ondernemingen verder toe. 

Quest Photonic Devices B.V.: 
Dit is de holding waarin drie groepsmaatschappijen worden gehouden. De drie werkmaatschappijen zijn: Sumeye B.V., Quest Innovations B.V. en Quest Medical Image B.V. De activiteiten van deze drie entiteiten bestaan voornamelijk uit de ontwikkeling van elektronica, software en camera platformen voor medische en industriële toepassingen, alsmede de verkoop van eigen ontwikkelde camera's en software pakketten gebaseerd op deze technologie.

Richard Meester is oprichter van het bedrijf en actief als bestuurder. Om de groei te kunnen financieren (ontwikkelkosten) is 23% van de aandelen verkocht via NPEX tegen een waarde van € 2,5 miljoen. De onderneming is actief in diverse landen waaronder Duitsland, Frankrijk en de VS. De onderneming laat over 2018 een positief resultaat zien en heeft vanwege de aandelen emissie een sterk eigen vermogen. Dit is ruim toereikend om de huur voor het gebruik van het bedrijfspand te voldoen jegens Quest Management B.V.

Komende twee jaar wordt een groei in omzet verwacht in de VS en Europa, die wordt gerealiseerd met de bestaande producten. Dit gaat men realiseren door distributeurs in te zetten én eigen verkoopkantoren te openen in het buitenland. Ook zet Quest zich in om nieuwe producten te ontwikkelen (met geld dat is ontvangen uit verkoop van aandelen via NPEX). Het doel is om over twee jaar de endoscopische markt (kijkoperaties) grootschaliger te betreden. Daarnaast is strategische samenwerking met bedrijven die medische operatierobots in de markt zetten een doel. Hiervoor kan Quest Imaging technologie goed worden gebruikt. Een succesvolle toetreding op beide markten zal een versnelde groei in de omzet tot gevolg hebben. 

RoVé Horecagroothandel (40% deelneming)
Quest Management B.V. heeft met 40% een minderheidsaandeel in RoVé Horecagroothandel. Richard Meester staat daardoor ook enigszins op afstand van de dagelijkse operatie. Binnen het marktgebied Noord-Holland presteert RoVé stabiel en zijn er mogelijkheden om de omzet te laten stijgen. Dit doet RoVé door veel samen te werken met fabrikanten van speciale producten. Hiermee worden hogere marges gerealiseerd en kan men zich onderscheiden van concurrenten. Dit heeft de laatste jaren bijgedragen aan de groei, die hoger is dan het sector gemiddelde in een uiterst competitieve markt. 

Markt
Quest Photonic Devices B.V. Er zijn wereldwijd 17.000 ziekenhuizen met een grote hoeveelheid aan operatiekamers. Alleen al in de VS 6.000. De wereldwijde markt in aantallen operaties is erg groot, en loopt qua aantal in de vele miljoenen. Hierdoor is de potentiële markt groot. Als eerste legt Quest haar focus op omzet realisatie via haar eigen kanaal in de VS en EU. In de EU zal Quest vooral gebruik maken van distributeurs (in die gevallen waarbij dit opportuun is). In een aantal landen zal Quest een eigen verkoopkantoor opzetten zoals in Duitsland en Frankrijk. 

RoVé Horecagroothandel (40% deelneming) RoVé horecagroothandel heeft als marktgebied Noord-Holland. Binnen dit marktgebied zijn nog uitbreidingen van omzet mogelijk met de juiste aanpak. Samenwerkingen met fabrikanten van hoge marge en speciale producten om te onderscheiden zijn hierbij belangrijk. Dit is de laatste jaren ook gelukt en heeft bijgedragen aan de groei die hoger is dan het sector gemiddelde in een uiterst competitieve markt.

Doel financiering
De financiering wordt gebruikt om de grond rondom de huidige bedrijfslocatie van Quest Photonic Devices B.V. en RoVé Horecagroothandel aan te kopen. De reden hiervoor is dat de groei van deze ondernemingen ook een grotere bedrijfsruimte vergt en dat de grond momenteel te koop wordt aangeboden. Met de aankoop van deze grond kan in de toekomst worden uitgebreid. Zodoende blijft een dure verhuizing bespaard en kan men op de huidige locatie doorgroeien. 

Structuur 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Herfinanciering banklening   € 454.000,-
Aankoop grond   € 374.000,-
Totaal   € 828.000,-
Eigen middelen   € 78.000,-
Lening via Knab Crowdfunding  € 250.000,-
Lening via Collin Crowdfund   € 500.000,-

Leenbedrag: € 500.000,- 
Rente: 5,5% per jaar
Looptijd: 36 maanden, met een jaarlijkse aflossing van 2% en een slottermijn van € 470.000,-. De ondernemer heeft de mogelijkheid om in de laatste 6 maanden voor einddatum, de lening volledig vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente voor de investeerders van 3 maanden.

Overige financiers
Quest Management B.V. heeft geen andere financiers na aflossing van de banklening.

Risico

De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen op een totale financiering van € 750.000,-.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is Quest Management B.V. 
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving gevestigd ter hoogte van € 750.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed en omliggende grond aan de Industrieweg 41, 1775 PW te Wieringerwerf, kadastraal bekend als: sectie G nummers 1722 (grond), 1723, 1724, 1571, 1725, 1726 verkregen ten behoeve van de investeerders. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.262.000,-. 
  • Deze waarde is gebaseerd op een taxatiewaarde van het onroerend goed uit 2016 van € 840.000,-, alsmede investeringen ter verbetering van de duurzaamheid ad € 40.000,- en een stijging van de waarde ad € 20.000,-. Het onroerend goed wordt gewaardeerd op € 900.000,-.
  • De extra grond is tegen een waarde van € 82,- per vierkante meter aangeschaft. Het totaal aantal vierkante meters bedraagt 4.450 welke in 2018 extern is getaxeerd op een marktwaarde van € 347.100,-. Wij hanteren voor de pitch een waarde o.b.v. de aanschafprijs ad € 364.900,-.
  • De aanvang loan-to-value komt uit op 59%. Na 36 maanden bedraagt de loan-to-value 56%. 
 • De (huidige en toekomstige) huurinkomsten uit verhuur van de bedrijfsruimte gelegen aan de Industrieweg 41, 1775 PW te Wieringerwerf worden verpand aan de investeerders.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Quest Management B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is bepaald op de definitieve jaarrekening van Quest Management B.V. 2018 en prognose cijfers 2019. De Collin Credit Score is berekend op Goed. 

Rentabiliteit
Quest Management B.V heeft een stabiele omzet uit hoofde van de inkomsten uit de verhuur van het onroerend goed (bedrijfspand) en de management vergoedingen van Richard Meester. In 2018 bedroeg de omzet € 212.000,- en deze neemt in de prognose 2019 toe tot € 223.000,- als gevolg van toegenomen huurinkomsten en management vergoedingen. De nettowinst wordt beïnvloed door resultaten en herwaardering van de onderneming. Door de NPEX verkoop van 23% van de aandelen heeft er een stijging van het eigen vermogen van Quest Photonic Devices B.V. plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een positief resultaat uit deelnemingen ad € 1.292.000,-. De winst uit de deelnemingen hebben geen cash in of out impact. De daadwerkelijke kasstroom is positief en ruim toereikend voor de rente en aflossingen jegens Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding. Wij kwalificeren de Rentabiliteit op Ruim Voldoende.

Solvabiliteit
Het eigen vermogen bedraagt ultimo 2018 € 3.664.000,- op een balanstotaal van € 4.374.390,-. De balans aan de activa kant bestaat voornamelijk uit de waardering van het onroerend goed en de deelnemingen. De Solvabiliteit van 84% in 2018 is sterk. Ultimo 2019 wordt een eigen vermogen geprognosticeerd ter hoogte van € 3.664.000,- op een balanstotaal van € 4.646.000,-, wat overeenkomstig is met 79%. Wij kwalificeren de Solvabiliteit op Goed.

Liquiditeit
Er is sprake van een gezonde liquiditeit. De kort lopende vorderingen zijn ongeveer gelijk aan de kortlopende verplichtingen. De aanwezigheid van kasgeld (ultimo 2018: € 152.000,-) beïnvloedt de liquiditeit positief. Hoewel de eigen inbreng van € 78.000,- een impact heeft op de kasgeld positie blijft er in 2019 naar verwachting sprake van een ruime positieve kasgeld positie ad € 62.000,-. De aflossingsverplichtingen hebben beperkte impact gezien de omvang. De Liquiditeit wordt als Goed beoordeeld. 

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Goed
Liquiditeit: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-52836 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-07-2019 om 10:07
investeerder-33879 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-07-2019 om 10:06
investeerder-68513 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-07-2019 om 10:06
investeerder-82957 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
24-07-2019 om 10:06
investeerder-17250 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
24-07-2019 om 10:06

Reacties

Investeerder – 2668
24-07-2019 12:36
Fijn dat de zaken goed gaan en dat investeerders mee kunnen doen met een vervolg. Twee vragen: – wat zijn concreet de kaders die handelsbanken stellen dat zij niet over willen gaan tot financiering? – gerefereerd wordt aan een taxatierapport uit 2016. Ik mag aannemen dat een recent taxatierapport wordt opgesteld waarin de waarden worden bevestigd; aanvullend ben ik nieuwsgierig hoe de taxateur de courantheid van het pand beoordeeld.

Collin Crowdfund
24-07-2019 12:37
De banken financieren geen grond alleen. Dit zien zij als een toekomstige vraag voor financiering voor het pand. Zonder dat die plannen concreet zijn willen ze niet financieren. Voor Quest is de aankoop strategisch van belang zodat in de toekomst op de huidige locatie uitgebreid kan worden en geen verhuizing hoeft plaats te vinden.

Quest maakt elke vijf jaar een taxatie van haar panden. De volgende taxatie is geplanned in 2021. Omdat de taxatie in een “lage marktwaarde omstandigheden” is gemaakt is deze aan de lage kant. Verder is een taxatie waarde niet echt belangrijk omdat de panden voor gelieerde ondernemingen worden gebruikt.

Daarnaast zijn er momenteel geen gronden meer te koop op het industrie terrein en zijn er ook geen panden meer beschikbaar. De verkoopbaarheid is daarmee courant.

Ondernemer

Richard Meester

Crowdfund Coach


Jan-Willem Onink