Collin Financiën 

Gecontroleerde groei

2020 was ook voor Collin een bijzonder jaar. De eerste Covid-19 golf in het voorjaar 2020 had tot gevolg dat er minder leningaanvragen binnen kwamen en het investeringsvertrouwen afnam. Met name in het tweede kwartaal reduceerde de groei. Door het reeds opgebouwde obligo, sinds de start in 2014, had dit slechts een gering effect op de financiële situatie van Collin zelf. We kijken met tevredenheid terug op de, reeds bij aanvang van Collin, gemaakte keuze om het merendeel van de vergoedingen van zowel leningnemers als investeerders gedurende de looptijd van de leningen te ontvangen (inmiddels zo’n 60% van onze inkomsten). Wij hebben dan ook geen gebruik gemaakt van de door de overheid geboden mogelijkheden, zoals NOW, TVL en/of uitstel van belastingbetaling.

Vanaf het 3e kwartaal hebben we een stevige opleving van zowel vraag naar leningen als investeringsbehoefte waargenomen. Hierdoor hebben we uiteindelijk een mooie groei van ons uitstaand leensaldo en daarmee gepaard gaande omzet van Collin kunnen realiseren.

De eigen financiering van Collin vindt behoudens reguliere kortlopende schulden volledig plaats met eigen vermogen en de rekening-courant verhouding met de aandeelhouders. Een solvabiliteit van circa 50% draagt in deze bij tot een gecontroleerde groei.

De voortekenen voor 2021 zijn voor Collin uitstekend. Investeerders zien (bank)spaarrentes verdampen en leningnemers hebben een toegenomen behoefte aan financieringen waarbij bemiddeling van Collin wordt ingezet. Groei van zowel obligo, omzet als winstgevendheid ligt daarmee in de lijn van de verwachting. Na beoogde investeringen in organisatie en innovatie ligt er een bescheiden winstuitkering richting aandeelhouders in het verschiet. Daarnaast ontvangen vanaf 2020 onze medewerkers een winstuitkering o.b.v. ons bedrijfsresultaat en gerelateerd aan hun inkomen en aantal jaren dienstverband bij Collin.

Bas Denissen, Financieel Directeur