Kredietbeoordeling vastgoed

Wat is nodig voor de beoordeling van mijn leningaanvraag?

Om uw leningaanvraag te beoordelen zijn de volgende documenten nodig:

 • Informatie over het aan te kopen object, o.a.:
  • Adresgegevens
  • Specificatie financieringsbehoefte, eigen middelen etc.
 • Bij een bestaande onderneming: De meest recente jaarrekening(en)
 • Bij een startende onderneming: Begroting na aankoop van het object
 • Recente taxatie of waardebepaling van het onroerend goed
 • Uw meest recente IB-aangifte
 • Eventuele huurovereenkomsten

Afhankelijk van de specifieke situatie van uw leningaanvraag kunnen er aanvullende documenten opgevraagd worden. 

Voor de beoordeling van de leningaanvraag kan door Collin een BKR toets worden opgevraagd bij stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel.

Beoordelaars
(Interne) Crowdfund Coach

Als u een eerste indicatieve rente heeft ontvangen voor uw vastgoedfinanciering op onze website, neemt uw Crowdfund Coach binnen twee werkdagen contact met u op om een (digitale) afspraak in te plannen. Deze informatie is ook een onderdeel van de totale kredietwaardigheidsbeoordeling. Op basis van de cijfers en prognoses wordt onder andere het Collin Credit Score model ingevuld. De uitkomst hiervan is belangrijk voor de kredietcheck en bepaalt de bandbreedte waarbinnen de rente wordt vastgesteld. Na een positief advies van de Crowdfund Coach, beoordeelt de Risk Coach onafhankelijk de kredietwaardigheid van uw leningaanvraag.

Risk Coach

Als de Crowdfund Coach op basis van de Collin Credit Score en de Dun & Bradstreet-score positief adviseert, wordt de aanvraag voorgelegd aan de Risk Coach. Deze voert een gedegen, onafhankelijke risicoanalyse uit. Hij toetst de aanvraag stapsgewijs op bijvoorbeeld de duidelijkheid van de kredietbehoefte, de afloscapaciteit en de correctheid van de cijfers en/of prognoses. Daarnaast wordt van hem een inschatting van de risico’s gevraagd. Denk hierbij aan het managementrisico, structuurrisico, operationeel risico etc.

Groen Licht Commissie

Als de Risk Coach positief adviseert, beoordeelt de Groen Licht Commissie de aanvraag. De Groen Licht Commissie bestaat uit ervaren directieleden en Manager Financieringen van Collin met ruime ervaring in bedrijfsfinancieringen. Pas als deze commissie akkoord is met de leningaanvraag plaatst Collin deze op de website.

Collin Credit Score

Collin voorziet elke leningaanvraag van een zogenoemde Collin Credit Score op basis van een uitgebalanceerd model. Uit dit model volgt een risicoclassificatie. Hieruit volgt een rente-indicatie.

Score van – tot Collin credit score Bandbreedte leningrente per categorie
100 – 90 Zeer goed Vanaf 6,0% – 7,5%
89 – 65 Goed Vanaf 7,0% – 8,5%
64 – 45 Ruim voldoende Vanaf 7,5% – 9,5%
44 – 20 Voldoende Vanaf 8,0% – 12,0%
19 – 0 Matig Afwijzing
Kredietwaardigheidsscore Dun & Bradstreet

Collin werkt met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet (D&B). D&B bestaat al meer dan 170 jaar en is wereldwijd de grootste partij in zakelijke informatie en inzicht. De D&B-rating wordt al jarenlang erkend als toonaangevende voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te evalueren en om toekomstige liquiditeitsproblemen te voorspellen.

 • Deze evaluaties zijn gebaseerd op de meest uitgebreide up-to-date informatie. De volgende databronnen gebruikt D&B in Nederland: aanwezige informatie bij de Kamer van Koophandel, rechtbanken/faillissementen/surseances, incassobureaus, betalingservaringen, pers en interviews.
 • De D&B-rating zet afzonderlijke gegevens om in een heldere beoordeling van het prestatievermogen van een onderneming.
 • D&B bekijkt per land welke factoren het meest bepalend zijn voor risicobeoordeling en bedrijfsfaillissementen.
 • De analysemethode is universeel, waardoor elke D&B Rating, hoewel land specifiek bepaald, internationaal te vergelijken is.
 • Ondernemingen die door D&B in de categorie “Aanzienlijk risico” worden geplaatst, presenteert Collin in beginsel niet op haar website.
 • De daaropvolgende risicocategorieën die D&B toepast zijn “Verhoogd risico”, “Gemiddeld risico”, “Laag risico” en “Minimaal risico”.
 • Ondernemingen waarover onvoldoende informatie beschikbaar is om een kwalificatie af te geven, tonen wij met de vermelding “Niet van toepassing”.
Zekerheden

Collin werkt met een grote diversiteit aan zekerheden voor haar investeerders. Vormen van zekerheden die Collin namens haar investeerders kan vragen zijn:

 • Een hypothecaire inschrijving in geval van financiering van registergoederen, zoals vastgoed en schepen.
 • Een verpanding van roerende zaken, zoals inventaris, voorraden of specifieke objecten. Dit betekent dat de investeerders van Collin als eerste recht krijgen op de gelden die voortkomen uit de verkoop van deze roerende zaken. De waarde van te verpanden roerende zaken is afhankelijk van het type roerende zaak, de staat waarin deze verkeren en de waarde die deze vertegenwoordigen in het economisch verkeer op het moment van mogelijke uitwinning van de verpanding.
 • Een verpanding van vorderingen van de debiteuren, zoals diens huidige en toekomstige vorderingen, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen vorderingen op handelsdebiteuren, verzekeringsmaatschappijen, banken en andere financiële instellingen, groepsmaatschappijen en/of derden.
 • Een persoonlijke zekerheidstelling in de vorm van een privé-borgstelling van de directeur/aandeelhouder bij een financiering aan een rechtspersoon. Dit vinden wij voor het volledige leenbedrag gewenst; tenzij de solvabiliteit van de onderneming binnen onze Collin Credit Score minimaal als ‘Goed’ wordt beoordeeld.
  • De waarde van een borgstelling betreft een momentopname. Of een borgstelling op het moment van livegang van materiële waarde is, dan wel vooral een morele waarde heeft, vermelden wij tegenwoordig specifiek in pitches erbij. Terminologie inzake borgstellingen in de pitch: moreel, grotendeels moreel (±25% dekking), voor ongeveer de helft materieel, grotendeels materieel (±75% dekking), materieel.
  • Of een borgstelling in de praktijk waarde heeft hangt sterk af van het momentum en de (persoonlijke) positie van de betreffende borgsteller. Ook bestaat de mogelijkheid van een gesecureerde borgstelling (dat wil zeggen dat de tegenwaarde ook juridisch verankerd is bijvoorbeeld middels een hypothecaire dekking).
  • De materialiteit wordt bepaald op basis van de (privé) vermogenssituatie van de borg. Ofwel: bezittingen ≠ schulden.
 • Een zakelijke borgstelling van een vennootschap die geen debiteur is voor de leningaanvraag.
 • Terugkoopverklaring van bijvoorbeeld leverancier van geleverde inventaris.
 • Een ‘niet-onttrekkingsverklaring’ van de directeur/aandeelhouder en/of derden, afgezien van salaris (dus geen onttrekkingen via dividend, RC-verhouding in privé etc.).
 • Achterstelling van leningen van ‘derden’ ten opzichte van de lening die onze investeerders verstrekken via de bemiddeling van Collin Crowdfund. Dit betekent dat er geen aflossingen mogen plaatsvinden op de achtergestelde lening(en). Rentebetalingen zijn wel toegestaan.
 • Negatieve hypotheekverklaring (morele verklaring), waarbij de eigenaar verklaart het registergoed niet te zullen bezwaren ten behoeve van derden zonder voorafgaande toestemming van Collin.

Ontvang direct uw persoonlijke rente-indicatie

Vragen over lenen?

E-mail
lenen@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 130 0789

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Ervaringen van ondernemers

Fortune Coffee uitbreiding team

Benieuwd naar ervaringen vanuit leningnemers? Lees hier hun verhalen.