Collins leningportefeuille d.d. 31 december 2023

Op deze pagina wordt de leningportefeuille van Collin inclusief defaults en achterstand inzichtelijk gemaakt.
Tevens bieden wij u een overzicht van onze totale saldi, openstaande saldi en het rendement (per jaarlaag).
Tot slot vindt u onderaan de pagina een uitgebreide toelichting op deze cijfers en de leningportefeuilles van voorgaande perioden.

Staafdiagrammen leningportefeuille
Tabellen leningportefeuille
Toelichting

1) Dit betreft momenteel een 109-tal debiteuren.
2) Dit betreft momenteel een 43-tal debiteuren.
3) Deze rubriek kan ook bedragen bevatten die maximaal 44 dagen achterstallig zijn.
4) Dit betreft momenteel een 12-tal debiteuren.
5) Dit betreft momenteel een 15-tal debiteuren.
6) Dit betreft momenteel een 15-tal debiteuren.
7) Dit betreft momenteel een 29-tal debiteuren.
8) Afgeboekt totaalbedrag (€ 10.655.699,21) / uitbetaalde rente (€ 73.683.770,16) * de gemiddelde rente (7,84 %) = 1,13 %
9) Voorzien totaalbedrag (€ 5.691.082,93) / uitbetaalde rente (€ 73.683.770,16) * de gemiddelde rente (7,84 %) = 0,61 %

Representativiteit bovenstaande cijfers

Collin Crowdfund zet zich in voor een transparante crowdfunding markt. Daarom hebben we met branchevereniging Nederland Crowdfunding uniforme afspraken gemaakt over het transparant weergeven van de status van financieringen via ons platform. Het hieruit resulterende overzicht vindt u bovenstaand en wordt maandelijks geactualiseerd. Dit gebeurt uiterlijk 14 dagen na afloop van de maand en alle historische inzichten blijven onder aan deze pagina beschikbaar. Maar let op: de crowdfunding markt is relatief nieuw en volop in ontwikkeling. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Definities totaal saldi

Aantal verstrekte leningen

Het totaal aantal leningen dat sinds de start van het platform via Collin Crowdfund is verstrekt aan Nederlandse MKB bedrijven.

Totaal verstrekte leningen

Het totaal bedrag dat sinds de start van het platform via Collin Crowdfund is geïnvesteerd in Nederlandse MKB bedrijven.

Totaal afgelost

Het totaal bedrag dat sinds de start van het platform via Collin Crowdfund door de leningnemers is terugbetaald aan de investeerders (exclusief rente).

Totaal afgeboekt

Met het totaal aan afgeboekte bedragen worden alle bedragen bedoeld die als oninbaar zijn verwerkt in de leningportefeuille van Collin.

Totaal voorzien

Naast de reeds afgeboekte bedragen staan er ook betalingen open (veelal in achterstand) waar wij met de klant en/of curator over in gesprek zijn, maar waarvan het nog onzeker is wat er terugbetaald kan worden. Vooral de uitwinning uit de zekerheden voor de Collin investeerders is bepalend voor de omvang van de voorziening. Dit beoordelen wij op individuele leningbasis.

Nog af te lossen

Het totaal bedrag aan openstaande leningen (na afboekingen) dat nog niet is afgelost.

Totaal uitbetaalde rente

Het totaal bedrag dat sinds de start van het platform via Collin Crowdfund door leningnemers is betaald aan investeerders.

Definities openstaande saldi

Openstaand saldo

Het totaal geïnvesteerde bedrag dat nog open staat bij de leningnemers en nog dient te worden afgelost.

Geen betalingsachterstand

Voor deze openstaande leningen is de debiteur op tijd met het betalen van de rente en aflossing c.q. is de debiteur minder dan 45 dagen achterstallig.

Betalingsachterstand 45-89 dagen

Voor deze openstaande leningen is de debiteur tussen de 45 en 89 dagen achterstallig.

Betalingsachterstand 90-179 dagen

Voor deze openstaande leningen is de debiteur tussen de 90 en 179 dagen achterstallig.

Betalingsachterstand 180-364 dagen

Voor deze openstaande leningen is de debiteur tussen de 180 en 364 dagen achterstallig.

Betalingsachterstand ≥365 dagen

Voor deze openstaande leningen is de debiteur 365 dagen of langer achterstallig.

Definities rendement

Gewogen effectieve jaarrente

Dit betreft de gemiddelde effectieve jaarrente. De effectieve rente geeft de werkelijke rente per jaar aan. Deze wordt berekend door de gewogen nominale jaarrente per lening te verhogen met het extra rendement als gevolg van de maandelijkse rente betalingen.

Afgeboekt

Het afgeboekt totaalbedrag gedeeld door de totaal uitbetaalde rente maal de gemiddelde rente.

Voorzien

Het voorzien totaalbedrag gedeeld door de totaal uitbetaalde rente maal de gemiddelde rente.

Kosten

De gemiddeld betaalde maandelijkse beheerfee a.d. 0,1% over het openstaande investeringsbedrag -/- de gemiddelde loyaliteitskorting. De werkelijke loyaliteitskorting varieert van 0-40% afhankelijk van het aantal investeringen en het totaal geïnvesteerde bedrag. Dit percentage is inclusief BTW. Zakelijke investeerders kunnen deze verrekenen, waardoor het netto rendement hoger uitkomt.

Jaarlijks netto rendement

Het jaarlijks rendement na aftrekt van kosten, rekening houdend met afboekingen en voorziening.

Leningportefeuilles voorgaande perioden

Bekijk hier de status van de leningportefeuille na de voorgaande perioden.

Vragen over onze leningportefeuille?

Heeft u vragen over een van onze statistieken of de totstandkoming daarvan?

Neem dan een kijkje op onze veelgestelde vragen-pagina of neem contact op met onze servicedesk via info@collincrowdfund.nl

Rendement per jaarlaag