30 september 2016 – Vernieuwde Algemene Voorwaarden: wat verandert er voor u? En defaults inzichten.

Deze keer een ‘zakelijke’ nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief staat voornamelijk in het teken van de ingang van onze vernieuwde Algemene Voorwaarden die ingaan per 1 oktober 2016. Wat verandert er voor u als leningnemer of investeerder? U leest het hieronder. Tevens geven wij inzicht in de zogenaamde defaults en de achterstallige leningen.

De volgende nieuwsbrief krijgt een feestelijk tintje! Die staat volledig in het teken van het doorbreken van de 50 miljoen euro grens aan verstrekte financieringen. Dit vieren wij door onze klanten (geldleners en investeerders), samenwerkingspartners, medewerkers, Crowdfund Coaches en directie aan het woord te laten. Voor nu dus wat ’taaie stof’, maar uitermate relevant.

1 oktober 2016 – Crowdfunding Compliance ontwikkelingen

De Crowdfund branche is volop in beweging. De compliance actualiteit en ontwikkelingen binnen Collin Crowdfund geven aanleiding tot vernieuwde verbeterde Algemene Voorwaarden en de Leningsovereenkomst, die beide vanaf 1 oktober 2016 van kracht zullen zijn.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Een verhoogde compensatie van 3 naar 6 rente termijnen bij vervroegde aflossingen voor zowel de investeerders als voor Collin;
  • De leningsovereenkomst is vereenvoudigd door opname van diverse passages in de Algemene Voorwaarden;
  • Teksten zijn juridisch aangescherpt o.b.v. de actualiteit.

Een andere belangrijke innovatie binnen Collin is de oprichting van de ‘Zekerhedenagent’. Deze entiteit zal namens Collin, maar met name namens de investeerders, de belangen van investeerders behartigen en heeft de mogelijkheid om namens investeerders te handelen. Bijkomend voordeel is dat in geval van een hypotheekrecht de belangen en identiteit van individuele investeerders op de juiste manier beschermd blijven. Bovendien geldt het hypotheekrecht op deze wijze ook voor de kleinere investeerders. Uitgangspunt is en blijft een transparant en efficiënt proces voor zowel de geldnemers als de investeerders.

Wat betekenen de vernieuwde Algemene Voorwaarden en de Leningsovereenkomst voor de bestaande en lopende Leningsovereenkomsten van Collin? Uiteraard blijft het regime voor de bestaande leningen ongewijzigd. Leningaanvragen vanaf 1 oktober zijn automatisch gekoppeld aan de vernieuwde Algemene Voorwaarden. Voor zowel de bestaande als nieuwe investeerders betekenen deze wijzigingen dat zij eerst dienen in te stemmen met de vernieuwde voorwaarden voordat zij een nieuwe investering kunnen aangaan. Voor geldnemers geldt dat zij de vernieuwde Algemene Voorwaarden dienen te accepteren om lopende aanvragen te kunnen afronden. Zodra u inlogt op het Collin platform ontvangt u het verzoek om de gewijzigde Algemene Voorwaarden te accepteren middels sms verificatie. Indien u de gewijzigde Algemene Voorwaarden niet accepteert kunt u uiteraard gebruik blijven maken van uw account. U kunt kennis nemen van de Algemene Voorwaarden via onze website.

Inzicht in de leningportefeuille (inclusief defaults en achterstanden)

Transparantie is een van de kernwaarden van Collin Crowdfund. In dat kader doet Collin Crowdfund er alles aan om inzicht te geven met betrekking tot de ontwikkeling van onze leningportefeuille. Investeerders krijgen hiermee optimaal inzicht in de risico’s en het netto rendement. Samen met de branchevereniging Nederland Crowdfunding zijn er afspraken gemaakt over uniforme weergave van de status van financieringen van alle aangesloten platformen.

Statistieken

Op onze homepage vindt u bij platform statistieken het percentage wat inmiddels als oninbaar is afgeboekt ten opzichte van de totale leningportefeuille. Per 30 september 2016 is dit 0,78%. Daarnaast ziet u weergegeven het netto rendement na kosten en defaults. Per heden is dit 5,35%.

De berekening van dit netto rendement is de gemiddelde rente die de leningnemers betalen 7,49% minus de gemiddelde beheerfee die investeerders betalen 0,77% minus de afboekingen van de restant hoofdsom na default, ten opzichte van de uitbetaalde rente 1,37%.

Als u op onze homepage doorklikt naar ’Bekijk de uitleg’ ziet u een onderbouwing van alle definities. Tevens kunt u doorklikken naar een detailoverzicht van onze leningportefeuille (direct bereikbaar via -> actueel -> leningportefeuille), met naast het bedrag van de afboekingen ook leningbedragen waarvan de betaling van rente en aflossing achterstallig is.

Deze inzichten verversen wij voortaan maandelijks op onze site. Daarnaast kiest Collin er voor om bedragen die achterstallig zijn, waarvan wij de kans groot achten dat deze niet meer voldaan worden, zo spoedig mogelijk op te nemen onder de titel ‘Totaal afgeboekt’.

Dit wil overigens niet zeggen dat deze bedragen aan de leningnemer zijn kwijtgescholden. Mocht een deel van deze bedragen alsnog worden voldaan, dan is dit uiteindelijk een meevaller voor onze investeerders en corrigeren wij dit bedrag na ontvangst op de afgeboekte bedragen.

Verder merken wij op dat onze leningportefeuille al wel representatief is qua omvang (X leningen voor een totaalbedrag van Y), maar nog niet qua ouderdom. Ofwel, onze portefeuille is nog relatief ’jong’ net als de crowdfunding markt in zijn algemeenheid nog volop in ontwikkeling is. Verder geldt ook voor deze investeringsmarkt dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst.

Onderstaand treft u de volledige weergave d.d. 30 september 2016 aan zoals deze ook op onze site is te vinden.

Totaal saldi

Totaal verstrekte leningen € 46.833.500,00 100,00%
Totaal afgelost € 7.805.042,15 16,67%
Totaal afgeboekt (incl. >365 dagen)1) € 364.286,41 0,78%
Nog af te lossen € 38.664.171,44 82,56%
Totaal uitbetaalde rente € 1.998.441,22

Openstaande saldi

Openstaand saldo € 38.664.171,44 100,00%
Geen betalingsachterstand € 38.017.643,72 98,33%
Betalingsachterstand 45-89 dagen2) € 286.750,00 0,69%
Betalingsachterstand 90-179 dagen3) € 377.777,72 0,98%
Betalingsachterstand 180-364 dagen 0,00%

Rendement

Gemiddelde rente 7,49%
-/- Defaults4) 1,37%
-/- Kosten5) 0,77%
= Jaarlijks netto rendement 5,35%

Toelichting:
1) Dit betreft momenteel 3 debiteuren.
2) Dit betreft momenteel 1 debiteur.
3) Dit betreft momenteel 3 debiteuren.
4) Afgeboekt totaalbedrag als percentage van de inmiddels uitbetaalde rente.
5) De jaarlijkse beheerfee ad 0,85% over het openstaande investeringsbedrag -/- de gemiddelde loyaliteitskorting (ad 10%). De werkelijke loyaliteitskorting varieert van 0-30% afhankelijk van het aantal investeringen en het totaal geïnvesteerde bedrag. Dit percentage is inclusief BTW. Zakelijke investeerders kunnen deze verrekenen, waardoor het netto rendement hoger uitkomt. De variatie is aldus: 0,5 à 0,85%

Nieuw proces investeringsmogelijkheid na terugtrekkers

De AFM heeft op 1 april jl. bepaald dat investeerders op een crowdfunding platform minimaal 1 dag bedenktijd moeten hebben. Collin biedt investeerders 14 dagen bedenktijd nadat u heeft geïnvesteerd in een leningaanvraag.

Wanneer investeerders zich binnen die 14 dagen terugtrekken uit een lening ontstaat er een gat. In dat geval verspreidde Collin tot nu toe een aparte link naar investeerders die aangaven dat ze te laat waren om mee te investeren, maar toch graag mee zouden doen.

Volgens onze nieuwe Algemene Voorwaarden (met ingang van 1 oktober 2016) verloopt dit proces iets anders.

Als een investeerder zich terugtrekt tijdens de bedenktijd springt het project voortaan op de homepage van Collin naar boven. Alle bezoekers van onze website kunnen zien dat er weer ruimte is in deze aanvraag en iedere investeerder kan weer investeren. Het project ziet er dan iets anders uit met onder andere een grijze button.

Belangrijk om als investeerder te weten in deze fase is dat de bedenktermijn verandert naar minimaal 1 dag en maximaal 13 dagen (de resterende dagen van de oorspronkelijke bedenktermijn). Voorbeeld: als de lening 5 dagen geleden volledig gefund is, zijn er ook 5 dagen van de oorspronkelijke bedenktermijn verstreken en hebben investeerders die op die dag het ‘gat aanvullen’ nog 9 dagen bedenktijd over. Uitboeking van de lening blijft plaatsvinden 14 dagen na het eerste moment van volledige funding.

Volgeschreven leningaanvragen 

Onze investeerders hebben de afgelopen weken weer 6 ondernemingen voorzien van een passende financieringsoplossing. De ondernemers danken u voor het gestelde vertrouwen in hun bedrijf!

Nul33 € 150.000 7,5% 60 maanden
Blenzo € 400.000 7,0% 72 maanden
J&M Personeelsdiensten € 350.000 7,5% 48 maanden
Nederlands Instituut voor Gezondheidszorg en Welzijn € 400.000 6,5% 60 maanden
Klooster Nieuwkerk Goirle € 200.000 8,0% 60 maanden
Vistaplus Europe € 500.000 7,0% 60 maanden
Totaal € 2.000.000